Melik

Melik, (Arapça: ملك) Arapça bir kelime olup kral anlamını taşır. Mülk kökünden türemiştir.

Melik kral, hükümdar Kur'an'da Allah'ın 99 isminden biri.

Kur'an'ın ilk ve son suresinde (Fatiha suresi, Nas suresi )Allah'tan Melik olarak sözedilir; yani bir müslüman için mülk sahibi, bütün eşyanın ve yaratılanların tek malikidir; bütün varlıklar üzerinde emretme, istediği gibi tasarruf etme, hiçbir şarta bağlı olmaksızın sahip olma O'na mahsustur; Yarattıklarına emretme, sakındırma, cezalandırma, istediğini zelil, dilediğini de aziz etme kudretine sahip olan yalnız Allah'tır; O yarattığı mülkünde ve orada olanların hepsinde yegane hükümdardır ve sonsuz kudretiyle onları idaresi altında tutan tek Allah'tır.

İsmin geçtiği Kuran ayetleri

*(20:114) Hükmü her yerde geçerli gerçek hükümdar olan Allah yücedir. (Ey Muhammed!) Kur'an sana vahyedilirken, vahiy bitmeden önce (unutma korkusu ile) Kur'an'ı okumada acele etme; "Rabbim! benim ilmimi artır" de.
 • (23:116) Mutlak hakim ve hak olan Allah, çok yücedir. O'ndan başka ilah yoktur. O, bereketli Arş'ın sahibidir.
 • (59:23) O, öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, malik ve sahiptir, münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
 • (62:1) Göklerde ve yerde olanların hepsi padişah, mukaddes, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih etmektedir.
 • (114:2) İnsanların hükümdarına,

Diğer anlamları

Melik

Padişah, hükümdar, hakan.

Melik

padişah, hükümdar, hakan.

Melik

(Arapça) Erkek ismi 1. Padişah, hakan, hükümdar. 2. Mal sahibi. 3. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdülmelik). Melikşah Sultan Sencer'in babası olan büyük Selçuklu hükümdarı.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Melik ilgili konular

 • Suriye Selçukluları

  1077 yılından beri Suriye Selçuklu meliki olan Tutuş, kendini sultan ilân ederek, Berkyaruk'un üzerine yürümüş, fakat yenilmişti (1095). O
 • Haleb Selçuklu Melikliği

  Antakya’yı fetheden Süleyman Şah, Suriye hakimiyetini ele geçirmek istedi. Bu maksatla Halep’i ele geçirmek için hareket etti (1085). Halep
 • Kör Şah Melik

  `Kör` sıfatıyla anılan Şadibeyoğlu Şah Melik Fetret Devri`nde Musa Çelebi`nin 1410`da Rumeli`de hükümdar olması üzerine veziri olmuş, bu
 • Melik Gazi

  Melik Gazi, asıl ismi, ``Emir Mehmet Gümüştekin Gazi`` olan, devlet adamı ve komutandır. (Öl. 1134) Mehmet Gümüştekin Gazi, 1086 tarihinde,
 • Nizameddin Yağıbasan

  Yağıbasan ya da Nizameddin Yağıbasan (ö. 1164) Danişmendliler`in Sivas kolunun hükümdarı.
 • Behramşah

  Behramşah (ö. 1157), 1117-1157 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı.
 • Aksungur el-Hacib

  Aksungur el-Hacib, tam adıyla Kasım ad-Davla Ebu Said Aksunkur el-Hacib (Arapça:آق سنقر البرسقي), Aq Sunqur al-Hajib ya da Aksunkur el