kurşun

Atom numarası: 82
Simge: Pb
Kütle numarası: 207.19
Kaynama Noktası (C): 1725
Erime Noktası (C): 327.4
Yoğunluk: 11.4
Buharlaşma Isısı: 42.2
Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 1.22
Elektriksel iletkenlik: 0.046
Isıl iletkenlik: 0.083
Özgül Isı Kapasitesi: 0.031

Kurşun

Çok eskiden beri bilinen ve kullanılan, dokuz kimyasal elementten biri olan, yumuşak ve ağır bir metal. Sembolü, Latince “plumbum”den dolayı “Pb”dir.

Tarihi: Çok eskiden beri kullanılmaktadır. İlk zamanlar, gümüşle aynı cevherden elde edildiği için beraber tanınmıştır. M.Ö. 3000 yıllarından önce Mısır’da elde edilip, kullanılmıştır. Eski yerleşim merkezlerinden olan ve Çanakkale’ye yakın bulunan Abidos’ta bulunan bir kurşun heykel, M.Ö. 3000 civarına aittir. M.Ö. 1100’de Finikelilerin, İspanya’nın Atlantik kıyısındaki kolonilerinde, önemli miktarda kurşun ve altın mevcuttu. Ayrıca Finikeliler, Kıbrıs’taki ve Ege Denizi adalarındaki kurşun yataklarını işletmişlerdir.

Altıncı yüzyılda Atina yakınlarında keşfedilen kurşun yatağı, Atina’nın belli başlı gelir kaynağını teşkil etmiştir. Bu ocaklar M.S. ikinci yüzyıla kadar çalışmıştır. Daha sonra ilk elde etme işlemi sırasında değerlendirilmeyen cevher, tekrar muamele edilerek gümüş elde edilmiştir.

Romalılar zamanında kurşunun kıymetini ilk anlayan Sezar olmuştur. Kurşun levhalar yanında, 3 m’lik su boruları yapılmıştır. Borular, levhaların eklenmesiyle elde edilmiştir. Kurşun zehirlenmesinden haberleri olmadığı ve daha uygun madde bulunamadığı için Romalılar da Eski Yunanlılar gibi su dağıtım sistemlerini kurşun borulardan meydana getirmişlerdir. Kurşun borular, günümüzde kanalizasyon borusu olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Romalılardan başlayarak, kurşun, çatı kaplamalarında kullanılmıştır. Camilerimizin kubbelerinin kaplaması kurşundur. Ayrıca kurşun, Osmanlı mimarları tarafından yapı taşlarının birbirine bağlanmasında, kolayca şekil verildiği için, kullanılmıştır.

Özellikleri: Kurşun yumuşak, mavimsi gri olup, yeni döküldüğünde veya kesildiğinde parlaktır. Ancak hava ile temas sonucu rengi matlaşır. Sanayi atmosferinde koyu gri veya siyaha dönüşür. Çivi ile çizilebilir ve kolayca kesilebilir. Kağıtta iz bırakabilirse de, kurşunkalemlerde kurşun yerine granit kullanılır.

Periyodik tabloda IVA grubunda bulunur. Atom numarası 82, atom ağırlığı 201,19’dur. 194Pb-214 Pb arasında izotropları vardır. Tabii kurşunda % 1,5 204Pb, % 23,6 206Pb, % 22,6 207Pb ve % 52,3 208Pb mevcuttur. Değerlilikleri (valensi 2+ ve 4+ dır.) Erime noktası 327,4°C ve kaynama noktası 1750°C’dir. Özgül ağırlığı suyunkinin 11,35 katıdır. Altın hariç, günlük kullanılan veya çok bilinen metallerin en ağırıdır. Kolayca şekil verilebilir. Bakırla mukayese edilirse, kurşun kötü bir ısı ve elektrik iletkenidir. Ses ve radyasyon geçirgenliği de oldukça azdır.

Üzerinde çok az ince bir koruyucu tabaka meydana geldiğinden, dış tesirlere dayanıklıdır. Eğer bu tabaka sülfat, karbonat veya fosfat gibi çözünmez kurşun tuzu ise, korrozyona (çürümeye, aşınmaya) mukavemeti iyidir. Eğer bu tür örtü kazınarak ortadan kaldırılırsa yenisi hasıl olur. Diğer taraftan, eğer nitrat ve asetat gibi çözülebilir kurşun tuzu örtü olarak meydana gelirse korrozyona karşı mukavemet düşük olur.

