Kureyş

Kureyş Peygamber efendimizin mensub olduğu kabile. Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) dedelerinden on birincisi olan Fihr’in adı. Kabilesi hac için Mekke’de toplandığından Kureyş denildi. Nuh aleyhisselamdan sonra Arabistan yarımadasında yerleşenlere “Arab-ı baide” denir. ad, Semud ve Amalika bunlardandır. Hud aleyhisselam ad kavmine, Salih aleyhisselam Semud kavmine gelmiştir. Bunlar Sam’ın soyundandır. Bunlardan sonra, gelip Yemen’e yerleşen Kahtan evladlarına “Arab-ı aribe”

Kureyş Peygamber efendimizin mensub olduğu kabile. Hz. Muhammed (SAV) dedelerinden on birincisi olan Fihr’in adı. Kabilesi hac için Mekke’de toplandığından Kureyş denildi. Nuh aleyhisselamdan sonra Arabistan yarımadasında yerleşenlere “Arab-ı baide” denir. ad, Semud ve Amalika bunlardandır. Hud aleyhisselam ad kavmine, Salih aleyhisselam Semud kavmine gelmiştir. Bunlar Sam’ın soyundandır. Bunlardan sonra, gelip Yemen’e yerleşen Kahtan evladlarına “Arab-ı aribe” denir. Bunlar Yemen’de Himyer Devletini kurdu. Bu devlet çökünce, önce Habeşler, sonra İranlılar, Yemen’e vali tayin ettiler. Etrafa Himyerilerden Medine’de Evs ve Hazrec kabileleri meydana geldi. Şam tarafına gelenler, Gassan Devletini kurup, Hıristiyan oldular. Irak’a gelenler Hire Devletini kurdu. İsmail aleyhisselamın on iki evladının Arab-ı aribe ile karışmasından Arab-ı müsta’ribe meydana geldi.

Arab-ı müsta’ribeden Beni Adnan ve bunlar arasında da Mudar ve Rebia kabileleri Ünlü oldu. Beni Mudar’dan Kenane, Kureyş, Hevazin, Sakif, Temim ve Müzeyne kabileleri meydana geldi. Bunlardan Kureyş Mekke’de yerleşmekle ayrıca şeref kazandı. Kureyş bu sırada Mekke’de bulunan Huzaa kabilesine üstünlük sağladı ve Mescid-i Haram’a ve Kabe’nin hizmetlerine bakarak bu üstünlüklerini kuvvetlendirdi. Kureyş’in bu hizmetinden dolayı Kabe’yi büyük bilen bütün Arap yarımadası Kureyş’in üstünlüğünü kabul etti ve bu kabileye hürmet gösterdi. Arap yarımadasındaki kabile reisleri, mühim işlerde anlaşmak için, Mekke’deki Dar-ün-Nedve denilen yerde toplanıp meşveret ederlerdi.

Kureyş kabilesi de Haşimi, Emevi, Nevfel, Abdüddar, Esed, Teym, Mahzum, Adiy, Cumah, ve Sehm adında on kola ayrılmıştı. Peygamber efendimizin soyu Haşimoğulları kolundan devam etmiştir. Haşim, çok cömertti. Bir kıtlık yılında Şam’dan getirdiği buğday unundan ekmek yaptırdı. Birçok deve ve koyun kestirip tirit yaptırarak bütün Mekke ahalisini doyurdu.

Haşim, kabiliyyetli, dirayetli, cömert, faziletli ve herkes tarafından sevilen, sayılan bir zat olduğu için ismi ailesine ve soyuna ad oldu. Bu sebeble onun soyuna Haşimiler denilmiştir. (Bkz. Haşimiler). Kur’an-ı kerim’de Şu’ara suresi 219. ayetinde Peygamber efendimiz için mealen şöyle buyrulmaktadır: “Sen, yani senin nurun hep secde edenlerden dolaştırılıp sana ulaşmıştır.”

Resulullahın dedeleri, anne ve babası mü’min idiler. Hiçbiri kafir olmadılar. Peygamber efendimiz de; “Allahü teala, İsmail (aleyhisselam) evladından, Kinane ismindeki kimseyi ve onun sülalesinden, Kureyş ismindeki zatı beğendi, seçti. Kureyş evladından da Haşimoğullarını sevdi. Ondan da beni süzüp seçti.” buyurdular.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

Kureyş

(Arapça) Erkek ismi - Hz. Peygamberin soyu.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kureyş ilgili konular

 • Somali

  Somali Demokratik Cumhuriyeti Kuzeydoğu Afrika’da 11° 59’ kuzey 1° 39’ güney enlemleri ve 41°-51° 24’ doğu boylamları arasında yer al
 • Ebu cehl

  Ebu Cehl Peygamber efendimiz zamanında İslamın en büyük düşmanı. Asıl adı Amr bin Hişam olup, Ebu Hakem ve İbn-i Hanzala künyeleriyle bil
 • Ebu süfyan

  Ebu Süfyan (561 - 652) Mekke'nin fethi sırasında Müslüman olmuş Sahabi. Künyesi "Ebu Süfyan Sahr bin Harb bin Ümeyye"dir.
 • Ebu talib

  Ebu Talib Resul-i ekrem efendimizin amcası ve hazret-i Ali’nin babası. Peygamber efendimiz, sekiz yaşındayken dedesi Abdülmuttalib vefat edince
 • Fahreddin-i razi

  Fahreddin-i Razi Horasan’da yetişmiş, Ünlü din ve fen alimi. İsmi, Muhammed bin Ömer bin Hüseyin bin Hüseyin bin Ali et-Teymi el-Bekri’dir
 • Ibadet

  İbadet, Allah`a karşı gösterilecek saygı, tazim ve hürmet demektir. Ibadet, Allah`ın emirlerini yerine getirmek, yasakladığı bütün haramla
 • Kabe

  Müslümanların kıblesidir. Mekke şehrinde Harem-i Şerif Camii'nin ortasında bulunur. Yapılış tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Hz. İb
 • Rum suresi

  Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre adını, ikinci âyette geçen “er-Rûm” kelimesinden almıştır.
 • Peygamber

  Peygamber bir dinde Tanrı’nın mesajlarını ve buyruklarını insanlara ileten elçi. Peygamber sözcüğü Türkçe'ye Farsça'dan gelmiştir. K