Kayseri Tarihi Eserler ve Turistik Bilgiler

Kısaca: Orta Anadolu’nun ticâret ve sanâyi merkezi, kara ile demiryollarının kavşak noktası olan Kayseri tabiî güzellikleri yanında çok zengin târihî eserlere sâhiptir. Çok eski bir yerleşim merkezi olduğundan pekçok târihî eser ve yeri vardır. Bunların en önemlileri Selçuklu veOsmanlı devrine âit olanlardır. ...devamı ☟

Orta Anadolu’nun ticaret ve sanayi merkezi, kara ile demiryollarının kavşak noktası olan Kayseri tabii güzellikleri yanında çok zengin tarihi eserlere sahiptir. Çok eski bir yerleşim merkezi olduğundan pekçok tarihi eser ve yeri vardır. Bunların en önemlileri Selçuklu veOsmanlı devrine ait olanlardır. Selçuklu eserleri Konya’dan sonra en çok Kayseri’dedir. Selçuklu ve Osmanlı devri eserleri görülmeye değer güzellikte birer sanat şaheserleridir. Önemlilerinden bazıları:

Kayseri Kalesi: Beşinci asırda Bizans İmparatoru Justinianus yaptırmıştır. Birçok harpte zarar gören kale Birinci Alaeddin Keykubad zamanında tamir edilmiştir. Daha sonra Karamanoğlu ve Osmanlılar devrinde tamir edilerek kullanılmıştır. İç ve dış kaleden meydana gelmiş ise de bugün dış kale çok harab vaziyettedir. İç kale dörtgen planlı 195 burçludur. Doğuda güneyde ve kuzeyde olmak üzere üç kapısı vardır.

Zamantı Kalesi: Pınarbaşı yakınındadır.

Şahmelik Kalesi: Develi ilçesinin Şahmelik köyü yakınlarındadır. Romalılar döneminde yapılan kale, Bizanslılar tarafından da kullanılmıştır. Günümüzde harab vaziyettedir.

Yeşilhisar Kalesi: Adıyla anılan ilçededir.

Develi Kalesi: Develi ilçesinin batısında sarp kaya üzerine yapılmıştır. Harab vaziyettedir.

Hunad Hatun Külliyesi: Anadolu Selçukluları devrinde yapılan ilk külliyelerdendir. 1238’de Birinci Keykubad’ın eşi Mahperi Hunad Hatun tarafından yaptırılmıştır. Külliye, cami, medrese, türbe ve hamamdan meydana gelmiştir. Cami minaresizdir. Minaresi ve büyük kubbe de İkinci Abdülhamid Han zamanında yaptırılmıştır. Külliye, taş işçiliği şaheseridir. Hamam 1968’de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamir ettirilmiştir.

Kölük Camii ve Medresesi: On üçüncü asır Selçuklu eseridir. 1205 senesinde Selçuklu kumandanlarından Mazaffereddin Mahmud’un kızı Atsız Elti Hatun yaptırmıştır. 1335’te depremden zarar gören yapıyı Kölük Şemseddin tamir ettirdiği için onun ismi ile anılmaktadır. Caminin mihrabı ve çinileri çok meşhurdur. Medrese iki katlıdır.

Hacı Kılıç Camii ve Medresesi: Selçuklu vezirlerinden Ebu Kasım Ali Tusi 1242-1249 arasında yaptırmıştır. Cami ve medresenin giriş kapıları nefis taş işçiliğinin güzel örneklerindendir. Cami dışardan kale gibi gözükür. Sarı ve siyah taştan yapılmıştır.

Ulu Cami: On ikinci asır Selçuklu eserlerindendir. 1135’te yapılan eser 1,5 m toprağa gömülüdür. Melih Mehmed Gazi tarafından yaptırılmıştır. Çeşitli zamanlarda tamir gören eser ilk orjinal yapı özelliğini kaybetmiştir. Yanında türbe ve medrese vardır. En eski Türk eserlerinden ve Anadolu’daki ilk Türk camilerinden olup, minaresi Türkiye’nin en uzun minarelerindendir. On sekizinci asrın sonlarında Reisülküttab Raşit Efendi yanına bir kütüphane yaptırmıştır. Çok değerli yazma eserleri vardır.