Cevherleri: Kurşun pekçok ülkede, özellikle ABD, Meksika, Avustralya, Kanada ve BDT’de bulunur. Tabiatta diğer metallerle, bilhassa gümüş ve kalayla bir arada bulunur. Pekçok mineral kurşun ihtiva ederse de, ticari önemi olan galen (kurşun sülfür, PbS)dir. Diğer kurşun minerallerinden seruzit (kurşun karbonat, PbCO3) ve anzelezit (kurşun sülfat, PbSO4) başta gelenlerdendir. Ancak bunlara galenden daha seyrek rastlanır.

Elde edilişi: Kurşun elde edilmesinde cevher önce zenginleştirilir daha sonra eritilir.

Zenginleştirme: Kurşunun ticari önemi olan cevheri, % 2-20 arasında kurşuna sahiptir. Ortalama % 4 civarındadır. Ocaktan çıkartılan cevherlerin içindeki lüzumsuz kaya parçaları mümkün olduğu kadar ocaklara yakın yerlerde ayrılır. Bu, sülfitli cevher için yüzdürme (flotasyon) ile yapılır. Çok ince öğütülen cevher dört kat su ile karıştırılarak hızla akıtılır. İstenilen cevher üstte kalırken, değersiz kısım altta kalır. Böylece elde edilen kısımda kurşun miktarı % 60’ın üzerindedir.

Eritme: Fırınlara gelen cevher önce kavrulur ve böylece sülfürü uzaklaştırılır. Daha sonra kireçtaşı ve uygun maddelerle fırına konur. Fırına hava verilerek, metal oksitlerin ortaya çıkması sağlanır. Daha sonra erimiş metal alınır. Bu şekilde elde edilen yarı bitmiş üründe az miktarda altın, gümüş, bakır, çinko, antimon, arsenik ve bizmut gibi yabancı elementler de vardır.

Sinter ve yüksek fırın eritmesi: Altın, gümüş, bakır ve çinko ihtiva eden mineraller mutad olarak bu metodla işlenir. Kükürdün bertaraf edilmesi için mineral, önce sinterlenir (kavrulur). Aynı zamanda küçük tanecikli olan mineral, yüksek fırına yüklenecek hale getirilir.

Sinterlenmeye tabi tutulmuş filiz, yüksek fırında eritmeye tabi tutulur. Fırına % 80 sinterlenmiş filiz, % 10-13 kok, arsenik miktarını ayarlamak için % 1-3 kadar demir rendesi, % 7 kadar da curuf teşkil edici yüklenir. Sinterlenmiş filizde bulunan PbO, indirgen özellikte olan CO tarafından metalik kurşuna (Pb) indirgenir. Yine sinterlenmiş filizde bulunan Pb2SO4 ve PbS çeşitli etkilerle Pb haline geçer. Bu olaylar, 1000-1400° sıcalıkta olur. Erimiş kurşun potada toplanır. Potada toplanan erimiş kütle en altında kurşun, sonra sıra ile şpays (esas kısmını arsenürler ihtiva eder), mat ve cüruftan meydana gelmiştir. En alttaki erimiş, kurşun, sifonla alınır. Bu kurşunun saflığı % 92,5-99,6 arasındadır.

Saflaştırma: Bu işlemde kurşun eritilir ve sıcaklığı, bakırın donma noktasının altına düşürülür. Kristalize bakır alınır. Daha sonra yumuşatılarak, antimon ve arsenik hava ile oksitlenir ve bu oksitler alınır.

Yumuşatılan kurşunun gümüşünü almak için biraz çinko ilave edilir. Mevcut altın ve gümüş kalayda çözülür. Çinko, kurşundan daha hafif olduğu için yukarı çıkar. Sıcaklığın düşürülmesiyle ve daha sonra oksitlenerek çinko alınır.

Diğer bir saflaştırma şekli de, özellikle fazla miktarda bizmut bulunması durumunda kullanılır. Bu tür saflaştırma şeklinde elektrolitik metod kullanılır. Bizmut da kıymetli bir yan ürünü olarak elde edilir.

