mektup

Genel anlamda kişinin bir haberi, olayı, arzuyu bir başkasına anlattığı yazılardır. Özel mektup, iş mektubu, edebi mektup türleri vardır. Bunlar içinde bizi edebi mektup ilgilendiriyor.

Mektup

Mektup, "Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kağıt, name" demektir. Bir başka tarifle,"Yazılı nesne, yazılmış şey" demektir. Farsçası name, Türkçesi betik, bitigdir. Birbirinden uzakta bulunan kişi ve kurumlar arasında haberleşmeyi sağlayan bir yazı türü. Mektuplar, insanların bilgi, görüş ve düşüncelerini birbirine bildirmek, istek ve dileklerini iletmek için sık sık kullandıkları bir araçtır. Özel mektup, iş mektubu, edebi mektup türleri vardır. Bunlar içinde bizi edebi mektup ilgilendiriyor.

Bu tür mektuplar açık olarak bir gazetede ya da dergide yayımlanır. Yazar birine hitaben herhangi bir konudaki görüşlerini, duygularını anlatır. Ancak asıl amacı bunları herkese duyurmaktır.

Mektup, Divan edebiyatında da kullanılmıştır. Fuzuli’nin “Şikayetname” adlı eseri bu türdendir. Tanzimat’tan sonra ise gazetelerde yayımlanan birçok açık mektup görülür.Bazı yazarlar mektuplardan oluşan romanlar da yazmışlardır. Halide Edip’in “Handan” romanı bunlardan biridir.

Kişi ve kurumlara yazılan duygu ve düşüncelerin bildirildiği sıkça kullanılan bir düzyazı türü.

Mektup sözcüğü dilimize Arapça' dan geçmiştir. Bir başka kimseye gönderilen yazılı kağıt anlamı taşımaktadır. Türkçesi "betik"dir. Diğer edebiyat türlerinden ayrı olarak belli kalıplar edinmemiştir. Mektup bir düzyazı olarak giriş, gelişme ve sonuca sahip olabilir. 20.yy dan beri bilgisayar aracılığıyla sanal olarak yapılan yazışma türüne de elektronik mektup (email) denir.

Geçmişi

İlk posta örgütünün Persler tarafından M.Ö. 6.yy'da günümüzdeki İran'da kurulduğu bilinmektedir. Bununla birlikte Mısır firavunlarının da mektuplaşma etkinliğine sahip oldukları söylenir. Hindistan ve Çin uygarlıkları da milattan önce mektuplaşmaktadır. Roma İmparatorluğu, Augustus Caesar döneminde posta örgütünü kurmuştur. Ele geçirilen Türklerle ilgili bir mektup M.S. 580 tarihli ve İstanbul'a gönderilen diplomatik içerikli mektuptur. Türklerin mektup geçmişi Anadolu Türk tarihinden sonra zenginleşir.

Mektup Türleri

Mektuplar, konularına ve yazanla yazılan arasındaki ilgiye göre üçe ayrılabilir.

  1. Özel mektuplar
  2. Resmi mektuplar
  3. İş mektupları


  • Özel Mektuplar


Birbirine yakın, tanışık insanlar ve eş dost arasında yazılan mektuplardır.Mektubun ulaşma süresinden daha erken ulaşması gereken kısa ve öz olarak oluşturulan bir mektup türüdür. Telgrafta az ve öz ifade önemlidir.

  • Resmi Mektuplar


Devlet kurumlarının aralarında veya kişilerle devlet kurumları arasında yazılan mektuplardır. Bu tür mektuplarda anlatım ciddi ve saygılıdır. Konu dışındaki bilgi ve istekler yer almaz.

  • İş Mektupları


Özel kurumların arasında veya kişilerle kurumlar arasında, yapılan mektup yazışmasına iş mektubu denir.Bir dilekte ya da bildiride bulunmak veya bilgi vermek amacıyla resmi düzeylere sunulan tarihli, imzalı mektuptur.

