Malkoçoğlu Ailesi

Kısaca: Malkoçoğulları, adı Malkoç Bey olan ve I. Murad döneminden itibaren özellikle Balkan ülkelerine yapılan akınlarda görev yapmış, Türk kökenli bir akıncı beyinin soyundan gelen aile mensuplarına verilen addır. ...devamı ☟

Malkoçoğulları, adı Malkoç Bey olan ve Orhan Gazi ve 1. Murat zamanında Balkan ülkelerine yapılan akınlarda görev yapmış bir akıncının soyunun mensuplarına verilen addır. Malkoçoğulları 14. yüzyıl - 15 ve 16. yüzyıllarda Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazıt devirlerinde yaşamış ve özellikle Rumeli`de yaptıkları başarılı akınlarla tanınmışlardır.

Bilinen Malkoçoğlu Beyleri akrabalık bağına göre şu şekildedir.

Malkoç Bey

Sultan 1. Murat ve Yıldırım Beyazit zamanının komutanlarındandır. 1389 yılında 1.Kosova savaşında sağ cenah okçu kumandanı olarak savaşmış bu savaşta oğlu Mustafa bey de sol cenah okçu kumandanı olarak görev yapmıştır. Tarih sayfalarında bu savaşta adı Hamidoğlu Malkoç olarak geçmiş olan Malkoç beyin Hamidoğulları Beyliğinin komutanlarından olduğu Hamidoğullarının Osmanlı devletine ilhakıyla Osmanlı devletine hizmete devam eden beylerden olduğu düşünülmektedir. 1396 yılında Niğbolu savaşında Türk ordusunun sol kanadında komutan olarak görev yapmıştır. Malkoç Beyin türbesi şu an Bulgaristan sınırları içerisinde bulunan Buryadadır (eski adıyla Malkoçova). Malkoç Bey`in Malkoçoğlu Mustafa Bey ve Malkoçoğlu Mehmet Bey adlarında bilinen iki oğlu vardır.

Malkoçoğlu Mustafa Bey

Malkoç Bey`in oğludur. İlk olarak 1389 yılında 1.Kosova savaşında babası Malkoç beyin sağ cenahta savaştığı orduda, sol cenah okçu komutanı olarak görev yaparak adını duyuırmuştur.Timur`un Anadolu`yu işgali sırasında Sivas kalesi komutanıdır. 1400 yılında Timur`un Sivası kuşatmasında 3.000 kişiyle 200.000 kişilik Timur ordusuna karşı kaleyi 18 gün yiğitçe savunan ve açlık ve susuzluğa dayanamayıp canlarının bağışlanacağı Timur tarafından vaat edildi ve kaleyi teslim etmek zorunda kaldı. Fakat Timur sözünde durmayıp kale teslim edildikten sonra bütün askerlerle beraber Malkoçoğlu Mustafa Bey`i de şehit etmiştir. Malkoçoğlu Hamza Bey adında bir oğlu vardır.

Malkoçoğlu Mehmet Bey

Malkoç Bey`in oğludur. Rumeli`nin fethinde babası Malkoç Bey ile beraber görev yaptığı düşünülmektedir. Türbesi Gebze`de olup 1385 yılında vefat ettiği bilinmektedir. Türbesi babası Malkoç Bey tarafından yapılmıştır. Genç yaşta babasından evvel vefat etmiş olup çocuklarının olmadığı düşünülmektedir.

Malkoçoğlu Hamza Bey

Malkoçoğlu Mustafa Bey`in oğludur. Fatih Sultan Mehmet döneminde Niğbolu sancakbeyi olarak görev yapan Malkoçoğlu Hamza Bey`in 1461 yılında Eflak Voyvodası tarafından şehit edildiği bilinmektedir. Malkoçoğlu Hamza Bey, Malkoçoğlu Damat Yahya Paşa ve Malkoçoğlu Bali Paşa`nın babasıdır.

Malkoçoğlu Bali Bey

Malkoçoğlu Hamza Bey`in oğludur. Fatih Sultan Mehmed Han`ın kurdurmuş olduğu, Enderun-ı Hümayün adlı Saray Üniversitesinde yetişen meşhur akıncı beyi.

