Münâvî (Yahyâ bin Muhammed) (d.1396 - ö.1467, Kâhire)

Münavi

Münavi (Yahya bin Muhammed) (d.1396 - ö.1467, Kahire)

Fıkıh ve hadis alimi.

Münavi, ömrünü ilim ve ibadete adamış bir insandı. Devrin alimlerin önde gelenlerindendi. Bilhassa fıkıhta önemli bir yere sahipti. İlim talebelerine; fıkıh, kıraat, Arap dili ve edebiyatı, tefsir, hadis ve tasavvufu öğretti. Çok talebe yetiştirdi. Mısır`da uzun bir süre kadılık vazifesinde bulundu.

Eserlerinden bazıları şunlardır :

  • Şerhu Muhtasar-il-Müzeni
  • Haşiyetün ala Şerh-ıl-Behcet-il-Verdiyye
  • Haşiyetün ala er-Ravd-ül-Ünf lis-Süheyli fis-Siret
  • Telhisu Bezl-il-Ma`un fit-Ta`un libniHacer-il-Askalani
  • El-Fetava.

İlgili konuları ara

Yanıtlar