Mahmud Nedim Paşa

Kısaca: Mahmut Nedim Paşa Abdülaziz saltanatında 7 Eylül 1871 - 31 Temmuz 1872 ile 26 Ağustos 1875 - 12 Mayıs 1876 tarihleri arasında 2 dönemde toplam bir yıl yedi ay onbir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. ...devamı ☟

Mahmud Nedim Paşa
Mahmud Nedim Paşa

Mahmud Nedim Paşa Osmanlı devlet adamlarından. 1818 yılında İstanbul’da doğdu. Şam ve Bağdat valiliklerinde vazife yapan Mehmed Necip Paşanın oğludur.

Normal öğreniminden sonra Babıali’de Sadaret Mektubi Kaleminde vazifeye başladı. Devletin çeşitli kademelerinde çalışarak, 1847’de Sadaret ve aynı yıl Hariciye Müsteşarı oldu. 1855’te Sayda ve Şam, 1856’da İzmir valiliklerinde bulunduktan sonra, 1858’de Tanzimat Meclisi üyesi oldu. Bundan iki sene sonra kendi isteği ile Trablusgarp Valiliğine getirildi. Burada yedi sene valilikten sonra saraya yanaşmanın çarelerini arayan Mahmud Nedim Paşa, önce Bahriye Nazırlığına, Âli Paşanın ölümü üzerine, Sadrazamlığa getirildi (1871). Önceleri Âli Paşaya karşı duyduğu kinini onun adamlarını vazifeden alıp, başka yerlere tayin etmekle açığa çıkardı. Bu arada, Hüseyin Avni Paşayı Isparta’ya sürdürerek, ileride şehit edilecek olan Sultan Abdülaziz Hanın başına gelecek hadiselerin tohumunu attı. O günkü şartlarda her zamankinden daha fazla Avrupa devletlerine duyulması icab eden yakınlık, onun Rusya tarafını tutması ile yalnızlığa döndü. Rus elçisinin bütün isteklerinin Sadrazam tarafından eksiksiz yerine getirilmesi, kendisinin halk arasında “Nedimof” gibi küçültücü bir lakapla anılmasına yol açtı.

On bir ay süren Sadrazamlığı sırasında, beş serasker, dört bahriye, dört adliye, beş maliye nazırı, altı tophane müşiri, beş sadaret, altı serasker müsteşarı, sayılamayacak kadar vali ve taşra memurlarını değiştirmesi, devlet işlerini karıştırması bakımından dikkat çekici hususlardır. Valiliklerin ödeneklerini kesmesi, lüzumsuz yeni valilikler kurarak idareyi karıştırması, 1872’de görevinden alınarak Kastamonu Valiliğine gönderilmesine sebep oldu. Adana Valiliğinde de bulunduktan sonra İstanbul’a getirtilerek önce Şura-yı Devlet (Danıştay) başkanlığına, ardından 1875’te ikinci defa sadrazamlığa getirildi. Hersek isyanına, Sırbistan ve Bulgaristan’daki ayaklanmalara mani olamayan Mahmud Nedim Paşa, bütçe açığını kapamak için aldığı tedbirlerle işleri büsbütün karıştırdı. Rus elçisinin telkinlerine kapılarak Bulgaristan İhtilaline karşı askeri tedbir almaması, Balkanlardaki çeşitli hadiseler, büyük devletlerin müdahale etmesine zemin hazırladı. Can düşmanı gibi olan Hüseyin Avni ve Midhat Paşaların talebeyi nümayişe kışkırtmaları, Bosna-Hersek isyanlarındaki başarısızlıkları, mali krizin artması sebepleriyle, 12 Nisan 1876’da vazifeden alındı. Çeşme, Sakız’da ikamete memur edildikten sonra, Sultan İkinci Abdülhamid Han zamanında affedilerek İstanbul’a döndü. 1879’da Dahiliye nazırlığına getirilince, eskisinin aksine halka ve memurlara çok iyi davrandı. Fakat hastalandığı için bu vazifeden alındı. 14 Mayıs 1884’te öldü. Cağaloğlu’ndaki bir arsaya gömülerek, sonra üzerine türbesi yapıldı.

