1839 İstanbul'da doğdu. Bayezid Rüştiyesi ve Dârülma'ârif'te okudu. Arapça öğrendi.

Mahmud Celaleddin Paşa

1839 İstanbul'da doğdu. Bayezid Rüştiyesi ve Darülma'arif'te okudu. Arapça öğrendi. On beş yaşında iken Babıali Kalemi'ne girdi. Dahiliye Nazırlığı Müsteşarlığı, Ticaret ve Nafia Nazırlığı yaptı. Daha çok Mir'at-ı Hakikat adlı tarih kitabıyla tanındı. Şairliği yanında bestekarlığı da vardır. Bestelediği şarkıların güfteleri de kendisine aittir. 1899 yılında öldü.

Yanıtlar