Mal

Kısaca: Mal Mülkiyete konu olabilecek şeyler. İnsanın arzuladığı ve lazım olunca kullanmak için saklanabilen madde, cisim, meta. Bir kimsenin, kurum veya kuruluşun mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkul varlık, mülk, eşya. Büyük ve küçük baş hayvanlar. Mal, para ile değeri takdir edilebilen ve insanlar arasında devir edilmesi mümkün olan kıymetlerdir. İnsana faydalı olan, insanın özel olarak kendine mülk edinebildiği ve haklara konu olan her şey maldır. Mal, lügatta “mülk edinmeye konu o ...devamı ☟

Mal Mülkiyete konu olabilecek şeyler. İnsanın arzuladığı ve lazım olunca kullanmak için saklanabilen madde, cisim, meta. Bir kimsenin, kurum veya kuruluşun mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkul varlık, mülk, eşya. Büyük ve küçük baş hayvanlar.

Mal, para ile değeri takdir edilebilen ve insanlar arasında devir edilmesi mümkün olan kıymetlerdir. İnsana faydalı olan, insanın özel olarak kendine mülk edinebildiği ve haklara konu olan her şey maldır. Mal, lügatta “mülk edinmeye konu olabilen her şey (madde, şeyler ve menfaatler), malik olunan şey, sonradan elde edilen ve malik olunan her türlü maddi eşya” manalarına gelir. Bu ismi Araplar, ençok develer hakkında kullanmışlardır.

Bir yerden bir yere götürülmesi mümkün olan mala menkul (taşınır); niteliklerinde değişiklik olmaksızın taşınamayan mala gayrimenkul (taşınmaz) denir. Mal; ağırlık, hacim, satıh, uzunluk ve sayı ile ölçülmelerine göre beş türlüdür.

Mülkiyete konu olmayan, yani mülk edinmeye elverişli bulunmayan şey mal değildir. Bu itibarla, bir buğday tanesi, rüzgar, hava, güneş ışınları, denizdeki balık, yerinde bulunan su veya toprak mal değildirler. Ancak, elektrik, havagazı ve şehir suyu mal sayılırlar.

Türk Medeni Kanunu'na göre mal: Arazi, madenler, binalar, tapu siciline müstakil ve daimi olarak kaydedilen haklar araziye bağlı gayrimenkuller mal sayılırlar.

Mallar hukuki bakımdan maddi ve maddi olmayan mallar diye ikiye ayrılır. İster menkul, ister gayrimenkul olsun, elle tutulup gözle görülebilen mallara maddi mallar; ihtira beratı, alamet-i farika, ticaret ünvanı, telif hakkı... gibi dış alemde bir yer işgal etmeyenlerine ise; maddi olmayan mallar denir.

İnsanların doğumundan ölünceye kadar pek çok şeye ihtiyacı vardır. İnsanların gece gündüz demeden çalışmaları, ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilme gayretinden kaynaklanır. İşte iktisadi bakımdan ihtiyaçları gideren vasıtalara “mal” denir. Bunlardan bir kısmı tabiatta bol miktarda mevcuttur. Hava, akarsular, güneş ısı ve ışığı gibi. Bunlar hayat için zaruri olmasına rağmen, emek ve gayret göstermeksizin elde edilebildiği için iktisadi olarak mal sayılmazlar.

Temin edilebilmeleri için emek ve çaba harcanmasını gerektirenler iktisadi mallardır. İktisadi mallar, az bulundukları için iktisadi değer taşırlar. İktisadi mallardan bir kısmı doğrudan doğruya ihtiyacı giderirler ki, bunlara “tüketim malları” denir. Bir kısmı ise ihtiyaçları giderecek malların üretiminde kullanılırlar. Bunlara da “üretim malları” denir.

Devletin fonksiyonlarını gerçekleştirebilmek maksadıyla, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak sahip olduğu mallara amme (kamu) malı denir. Devletin kamu hizmetlerine tahsis ettiği, hizmetin yürütülebilmesi için zaruri malları vardır. Okullar, hastaneler, Devlet daireleri ve içlerindeki her türlü alet, edevat ve cihazları gibi. Devletin, herhangi bir tahsis işlemine gerek duymadığı, herkesin yararlanmasına açık olan kamu malları da vardır. Özel mülkiyet dışında bulunan kamu arazisi, göl, nehir, deniz, dağ gibi yerler böyledir.

