Lala Şahin Paşa

Lala Şahin Paşa Osmanlı Devletinin kuruluşunda, Rumeli’deki fetihlerde büyük hizmeti geçen, kumandan ve devlet adamı. Doğum târihi ve yeri belli değildir. Babasının adı Abdülmuîn’dir. Osmanlı Sultânı Orhan Han ve Birinci Murâd Han zamanlarında kahramanlıkları görülen Lala Şâhin Paşa, Sultan Birinci Murâd Hanın yetişmesiyle meşgûl olup, şehzâdeliğinde ona lalalık yaptı ve bu sebeple lala lakabını aldı.

Lala Şahin Paşa Osmanlı Devletinin kuruluşunda, Rumeli’deki fetihlerde büyük hizmeti geçen, kumandan ve devlet adamı. Doğum tarihi ve yeri belli değildir. Babasının adı Abdülmuin’dir. Osmanlı Sultanı Orhan Han ve Birinci Murad Han zamanlarında kahramanlıkları görülen Lala Şahin Paşa, Sultan Birinci Murad Hanın yetişmesiyle meşgul olup, şehzadeliğinde ona lalalık yaptı ve bu sebeple lala lakabını aldı.

Birinci Murad Hanın İzmit ve Bursa sancak beyliklerinde maiyetinde bulunan Lala Şahin, Rumeli’de fetihlerin başlaması üzerine Süleyman Paşanın emrinde vazife aldı. Çorlu ve Lüleburgaz’ın fetihlerinde bulundu. Birinci Murad Hanın, sultan olmasıyla kendisine beylerbeyilik verildi. Bundan sonra, ordu kumandanı olarak vazife yaptı. 1361’de Edirne’nin fethine Rumeli Beylerbeyi olarak katıldı ve Zağra’yı fethetti. 1361’de kurulan yeniçeri ocağı fikrinin öncülüğünde bulundu. 1364’te müttefik Balkan Haçlı ordusuna karşı Sırpsındığı Harbine katıldı. 1366’da Kuzeybatı Balkanlara karşı başlatılan harekata kumandanlık edip, Bulgaristan’daki Samaku ve İhtiman’a akın yaptı. Kırk kilise (bugünkü Kırklareli), Vize, Samaku, İhtiman fethedildi. Lala Şahin Paşa, 1368’de Çandarlı Halil Paşanın vezir-i azam olmasıyla, vezirliğe getirildi. Sırp-Bulgar ordularının saldırısı üzerine 1371’de Samaku Meydan Muharebesine yine aynı tarihte Haçlı ordularına karşı Çirmen’de kazanılan harpte bulundu. 1372’de Rumeli’ndeki Firecik ve havalisinin fethine memur edilince, Bizans’ın içine girecek kadar harekatlar yaptı. 1373’te ilk Makedonya fütuhatına katıldı. Bu seferde, İskeçe, Drama, Korala, Zihne, Serez, Avrethisarı, Vardar Yenicesi ve Kararfirye kasabaları ve şehirleri fethedildi.

Osmanlı Devletinin ilk Balkan fütuhatına katılıp, buralarda İslamiyetin yayılmasında hizmeti geçen Lala Şahin Paşa; Sultan Birinci Murad Hanın bütün bölgeyi fethetmek niyetiyle kurduğu muntazam planların tatbikçisidir. Osmanlı Sultanının bu gayesini gerçekleştirmek için çıktığı seferde, 1375’te Niş’in fethinden sonra, vefat ettiği sanılmaktadır. Lala Şahin Paşa, 1348’de Bursa’da medrese, Kirmasti’de cami ve zaviye yaptırıp, vakfetmiştir. Hatırasına Edirne’de bir ilçe ile Bursa’da bir mahalleye adı verilmiştir.

İlgili başlıklar

 • Türk Devlet ve Siyaset Adamları
 • Sadrazamlar
 • Müslüman Türk devletleri

 • Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  Lala Şahin Paşa ilgili konular

  • Lala Mustafa Paşa

   Lala Mustafa Paşa, III. Murat saltanatında 28 Nisan 1580 - 7 Ağustos 1580 tarihleri arasında üç ay dokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı dev
  • Lala Şahin Paşa

   Lala Şahin Paşa Osmanlı Devletinin kuruluşunda, Rumeli’deki fetihlerde büyük hizmeti geçen, kumandan ve devlet adamı. Doğum târihi ve yeri
  • Lala Mehmed Paşa

   Lala Mehmed Paşa Osmanlı sadrazamlarından. Bosnalı olup, Enderun'da yetiştirildi. İyi bir eğitim ve öğrenim gördü.
  • Lala Mehmed Paşa (Tekeli)

   Lala Mehmed Paşa (Tekeli) On altıncı yüzyıl Osmanlı devlet adamlarından. Manisa’nın Marmara kasabasından olup, Türk âilesinden gelmesine
  • Lala Kara Mustafa Paşa

   Lala Mustafa Paşa III. Murat saltanatında 28 Nisan 1580 - 7 Ağustos 1580 tarihleri arasında üç ay dokuz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı
  • Sokolluzade Lala Mehmed Paşa

   Sokolluzade Lala Mehmed Paşa I. Ahmet saltanatı döneminde 26 Temmuz 1604-21 Haziran 1606 tarihleri arasında bir yıl on ay yirmialtı gün sadraza
  • Demirtaş Paşa

   Demirtaş Paşa (ö. 1403), I. Murat`ın kumandanlarındandır. Hereke Kalesi`ni fetheden Kara Ali`nin oğludur.
  • 1578-1590 Osmanlı-İran Savaşı

   1578 – 1590 Osmanlı-Safevî Savaşı