Kurgan - Türk ve Altay kültüründe kutsal mezar, türbe. Korgan olarak da söylenir.İçinde ulu ve kutlu kişilerin yattığı dikkat çekici gömüt. Eski Türk geleneklerinde genellikle yığma tepeler ve höyükler şeklindedir. Genelde devlet yöneticisi olanlar için yapılmışlardır. Ceset odasının döşemesi genelde ağaç kütükleri ve kalastan yapılır. Cesetlerin başı doğuya çevrilmiş olur ve eşyaları ile birlikte gömülürler. Kurganların farklı bölgelerinde at cesetlerine de rastlanabilir. Örneğin Esik Kurganı M...

KURGAN (inglizce) türkçe anlamı
1. İlk Çağda mezar üzerine toprak yığılarak yapılan küçük tepe.
2. Tepe biçiminde mezar
3. höyük
KURGAN (türkçe) anlamı
4. kale
5. (kazıbilimde) tepe biçiminde mezar
6. höyük
ilkçağda mezar üzerine toprak yığılarak yapılan küçük tepe.
KURGAN (türkçe) anlamı
7. kale
8. (kazıbilimde) tepe biçiminde mezar
9. höyük
10. ilkçağda mezar üzerine toprak yığılarak yapılan küçük tepe.

Kurgan hakkında bilgiler

Kurgan - Türk ve Altay kültüründe kutsal mezar, türbe. Korgan olarak da söylenir.İçinde ulu ve kutlu kişilerin yattığı dikkat çekici gömüt. Eski Türk geleneklerinde genellikle yığma tepeler ve höyükler şeklindedir. Genelde devlet yöneticisi olanlar için yapılmışlardır. Ceset odasının döşemesi genelde ağaç kütükleri ve kalastan yapılır. Cesetlerin başı doğuya çevrilmiş olur ve eşyaları ile birlikte gömülürler. Kurganların farklı bölgelerinde at cesetlerine de rastlanabilir. Örneğin Esik Kurganı M.Ö. 5 Yüzyıla ait olup Kazakistan’ın başkenti Almatı’nın yaklaşık 50 kilometre doğusunda yer alır. Esik Kurganı dünyada içerisinde en çok altın bulunan ikinci mezardır. Yazının Göktürk kitabelerinin alfabesine benzerliği ve eserlerin özelliklerinin Hun sanatına çok uygun oluşu nedeniyle Hun eseri olarak nitelendirmişlerdir. Ancak eldeki veriler Türklerle iç içe yaşayan ve Türkleşmiş bir kavim olan İskitlere de ait olabileceğini göstermektedir. Esik Kurganda 18-25 yaşları arasında bir Tekin/Tigin (Prens)’in mezarı ve ona ait ait elbise bulunduğu için bu prense "Altın Tigin" (Altın Prens) adı verilmiştir. Kurgan İyesi veya Kümbet İyesi türbenin koruyucu ruhunu ifade eder. Orada yatan kişinin ruhu değildir. Orayı koruyan başka bir varlıktır. Kurganları soyanların başına bu iyenin felaket getireceğine inanılır. Kurgan sözcüğü komşu kültürlere de geçmiş ve bazı slav dillerinde Anıt anlamı kazanmıştır (Örneğin; Mamayev Kurgan). Zaman zaman Kümbet kavramı ile eşdeğer kullanılır. == Etimoloji == (Kur/Kor) kökünden türemiştir. Kurulmuş yapı demektir. Korumak anlamı vardır. Korugan (kale) sözcüğü ile de bağlantılıdır. * Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt PDF == Ayrıca bakınız == * Tengricilik * Altın elbiseli adam * Esik kurganı * Höyük * Tümülüs

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki kurgan maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kurgan Oblastı

Kurgan Oblastı (Rusça: Курганская область / ''Kurganskaya oblast''), Rusya Federasyonu'nun Ural Federal Bölgesi'nde bulunan oblast. Oblastın idarî merkezi Kurgan şehridir.

Kurgan Havalimanı

Kurgan Havalimanı (Rusça:Аэропорт Курган) (IATA:KRO, ICAO:USUU) Rusya'nın Kurgan kentindedir. Kurgan'ın 6 km. kuzeydoğusundadır. Orta büyüklükteki uçaklara hizmet vermektedir. 02/20 doğrultusunda bir adet pisti bulunmaktadır. Pistin yüzeyi asfalttır.

Kurgan Hipotezi

Kurgan hipotezi (teorisi) erken Hint-Avrupa kökenlerinin, Karadeniz-Hazar Denizi arasındaki steplerindeki arkeolojik "Kurgan kültürü" ne dayandığını öne süren teorilerden biridir. ''Kurgan'' Türkçe "korugan" sözcüğünden türetilmiş höyük mezar anlamına gelen bir terimdir.

Kurgan Ilçesi

Kurgan ilçesi, Afganistan'ın Faryab Vilayeti'ne bağlı olan 15 ilçeden birisidir.