Kurulu��

Milli Güvenlik Kurulu

Milli Güvenlik Kurulu devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tesbiti ve uygulanmasıyla ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda görüşlerini tesbit ederek Bakanlar Kuruluna tavsiyelerini bildiren anayasal kuruluş. A...

Mehmet Özyol

Yüksek Hakimler Kurulu

Yüksek Hakimler Kurulu Anayasayla kurulmuş bağımsız yüksek bir kurul. 1982 Anayasasının 159. maddesi. Yüksek Hakimler Kurulu ile ilgili olup şöyledir: “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre k...

İsmail Alptekin

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na bağlı olarak 1961 yılında kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümleri...

Devlet Denetleme Kurulu

1982 Anayasası'nın Türk siyasal yaşamına kattığı merkezdeki yardımcı kuruluşlardan biri olan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütül...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye'de sermaye piyasasını düzenleyen ve 30 Temmuz 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2499 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu"nun getirdiği bir kamu tüzel kişisidir. Yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan...

Türkiye Elektrik Kurumu

Türkiye Elektrik Kurumu, 1970 ve 1994 yılları arasında Türkiye'de elektriğin üretim, iletim ve dağıtımından sorumlu devlet kurumudur. 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile mülga edilerek yeniden yapılandırılması sonucu, iki ayrı iktisadi devlet teşekkül...

Adli Tıp Kurumu nedir

Adli Tıp Kurumu mahkemelerin resmi bilirkişilik kurumu olarak yasa ile kurulmuştur. Adalet Bakanlığına bağlı bir kuruluş olarak hizmet vermektedir. Merkezi İstanbul�dadır. Adli Tıp Kurumu Başkanı'nın adli tıp uzmanı olması gerekmektedir ve adli tıp...