Mal Mülkiyete konu olabilecek şeyler. İnsanın arzuladığı ve lazım olunca kullanmak için saklanabilen madde, cisim, meta. Bir kimsenin, kurum veya kuruluşun mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkul varlık, mülk, eşya. Büyük ve küçük baş hayvanlar. Mal, para ile değeri takdir edilebilen ve insanlar arasında devir edilmesi mümkün olan kıymetlerdir. İnsana faydalı olan, insanın özel olarak kendine mülk edinebildiği ve haklara konu olan her şey maldır. Mal, lügatta “mülk edinmeye konu o...

MAL (almanca) türkçe anlamı
1. i. defa (n)
2. kere (n)
3. kez (n)
4. anıt (n)
MAL (türkçe) anlamı
5. Fık: Bir kimsenin tasarrufunda bulunan kıymetli
6. lüzumlu şey. (Varlık
7. servet
8. para
9. ticaret eşyası gibi.)
MAL (türkçe) anlamı
10. bir kimsenin ya da bir tüzelkişinin iyeliği altında bulunan
11. taşınır ya da taşınmaz varlıkların tümü
12. bayağı
13. aşağılık
14. kötü kimse.
15. alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası
16. tüccar malı
17. emtia
18. esrar ya da kaçak madde.
19. birinin iyeliği altında bulunan büyükbaş hayvanların tümü.
mal (almanca) ingilizcesi
1. pref. bad
2. wrong
abnormal,
mal (fransızca) ingilizcesi
3. (Maison d'animations et des loisirs) adv. amiss
4. incorrect
5. inopportune
untimely,
MAL (türkçe) ingilizcesi
6. pref. bad
7. wrong
8. abnormal
9. n. time
10. one time
11. stain
12. taint
13. permanent mark
14. v. picture
15. paint
16. draw
17. describe
18. depict
19. portray
MAL (türkçe) fransızcası
1. kötü
2. fena
3. uygunsuz
MAL (türkçe) almancası
1. n. Besitz
2. Eigentum
3. Erzeugnis
4. Gut
5. Habe
6. Sache
7. Ware
mal (ingilizce) italyancası
1. pref. mal-
mal (fransızca) ispanyolcası
1. 1. (moralité) malo
2. incorrecto2. (médecine) enfermo
3. doliente
4. indispuesto3. (général) daño (m)
5. perjuicio (m)
6. mal (m)4. (moralité) mal (m)5. (sensation physique) dolor (m)
7. malestar (m)
8. aflicción (f)
9. sufrimiento (m)
10. incomodidad (f)6. (effort) molestia (f)7. (état émotionnel) aflicción (f)
11. pena (f)
12. dolor (m)
13. pesar (m)
14. sufrimiento (m)8. (médecine) indisposición (f)
15. malestar (m)
mal (fransızca) portekizcesi
1. 1. (moralité) errado2. (médecine) doente
2. adoentado3. (général) dano (m)
3. estrago (m)
4. mal (m)4. (moralité) errado (m)5. (sensation physique) dor (m)
5. sofrimento (m)
6. desconforto (m)
7. incômodo (m)6. (effort) trabalho (m)
8. esforço (m)7. (état émotionnel) aflição (f)
9. dor (f)
10. sofrimento (m)8. (médecine) indisposição (f)
11. mal estar (m)
mal (fransızca) flemenkcesi
1. 1. (moralité) verkeerd
2. slecht2. (médecine) ziek
3. onwel3. (général) schade (m/f)
4. kwaad (n)4. (moralité) kwaad (n)5. (sensation physique) pijn (m/f)
5. lijden (n)
6. ongemak (n)
7. last (m)6. (effort) moeite (f)7. (état émotionnel) pijn (m/f)
8. lijden (n)
9. droefenis (f)
10. smart (m/f)8. (médecine) kwaal (m/f)
11. ziekte (f)

Mal hakkında bilgiler

Mal Mülkiyete konu olabilecek şeyler. İnsanın arzuladığı ve lazım olunca kullanmak için saklanabilen madde, cisim, meta. Bir kimsenin, kurum veya kuruluşun mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkul varlık, mülk, eşya. Büyük ve küçük baş hayvanlar.