Sultan İkinci Bayezid Han devrinde Silistre Beylerbeyliği yaptı. Fevkalade cesur, sadık ve kabiliyetli bir kumandandı. Pek çok ve büyük hizmetlerde bulundu.Kendisi Silistre Beylerbeyi bulunduğu sıralarda isyan eden Eflak Voyvodasına karşı gönderilen Osmanlı ordusunda yararlıklar gösterdi. Yine aynı beylerbeyliği sırasında Macaristanda ordu sevkederek Varadin Kalesi ile diğer pek çok yeri zaptetti. Daha sonra Prut Nehrini geçerek Akkerman Kalesini ele geçirmek isteyen Buğdan Voyvodasını ordusu ile hezimete uğrattı. 1498 yılında 40.000 kişilik ordusu ile Lehistan üzerine akınlar yaparak Varşova şehrine kadar uzanmış ve büyük bir zafer kazanmıştı. Bu akınları sırasında tam 10.000 esir ve pek çok harb ganimeti ile dönmüştü. Bu ganimet ve esirlerden bir kısmını seçerek, Kethüdası Mustafa Bey ile Sultan İkinci Bayezid Hana gönderdi.

Oğulları Ali ve Tur Ali Beyler de kendisi gibi cesur, silahşör ve kahraman idiler. Büyük oğlu Ali Bey, Sofya Sancakbeyliği yaptı. Küçük oğlu Tur Ali Bey ise, babasından sonra Silistre Sancakbeyliği hizmetinde bulundu. Bali Bey 1514 yılında vefat etti.

Malkoçoğlu Ali Bey

Malkoçoğlu Bali Bey`in oğludur. Sofya sancak beyi olan Ali Bey de kardesi Tur Ali beyi gibi bu muharebede sehid düsmüstür.

Malkoçoğlu Turali Bey

Malkoçoğlu Bali Bey`in oğludur. Silistre sancakbeyi olarak görev yapmış, 1514 yılında Çaldıran Savaşı`nda bizzat Şah İsmail tarafından şehit edilmiştir.

Malkoçoğlu Damat Yahya Paşa

Malkoçoğlu Hamza Bey`in oğludur. 1501 yılında II. Beyazıt`ın kızı Hüma Hatunla evlendiğinde Bali bey adında oğlu vardı. II. Beyazıt`ın kızı Hüma Hatundan da Malkoçoğlu Ahmet Bey ile Malkoçoğlu Mehmet Bey olmuştur. 1480`de Bosna Beyi, 1481`de Rumeli Beylerbeyi, 1504 yılında Kubbe Veziri oldu ve 1506 yılında vefat etti. Bilinen 3 oğlu Malkoçoğlu Bali Bey (Silistre beylerbeyi olan Bali Bey en büyükleridir), Malkoçoğlu Mehmet Bey, Malkoçoğlu Ahmet Bey`dir. Bu komutanlardan aynı zamanda Yahyapaşazadeler diye bahsedilir.

Yahyapaşazade Malkoçoğlu Bali Bey

Malkoçoğlu Yahya Paşa`nın oğludur. Koca Bali Paşa şeklinde de anılır. 1495`de doğmuş olup, Kanuni Sultan Süleyman`ın yaşıtıdır. 2.nci Bayezitin kızı Aynişah sultanın kızıyla evlidir . Semendire sancakbeyi olmuş, 1521 yılında Belgrad`ın fethinde görev yapmıştır. Daha sonra Belgrad sancakbeyi ve Bosna Beylerbeyi oldu. 1526 yılında Mohaç Savaşı`nda çok üstün başarılar gösterdi. Budin`in (Budapeşte) ikinci beylerbeyi oldu. Vezir oldu. 1548 yılında vefat etti. Budapeşte`nin en büyük meydanının adı Osmanlıların Budapeşteyi kaybettiği zamana kadar Gazi Bali Paşa Meydanıdır. Mehmet Bey adında bir oğlu vardır.

Yahyapaşazade Malkoçoğlu Mehmet Bey

Malkoçoğlu Damat Yahya Paşa`nın torunu, Bali Beyin oğludur. Enderunda yetişti. Varat sancakbeyi oldu. 1563 yılında Kanuni`nin Zigetvar seferinde Gyula kalesini fethetmekle görevli Pertev Paşa ile beraber 59 günde kaleyi teslim aldı. Aynı yıl Babofça kalesini fethetti. 1567 yılında Lala Mustafa Paşa ile beraber Yemen`de savaştı. 1570 yılında Kıbrıs`ın fethinde Magosa kuşatmasında vurularak şehit oldu.