Kurşunlu Cami: 1585’te yapılmıştır. Osmanlı devrine aittir. Asıl ismi Hacı Ahmed Paşa Camiidir. Mimar Sinan’ın eserleri arasında yer almaktadır. Hacı Ahmed Paşa, kaptan-ı derya idi. Kubbesi kurşundan olduğu için bu isim verilmiştir. Cami külliyesinde kervansaray aşhane, paşa odaları, medrese odaları ve şadırvan vardır.

Fatih Sultan Mehmed Camii: 1478’de Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Kale içinde olduğundan Kale Camii olarak da bilinir.

Lalapaşa Camii: Muslihiddin Paşa tarafından 1308’de yaptırılmıştır. Lale Camii de denir. Minberi eşi bulunmaz bir şaheserdir. Sultan İkinci Abdülhamid Hanın hediye ettiği muhafazada sakal-ı şerif bulunmaktadır.

Ulu Cami: Bünyan ilçesindedir. 1256’da Kaluyan bin Karabuda tarafından yaptırılmıştır. Taç kapının kitabe ve süslemeleri çok güzeldir. Kesme taş duvarları ile kale görünümündedir.

Develi Ulu Cami: Develi ilçesindedir. 1281’de Göçer Araslan ve eşi Saad tarafından yaptırılmıştır. Mihrabı çok süslüdür.

Avgunlu Medresesi: On üçüncü asırda yapılmıştır. Medrese, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden restore edilmiştir.

Sahibiye Medresesi: 1267’de Selçuklu vezirlerinden Sahip Ata yaptırmıştır. Kapısını çevreleyen geometrik işlemeler Selçuklu taş işçiliğinin en güzel örneklerindendir.

Köşk Medrese: 1341’de Alaeddin Eratna tarafından yaptırılmıştır. Kesme taştandır. Avlunun ortasında bir türbe vardır. Türbede Alaeddin Eratna ve hanımı gömülüdür.

Hatuniye Medresesi: 1432’de Dulkadiroğullarından Nasıreddin Mehmed bin Halil tarafından yaptırılmıştır. Kapısının yanında sivri kemerli iki güzel çeşme vardır.

Çifte Medrese(Şifaiye Gıyasiye Medresesi): Biri medrese biri hastane olmak üzere, bitişik iki yapıdan meydana gelmiştir. Dünyada ilk tıp fakültesidir. 1205’te Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev kız kardeşi Gevher Nesibe Sultan adına vasiyeti üzerine vakıf olarak yaptırmıştır. Kapısı ince işlemeleri ile Selçuklu taş işçiliğinin ilginç örneklerindendir. Hastane kısmının duvarına bitişik Gevher Nesibe Sultan Türbesi vardır.

Keykubadiye Sarayları: Alaeddin Keykubad’ın 1224’te yaptırdığı yazlık binalardır. Küçük bir gölün kıyısında üç köşkten meydana gelmiştir.

Sultan Hanı: Kayseri-Sivas yolunda, Palaş köyündedir. Kitabesinden 1236’da yapıldığı anlaşılmaktadır. Avlusunda kare planlı köşk mescid vardır. Konya Sultan Hanından daha büyüktür.

Tekgöz Köprüsü: Kayseri-Ankara yolunda Kızılırmak üzerindedir. Kitabesinden 1203’te Rükneddin Süleyman tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Uzunluğu 120 m genişliği 27 metredir.

Çokgöz Köprüsü: Kayseri-Yozgat yolunda, kızılırmak üzerindedir. On üçüncü asırda yapılmıştır. Değişik ebatlarda on beş gözden meydana gelmiştir. Yapılan tamirler yüzünden orijinal yapısı kaybolmuştur.

Karatay Hanı: Kayseri-Malatya yolundadır. Atabey Emir Celaleddin tarafından 1240 senesinde yaptırılmıştır. Bezemeli kapısı çok güzeldir.

Çifte Kümbet: 1247’de Sultan Birinci Keykubad, eşi Melike Âdile için yaptırmıştır. Sivas Caddesi üzerindedir. Kare kaide üstünde sekizgen gövdeli kümbetin pramit külahı yıkılmıştır.