Mahmud Nedim Paşa, Tanzimat devrinde yetişen şair ve yazarlardandır. Şiirlerini topladığı Divan’ı ile Reddiye adlı risalesi basılmadı. Hikaye-i Meliki Muzaffer, devlet idaresine ait Âyine ve nazım olan Hasbihal adlı eserleri yayınlanmıştır.

İlgili başlıklar

 • Türk Devlet ve Siyaset Adamları
 • Sadrazamlar
 • Müslüman Türk devletleri
 • Bu konuda henüz görüş yok.
  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.

  Şirvanizade Mehmed Rüşdi Paşa
  3 yıl önce

  yerine sadrazamlığa Mahmud Nedim Paşa getirildi. Mahmud Nedim Paşa kendine aleyhtar olarak gördüğü Şirvanizade Mehmet Rüşdi Paşa'yı nazırlıktan azletti...

  Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa
  2 hafta önce

  nâzırı oldu. Ancak Sadrazam Mahmud Nedim Paşa'nın önceki Adliye Nâzırı Şirvanizade Mehmed Rüşdi Paşa ile Zabtiye Müşiri Hüsnü Paşa, Mâbeyin Başkâtibi Emin...

  Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa, Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa
  Mihaloğulları
  2 hafta önce

  Mihaloğulları ailesinin Anadolu kolundan Bursa’lı Mihaloğulları Mahmud Bey’in torunlarıdır. Mahmud Nedim Paşa, Mehmed Safiyüddin Bey, Hâlid Şâzî Bey, Mustafa Râgıb...

  Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi
  3 yıl önce

  Abdülaziz döneminde Mahmud Nedim Paşa'nın sadrazamlığa atanmasıyla birlikte ilk kez şeyhülislamlığa atandı. Mahmud Nedim Paşa'nın görevinden alınmasından...

  Mehmed Sadık Paşa
  3 hafta önce

  Mehmet Sadık Paşa 24 Ekim 1970'te Aydın valiliğine gönderildi. 22 Eylül 1871’de ikinci defa Maliye nazırı oldu. Sadrazam Mahmud Nedim Paşa' yla anlaşmazlığa...

  Mehmed Sadık Paşa, 1878, 18 Nisan, 28 Mayıs, Abdurrahman Nureddin Paşa, Abdurrahman Nurettin Paşa, Ahmed Arifi Paşa, Ahmed Hamdi Paşa, Ahmed Tevfik Paşa, Ahmed Vefik Paşa, Ahmet Rasim Paşa
  Midhat Paşa
  3 yıl önce

  olayda Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa ön planda görünse de rejim değişikliğinin gerçek mimarı Mithat Paşa idi. Paşanın kendisine bağlı bir milis kuvveti...

  Ahmet Şefik Mithat Paşa, Mithat Paşa, 17 Aralık, 1822, 1842, 1846, 1872, 1873, 1875, 1876, 1881
  Çveneburi
  3 yıl önce

  Sultan Hurşid Ahmed Paşa Bezmiâlem Valide Sultan Mahmud Nedim Paşa Çürüksulu Ali Paşa Ali Rıza Paşa (topçu) Ahmet Hamdi Tanpınar Fikri Sönmez Nebahat Çehre...

  Türkiye`deki Gürcüler, Acarca, Acarlar, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Düzce, Giresun, Gürcü
  Lale devri
  3 hafta önce

  Nevşehirli Damat İbrahim Paşa idam edilerek cesedi isyancılara teslim edildi. Padişah III. Ahmed tahttan indirildi ve yerine I. Mahmud getirildi. Lale çılgınlığı...

  Lale Devri, Lağımcı, Humbaracı, Çini, İstanbul, Yalova, Kağıt, Mimarlık, Resim, Patrona Halil İsyanı, I. Mahmut