Mehmet Esat Efendi

Kısaca: MEHMED ESAD EFENDİ (1847-1918) Osmanlı şeyhülislâmı.İstanbul Şehzadebaşı'nda Emin Nûred-din mahallesinde doğdu. Huzur dersleri mukarrirlerinden Ahıskalı Nûman Efen-di'nin oğludur. ...devamı ☟

MEHMED ESAD EFENDİ (1847-1918) Osmanlı şeyhülislamı. İstanbul Şehzadebaşı'nda Emin Nured-din mahallesinde doğdu. Huzur dersleri mukarrirlerinden Ahıskalı Numan Efen-di'nin oğludur. Şehzade Camii birinci ima­mı Hafız Emin Efendi'den Kur'an-ı Kerim okuyarak 1856'da hafız oldu. Yazı dersi yanında Arapça ve Farsça öğrenmeye başladı. 1862'de Süleymaniye Camii'n-de eski fetva emini Hacı Mehmed Nu­ri Efendi'nin derslerine devam etti. 1863'te ibtida-i hariç, 1869'da hareket-i hariç, iki yıl sonra ibtida-i dahil. 1872'de hareket-i dahil derecelerine ulaştı. Ma­yıs 1873'te icazet aldı. Ruusu 1874'te musıle-i Sahn derecesine yükseltildi. Ay­nı yıl Süleymaniye Camii'nde ders okut­maya başladı, ilk icazeti 1890 yılında verdi. 1865'te 50 kuruş müderrislik maaşı alan Mehmed Esad Efendi 1876'da fet­vahaneye girdi. Bir yıl sonra Sahn, i 879'da ibtida-i altmışlı, aynı yıl içinde musıle-i Sü-leymaniyye derecelerine ulaştı; 1880'de İ'lamat-i Şer'iyye mümeyyizliği ikinci mu­avinliğine getirildi. Bu yılın ramazan ayın­da huzur dersleri muhataplığı ile ödül­lendirildi. 1881'de ruusu hamise-i Süley-maniyye derecesine yükseltildi. 1885'te birinci muavinliğe terfi etti. 189i'de İ'la-mat-ı Şer'iyye mümeyyizi oldu. Bir süre 3895 kuruş maaşla Trabzon mevleviyeti-ne nail olduysa da 1894'te tekrar "tarik" maaşına döndü. 1891 'de mahreç payesini aldı. 1892'de hamat-ı Şer'iyye mümeyyiz­liğine ilaveten Meclis-i İntihab-ı Hükka-mü'ş-şer' üyeliğine getirildi ve bu görev­de on yedi yıl kaldı. 1893'te bilad-ı ham­se, 1895'te Haremeyn ve 1896'da İstan­bul payesiyle taltif edildi. 1898'de Ana­dolu kazaskerliği payelerine ulaştı. 1896 yılında Defter-i Hakani Nezareti şer'iyye memurluğuna nakledilen Mehmed Esad Efendi dört ay sonra İ'lamat-ı Şer'iyye mümeyyizi i ğiyl e görevlendirildi. 1908'-de Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye reisi, bir yıl sonra 10.000 kuruş maaşla fetva emi­ni oldu. Yaş haddini doldurduğu halde Meclis-i Vükela kararıyla vazifeye devamı sağlandı. 24 Ocak 1913'te Mahmud Şevket Paşa kabinesinde şeyhülislamlığa getirildi. Mahmud Şevket Paşa'nın suikasta uğra­ması ve kabinenin düşmesi üzerine 11 Haziran 1913 tarihinde görevinden ayrıl­dı. Hemen ardından kurulan Said Halim Paşa hükümetinde de yine şeyhülislam olarak kabineye girdi (12 Haziran 1913). 15 Mart 1914'te istifa ederek ayrıldı.[1] Şeyhülislamlığı toplam bir yıl iki ay kadar sürmüştür.[2] 1880-1891 yılları arasında bulunduğu huzur dersleri muhataplığı esnasında kendisine dördüncü rütbeden Mecidi ve Mehmed Esad Efendi'nin bir fetvası.[3] Osmanlı nişanları verildi. 1895'te üçüncü ve 1897'de birinci rütbeden Mecidi nişanı aldı, 1895'te gümüş imtiyaz madalyası ile taltif edildi. Arapça ve Farsça bilen Meh­med Esad Efendi İstanbul'da vefat etti. O dönemde İttihatçılar, özellikle eğitim alanında yapılacak ıslahat çalışmalarında komisyon üyesi olan Zahid el-Kevseri'nin(v.1952)büyük çabaları sonucu çıkan kanun sonrasında büyük hayal kırıklığına uğramışlardır. Onun İstanbul'dan uzaklaştırılması ve ona sahip çıkan, aynı görüşte olan Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi'nin görevden azli, yerine İttihatçı Ürgüplü Hayri Efendi'nin getirilmesi için büyük çaba sarf ettiyseler de en azından o an için başarılı olamamışlardır. Ancak daha sonra türlü desiselerle Zahid Efendi'yi Kastamonu'ya tayin, Mehmed Esad Efendi'yi istifa, Ürgüplü Hayri Efendi'yi Şeyhülislamlığa tayin ettirmişlerdir. (Naci Yalçınkaya, bkz. Ahmed Hayri, el-İmam el-Kevseri,s.7) Bibliyografya :DIA (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi) İstanbul Şer'iyye Sicilleri Arşivi, Dosya nr. 521; BA, Sadrazamlar Dosyası, nr. 60, 62; İl­miyye Salnamesi, s. 633-635; Danİşmend. Kro­noloji2, V, 161; Sadık Albayrak, Son DevirOs-manh Uleması, İstanbul 1980, III, 205-206; Tak-oim-i Vekayi', nt, 1353, 1759; İkdam Gazetesi, nr. 6030. Mehmet İpşirli

