Lut Kavmi

İslam ve Yahudi kaynaklarında adı geçen bir kavimdir.Kendilerine gelen peygamberlerine nispetle bu isim verilmiş Kuran'da da bu isimle anılmıştır.

Lut Kavmi hakkında detaylı bilgi

Lut Kavmi, İslam ve Yahudi kaynaklarında adı geçen bir kavimdir.Kendilerine gelen peygamberlerine nispetle bu isim verilmiş Kuran'da da bu isimle anılmıştır. M.Ö 5000-4000 yıllarında yaşadıkları varsayılır.Yaşadıkları yer ise bugün Kızıldeniz'in kuzeyinde Ürdün-İsrail sınırında Lut Gölü yakınlarında olduğu arkeolojik incelemelerle belirlenmiştir.Bu şehrin Eski Ahit'te adı geçen Sedom olduğu kesinlik kazanmıştır. Kuran'a göre bu kavim içinde cinsel sapkınlık olduça yaygındı.Bu sapkınlık ise livata (homoseksüellik) yani erkek erkeğe ilişki biçimidir.Kuran'da belirtildiğine göre bu sapkınlık daha önce yeryüzünde hiçbir milletde görülmemiştir.Yani bu ilişki biçiminin bu kavimden çıktığı söylenebilir.Buna dayanarak İslam kaynaklarında bu ilişki biçimine Lutilik de denilmektedir. (Hani Lut da kavmine şöyle demişti: "Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz.-Araf, 80-) Yine Kuran'a göre bu millete peygamber olarak gönderilen Lut insanları bu kötü alışkanlıktan vazgeçirmeye çalıştı. (Lut (kavmi) de, gönderilen (elçi)leri yalanladı. Hani onlara kardeşleri Lut: "Sakınmaz mısınız?" demişti. "Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz.-Şuara 160-) Ama kavmi onu yalancılık ve sahtekarlıkla suçladı.Onu şehirden kovmakla tehdit ettiler.Hatta peygamberlerine dahi ilişki teklif ettikleri rivayet edilir. (Dediler ki: "Ey Lut, eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, gerçekten (burdan) sürülüp çıkarılanlardan olacaksın." Dedi ki: "Gerçekten ben, sizin bu yaptığınıza öfke ile karşı olanlardanım.-Şuara 168-) Son olarak Lut onlara Allah'dan bir azap geleceğini bildirdi.Ama buna da inanmadılar.Ve azap için Lut'a gelen meleklere dahi ilişki teklifinde bulundular. Kuran'da Lut Kavmi'nin yok edilmesi şu şekilde anlatılır: (Derken, tan yerinin ağarma vaktine girdiklerinde onları (o korkunç ve dayanılmaz) çığlık yakalayıverdi. Anında (yurtlarının) üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık. Elbette bunda 'derin bir kavrayışa sahip olanlar' için gerçekten ayetler vardır. O (şehir de) gerçekten bir yol üstünde (hala) durmaktadır. (Hicr, 73-76) (Böylece emrimiz geldiği zaman, üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık; Rabbinin katında 'belli bir biçime sokulmuş, damgalanmış' olarak. Bunlar zalimlerden uzak değildir. (Hud, 82-83)) (Sonra geride kalanları yerle bir ettik. Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık; uyarılıp-korkutulanların yağmuru ne kötü. Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır esirgeyendir. (Şuara, 172-173)) Bugün Lut Gölü'nün deniz seviyesinden 794 metre aşağıda olması bu bölgede bir çöküş olduğu bunun Kuran'da anlatılan olaylarla benzerlik göstermesi ve Yahudi kaynaklarında Sedom şehrinin de böyle bir akibete uğramış olması Lut Kavmi'nin burada yaşamış olabileceğine kanıt olarak gösterilir.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Lut Kavmi maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Lut

Lut (Arapça: لوط, İbranice: לוט), Bügünkü İsrail ile Ürdün sınırı arasındaki topraklarda yaşayan bir kavim olan Lut kavmi'ne gönderildiğine inanılan peygamber. İbrahim'in akrabası olduğuna ve İbrahim'in peygamberliğini ilk kabul eden kişi olduğuna inanılır.

Hz. Lut

Kur'ân-ı Kerim'de geçen peygamberlerden biri Lût (a.s) ile birlikte Hz. İbrahim'in kardeşi Hârân'ın oğludur. Lût (a.s), İbrahim (a.s) ile birlikte Harran'dan Filistin'e göç etti. Burada kıtlık baş gösterince Lût ve İbrahim (a.s.) beraberce Mısır'a gittiler.

Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler

Kur'an'da adı geçen peygamberlerin ilki Âdem, sonuncusu ise Muhammed'dir. Bu ikisi arasında sayısı bazı hadis kaynaklarına göre 125 bin olan başka peygamberlerden de bahsedilir. Ancak bu Peygamberlerden 25 tanesi Kur'an'da yer almaktadır. "Ey Muhammed! And olsun, senden önce de birçok ...

Peygamber

Peygamber bir dinde Tanrı’nın mesajlarını ve buyruklarını insanlara ileten elçi. Peygamber sözcüğü Türkçe'ye Farsça'dan gelmiştir. Kökeni olan peyam, haber anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Peygamber, "Haber Getiren" gibi bir anlam taşımaktadır. Tanrı inancına sahip ve ...

Yahudiler

Yahudi halkının tarihi çok eskidir. Bu insanların M.Ö. 2000 senesine doğru, Canaan (Kenani ülkesi) ve daha sonra Filistin adı verilen ülkeye gelmeleri ile başlar. Asırlar boyunca, kabileler halinde yaşadılar. M.Ö. 11. yüzyılın ikinci yarısında, Saul zamanında bir krallık haline ...

Hz. Yunus

Adı Kur'ân'da geçen peygamberlerden biri. Soyu, Bünyamin vasıtasıyla Ya'kûb (a.s)'a ve onun vasıtasıyla de İbrâhim (a.s)'a dayanmaktadır. Bazı alimlerin naklettiğine göre, İsa (a.s) annesinin adıyla İsa b. Meryem diye anıldığı gibi, Yûnus (a.s) da annesinin adıyla Yûnus ...

Hz. İbrahim

M.Ö. 2000'li yılların başlarında yaşamış, üç semâvî dinin ve bu dinlerin peygamberlerinin atası olarak kabul edilen peygamberdir. Doğduğu ve yaşadığı yerler hakkında üç dinin kitaplarında ve âlimlerin verdiği bilgilerde farklılıklar vardır. İslâmi kaynaklara göre Hz. ...

Yahudilik (islam Ansiklopedisi)

Yaşayan ilâhî kaynaklı dinlerden, mensûbu en az olan bir din. Günümüzde yeryüzünde yaklaşık 15-24 milyon dolayında Yahûdî vardır. Yahûdili'ğin, dinler tarihinde özel bir yeri bulunmakta ve bu din, en eski ilâhi kaynaklı din olarak nitelendirilmektedir.

Enbiya Suresi

Mekke`de nazil olmuştur. 112 âyettir. Bilhassa bazı peygamberler ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden bahsettiği için Enbiya (Peygamberler) sûresi adını almıştır.

Tubba (kavim)

Tübba Kavmi, Tubba Halkı veya Tubb Halkı, Kuran'da adı gçeen halklardan biridir.