Kurşun alaşımlarının kullanılışı: En önemli kullanma yerleri, akümülatörler, lehim, kurşun borular, kablo kaplaması, cephane, boya ve benzin katkı maddeleridir. Ucuz olması ve kolayca dökülebilmesi sebebiyle eskiden beri bazı şekillerin yapımında kullanılmıştır. Seramikte dikkatsiz kullanılması, kurşun zehirlenmesine sebep olur.

Akümülatörler: Hem metalik kurşun ve hem de kurşun oksitler önemli miktarda kullanılır. Akümülatör petekleri, % 4-12 antimon, % 0,25 kalay ve çok az miktarda arsenik, gümüş ve bakıra sahip olan kurşundan dökülür. Bu peteklerin üzeri aktif malzeme olan kurşun oksitle kaplanır.

Lehim: En önemli birleştirici madde olan lehim, bir kurşun alaşımıdır. En yaygın kullanılan lehimde % 50 kalay ve % 50 kurşun vardır. Lehim, otomobil sanayiinde radyatörlerin kaynak yapılmasında, konserve ve elektronik sanayiinde kullanılır. Esas lehim, % 64 Sn-36 Pb alaşımıdır ve bu 181°C’de erir. Kolay erimesi isteniliyorsa % 60 Sn-% 40 Pb alaşımı yapılır.

Yatak malzemesi: Bu tür malzemeler kalay, antimon ve bakırlı kurşun alaşımlarıdır. Kurşun miktarı, % 10-90 arasında değişir. Otomobil mil yatakları, dizel motorları yatakları ve demiryolu araba yatakları bu türdendir.

Matbaa malzemesi: Matbaa harfleri genel olarak bir kurşun alaşımıdır. Mesela linotayp (linotype) makinalarda kullanılan malzeme, % 84,5 kurşun, % 4 kalay ve % 11,5 antimon ihtiva eder.

Kablo kaplaması: Telefon, telgraf ve elektrik kablolarının kaplanmasında kurşun kullanılır. Kurşun alaşımı, % 0,1-0,2 arsenik, % 0,07-0,2 bizmut ve % 0,05-0,25 kalaya sahiptir. Oldukça mukavim olup, atmosfer şartlarına dayanıklıdır.

Cephane: Yüksek kulelerden gelen kurşun, bir elekten geçirilerek suya düşer ve sertleşir. % 1 arsenik ilave edilerek akışkanlık arttırılır. Bu suretle daha düzgün küre şekli elde edilir. Sertlik için % 2,6 antimon ilave edilir. Silah kurşunu ise kablolar şeklinde kurşunun hazırlanarak, kesilerek ve sonra istenilen şekil verilerek elde edilir. Kurşunun cephane olarak kullanılması, yoğunluğundan dolayıdır.

Kurşun levha: İçindeki antimon miktarına göre yumuşak veya sert olan levhalar özellikle sülfürik asitli, kimyasal işlemler yapan sanayide kullanılır. Kurşun, kalayla yiyecek kabı olarak kullanıldıysa da, kurşun zehirlenmesi sebebiyle vazgeçilmiştir. Ayrıca, demir döküm borularının ek yerlerinde bileşim elemanı olarak ve radyasyona karşı koruyucu olarak da kullanılır.

Bileşikleri ve kullanış sahaları: Kurşun-2-asetat Pb (CH3COO)2 mordan olarak, kurşun kaplamacılığında, tıpta deri hastalıklarında (eskiden) ve boyalarda kurutucu olarak kullanılır. Teknikte çok kullanılan üstübeç veya kurşun beyazı, kurşun hidroksi karbonattır (PbCO3 Pb(OH)2). Kauçuk endüstrisinde aktivator olarak, özel camların yapılmasında, sır (mine) yapımında kullanılır. Buna litarz da denir. Kurşun akümülatörlerde de PbO kullanılır.

Kırmızı Kurşun oksit (Pb3O4), iyi bir pigment olup, piyasada sulgen olarak bilinir ve özel camların imalinde kullanılır. Tetraetil kurşun (Pb(C2H5)4) patlamalı motorlarda vuruntuları önlemede katalizör olarak kullanılır.

