Malik El-��Ahbaz

Mâlik (anlam ayrımı)

Mâlik ile aşağıdakilerden herhangi biri kastedilmiş olabilir:

Mâlik (anlam ayrım)

Mâlik ile aşağıdakilerden herhangi biri kastedilmiş olabilir:

Malik el-Şahbaz

Mâlik bin Enes

Mâlik bin Enes, (Arapça مالك بن أنس) Mâliki mezhebi`nin kurucusu, büyük müctehid ve muhaddis.

Abdullah el-Hararî

Abdullâh el-Hararî eş Şeybi el-Abderî

mülkiyet hakkı

Mülkiyet hakkı, taşınır (menkul) ya da taşınmaz (gayrimenkul) bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma (usus), yararlanma (fructus) ve tasarruf (abusus) yetkisi veren, hukuk düzeninin sınırları içinde kullanılabilen mutlak ve ayni bir haktır. Mülkiyet hakk...

Maliki mezhebi

Maliki mezhebi veya ``Malikilik``, bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi. Adını kurucusu olan İmam Malik`ten alır.İmam Malik`in kendi usulüne göre şer`i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola ``Maliki Mezhebi`` denir.

Şihâbüddin Ahmed el-Karafî

Şihâbüddin Ahmed El-Karafi (d. 1228 - ö. 1285), Maliki fıkıh ve tefsir bilgini. Berberi kökenlidir ve Mısır'da Eyyubiler ve Memlûk Sultanlığı zamanında yaşamıştır.

Malik asit

Malik asit Ham meyve sularından elde edilen, kimyaca adı hidroksi süksinik asit olan beyaz kristal katı. Malik asit endüstride maleik asitten ve bromosuksinik asitten elde edilir. Malik aside elma asidi de denir. Malik asitte asimetrik karbon atomu old...

Mâlik

Mâlik (Arapça مالك), Arapça bir kelime olup, "Mülk" kökünden türemiştir ve "bir mülke sahip olan" anlamını taşır. İslam inancında Mâlik cehennem'in yöneticisi olan meleğin ismidir.