arkadaşlar örnek lirik şiirler varmı? varsa yazarmısınız ltfn??...

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Lirizm

Lirizm Edebiyatta bir şairin hislerini içinden geldiği gibi coşkunlukla şiirine aktarması. Diğer sanat türlerinde de aynı manada kullanılır. Lirizm kelimesi dilimize Fransızcadan girmiştir. Lir ve lirik kelimeleri de aynı kökten türemiştir. Lir, Eski Yunanlıların kullandıkları ...

Romantizm

Avrupa’nın 1790-1850 yılları arasındaki entelektüel yaşamının kimi temel yönlerini tanımlamak için kullanılan terim. 19. yüzyılın ilk yarısında, biraz da Aydın­lanmaya bir tepki olarak gelişen akım ya da hareket olarak romantizm, farklı ülkelerde farklı görünümler ...

Edebi Türler

Edebi türler, konu, üslup, biçim ya da amaçları açısından benzerlik gösteren edebiyat ürünlerinin oluşturduğu kategoriler. Sanat yapıtlarını sınıflandırmada genellikle rasgele kullanılan tür terimi, bir geleneği ya da benzer örnekleri ayırt etmek için sık sık kullanılan ...

Edebiyat Eleştirisi

Edebiyat eleştirisi, edebiyat sorunlarını ve yapıtlarım konu alan inceleme, yorum ya da değerlendirme. Geniş anlamda kullanıldığında felsefi, betimleyici ve değerlendirici eleştiriyi içerir. Felsefi eleştiri, yapıta estetik kuramı açısından yaklaşır; bir yapıtı "edebiyat" ya ...

İtalyan Edebiyatı

Gerçek anlamı ile İtalyan edebiyatı, Rönesans'la başlar. Rönesans'tan önceki edebiyat, Lâtin dili ile

Divan Edebiyatı

Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeleriyle on birinci asırda Karahanlılar devrinde Mâverâünnehr’de ve on üçüncü asırda bilhassa Anadolu’da ortak İslâm kültür ve medeniyetinin te’sirinde ortaya koydukları edebiyat. Dîvân edebiyatı, başlangıçta, dîvân kelimesinin ...