Türk Edebiyatında Mektup

Mektubun Türk dünyasındaki yeri henüz açıklığa kavuşmamakla beraber, "MS. 580 yılında İstanbul'a gönderilen diplomatik bir mektup ve daha sonraki yüzyıllarda Uygur prenslerinin yazdıkları mektuplar ele geçmiştir. Bunların dışında diğer Türk hükümdarlarının da komşularına veya devlet adamlarına siyasi nitelikte mektuplar gönderdikleri şüphesizdir. Türk edebiyatında mektup türünü Anadolu'ya yerleştikten sonraki tarih içinde takip edebiliyoruz.".

17. Yüzyıldan sonra edebiyat türü olarak gelişen mektup, 19. yüzyılda büyük bir önem kazanır. Bunda okur yazar oranın artmasının, 1820 yılından sonra mektup zarfının ve posta pulunun kullanılmaya başlanmasıyla, posta hizmetlerinin düzenli hale gelmesinin büyük rolü olmuştur.

Günümüzde en çok kullanılan nev’ilerden biri olan mektup, "temelde bir haberleşme aracı" olmasıyla beraber kompozisyon ve taşıdığı üslup nitelikleri bakımından edebi bir değer ihtiva eder. Bunun yanında mektuplar, edebiyat tarihçisi için olduğu kadar bir tarihçi içinde belge niteliği taşımaktadır.

Mektuplar, her milletin edebiyatında önemli bir yere sahip olan edebi bir türdür. Klasik edebiyatımızda "bir şeyi meydana getiren, bina eden manasına umumiyetle nesir karşılığı inşa, nasir yerine münşi sıfatı" kullanılırdı. Münşi "edebi ilimlere vakıf, bir maddeyi neşren ve mükemmel surette kaleme alabilen, katip demektir.".

Bu münşilerin çoğu "Mektupçuluk, Vaka-nüvislik, Reis'ülküttaplık, Sadr-ı azamlık v.b.yüksek me'muriyetler işgal eden kimseler, şairler, müdürrisler, ilim adamlarıdır. Feridun Bey, Abd'ül Celil Bin Yusuf, Celalzade Salih, Lamii, Kınalızade Ali Çelebi XVI. asrın; Okçuzade Mehemmed Şahi, Yenicevardan'ndan Şeyhzade Mehemmed, Bosnalı Abd'ül-Kerim, Dukabinzade Osman, Vani Mehemmed, Ali, Nabi, Veysi ve Nergisi XVII. yüzyılın; İshak Hocası, Ahmet Efendi, Bursalı Buhaeddin, Nazmizade Hüseyin Murteza, Kani, Ragıp Paşa XVIII. asır Türk edebiyatının meşhur münşileridir ve münşeat mecmuaları vardır"(5). Bunun yanında 19. yüzyılın başlarında ve Tanzimat'tan sonra da birçok münşinin yetiştiği görülür."Antebli Mehmed Münib, Diyarbakırlı Şa'ban Kami v.b.".

Klasik edebiyat döneminde mektup kavramını karşılayan kelimeler oldukça çeşitlidir: "Tabii bu değişik adlar, mektubu yazanla yazılanın çeşitli durumları gözönüne alınarak verilmiştir. Dostluk, kardeşlik, sevgi belirten mektuplara muhabbetname, meveddetname, uhuvvetname, rütbece alt durumda olanın üste yazdığı mektuplara ariza, şukka; alçak gönüllülük göstermek için bazen varakpare denildiği de olmuştur. Bunlara ek olarak halk dilinde (aşık edebiyatında) mektuba kağıt, gam yükü, gönül dili, çile bohçası, name gibi isimler verilmesi yanında, sevgiliden aşığa -sözlü olarak- gelen haberin yazılmamış ferman, bu haberin sevindirici olması halinde de şekerli hurma adını aldığı belirtilmelidir.Düzyazı, mektup yazanlar münşi, devletin ve sarayın resmi yazıcılığını yapanlar da nişancı, tevkii gibi adlar almışladır. Münşilerin yazdığı özel veya resmi mektuplarla başka nesirlerin toplandığı kitaba münşeat (Feridun Beyin Müşeatu's-selatin'i gibi), yalnızca mektupların toplandığı esere mektubat (Mektubat-ı Şeyh Aziz Hüdai) denildiği gibi çeşitli adlar taşıyanlar da vardır: Nüzhet Mehmet Efendi'nin Muaddilü'l-imla ve Mükemmelü'l-inşa(1885)'sı Hayret Efendi'nin Riyazu'l-küteba ve hıyazu'l-üdeba(1826)'ı böyle eserlerdir".

