Meclis-I Meb�����S��N

İl Genel Meclisi

İl Genel Meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanununlarda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından, ilgili ildeki ilçeler adına seçilen üyelerden oluşur.

Meclis-i Mebusan

Meclis-i Mebusan, Mebuslar Meclisi olarak da adlandırılır. İIk Türk Parlamentosu, "Meclis-i Umumi" (Genel Meclis) adı altında ve iki meclisli olarak, 20 Mart 1877'de çalışmalarına başladı. İki dereceli seçimler sonucu oluşan "Heyet-i Mebusan" veya bazen i...

Weimar Anayasası

Almanya'da I. Dünya savaşının ardından yapılan meclis seçimlerinden hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadıysa da, büyük Sosyal Demokrat Partisi meclisin en güçlü partisi haline geldi. Sosyal Demokratlar, Merkez Partisi ve Liberal Demokratlardan oluşan bir koa...

yasama dokunulmazlığı

Yasama dokunulmazlığı Milletvekillerine, vazifelerini bir baskı altında kalmadan serbestçe ifa edebilmelerini sağlamak için verilmiş olan bir imtiyaz. 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83. maddesinde yasama dokunulmazlığı şu şekilde düzenlenmi...

Burkina Faso Ulusal Meclisi

Burkina Faso Ulusal Meclisi, Burkina Faso'nun yasama organıdır. 1995 yılında çift meclisli parlamentonun alt kanadı haline geldi; ama üst kanat olan Temsilciler Meclisi 2002 yılında kaldırıldı. Mecliste 111 sandalye bulunur. 2007 yılındaki seçimlerde %58....

Ürdün'de siyaset

iki meclisli Ulusal Meclis'e aittir. Ulusal Meclis, Ayan Meclisi ve Temsilciler Meclisi olmak ikiye ayrılır. Temsilciler Meclisi'nin, tek sandalyeli seçim

parlamento

Alm. Parlament (n), Volksvertretung (f), Fr. Parlement (m), İng. Parliament. Yasama gücüne ve yetkisine sâhip meclis veya meclisler. Parlâmento lügat mânâsıyle, müzakere eden, yâni bir karara varmak üzere, belli mevzular üzerinde konuşan heyet demektir. P...

TBMM'nin kuruluşu

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin kapatılması ve İstanbul'un işgali üzerine, Mustafa Kemal Türk Milletine yayınladığı beyannamede:Yedi yüz senelik Osmanlı Devleti'nin hayat ve hakimiyetinin sona erdiğini, Türk Milletinin medeni kabiliyetini, hayat ve istik...