Mahmud Nedim Paşa

Mahmut Nedim Paşa Abdülaziz saltanatında 7 Eylül 1871 - 31 Temmuz 1872 ile 26 Ağustos 1875 - 12 Mayıs 1876 tarihleri arasında 2 dönemde toplam bir yıl yedi ay onbir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Mahmud Nedim Paşa Osmanlı devlet adamlarından. 1818 yılında İstanbul’da doğdu. Şam ve Bağdat valiliklerinde vazife yapan Mehmed Necip Paşanın oğludur.

Normal öğreniminden sonra Babıali’de Sadaret Mektubi Kaleminde vazifeye başladı. Devletin çeşitli kademelerinde çalışarak, 1847’de Sadaret ve aynı yıl Hariciye Müsteşarı oldu. 1855’te Sayda ve Şam, 1856’da İzmir valiliklerinde bulunduktan sonra, 1858’de Tanzimat Meclisi üyesi oldu. Bundan iki sene sonra kendi isteği ile Trablusgarp Valiliğine getirildi. Burada yedi sene valilikten sonra saraya yanaşmanın çarelerini arayan Mahmud Nedim Paşa, önce Bahriye Nazırlığına, Âli Paşanın ölümü üzerine, Sadrazamlığa getirildi (1871). Önceleri Âli Paşaya karşı duyduğu kinini onun adamlarını vazifeden alıp, başka yerlere tayin etmekle açığa çıkardı. Bu arada, Hüseyin Avni Paşayı Isparta’ya sürdürerek, ileride şehit edilecek olan Sultan Abdülaziz Hanın başına gelecek hadiselerin tohumunu attı. O günkü şartlarda her zamankinden daha fazla Avrupa devletlerine duyulması icab eden yakınlık, onun Rusya tarafını tutması ile yalnızlığa döndü. Rus elçisinin bütün isteklerinin Sadrazam tarafından eksiksiz yerine getirilmesi, kendisinin halk arasında “Nedimof” gibi küçültücü bir lakapla anılmasına yol açtı.

On bir ay süren Sadrazamlığı sırasında, beş serasker, dört bahriye, dört adliye, beş maliye nazırı, altı tophane müşiri, beş sadaret, altı serasker müsteşarı, sayılamayacak kadar vali ve taşra memurlarını değiştirmesi, devlet işlerini karıştırması bakımından dikkat çekici hususlardır. Valiliklerin ödeneklerini kesmesi, lüzumsuz yeni valilikler kurarak idareyi karıştırması, 1872’de görevinden alınarak Kastamonu Valiliğine gönderilmesine sebep oldu. Adana Valiliğinde de bulunduktan sonra İstanbul’a getirtilerek önce Şura-yı Devlet (Danıştay) başkanlığına, ardından 1875’te ikinci defa sadrazamlığa getirildi. Hersek isyanına, Sırbistan ve Bulgaristan’daki ayaklanmalara mani olamayan Mahmud Nedim Paşa, bütçe açığını kapamak için aldığı tedbirlerle işleri büsbütün karıştırdı. Rus elçisinin telkinlerine kapılarak Bulgaristan İhtilaline karşı askeri tedbir almaması, Balkanlardaki çeşitli hadiseler, büyük devletlerin müdahale etmesine zemin hazırladı. Can düşmanı gibi olan Hüseyin Avni ve Midhat Paşaların talebeyi nümayişe kışkırtmaları, Bosna-Hersek isyanlarındaki başarısızlıkları, mali krizin artması sebepleriyle, 12 Nisan 1876’da vazifeden alındı. Çeşme, Sakız’da ikamete memur edildikten sonra, Sultan İkinci Abdülhamid Han zamanında affedilerek İstanbul’a döndü. 1879’da Dahiliye nazırlığına getirilince, eskisinin aksine halka ve memurlara çok iyi davrandı. Fakat hastalandığı için bu vazifeden alındı. 14 Mayıs 1884’te öldü. Cağaloğlu’ndaki bir arsaya gömülerek, sonra üzerine türbesi yapıldı.

Mahmud Nedim Paşa, Tanzimat devrinde yetişen şair ve yazarlardandır. Şiirlerini topladığı Divan’ı ile Reddiye adlı risalesi basılmadı. Hikaye-i Meliki Muzaffer, devlet idaresine ait Âyine ve nazım olan Hasbihal adlı eserleri yayınlanmıştır.

İlgili başlıklar

 • Türk Devlet ve Siyaset Adamları
 • Sadrazamlar
 • Müslüman Türk devletleri

 • Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  Mahmud Nedim Paşa ilgili konular

  • Nedim

   Asıl adı Ahmed olan Nedim, 1681’de İstanbul’da doğdu. Düzenli bir medrese öğrenimi görerek Arapça ve Farsça öğrendi. Müderris
  • Mahmud Nedim bin Tosun

   Mahmud Nedim bin Tosun, Aşçıbaşı adlı yemek kitabını bitirdiği 1316 (1898) yılında "genç bir subay" olmasından yola çıkarak 1870 civar
  • Mahmud Nedim Paşa

   Mahmut Nedim Paşa Abdülaziz saltanatında 7 Eylül 1871 - 31 Temmuz 1872 ile 26 Ağustos 1875 - 12 Mayıs 1876 tarihleri arasında 2 dönemde toplam
  • Sadrazamlar

   Osmanlı Devleti sadrazamları ve başbakanlarına ait detaylı liste.
  • Kapıcıbaşı Halil Bey

   Osmanlı bürokratı, Benderli Ali Paşa`nın kardeşi. Lakabı "Pamuk Berber"; muhtemelen devlet kapısında göreve başlamadan önce gen
  • Mahmut Nedim Paşa

   Mahmut Nedim Paşa (d. 1818- ö.
  • Bahriye Nazırlığı

   Osmanlı Devletinde Osmanlı Donanmasından sorumlu bakanlığa verilen isimdir. Heyet-i vukelanın yani bakanlar kurulunun oluşturulmasından sonra
  • Şirvanizade Mehmed Rüşdi Paşa

   Şirvanlızade Mehmet Rüşdi Paşa, Abdülaziz saltanatında 15 Nisan 1873 - 15 Şubat 1874 tarihleri arasında on ay sadrazamlık yapmış Osmanlı
  • Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi

   Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi (1807-1882) Abdülaziz ve II. Abdülhamit dönemlerinde 2 kez Osmanlı Devleti'nin şeyhülislamı olarak görev yapmı
  • Deavi Nazırları listesi

   Osmanlı Devleti'nde 1836'dan 1870'e dek protokol işlerini Deâvi Nezâreti yürütmüştür.
  Mahmud Nedim Paşa
  Mahmud Nedim Paşa