Münşilerin işledikleri konular sosyal hayattan pek ayrı olmasa da, kullandıkları dil tabilikten uzak, mutantan, türlü edebi sanatları içeren ağdalı bir dildir. "Münşeatların bir kısmı didaktik nitelik taşır. Ümera, hükema, sadat, şuara, ulema, guzat, kudat, meşayih, vüzera için yazılacak mektup ve yazıların başlıkları, hatimeleri, yazılana uygun düşecek cümleler, ibareler beyitler, örnekler verirler".

Tanzimat'dan sonra bir çok tanınmış şahsiyet Garp edebiyatından roman, tiyatro gibi nev’ilerden tercüme yaptığı gibi, mektup türünde de tercüme yapılmıştır: "Jean-Jacques Rousseau'nun Novvelle Heloise'inden iki mektubu Münif Paşa, aynı eserde bir başka mektubu Pertev Paşa; Recaizade Ekrem ve Ahmet Mithat, Alexandre Dumas Fils'in La Dame Aux Camelias'ından birer mektubu Türkçe'ye tercüme ettiler".(9)

Bir mektup genellikle giriş, gelişme, sonuç gibi bölümlerden ve tarih, hitap ve imzadan müteşekkildir. Mektuplar genellikle nesir olarak yazılsa da, edebiyatımızda manzum olarak yazılmış edebi mektuplar da mevcuttur. Hususi mektupların yanında edebiyatımızda, tenkit ve münakaşa, roman, hikaye, seyahat; makale, röportaj, sohbet gibi nev'ilerde yazılan mektuplar da vardır.

Tanzimat'tan sonra, "Fransız mefkuresinden mülhem olarak" memleketimizin içinde siyasi, edebi ve birçok sahada meydana gelen değişiklikler neticesinde bazı simaların firar etmeleri ve sürgüne gönderilmeleri sonucunda bir tenkit ve münakaşa ortamı doğmuştur. Bu konuda yazılmış mektuplara şunları örnek gösterebiliriz: "Namık Kemal'in, Ziya Paşa tarafından hazırlanan bir şiir antolojisi (Harabat) için yazdığı Tahrib-i Harabat (1885) ve Takib-i Harabat (1885) ile Mecmua-i İrfan Paşa da yeni bir şiir anlayışına karşı çıkılması üzerine kaleme aldığı Îrfan Paşa'ya Mektub'u (1885), Recaizade'nin Mes Prisons (1869) adlı çevirisiyle ilgili olarak yazdığı Mes Prisons Muahazenamesi (1885), Muallim Naci ile Şeyh Vasfi'nin o dönem şiirimizle ilgili görüş alışverişlerini ortaya koyan on iki mektupluk Şöyle Böyle adlı eser (1886), yine Muallim Naci’nin Beşir Fuad’a yazdığı Victore Hugo monografisi dolayısıyla başlattığı ve yedi mektup süren münakaşalarını içine alan İntikad (1888), Corneille’nin Cid’ini tenkitli özet şeklinde yayımlayan Ahmet Mithat’ın Sait Bey ile olan münakaşa mektuplarını bir araya getiren Sait Beyefendi Hazretlerine Cevap (1898), Ali Canip'in Cenap Şahabeddin ile dilde sadelik, Türkçülük konularındaki münakaşalarından meydana gelen altı mektubunu topladığı Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey'le Münakaşalarım (1918), Cenap Şahabettin’in alaylı bir dille "Oğluma Mektup" başlığı altındaki didaktik hüviyetli pek çok mektubunun toplandığı Evrak-ı Eyyam (1915), Nurullah Ataç'ın çeşitli sanat konularındaki görüşlerini belirttiği mektuplarından oluşan Okuruma Mektuplar (1958)".

