Lala Şahin Paşa Osmanlı Devletinin kuruluşunda, Rumeli’deki fetihlerde büyük hizmeti geçen, kumandan ve devlet adamı. Doğum târihi ve yeri belli değildir. Babasının adı Abdülmuîn’dir. Osmanlı Sultânı Orhan Han ve Birinci Murâd Han zamanlarında kahramanlıkları görülen Lala Şâhin Paşa, Sultan Birinci Murâd Hanın yetişmesiyle meşgûl olup, şehzâdeliğinde ona lalalık yaptı ve bu sebeple lala lakabını aldı.

Lala Şahin Paşa

Lala Şahin Paşa Osmanlı Devletinin kuruluşunda, Rumeli’deki fetihlerde büyük hizmeti geçen, kumandan ve devlet adamı. Doğum tarihi ve yeri belli değildir. Babasının adı Abdülmuin’dir. Osmanlı Sultanı Orhan Han ve Birinci Murad Han zamanlarında kahramanlıkları görülen Lala Şahin Paşa, Sultan Birinci Murad Hanın yetişmesiyle meşgul olup, şehzadeliğinde ona lalalık yaptı ve bu sebeple lala lakabını aldı.

Birinci Murad Hanın İzmit ve Bursa sancak beyliklerinde maiyetinde bulunan Lala Şahin, Rumeli’de fetihlerin başlaması üzerine Süleyman Paşanın emrinde vazife aldı. Çorlu ve Lüleburgaz’ın fetihlerinde bulundu. Birinci Murad Hanın, sultan olmasıyla kendisine beylerbeyilik verildi. Bundan sonra, ordu kumandanı olarak vazife yaptı. 1361’de Edirne’nin fethine Rumeli Beylerbeyi olarak katıldı ve Zağra’yı fethetti. 1361’de kurulan yeniçeri ocağı fikrinin öncülüğünde bulundu. 1364’te müttefik Balkan Haçlı ordusuna karşı Sırpsındığı Harbine katıldı. 1366’da Kuzeybatı Balkanlara karşı başlatılan harekata kumandanlık edip, Bulgaristan’daki Samaku ve İhtiman’a akın yaptı. Kırk kilise (bugünkü Kırklareli), Vize, Samaku, İhtiman fethedildi. Lala Şahin Paşa, 1368’de Çandarlı Halil Paşanın vezir-i azam olmasıyla, vezirliğe getirildi. Sırp-Bulgar ordularının saldırısı üzerine 1371’de Samaku Meydan Muharebesine yine aynı tarihte Haçlı ordularına karşı Çirmen’de kazanılan harpte bulundu. 1372’de Rumeli’ndeki Firecik ve havalisinin fethine memur edilince, Bizans’ın içine girecek kadar harekatlar yaptı. 1373’te ilk Makedonya fütuhatına katıldı. Bu seferde, İskeçe, Drama, Korala, Zihne, Serez, Avrethisarı, Vardar Yenicesi ve Kararfirye kasabaları ve şehirleri fethedildi.

Osmanlı Devletinin ilk Balkan fütuhatına katılıp, buralarda İslamiyetin yayılmasında hizmeti geçen Lala Şahin Paşa; Sultan Birinci Murad Hanın bütün bölgeyi fethetmek niyetiyle kurduğu muntazam planların tatbikçisidir. Osmanlı Sultanının bu gayesini gerçekleştirmek için çıktığı seferde, 1375’te Niş’in fethinden sonra, vefat ettiği sanılmaktadır. Lala Şahin Paşa, 1348’de Bursa’da medrese, Kirmasti’de cami ve zaviye yaptırıp, vakfetmiştir. Hatırasına Edirne’de bir ilçe ile Bursa’da bir mahalleye adı verilmiştir.

İlgili başlıklar

  • Türk Devlet ve Siyaset Adamları
  • Sadrazamlar
  • Müslüman Türk devletleri
  • İlgili konuları ara

    Yanıtlar