Mangan

Doğal olarak oksit, karbonat ve silikat hâlinde dağılmış olarak bulunan, metalik bir element. En önemli bileşiği MnO2, 1774’e kadar bir demir bileşiği olarak biliniyordu. Ancak bu târihte K.W.Scheele tarafından yeni bir element ihtivâ ettiği keşfedildi. 1856 yılına kadar mangan ticârî bir önemi hâiz değilken (yokken), Sir Henry Bessemer tarafından çeliğe bir katkı maddesi olarak katılarak önem kazandı. Aşağı yukarı her bir ton çelik için 7 kg kadar mangan kullanılmaktadır.

MANGAN (almanca) türkçe anlamı
1. i. mangan (n)
MANGAN (türkçe) anlamı
2. Manganez.
Mangan (almanca) ingilizcesi
1. n. manganese
2. Mn
3. metallic element used in the manufacture of steel (Chemistry),

Mangan İngilizce anlamı ve tanımı

Mangan anlamları
    (noun) See Mangonel.
Mangan tanım:
Kelime: mangan-
4. İşlev: combining form
5. Kökeni: German Mangan
6. from French manganè
7. se
8. : manganese manganate
9.
Mangan (almanca) fransızcası
1. n. manganèse (m)
MANGAN (türkçe) almancası
1. n. Mangan

Mangan hakkında detaylı bilgi

Doğal olarak oksit, karbonat ve silikat halinde dağılmış olarak bulunan, metalik bir element. En önemli bileşiği MnO2, 1774’e kadar bir demir bileşiği olarak biliniyordu. Ancak bu tarihte K.W.Scheele tarafından yeni bir element ihtiva ettiği keşfedildi. 1856 yılına kadar mangan ticari bir önemi haiz değilken (yokken), Sir Henry Bessemer tarafından çeliğe bir katkı maddesi olarak katılarak önem kazandı. Aşağı yukarı her bir ton çelik için 7 kg kadar mangan kullanılmaktadır.

Özellikleri: Mangan, gümüş parlaklığında, sert ve kırılgan bir metaldir. Toz haline getirilebilir. Erime noktası 1245°C, kaynama noktası 2150°C’dir. Özgül ağırlığı 7, 43 g/cm3tür. Mn sembolüyle gösterilip, atom numarası 25, atom tartısı 54, 938’dir. Elektron düzeni (Ar) 3d54S2dir. Bileşiklerinde 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+ ve 7+ değerliklerini alabilir. 2+ değerlikli oksidi oldukça bazik olup, zayıf asitlerde, mangan tuzlarını verecek şekilde çözünür. MnO, daha yüksek oksidasyon sayısındaki oksitlerin, indirgen atmosferde, ısı ile kısmen indirgenmesiyle veya metalin oksitlenmesiyle elde edilir. Manganın, 2+ ve 6+ değerlikli tuzları, çözeltiler içinde, diğer tuzlarından daha kararlıdır.

Bulunuşu: Mangan tabiatta proluzit (MnO2), manganit (Mn2O3.H2O), hausmannit (Mn3O4) gibi oksit mineralleri şeklinde ve mangan silikat (MnSiO3), mangat spat (MnCO3), mangan sülfür (MnS) şeklinde bulunur.

Elde edilişi: Saf mangan alüminotermi yöntemiyle elde edilir:

Atom numarası: 25 Simge: Mn Kütle numarası: 54.938 Kaynama Noktası (C): 2150 Erime Noktası (C): 1245 Yoğunluk: 7.43 Buharlaşma Isısı: 53.7 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 3.5 Elektriksel iletkenlik: 0.054 Isıl iletkenlik: -- Özgül Isı Kapasitesi: .115
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mangan(II) Sülfat

Mangan (II) sülfat, MnSO4 formüllü inorganik bileşiktir. Bu renksiz nemli katı ticari açıdan önemli bir mangan (II) tuzudur. 2005 yılında dünyada yaklaşık olarak 260M kg/y kadar üretildi.Arno H. Reidies "Manganese Compounds" Ullmann's Encyclopedia of Chemical Technology 2007; John ...

Cam

Cam Alm. Glas (m), Fr. Verre (m), İng. Glass. Silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan saydam ve kırılgan madde. Genellikle alkali ve toprak alkali silikatlardan meydana gelen cam, bâzan borat ve alüminatlar da ihtiva eder. Camın ilk defâ ne zaman yapıldığı kesin olarak ...

Su

Su, bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli ve vazgeçilmez olan tatsız ve kokusuz bir maddedir. Su, canlıların yaşaması için hayati bir öneme sahiptir. Canlılık için gereken tüm fiziksel olaylar hep suyun özellikleri ile gerçekleşebilmektedir, bu nedenle biyologlar suya "yaşam ...

Kül

Kül Bazı maddelerin yanmasından sonra geride kalan toz madde. Bitkisel yakıtların yanarken kül bırakması, bileşimlerinde bulunan inorganik maddelerden ileri gelir. Küllerde potasyum karbonat bulunur (sodyum karbonat ancak deniz bitkilerinde bulunur). Bundan dolayı sodyum karbonat yerine ...