Edebiyatımızda mektup tarzında ilk romanı, "Hüseyin Rahmi Gürpınar denemiş ve karı koca geçimsizliğini ele aldığı Mutallaka'yı yazmıştır. Daha sonra yazdığı Sevda Peşinde'nin ikinci bölümü, Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler, Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür, Aşk ve Ayak Parmaklan, Sivrisinek, Lokantanın Esrarı, Memlekete Mektup hikayeleri; Halide Edip Adıvar'ın Handan romanı, Harap Mabetler'deki imzasız mektuplar hikayesi; Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Kadınlık ve Kadınlarımız, Bir Serencam, Milli Savaş Hikayeleri, Okun Ucundan'daki hikayeleri; Reşat Nuri Güntekin'in Sönmüş Yaldızlar, Bir Damla Gözyaşı, Bir Hazin Hakikat, Yalan, Bir Hayal Kırıklığı, Kumandanın Şoförü hikayeleri mektup tarzındadır. Bunlardan başka Halit Ziya, Mehmet Rauf, Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Sait Faik'in bir kısım hikayeleri de mektup şeklinde yazılmışlardır"(11).

Bazı yerlere yapılan seyahatler de bazen mektup türünde yazılmıştır "Cenap Şahabeddin'in Hac Yolunda (1909) ve Avrupa Mektupları (1931), Ahmet Rasim'in Romanya Mektupları (1916), Falih Rıfkı'nın Londra Konferansı Mektupları (1931) ve gazete sütunlarında kalarak kitap haline henüz getirilmeyen Danimarka Mektupları, anılan yerlere yapılan seyahat sonucunda yazılmışlardır".

Makale, röportaj ve sohbet türünde yazılan mektuplarda şunlardır: "Ahmed Mithat'ın iktisat, siyaset, kozmografya, matematik ile ilgili bilgiler verdiği Hallu'l-ukd (1892) ile Schopenhauer'in Hikmet-i Cedidesi (1888), Ahbar-ı Asara, Tamim-i enzar (1892) adlı eserleri (makalelerden); Ahmet Rasim'in Şehir Mektupları (1912, fikra ve sohbetlerden); Mahmut Yesari'nin Yakacık Mektupları (1938, röportajlardan) meydana gelmiştir".