Mal, para ile değeri takdir edilebilen ve insanlar arasında devir edilmesi mümkün olan kıymetlerdir. İnsana faydalı olan, insanın özel olarak kendine mülk edinebildiği ve haklara konu olan her şey maldır. Mal, lügatta “mülk edinmeye konu olabilen her şey (madde, şeyler ve menfaatler), malik olunan şey, sonradan elde edilen ve malik olunan her türlü maddi eşya” manalarına gelir. Bu ismi Araplar, ençok develer hakkında kullanmışlardır.

Bir yerden bir yere götürülmesi mümkün olan mala menkul (taşınır); niteliklerinde değişiklik olmaksızın taşınamayan mala gayrimenkul (taşınmaz) denir. Mal; ağırlık, hacim, satıh, uzunluk ve sayı ile ölçülmelerine göre beş türlüdür.

Mülkiyete konu olmayan, yani mülk edinmeye elverişli bulunmayan şey mal değildir. Bu itibarla, bir buğday tanesi, rüzgar, hava, güneş ışınları, denizdeki balık, yerinde bulunan su veya toprak mal değildirler. Ancak, elektrik, havagazı ve şehir suyu mal sayılırlar.

Türk Medeni Kanunu'na göre mal: Arazi, madenler, binalar, tapu siciline müstakil ve daimi olarak kaydedilen haklar araziye bağlı gayrimenkuller mal sayılırlar.

Mallar hukuki bakımdan maddi ve maddi olmayan mallar diye ikiye ayrılır. İster menkul, ister gayrimenkul olsun, elle tutulup gözle görülebilen mallara maddi mallar; ihtira beratı, alamet-i farika, ticaret ünvanı, telif hakkı... gibi dış alemde bir yer işgal etmeyenlerine ise; maddi olmayan mallar denir.

İnsanların doğumundan ölünceye kadar pek çok şeye ihtiyacı vardır. İnsanların gece gündüz demeden çalışmaları, ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilme gayretinden kaynaklanır. İşte iktisadi bakımdan ihtiyaçları gideren vasıtalara “mal” denir. Bunlardan bir kısmı tabiatta bol miktarda mevcuttur. Hava, akarsular, güneş ısı ve ışığı gibi. Bunlar hayat için zaruri olmasına rağmen, emek ve gayret göstermeksizin elde edilebildiği için iktisadi olarak mal sayılmazlar.

Temin edilebilmeleri için emek ve çaba harcanmasını gerektirenler iktisadi mallardır. İktisadi mallar, az bulundukları için iktisadi değer taşırlar. İktisadi mallardan bir kısmı doğrudan doğruya ihtiyacı giderirler ki, bunlara “tüketim malları” denir. Bir kısmı ise ihtiyaçları giderecek malların üretiminde kullanılırlar. Bunlara da “üretim malları” denir.

Devletin fonksiyonlarını gerçekleştirebilmek maksadıyla, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak sahip olduğu mallara amme (kamu) malı denir. Devletin kamu hizmetlerine tahsis ettiği, hizmetin yürütülebilmesi için zaruri malları vardır. Okullar, hastaneler, Devlet daireleri ve içlerindeki her türlü alet, edevat ve cihazları gibi. Devletin, herhangi bir tahsis işlemine gerek duymadığı, herkesin yararlanmasına açık olan kamu malları da vardır. Özel mülkiyet dışında bulunan kamu arazisi, göl, nehir, deniz, dağ gibi yerler böyledir.

Mal beyanı: borçlu olup icra takibi altında bulunanlar, kendisi ve üçüncü kişiler nezdinde bulunan mal varlıklarını borca itiraz etmediği takdirde, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İcra Dairesine bildirmek mecburiyetindedirler. Mal beyanında bulunmaz veya gerçek duruma aykırı beyanda bulunurlarsa hapisle cezalandırılır. İcra ve İflas Kanunu'na göre mal beyanında, borçlunun mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarının cins, mahiyet ve miktarı, her türlü kazanç ve gelirleri, yaşayış tarzına göre geçim kaynakları ve borcunu nasıl ödeyebileceği İcra Dairesine bildirilir. Ayrıca devlet memurluğuna girişte de kişilerden mal beyanında bulunmaları istenir.