Mal beyanı: borçlu olup icra takibi altında bulunanlar, kendisi ve üçüncü kişiler nezdinde bulunan mal varlıklarını borca itiraz etmediği takdirde, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İcra Dairesine bildirmek mecburiyetindedirler. Mal beyanında bulunmaz veya gerçek duruma aykırı beyanda bulunurlarsa hapisle cezalandırılır. İcra ve İflas Kanunu'na göre mal beyanında, borçlunun mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarının cins, mahiyet ve miktarı, her türlü kazanç ve gelirleri, yaşayış tarzına göre geçim kaynakları ve borcunu nasıl ödeyebileceği İcra Dairesine bildirilir. Ayrıca devlet memurluğuna girişte de kişilerden mal beyanında bulunmaları istenir.

İslam Hukukunda “mal” ile ilgili hükümler en geniş ve en açık şekilde düzenlenmiştir. İslamiyette mal kötülenmemiştir. Mal sahibi olmak emir ve teşik edilmiştir. Birçok ibadetin mal ile yapılacağı bildirilmiştir. Yalnız haram edilen yollardan kazanılan mal kötülenmiştir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

mal

İngilizce mal kelimesinin İspanyolca karşılığı.
pref. in-, des-, mal-

mal

İngilizce mal kelimesinin Portekizce karşılığı.
pref. mal-

mal

İspanyolca mal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. troubled
adv. badly, way: in a bad way, wrong

mal

Türkçe mal kelimesinin İngilizce karşılığı.
pref. bad; wrong; abnormal
n. time; one time; stain, taint, permanent mark
v. picture, paint, draw; describe, depict, portray

mal

Flemenkçe mal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. foolish, ridiculous, quizzical
n. model, mould, mold, stencil, template, templet

mal

İngilizce mal kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. bier

mal

bir kimsenin ya da bir tüzelkişinin iyeliği altında bulunan, taşınır ya da taşınmaz varlıkların tümü; bayağı, aşağılık, kötü kimse.
alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, tüccar malı, emtia; esrar ya da kaçak madde.
birinin iyeliği altında bulunan büyükbaş hayvanların tümü.

mal

Fransızca mal kelimesinin Almanca karşılığı.
n. wehe, böse: das böse, übel, leiden
adj. schlecht, ausgezeichnet: nicht ausgezeichnet, fehlerhaft
adv. schlecht, notdürftig, ungeschickt, unpraktisch, ungünstig, unerfreulich, unglücklich, unwohl, unpassend, unverschämt, falsch, unklar, unsauber, hässlich

mal

Osmanlıca mal kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fık: Bir kimsenin tasarrufunda bulunan kıymetli, lüzumlu şey. (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.)

mal

İngilizce mal kelimesinin Fransızca karşılığı.
pref. mal-

mal

İngilizce mal kelimesinin İtalyanca karşılığı.
pref. mal-

mal

Fransızca mal kelimesinin İngilizce karşılığı.
(Maison d'animations et des loisirs) adv. amiss, incorrect, inopportune, untimely

mal

İtalyanca mal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adv. bad, badly; poorly

mal

Portekizce mal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. ill-treated adv. barely, hardly, ill

mal

Fransızca mal kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (moralité) disonesto; scorretto; riprovevole2. (médecine) malato; indisposto; dolorante3. (général) danno (m); male (m) 4. (moralité) male (m)5. (sensation physique) dolore (m); male (m); afflizione (f); tormento (m); sofferenza (f); fastidio (m); disturbo (m)6. (effort) disturbo (m); fastidio (m) 7. (état émotionnel) afflizione (f); dolore (m); tormento (m); sofferenza (f)8. (médecine) malessere (m); disturbo (m)

mal

Fransızca mal kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (moralité) errado2. (médecine) doente; adoentado3. (général) dano (m); estrago (m); mal (m) 4. (moralité) errado (m)5. (sensation physique) dor (m); sofrimento (m); desconforto (m); incômodo (m)6. (effort) trabalho (m); esforço (m) 7. (état émotionnel) aflição (f); dor (f); sofrimento (m)8. (médecine) indisposição (f); mal estar (m)

mal

Almanca mal kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. base (f), fois (f), tache de vin (f), marque (f), envie (f), monument commémoratif (m) adv. bien

mal

Almanca mal kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. volta (f), macchia (f), meta (f), segno (m), termine (m), monumento (m), base {sport.} (m) adj. moltiplicato adv. pure, volta: una volta