Döner Kümbet: Kayseri-Talas arasındadır. 1276 senesinde BirinciAlaeddin Keykubad’ın kızı Şah Cihan Hatun için yapılmıştır. 12 köşeli olup, üstü koni biçiminde bir külah ile örtülüdür. Sarımsı kesme taştan yapılmıştır. Bitki motifleri ve geometrik motiflerle süslüdür. Kümbete iki yönlü dar bir merdivenle çıkılır.

Melik Gazi Türbesi: Pınarbaşı ilçesine bağlı Melik Gazi köyündedir. On ikinci asırda yapılmıştır. İki katlı olup, alt katta lahid odası, üst katta ise sandukaların bulunduğu oda vardır. Türbenin dış yüzü tuğlalarla kaplıdır. Tuğlalar geometrik desenler biçiminde dizilerek güzel bir görünüm kazandırılmıştır.

Eski eserler: Kayseri’nin 20 km kuzeydoğusunda bulunan Kültepe, Hitit ve Asurlulara ait 4000 senelik bir yerleşim merkezidir. Eski adı “Kaniş” (Kaneş) idi. Kazılarda binlerce tablet bulunmuştur. Bu antik şehrin kalıntıları da vardır. Asurlu tüccarların bir kolonisiydi. Burada bronz ve bakır çağ devirlerine ait eserler de bulunmuştur. Karum: Kültepe yakınlarında eski bir Hitit ve Asur kenti kalıntısıdır. Erkilet: Hititlere ait bir kentin harabeleridir. Soğanlı Harabeleri: Roma devrine ait kiliseler vardır. Bu harabeler Erdemli, Doğanlı, Araplı ve Göreme’dekilerle aynı özelliği taşır. Başköy’deki büyük kiliseye yer altı kanalları ile bağlıdır. Hepsi fresklerle süslüdür. Kayabaşı Mağaraları: Bünyan ilçesi yakınında olup, ilk çağlara ait sanat izleri bulunur. Roma Mezarı: Sahabiye Medresesi yanında M.Ö. üçüncü asra ve Romalılara ait bir mezardır. Fraktın Yazılı Kabartmalar: Develi ilçesi Fraktın köyü yakınında kayalar üzerinde Hititlere ait yazı ve resimlerdir. İmamkullu Kabartmaları: Develi ilçesinin İmamkullu köyü yakınındadır. Büyük bir kaya (Şimşek Kaya) üzerine yazılmış hiyeroglif yazılar ve kabartma resimler Hititlere aittir. Yemliha Kartalı: Kayseri müzesinde bir Hitit eseridir. Yekpare granit taştan yapılmıştır. 2 metre 20 cm yükseklikte ve 4 ton ağırlıktadır.

Tabii güzellikler:

Kayseri’de tabii güzelliği ile meşhur pekçok mesire yeri vardır. Başlıca mesire yerleri şunlardır:

Erciyes Dağı: Zirvesi devamlı karla örtülü ve İç Anadolu’nun en yüksek dağı olan Erciyes Dağı ve eteklerinde manzarası ve tabii güzelliği fevkalade olan mesire yerleri vardır. Ayrıca dağ, kayak sporlarına müsaittir. Erciyes ve Tekir yaylası kış aylarında dağcılık ve kış sporları merkezi özelliğini taşırken, yaz aylarında ideal bir dinlenme yeridir. Çeşitli tesisler, yüzme havuzu, telesiyej yanında dağ evi vardır. Uludağ’dan sonra Türkiye’nin en büyük kış sporları merkezidir. Bağlar: Merkez ilçe ile Erkilet, Gesi, Talas ve Hisarcık arasındadır. Boğaz Köprü: İl merkezinin batısında 20 km mesafede bulunan bu mesire yeri Karasu yanındadır. Gesi: Tabii bir dinlenme, yeridir. Bağları türkülere konu olmuştur. Talas: Şehre 7 km mesafededir. Hisarcık: Park ve yüzme havuzu vardır. Dağ evi, su, yeşillik, güneş ve devamlı rüzgar ile eşsiz bir mesire yeridir. Hisarcık, dağ evine gitmek isteyenlerin geçtiği bir mesire yeridir. Mimar Sinan Parkı ile İnönü Parkı: Şehrin içindedir. Geniş bir sahaya yayılmıştır.