Kurşun-210’la tarihleme: Radyoaktif kurşun-210 izotopunun kararlı kurşun-206’ya oranından faydalanılarak arkeolojik yaş belirlenmesi yapılabilmektedir. Uranyum-238’in radyoaktif bozunma serisinde yer alan radon-222’nin bozunmasıyla kurşun-210 meydana gelir. Radon-222 gaz halinde kayaç ve minerallerden ayrıldığı durumlarda yaş belirlenmesi Pb-210 ile yapılır.

Atom numarası: 82 Simge: Pb Kütle numarası: 207.19 Kaynama Noktası (C): 1725 Erime Noktası (C): 327.4 Yoğunluk: 11.4 Buharlaşma Isısı: 42.2 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 1.22 Elektriksel iletkenlik: 0.046 Isıl iletkenlik: 0.083 Özgül Isı Kapasitesi: 0.031

kurşun

atom numarası 82, atom ağırlığı 207.21, yoğunluğu 11.3 olan, 327.3 c'de ergiyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element, simgesi pb. tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silahlarda kullanılan mermi. kurşundan yapılmış.

kurşun

1 . Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4 °C'de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element (simgesi Pb).
2 . sıfatBu elementten yapılmış:
"Kurşun boru."-
3 . Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlarda kullanılan mermi:
"Kanatları kurşunla parçalanmış bir kartal / Benim gibi seyreder, yerden, mavilikleri."- Y. N. Nayır.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
(birini) kurşuna dizmek , kurşun atmak , kurşun dokunmak , kurşun dökmek , kurşun gibi , kurşun manyağı yapmak , kurşun sıkmak , (bir şeyi veya bir kimseyi) kurşun tutmak , kurşun yağdırmak , (birini veya bir şeyi) kurşun yağmuruna tutmak , kurşun yemek

kurşun

Türkçe kurşun kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. plumbic n. bullet, lead, projectile, Saturn pref. plumbo

kurşun

Türkçe kurşun kelimesinin Fransızca karşılığı.
plomb [le], balle [la]

kurşun

Türkçe kurşun kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Blei, Geschoss, Mine adj. bleiern

Kurşun (Gülşen) sözleri

Gülşen tarafından albümünde söylenen Kurşun adlı şarkının sözleri.

Bitti biliyorum her şeyi bana bırak
Git, ardına bakma yüreğim çırılçıplak
Neden bilmiyorum tükendik azalarak
Sen gördüğüne inanma bu sessizlik bozulacak
Büyü gibi yemin gibi sanki
Yüreğimin bi sendin sahibi

Her yanım yangın, alev yanar sigaranın ucunda
Vur beni vur sözlerinle vur git de kurşunla
Her yanım yangın alev alev yanar sigaranın ucunda
Vur beni vur sözlerinle vur git de kurşunla

Kurşun (Rüzgar) sözleri

Rüzgar tarafından albümünde söylenen Kurşun adlı şarkının sözleri.

Efkarın kaygısı yokluğun sesi
Yüklenme gardiyan yokluğun gibi
Üşüyorum gözyaşıma ört beni
Sensiz gelen ölüm bile beklesin bizi
Bir kurşunun önündeki hedef gibiyim
Ne senden ne şehim nede sevginden

Yıllar beni sana kavuşturmasada
Gittiğim bu yollar sana çıkmasada
Ömür bitip su toprak kurumadıkça
Sen senden ne şehim nede sevginden

Kurşun (Ceyhun Damla) sözleri

Ceyhun Damla tarafından albümünde söylenen Kurşun adlı şarkının sözleri.

sevdim sevdim delicesine
bu aşkta sana taparcasına
sevdim sevdim delicesine
bu aşkta sana taparcasına
sen benim aşkıma deva
gönlüme yar oldun
gidiyorsun biliyorum aşk olmaz olsun
bir seni benden alamazlarki
gönlüme koymusum ben yoluna
aşkın cezası yok ise eğer
bir kurşun sana bir kurşun bana

Kurşun (Derviş) sözleri

Derviş tarafından albümünde söylenen Kurşun adlı şarkının sözleri.

Bu nasıl adalet
Nasıl bir sevda
Kim dayanabilir
Senin aşkına
Şerefsiz değilim
Delikanlıyım ben
Git Gitmediyse Hoşuna !!

Ben senin uğruna koşardım kurşuna
Kurşunu sen sıktın dertli başıma
Nasıl inanmışmım sahte aşkına
Emeklerim gitti boşu boşuna

Hadi git yalancısın
Git hayırsızsın
Git birdaha gelme
Sadece bir şarkı bir beste değil bu
Yüreğimden geldi bu sesim

Git Git Git Bir daha Gelme...