Edebiyatımızda az da olsa bulunan manzum mektuplarda, mektupların temel taşı olan tabilik, içtenlik oldukça zorlanır: "Şeyhi'nin Hüsrev ü Şirin'inde, Hüsrev’in Şirin'e ve Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'unda, Mecnun'un Leyla'ya yazdığı mektubu; Şehzade Beyazıd'ın Kanuni'ye, Kanuninin Beyazıd'a yazdıkları mektuplar; Bağdatlı Ruhi’nin devrinin bütün şairleri ile dostluk münasebeti için yazdığı kırk bir beyitlik kasidesi; Bayburtlu Zihni’nin sevgilisine yazdığı üçer dörtlüklü iki ayrı mektubu; Ali Paşa'nın Mahmut Paşa'ya, Hafız Ahmed Paşa'nın Bağdat kuşatması sırasında IV.Murad'a, IV.Murad'ın Hafız Ahmed Paşa'ya verdiği cevabi mektupları; Edhem Pertev Paşa'nın Nefise Hanım'a annesi tarafından yazılan manzum mektubu (22 mısra); İsmail Safa'nın kardeşi Vefa'ya (üç) ve memleketi olan Trabzon'a yaptığı ziyaret dolayısıyla yazdığı mektupları, (Mevlid-i Pederi Ziyaret, 1894, yüz seksen dokuz beyit); Ziya Gökalp'in Atatürk'e hitap ettiği İstida (elli dört mısra) ve İkinci İstida (otuz iki mısra) başlıklı mektupları manzum mektuplara örnek gösterilebilir. Aka Gündüz'ün Balkan Savaşı sırasında İki Bayram'ı, Ana Mektupları (Bozgun, 1334), Halit Fahri'nin Bayram Mektubu(Cenk Duyguları, 1933), Kemalettin Kamu'nun İzmir Yollarında Son Mektup'u (N.R Evrimer, Kemaleddin Kamu, 1949), Orhan Seyfi’nin Sevgili'ye Mektup'u (Gönülden Sesler, 1928), Necip Fazıl Kısakürek'in Anneme Mektup'u (Ben ve Ötesi, 1932), Zindandan Mehmed'e Mektup'u (Çile, 1962), Bedri Rahmi'nin Birinci Mektup, İkinci Mektup (ve diğerleri, üçü birden 1953), Orhan Veli’nin Oktay'a Mektuplar’ı (Bütün Şiirleri 1960) edebiyatımızda belli başlı manzum mektuplardır".

Türk Edebiyatında, isim yapmış şair, yazar ve sanatkarların yalnız mektuplarının toplandığı müstakil eserler de vardır: Ali Şir Nevai, Lamii Çelebi, Nabi, Ragıp Paşa, Tokatlı Ebubekir Kani, Nev’izade, Azmizade, Ganizade, Akhisarlı Abdulkerim, Zaifi Pir Mehmet ve benzerlerinin münşeatları ile, Akif Paşa'nın Münşeat-ı Elhac Akif Efendi (1843) ve Muharrerat-ı Hususuye-i Akif Paşa (1883) adlı eserleri; Namık Kemal'in hususi mektupları (C.I, II, III, Haz.F.A.Tansel, 1967, 1969, 1973), Abdühlak Hamid Tarhan'ın Mektuplar'ı (2 C. 1918), Muallim Naci'nin Mektuplarım'ı (1886), Ziya Gökalp'in Limni ve Malta Mektupları (Haz: F.A.Tansel, 1965), Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ziya'ya Mektupları (1957), Yaşar Nabi'nin Dost Mektupları (1972), Ahmet Hamdi Tanpınar'ın mektupları (Haz:Zeynep Kerman, 1974), Nazım Hikmet’in Kemal Tahir'e Mapushaneden Mektupları (1968) bunlardan bazılarıdır.

mektup

Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name:
"Mektubunda diyorsun ki gel gayri / Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım."- B. S. Erdoğan.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
mektubu dışından okumak , mektup almak , mektup atmak

mektup

bir şey haber vermek, bir şey sormak ya da istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, betik, name.

mektup

Türkçe mektup kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. letter, epistle, missive, post

mektup

Türkçe mektup kelimesinin Fransızca karşılığı.
lettre [la], pli [le]

mektup

Türkçe mektup kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Brief, Epistel, Zuschrift
Merhaba ben hanım.Ben GAZİ ANTEPTE DÜNYAYA GELDİM.Ben şuan on yaşındayım GAZİ ANTEP çok güzel biyer GAZİ ANTEPİN baklavası meşurdur.GAZİ ANTEP e gelenler mutlaka baklavasından tadarlar

Mektup (Bülent Serttaş) sözleri

Bülent Serttaş tarafından albümünde söylenen Mektup adlı şarkının sözleri.