Kapuzbaşı Şelalesi: Kayseri’ye 170 km mesafede, ilin güney sınırındadır. Torosların Hacer bölgesinde, yüksekliği yer yer 70 ila 150 metreyi bulan kayalardan çıkıp aynı adlı bir çayı meydana getiren şelaleler, Kayseri ve civarının en önemli tabiat harikalarından birisidir. Bir vadide yükselen kayalıklara eski Türkçede “kapuz” adı verildiği için şelaleler bu adla anılmaktadır. Türklerin bahar mevsiminde buraya gelip şelalelerin başında kopuz çaldıkları için bu adı aldığını nakledenler de vardır. Yedi ayrı kaynaktan çıkan sular, meydana getirdikleri şelaleler ile seyredenleri adeta büyülemektedir.

Kaplıca ve içmeleri:

Kayseri ili içme ve kaplıca bakımından oldukça zengindir. Önemli ve meşhur kaplıcaları şunlardır:

Bayramhacı Kaplıcası: Kayseri’ye 80 km uzaklıkta Bayramhacı köyü yakınlarındadır. Romatizmal rahatsızlıklara, gut hastalığına ve dolaşım sistemi rahatsızlıklarında faydalıdır. İçme kürleri karaciğer ve safrakesesi hastalıklarına iyi gelir. Kaplıca yanında tesisleri vardır.

Yeşilhisar İçmesi: Yeşilhisar ilçesine 11 km uzaklıkta, Kayseri-Niğde yolu üzerindedir. Mide ve barsak rahatsızlıklarına faydalıdır. Kaplıca yanında tesisleri vardır.

Tekgöz Kaplıcası: Yemliha köyündedir. Çok eski zamanlardan beri kullanılan bu kaplıca nevralji, yarım felç, kırık ve çıkık ile kadın hastalıklarına iyi gelmektedir.

Hasanarpa Maden Suyu: İl merkezine 12 km uzaklıkta Hasanarpa köyündedir. Mide, karaciğer ve böbrek hastalıklarına iyi gelir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kayseri Kalesi
1 yıl önce

Kayseri Kalesi Kayseri'de bulunan Türkiye'nin turistik kalelerinden biridir. Kayseri tarihin her döneminde önemini korumuş, coğrafi ve stratejik konumu...

Kayseri Kalesi, 1224, 1411, 1466, 1467, 1711, 1778, 1886, 1950, 1990, 621
Sokullu Mehmet Paşa Camii (Büyükçekmece)
1 yıl önce

Çeşmesi yer alır. Her üçü de Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün başındaki turistik alanda bulunur. "Sokollu Mescidi" olarak da bilinir. ^ a b "Sokullu Mehmet...

Sokullu Mehmet Paşa Camii (Büyükçekmece), 1567, Ahşap, Büyükçekmece, İstanbul, Cami, Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi, Kurşunlu Han, Kültür, Mescid, Mimar Sinan
Niğde (il)
1 yıl önce

071'dir. Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Konya illerine komşu olan Niğde, güneyde Bolkar Dağları ile Mersin ilinden, güneydoğu ve doğudan Aladağlar’ın oluşturduğu...

Niğde (il), Adana (il), Adıyaman (il), Afyonkarahisar (il), Aksaray (il), Altunhisar, Niğde, Amasya (il), Ankara (il), Antalya (il), Ardahan (il), Artvin (il)
Pozantı
1 yıl önce

Vadisi, Konya, Ankara, Kayseri) diğer taraftan Akdeniz Bölgesi (Adana, Mersin, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin...

Pozantı, Pozantı
Aksaray (il)
1 yıl önce

edilerek Archeleos'un şehri anlamında Archelais adı verilmiştir(Caesar- Kayseri, Herakleia-Ereğli gibi). Türkler Anadolu'ya geldikten sonra ismi Türk diline...

Nallıhan
1 yıl önce

Barajı ve Hidroelektrik Santrali, ilçenin önemli turistik yerleridir. İpek iğne oyaları ile ünlüdür. Yaprak sarma, kapama pilavı, höşmerim ve bayram çörekleri...

Nallıhan, Nallıhan
Kemerhisar, Bor
1 yıl önce

sergileniyor. Bu kazılar başlamadan önceki dönemlerde çıkarılan eserler, Bahçeli ve Kemerhisar'daki okulların bahçelerine veya boş alanlara konulmuştur...

İzmir
1 yıl önce

Buradaki ilk kazılarda Türk Tarih Kurumu ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün (o zamanki adıyla Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü)...