Kurgan

Kısaca: Kurgan - Türk ve Altay kültüründe kutsal mezar, türbe. Korgan olarak da söylenir.İçinde ulu ve kutlu kişilerin yattığı dikkat çekici gömüt. Eski Türk geleneklerinde genellikle yığma tepeler ve höyükler şeklindedir. Genelde devlet yöneticisi olanlar için yapılmışlardır. Ceset odasının döşemesi genelde ağaç kütükleri ve kalastan yapılır. Cesetlerin başı doğuya çevrilmiş olur ve eşyaları ile birlikte gömülürler. Kurganların farklı bölgelerinde at cesetlerine de rastlanabilir. Örneğin Esik Kurganı M ...devamı ☟

Kurgan - Türk ve Altay kültüründe kutsal mezar, türbe. Korgan olarak da söylenir.İçinde ulu ve kutlu kişilerin yattığı dikkat çekici gömüt. Eski Türk geleneklerinde genellikle yığma tepeler ve höyükler şeklindedir. Genelde devlet yöneticisi olanlar için yapılmışlardır. Ceset odasının döşemesi genelde ağaç kütükleri ve kalastan yapılır. Cesetlerin başı doğuya çevrilmiş olur ve eşyaları ile birlikte gömülürler. Kurganların farklı bölgelerinde at cesetlerine de rastlanabilir. Örneğin Esik Kurganı M.Ö. 5 Yüzyıla ait olup Kazakistan’ın başkenti Almatı’nın yaklaşık 50 kilometre doğusunda yer alır. Esik Kurganı dünyada içerisinde en çok altın bulunan ikinci mezardır. Yazının Göktürk kitabelerinin alfabesine benzerliği ve eserlerin özelliklerinin Hun sanatına çok uygun oluşu nedeniyle Hun eseri olarak nitelendirmişlerdir. Ancak eldeki veriler Türklerle iç içe yaşayan ve Türkleşmiş bir kavim olan İskitlere de ait olabileceğini göstermektedir. Esik Kurganda 18-25 yaşları arasında bir Tekin/Tigin (Prens)’in mezarı ve ona ait ait elbise bulunduğu için bu prense "Altın Tigin" (Altın Prens) adı verilmiştir. Kurgan İyesi veya Kümbet İyesi türbenin koruyucu ruhunu ifade eder. Orada yatan kişinin ruhu değildir. Orayı koruyan başka bir varlıktır. Kurganları soyanların başına bu iyenin felaket getireceğine inanılır. Kurgan sözcüğü komşu kültürlere de geçmiş ve bazı slav dillerinde Anıt anlamı kazanmıştır (Örneğin; ). Zaman zaman Kümbet kavramı ile eşdeğer kullanılır. Etimoloji (Kur/Kor) kökünden türemiştir. Kurulmuş yapı demektir. Korumak anlamı vardır. Korugan (kale) sözcüğü ile de bağlantılıdır. * Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt PDF Ayrıca bakınız * Tengricilik * Altın elbiseli adam * Esik kurganı * Höyük * Tümülüs

Kaynaklar

Vikipedi

kurgan

kale.
(kazıbilimde) tepe biçiminde mezar, höyük.
ilkçağda mezar üzerine toprak yığılarak yapılan küçük tepe.

kurgan

İlk Çağda mezar üzerine toprak yığılarak yapılan küçük tepe.
Tepe biçiminde mezar, höyük

kurgan

kale.
(kazıbilimde) tepe biçiminde mezar, höyük.
ilkçağda mezar üzerine toprak yığılarak yapılan küçük tepe.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kurgan
2 yıl önce

Esik Kurganı verilebilir. Bu Kurgan özellikle içinden çıkarılmış olan "Altın elbiseli adam" adlı zırhı barındırdığı için en önemli kurganlardan biri olmaktadır...

Kurgan Havalimanı
5 yıl önce

Kurgan Havalimanı (Rusça:Аэропорт Курган) (IATA:KRO, ICAO:USUU) Rusya'nın Kurgan kentindedir. Kurgan'ın 6 km. kuzeydoğusundadır. Orta büyüklükteki uçaklara...

Kurgan hipotezi
2 yıl önce

Kurgan hipotezi (teorisi) erken Hint-Avrupa kökenlerinin, Karadeniz-Hazar stepleri'nde bulunan arkeolojik "Kurgan kültürüne" dayandığını öne süren teorilerden...

Esik Kurganı
2 yıl önce

zırhı, Kazakistan'da Esik Kurganında bulunmuştur. İskitlerin eski çağdaki yaşayışları hakkında fikir edinilebilir . Esik Kurganı Kazakistan'ın önemli bir...

Esik Kurganı, Kazakistan, Tarih, Taslak
Kurgan (şehir)
2 yıl önce

Kurgan (Rusça: Курган), Rusya'nın Kurgan Oblastı'nın merkezi olan şehirdir. Şehrin nüfusu 2010 itibarı ile 333,606'dır. Şehir Tobol Nehri'nin kıyısında...

Noin-Ula Kurganı
5 yıl önce

yerin civarında bulunan bu bölgede 212 kurgan bulunmuştur. Noin-Ula mezarlarının çoğu I. yüzyıla aittir. Kurganlardaki yün işlemeciliği dikkati çeker. Bıyıklı...

Noin-Ula Kurganı, 1923, 1926, Baykal Gölü, Göktürk, Hiung nu, Moğolistan, Uygur, Selenga nehri, Noin-Ula, Kurgan
Arjaan
2 yıl önce

(İngilizce) Arjaan kurgan yeri, makaleler ve buluntular[ölü/kırık bağlantı] Arjaan kurgan yeri, makaleler ve buluntular Arjaan kurgan yeri, makaleler ve...

Tümülüs
2 yıl önce

boylarında ayrıca, Dünya Dağı’nı temsilen, “oba” adı verilen, taş yığınlarından kurgan (yapay tepe) oluşturma geleneği çok yaygındır. Megalit Höyük Kurgan...

Tümülüs, Höyük, Megalit, Traklar, Kurgan