Sana Bu Mektubu Gözleri Yaşlı.
Yüreği Sancılı Bir Halde Yazdım.
Hoşgör Sitemimi Ey Siyah Saçlım.
Bana Bıraktığın Kalemle Yazdım.

Sakın Bu Mektubu Yırtıp Atma Yar.
Satırlar İçinde Gözyaşlarım Var.
Hangi Yana Dönsem Bin Hatıran Var.
Bana Bıraktığın Kalemle Yazdım.

Sensizlik Öfkeye Dönüştü Bugün.
Yalnızlık İsyanı Başlattı Bugün.
Bütün Gece Yalnız Yalnız Seni Düşündüm.
Bana Bıraktığın Kalemle Yazdım.
Kalemi Canıma Canım Taptımda Yazdım...!

Yaşlı Gözlerimde Aşk Perde Perde.
Benim İçimdesin Görüşmesekde.
Sende Seviyorsun İnkar Etsende.
Ben Senin Aşkını Kalbime Yazdım.

Sakın Bu Mektubu Yırtıp Atma Yar.
Hangi Yana Dönsem Bin Hatıran Var.

Mektup (Kadir Byzas) sözleri

Kadir Byzas tarafından albümünde söylenen Mektup adlı şarkının sözleri.

Nasılda masum inan kırdıgın o kalbim
Senı sayfalarca yazmam alır gunumden 1 saati
Senden sonra hayatıma gelenler misafir
Senı beklıyorum canım yarınlar misali…

Kalbim kimsesiz bi çocuk seni kime sorsun ?
Aşk mı ? ya sonsuzdur yada onsuz
Mutluluk su gibiydi bardağım hep boştu
Senınleyken ayıktım ve sensız nıye hoştum… ?

Özleminden al benı gel
Sen ve ben eşitti gül ve diken
Korkuyorum karanlıktan ürperirken
Hüzün benı azad etti dünlerimden

Gecem senle biter fakat ya gündüzüm
Benden sakladıgın bitek masum o gül yüzün
İhanet yanı başımda bakma öyle
Senı unutamadıgım ıcın canım çok üzgünüm

Ben hala aynıyım ve sanma ki değiştim
Senınle ben biz değiliz onunla sen ne işsin ?
Artık ağlamıyorum fakat bir sorun var
Halimi gören diyoki kadir bugün ne içtin ?

Ölüm kapımı çaldı bak uğradı demın
Kıçı kırık bi vedayla mı ugurladın benı ?
Kanıyor yaram kabuk tutmuyor ki canım
Baban hayallerıne gelın dıye ugurlamıs senı…

Çığlık attım acımdan duyulmamış sesım
Bana senden kalan hüzün ve 1 kaçtane resim
Anladım ki herşey boş ve herşey yalan
Senden sonra birine aşkım demeye gelmıyor hevesım

Dumandan boğulmusum kesilmiş nefesim
Ne farkeder bana ? sizin delirmiş demeniz
Bu yuzden sağlıklı biri değilim sen gibi
Kaç şişe alkolle tanışmış gecemiz ?

Ne farkeder yalnızlıga alıstım desenız
Biz onunla aynı karede farklı bir deseniz
Aynı gökyüzüne bakıyoruz tamamda
Bugün yoklugunun üstünden geçti 1 senemiz

Mektup (Kenan Damar) sözleri

Kenan Damar tarafından albümünde söylenen Mektup adlı şarkının sözleri.

Anne tutma yasımı
Eğme başını sakın
Sil gönlünün pasını
Dökme yaşını sakın.

Öyle sıcak bir yuva
Sanki anne kucağı


Üstümü örten dua
Anne asker ocağı.

Zaman dediğin ne ki
Gün gelir oğlun döner
Anne inan ve de ki
Bu ateş elbet söner.


Zaman su gibi akıp geçiyor
Of anne,anne,anne.


İlgili konuları ara

Yanıtlar