mal

İspanyolca mal kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (tiempo) mauvais2. (general) mal (m)3. (moralidad) mal (m) 4. (medicina) maladie (f); affection (f)5. (general) mal6. (plan) mal; de travers 7. (trabajo) médiocrement; mal8. (incorrectamente) mal; inexactement; incorrectement

mal

İspanyolca mal kelimesinin Almanca karşılığı.
n. übel, leid, schaden, plage, krankheit, unheil, weh a. schlecht, schlimm, übel, arg, garstig, abscheulich, böse, bös, bösartig, saumäßig, unangenehm, ungünstig, krank, weh, mau, verdorben, boshaft, unartig, unbrauchbar, wertlos, unbegabt, schädlich, nachteil

mal

Türkçe mal kelimesinin Fransızca karşılığı.
kötü, fena; uygunsuz

mal

İngilizce mal kelimesinin İtalyanca karşılığı.
pref. mal-

mal

Almanca mal kelimesinin İngilizce karşılığı.
pref. bad; wrong; abnormal

mal

Flemenkçe mal kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (situatie) maboul informal; toqué informal 2. (gek) fou; toqué informal; loufoque; dingue informal; cinglé informal

mal

Fransızca mal kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (moralité) verkeerd; slecht2. (médecine) ziek; onwel3. (général) schade (m/f); kwaad (n) 4. (moralité) kwaad (n)5. (sensation physique) pijn (m/f); lijden (n); ongemak (n); last (m)6. (effort) moeite (f) 7. (état émotionnel) pijn (m/f); lijden (n); droefenis (f); smart (m/f)8. (médecine) kwaal (m/f); ziekte (f)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mal
7 ay önce

Mal veya emtia, ekonomide insan gereksinimlerini ve isteklerini gidermek amacıyla alınıp satılan somut araçlar. Hizmetten farkı olarak, malların dağıtımı...

Taşınmaz Mal Komisyonu
4 yıl önce

Taşınmaz Mal Komisyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarındaki taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde iddia edilen haklar üzerinde değerlendirme yapmak...

Malta
7 ay önce

Malta veya resmî adıyla Malta Cumhuriyeti (Maltaca: Repubblika ta' Malta), Güney Avrupa'da, Orta Akdeniz'de yer alan, Sicilya'nın güneyindeki adalar devleti...

Malta, .mt, 1090, 1291, 1522, 1530, 1798, 1800, 1802, 1814, 1964
Kamu malı
7 ay önce

Kamu malı (İngilizce: Public Domain) münhasır fikri mülkiyet haklarının geçerli olmadığı tüm yaratıcı çalışmalardan oluşur. Bu haklar sona ermiş, kaybedilmiş...

Kamu malı, Açık kaynak, Bilgisayar programı, Creative Commons, Federal Alman Cumhuriyeti, Fotoğraf, Freeware, GPL, Haber, Müzik, Resim
Beyt-ül Mal
7 ay önce

Beyt-ül mal, İslam devletlerinde devlet hazinesidir. Arap-İslam Devleti'nin kuruluşundan Osmanlı Devleti'nin yıkılışına dek bu ad kullanılmıştır. İslami...

Beyt-ül Mal, í–ksüz maddeler (Ekim 2006), Arap, Aşar, Baç, Bağlantı tanıtmak, Cizye, Haraç, Osmanlı Devleti, İslam, Zimni
Kamusal mal
7 ay önce

Kamusal mal; iktisatta, tüketimde rekabeti olmayan ve kullanımı dışlanamaz mal. Rekabetin olmaması, bir bireyin mal tüketiminin başkalarının o malı tüketme...

Malta Kuşatması
7 ay önce

Malta Kuşatması ya da Malta Seferi, 1565 yılında Malta adasının Osmanlı İmparatorluğu kuvvetleri tarafından kuşatılması ve Hospitalier Şövalyeleri tarafından...

Malta Millî Futbol Takımı
7 ay önce

Malta millî futbol takımı, Malta Futbol Federasyonu'na bağlı olarak Malta'yı uluslararası müsabakalarda temsil eden futbol takımıdır.kadronun Büyük çoğunluğunu...

Malta Millí® Futbol Takımı, 1957, 1983, 1994, 19 Nisan, 21 Aralık, 24 Şubat, Afrika Futbol Konfederasyonu, Afrika Uluslar Kupası, Almanya Millí® Futbol Takımı, Andorra Millí® Futbol Takımı