Gazi Kızan Mehmet Paşa

Malkoçoğlu Damat Yahya Paşa`nın oğludur. Gazi Sultanzade Mehmet Paşa şeklinde de geçer. Kanuni Sultan Süleyman`ın halasının oğludur. 1526`da Mohaç alaybeyi, 1527`de Semendire sancakbeyi, ve aynı yıl Belgrad sancakbeyi oldu. 1529`da 1. Viyana Kuşatmasında Bavyera`nın merkezi Regensburg ve Morova`nın başkenti Brno`yu fiilen zaptetti. Çekoslavakya bölgesini işgal etti. 1530`da Andrea Doria`nın işgal ettiği Mora`daki Koron kalesini geri aldı. Aynı yıl Budin`i kuşatan Alman mareşalini yendi. 1531 yılında Avusturya akınında 15.000 esirle geri geldi. Peç`i Almanlardan geri aldı. 1535`de tekrar Semendire sancakbeyi oldu ve 8 yıl görev yaptı. 1537 yılında Vertizo Savaşı`nda 45.000 kişilik Alman ordusunu imha etti. Bu zaferde kardeşi Yahyapaşazade Malkoçoğlu Ahmet Bey ile oğlu Şifalı Arslan Paşa da vardı. 1538`de Boğdan seferine katıldı. 1541`de Budin seferine katıldı. 1543`de ölen abisi Koca Bali Paşa`nın yerine üçüncü Budin Beylerbeyi oldu. 4.5 yıl görevde kaldı. 1566 yılında Budin`de vefat etti.

Yahyapaşazade Malkoçoğlu Ahmet Bey

Malkoçoğlu Damat Yahya Paşa`nın oğludur. İnebahtı sancakbeyi olarak bilinir. 1537 yılında Vertizo Savaşı`na katıldı. 1543`de Belgrad sancakbeyi oldu.

Şifalı Arslan Paşa

Yahyapaşazade Malkoçoğlu Mehmet Bey`in oğulları Arslan Bey ve Derviş Bey olarak bilinmektedir.

Arslan Bey, Şifalı Arslan Paşa şeklinde anılır. 1537 yılında Vertizo Savaşı`na katıldı. 1537`de Pojega sancakbeyi oldu. 1565`de Budin`in ondördüncü beylerbeyi oldu. Kendisi aynı zamanda şairdir. 1566 yılında Sokollu Mehmet Paşa`nın entrikalarıyla idam edildi. Ömer Seyfettin`in Kütük adlı hikayesinde anlattığı Arslan bey bu kişidir.

Derviş Bey

Malkoçoğlu Damat Yahya Paşa`nın torunu, Mehmet Bey`in oğludur. İsmi bilinmekle birlikte hakkında bir bilgiye sahip olunamamıştır.

Yavuz Ali Paşa

Malkoçoğlu soyundan son olarak bilinen kişidir. Çok cesur, fevri ve deli dolu biriydi. 1603 yılına kadar Mısır Beylerbeyliği görevini yaptı. Bu sırada 1603 yılında İstanbul`a çağırıldı ve sadrazamlığa getirildi. İlk iş olarak İran meselesini ele aldı. 1604 yılında Macaristan seferi sırasında Sofya`da rahatsızlandı. Belgrad`a ulaştığında da vefat etti.

Kaynaklar

Vikipedi

Nizamettin Malkoç - 2 yıl önce

Bu araştıma aslında bilimsel değil amatörce yapılmış bir çalışmaydı. Uzun yıllar farklı kaynaklardan karşılıklı okuma ve yer yer de tahminler yaparak bu şekilde bir çalışma yapmış ve yaklaşık 15 yıl kadar önce ya buraya Türkçebilgi ya da Wikipedia'ya aktarmıştım. Yukarıda yazılan bilgilerin içerik olarak çoğu doğrudur. Ancak bazılarının akrabalık, baba-oğul veya kardeş olmaları bakımından yanlış olma ihtimali de olduğunu söylemeliyim.