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mehmed Esad Efendi
5 ay önce

Mehmed Esad Efendi, (d. 1847, İstanbul - ö. 1931, İstanbul) Osmanlı Devleti şeyhülislamı, kazasker, müderris, Lehcetü'l-Lügat adlı sözlüğün yazarı. İstanbul...

Mehmet Esat
3 yıl önce

Mehmet Esat şu kişiler olabilir: Mehmet Esat Bülkat Mehmet Esat Saffet Paşa Mehmet Esat Işık Mehmet Esat İleri Mehmet Esat Efendi Mehmet Esat Çağa Mehmet...

Mehmet Esat, Yukarıda Anlatılan Rüzgar
Abdullah Vassaf Efendi
4 ay önce

kayinpederi Kara Halil Efendi mezari yakininda defnedildi. Şeyhülislam Mehmet Esat Efendi Abdullah Vassaf Efendinin oğludur. Abdullah Vassaf Efendi Türkçe, Arapça...

Abdullah Vassaf Efendi, Nadir Şah, Siyahi Ahmet Efendi, Şeyhulislam Mehmet Esat Efendi, İmrahor Mustafa Paşa, Kara Halil Efendi, ,
Osmanlı Şeyhülislamları Listesi
4 ay önce

Ebuishakzade Mehmet Esat Efendi (1748 - 1749) Mehmet Sait Efendi (1749 - 1750) Seyit Murtaza Efendi (1750 - 1755) Abdullah Vassaf Efendi (1755) Damatzade...

Osmanlı şeyhülislamları listesi, 1424, 1431, 1436, 1460, 1480, 1488, 1495, 1496, 1503, 1526
Cemaleddin Efendi
4 ay önce

dönemiyle özdeşleşmiştir. Cemalledin Efendi 1848 yılı civarında İstanbul'da doğdu. Babası, Şeyh Ahmed Halid Efendi de bir hukukçuydu ve hem Kazasker hem...

Mehmet Ubeydullah Hatipoğlu
3 yıl önce

Mehmet Ubeydullah Efendi (Hatipoğlu) (1858-1937) (kitaplarında kullandığı kısa ismiyle Ubeydullah Efendi, Soyadı Kanunu sonrasında Mehmet Ubeydullah Hatipoğlu)...

Mehmet Ubeydullah Hatipoğlu, Mehmet Ubeydullah Hatipoğlu
Şerifzade Mehmet Ataullah Efendi
3 yıl önce

Salihzade Ahmet Esat Efendi Şeyhülislâmlik görevinden azledilmiş şeyhülislâmlik makamına gayet tutucu olmakla bilinen Şerifzade Mehmet Ataullah Efendi getirilmiştir...

Şerifzade Mehmet Ataullah Efendi, ,
Erenköy Cemaati
4 ay önce

Nisan 2012. Kökleri Kelami Dergahı’na ve şeyhi Erbilli Mehmet Esat Efendi’ye dayanıyor. Mehmet Esat, tekkeler kapatılınca Erbil’deki arazilerini satıp, İstanbul’a...