Ölümü hakettin aslında
İhanet ettin aşkıma
Katil değilim alamam canını
Allah versin cezanı
(Rabbim verir cezanı)

Ben senin uğruna koşardım kurşuna
Kurşunu sen sıktın dertli başıma
Nasıl inanmışmım sahte aşkına
Emeklerim gitti boşu boşuna

Hadi git yalancısın
Git hayırsızsın
Git birdaha gelme
Sadece bir şarkı bir beste değil bu
Yüreğimden geldi bu sesim

Git Git Git Bir daha Gelme...

Kurşun (yasar ipek) sözleri

yasar ipek tarafından albümünde söylenen Kurşun adlı şarkının sözleri.

Sevdim sevdim delicesine
Bu aşkta sana taparcasına
Sen benim aşkıma deva,gönlüme yara oldun
Gidiyorsun biliyorum aşk olmaz olsun..

Bir seni benden alamazlarki
Gönlümü koymusum ben yoluna
Aşkın cezası yok ise
Bir kursun sana bir kursun bana..

Kurşun (Onur Akın) sözleri

Onur Akın tarafından albümünde söylenen Kurşun adlı şarkının sözleri.

Kirvem, hallarımı aynı böyle yaz
Rivayet sanılır sanılır belki
Gül memeler değil
Dom dom kurşunu
Paramparça - hey dost - ağzımdaki

Bu dağ mengene dağıdır
Tanyeri atanda Van'da
Bu dağ nemrut yavrusudur hey
Tanyeri atanda nemrut'a karşı

Bir yanın çığ tutar, Kafkas ufkudur
Bir yanın seccade acem mülküdür

Doruklarda buzulların salkımı
Firari güvercinler su başlarında
Ve karaca sürüsü,
Keklik takımı…

Vurulmuşum
Dağların kuytuluk kuytuluk bir boğazında
Vakitlerden bir sabah namazında
Yatarım kanlı, upuzun…

Vurulmuşum
Düşüm, gecelerden kara
Bir hayra yoranım çıkmaz
Canım alırlar ecelsiz
Sığdıramam kitaplar

Kurşun (Onur Koç) sözleri

Onur Koç tarafından albümünde söylenen Kurşun adlı şarkının sözleri.

Tenden kurşun geçerde
Geçmeyen bir sevdam var
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir kadın var

Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım yaralarımsın
Senden başka kimim var

Tenden kurşun geçerde
Geçmeyen bir sevdam var
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir kadın var

Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım yaralarımsın
Senden başka kimim var

Yemin verdim gitmem biryere
Taş olup kırılsam bin kere
Otur kalbimin üzerine
Öyle kal aşkım

Tenden kurşun geçerde
Geçmeyen bir sevdam var
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir kadın var

Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım yaralarımsın
senden başka kimim va..r

Kurşun (Emrah) sözleri

Emrah tarafından _ albümünde söylenen Kurşun adlı şarkının sözleri.

Gözlerin bu sevdanın en kalleş haliydi
Vedasız gideceğin her halinden belliydi
Hani ölüm ayırırdı ikimizi bu sevdadan
Beni inkar edemezsin bıraktığım anılardan

Düşündükçe çılgına dönüyorum
Sana yabancı bir elin dokunuşunu
Hiç bekleme beni teslim olmuyorum
Kendime ayırdım o son kurşunu

Kurşun (cuneyt tek) sözleri

cuneyt tek tarafından albümünde söylenen Kurşun adlı şarkının sözleri.

Dünya yıkılsa üzerime
Son sözüm yine iki kelime
Otur kalbimin üzerine
Öyle kal aşkım..

Tenden kurşun geçer de
Geçmeyen bir sevdan var.
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir
Kadın var.
Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım yaralarımsın
Senden başka kimim var

Yemin verdim gitmem bir yere
Taş olup kırılsam bin kere
Otur kalbimin üzerine
Öyle kal aşkım

Tenden kurşun geçer de
Geçmeyen bir sevdan var.
Unutma her erkeği
Diz çöktüren bir kadın var.
Olmazsa olmazımsın
Gözyaşım yaralarımsın
Senden başka kimim var

Yanıtlar