Birkaç detay...
-Kosova'dak Haçlı ordusuna karşı Osmanlı'ya destek için Hamidoğlu Beyi 2 komutan ve emrinde okçu süvarileri gönderiyor. Bunlardan biri Malkoç Bey, diğeri de kendi oğlu Mustafa Beydir. Kaynaklardaki ibare "Hamdoğlu Malkoç ve Hamidoğlu'nun oğlu Mustafa" şeklindedir. Bu ibareden yola çıkarak Malkoç'a Hamidoğlu (Osmanlı nazarından) , Hamidoğlunun oğlu Mustafa dendiğinde de Malkoç'un olu Mustafa da olabilir. Malkoç Bey, Hamidoğlu beyinin oğlu değil adı Malkoç olan ayrı bir komutandır. Diğeri ise Hamidoğulları beyinin oğlu Mustafa da olabilir. Yani buradaki Mustafa Bey Malkoç'un oğlu olan Sivas Kalesini 18 gün Timuur'a karşı savunan Malkoç Beyin oğlu Mustafa Bey olmayabilir. . Tam hatırlamıyorum ama ben yukarıdaki şekilde yazmamıştım. Belki sonradan bu şekilde yazıldı, belki de ben öyle yazdım.
-Mustafa Bey ve Mehmet Beyin Malkoç Beyin oğulları; Hamza Beyin Mustafa Beyin oğlu, Bali Paşa ile Yahya Paşanın babaları; Bali Paşa ile Yahya Paşanın kardeş olduklarından emin değilim.

Bunları ancak uzmanlık alanı tarih olan ve bilimsel olarak çalışacak birisi arşivleri iyice tetkik ederek ve farklı kaynakları da iyice araştırarak daha net bilgiler ortaya koyabilir. Ben bir şablon ortaya koydum. Bu bilgileri netten aktardığımda bu kadar yayılabileceğini düşünmemiştim. Yanlışlarım için özür diliyor ve bu konu hakkındaki bilgi birikimimizin uzmanlarınca daha ileriye taşınmasını umuyorum.


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yahyapaşazade Malkoçoğlu Bali Bey
3 yıl önce

Yahyapaşazade Malkoçoğlu Bali Bey ya da kısaca Malkoçoğlu (? - 1543, Budin) Türk akıncı. Malkoçoğlu ailesine mensuptur. I. Süleyman döneminde yaşamıştır...

Malkoçoğlu Bali Bey
2 hafta önce

Malkoçoğlu Bali Bey, Osmanlı'da beylerbeyi. Lehistan'ın 1498 yılının başlarında Osmanlı himayesinde bulunan Boğdan Prensliği'ne müdahalesi üzerine Osmanlı-Lehistan...

Malkoçoğlu
2 hafta önce

Malkoçoğlu Ailesi - Türk tarihinde 15-16. yüzyıllarda Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazıt devirlerinde Rumeli’ye yaptığı başarılı akınlarıyla tanınmış...

Akıncı
3 hafta önce

oğulları, Bulgaristan'da Gazi Mihal Bey ve oğulları, Bosna ve çevresinde Malkoçoğlu ailesi gibi akıncı aileleri babadan oğula akıncılığı sürdürmüşlerdir. Akıncılık...

Serdar Gökhan
3 yıl önce

1973 Kurt Yemini 1973 Soğukkanlılar 1973 Gurbetçiler 1973 Vur Emri 1973 Malkoçoğlu Kurt Bey 1972 Acı Yudum 1972 Akma Tuna (Estergon Kalesi) 1972 Dudaktan...

Cüneyt Arkın
3 hafta önce

Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha...

Cüneyt Arkın, Cüneyt Arkın
Selma Güneri
3 yıl önce

Ağır Suç - 1967 Ringo Kazım - 1967 Acı Tesadüf - 1966 Kanlı Mezar - 1966 Malkoçoğlu - 1966 Çılgın Gençlik - 1966 Affedilmeyen - 1966 Günah Çocuğu - 1966 Türkün...

Selma Güneri, 1951, Antalya Film Şenliği, Halit Refiğ, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, Dedem, Gofret ve Ben, Hoşçakal İstanbul, Mum Kokulu Kadınlar, Kanlı Nigar, Lütfi Güneri, Yusuf Sezgin
Nebahat Çehre
2 hafta önce

anne tarafından Laz, baba tarafından ise Gürcü kökenlidir. Beş yaşındayken ailesi İstanbul'a göç eden Çehre, 15 yaşındayken "Türkiye güzeli" seçilmiştir,...

Nebahat Çehre, 15 Mart, 1944, Bir Çirkin Adam (film), Haziran Gecesi (dizi), Yılmaz Güney