İslam Hukukunda “mal” ile ilgili hükümler en geniş ve en açık şekilde düzenlenmiştir. İslamiyette mal kötülenmemiştir. Mal sahibi olmak emir ve teşik edilmiştir. Birçok ibadetin mal ile yapılacağı bildirilmiştir. Yalnız haram edilen yollardan kazanılan mal kötülenmiştir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Şarkı Sözleri

Hamlet tarafından söylenen mal adlı şarkının sözleri.

[music: luis tárraga, lyrics: augusto hernández & j.molly]

me han hablado de un lugar
un planeta singular
muchos me imaginan dios
para el resto el alma soy

se dedican a montar
guerras entre tú y yo
en los pueblos débiles
con promesas y traición

mal, una y otra vez
malnacidos ahora quieren sol
limpio de sus miedos
y de polución

pero el amo del corral
sabe como amenazar
sólo ve petróleo, humo
sangre y corrupción
jode el aire sin pensar
que lo va a necesitar
sólo busca blanquear
y proclama la igualdad

debajo de sus pies los tiene a todos bien
los rebeldes son a los que nadie cree
mala voluntad golpes de pecho y dar
esperanzas falsas a la humanidad

la conciencia duerme en su mente brutal
vergüenza al creer en un hombre de paz
la conciencia duerme, vergüenza al creer

mal

nunca más me nombréis si nada más os merecéis
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Grand Mal

Majör konvülsif nöbetin karakteristikleri, bilinçlilik ve postür kaybı; ve solunum hareketlerinde şiddetli bir inhibisyonun yanısıra, bir tonik fleksiyon ya da ekstansiyon safhasıdır. Nöbet bu safhada sona erebilir veya tekrarlı klonik hareketler safhasına geçebilir.

Ara Mal

ARA MAL Alm. innerbetriebliche Güter, Fr. Biens Intermediaires, İng. Intermediate Goods. Başka bir malın üretiminde kullanılan mallar. Bir malın hem ara mal hem de nihai (son) mal olması mümkündür. Bu durum, üretim vetiresinin niteliğine göre değişir. Mesela kok kömürü sobada ...

Mal Hatun

Mal Hatun İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'in eşidir. Mal Hatun bir Anadolu Türk beyi olan Ömer Bey'in kızıydı. Osman Gazi'nin bir diğer eşi de bir Anadolu din adamı olan Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun'du. Her ne kadar Osmanlı efsanelerinde Orhan ...

Beyt-ül Mal

İslam devletlerinde devlet hazinesidir. Arap-İslam Devleti`nin kuruluşundan Osmanlı Devleti`nin yıkılışına dek bu ad kullanılmıştır. İslami özellikteki devletlerde Beyt-ül Mal`ın en önemli gelir kaynakları :1.

Yarı Kamusal Mal

Yarı kamusal mal, faydası bölünebilen, pazarlanabilen ve topluma

Kötücül Yazılım (malware)

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile son zamanlarda bilgi ve bilgisayar güvenliği konusunda en ciddi tehditlerin başında kötücül yazılımlar gelmektedir. Kötücül yazılım (:en:malware, İngilizce "malicious software"in kısaltılmışı), bulaştığı bir bilgisayar ...

Uxmal Tapınağı

Uxmal Meksika'nın Yucatan eyaletinde bulunan Kolomb-öncesi Maya yerleşim bölgesidir. Bu piramit Mayalar'ın inşa ettiği en ünlü piramitlerden biridir.

Malá Dáma

Malá Dáma.(Türkçe:Küçük Leydi).Kabát grubu tarafından seslendirilen ve 2007 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Çek Cumhuriyeti'ni temsil eden şarkı.Yarı finalde sadece 1 puan alarak sonuncu olan şarkıdır.