mide

Mide Sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak barsağı arasında kalan ve bir çaydanlığı andıran bölümü. Midenin ön ve arka olmak üzere iki yüzü vardır. Her iki yüz sağda küçük kıvrım, solda büyük kıvrımla birbirine bitişir. Yapısı dört katlıdır; seröz zar, mide kası, mukoza altı ve mukoza. Mide üst-karın bölgesinde bulunur, sağında karaciğer, solunda dalak, üstünde diyafram, altında enine kalın barsak, arkasında pankreas vardır. Mideyi meydana getiren kas tabakası 1-2 mm kal...

MIDE (türkçe) anlamı
1. 1 . Omurgalılarda
2. sindirim sisteminin
3. yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası.
4. 2 . mecaziKarın
5. karın bölgesi.
6. 3 . mecaziYemek yeme isteği.
7. Atasözü
8. deyim ve birleşik fiiller
9. mide bulandırmak
10. midesi almamak (veya kaldırmamak veya kabul etmemek veya götürmemek)
11. midesi bulanmak
12. midesi ekşimek (veya kaynamak veya yanmak)
13. midesi (veya içi) ezilmek (veya kazınmak)
14. mideye oturmak
mideyi bastırmak
MIDE (türkçe) anlamı
15. omurgalılarda
16. sindirim sisteminin
17. yemek borusu ile onikiparmakbağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği
18. omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan bölgesi.karın
19. karın bölgesi.yemek yeme isteği.
MIDE (türkçe) ingilizcesi
1. [Kings of Mide] v. measure
2. gauge
3. span
4. metern. Miadj. gastric,
MIDE (türkçe) fransızcası
1. estomac [le]
MIDE (türkçe) almancası
1. n. Magen

Mide hakkında detaylı bilgi

Mide Sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak barsağı arasında kalan ve bir çaydanlığı andıran bölümü.

Midenin ön ve arka olmak üzere iki yüzü vardır. Her iki yüz sağda küçük kıvrım, solda büyük kıvrımla birbirine bitişir. Yapısı dört katlıdır; seröz zar, mide kası, mukoza altı ve mukoza. Mide üst-karın bölgesinde bulunur, sağında karaciğer, solunda dalak, üstünde diyafram, altında enine kalın barsak, arkasında pankreas vardır.

Mideyi meydana getiren kas tabakası 1-2 mm kalınlığındadır ve iki temel kas tabakasına ayrılır. Dış tabaka uzunlamasına kas tellerinden, iç tabaka ise dairevi kas tellerinden meydana gelir. Mukozanın yüzeyi, silindirimsi ve çanaksı hücrelerden bir epitelyumla kaplıdır. Epitelyumun üzerindeki çanaksı çukurcukların dibinde salgı bezleri bulunur; salgı bezleri midenin çeşitli kısımlarında değişik tiptedir.

Midenin çalışması hem mekanik, hem kimyasaldır:

Mekanik bakımdan mide, sağma hareketlerinin cereyan ettiği bir yerdir. Midenin besinleri karıştırdığı pek söylenemezse de, besinleri çoğu zaman başka kısımlardan daha kuvvetli ve esnek bir baskı altında sıkıştırdığı bir gerçektir.

Kimyasal bakımdan mide çeperi üç salgı çıkarır: Mukus salgısı, tek hücreli bezlerden; mide suyu, borumsu bezlerin ana hücrelerinden; kloridrik asit ise aynı bezlerin kenar hücrelerinden meydana gelir. Mukusun başlıca görevi, proteinleri sindiren mide suyunun mide çeperine değmesini önlemektir; çünkü mide çeperi de proteindendir, mide suyu ile zedelenebilir. Nitekim, mukus bulunmayan kısımlarda mide kendi kendini yer ve ülser meydana gelir. Kloridrik asit, midede enzimlerin etkisini kolaylaştıran PH= 2 derecesinde bir iyonik asit tepkimesi sağlar. Pepsin, proteinleri hidroliz yoluyla polipeptitlere çevirir (etin, yumurtanın vb. sindirimi). Peynir mayası, sütün pıhtılaşmasını sağlar. Midedeki sindirimin sonucunda kimus meydana gelir. Midenin sinirleri otonom sinir sistemine aittir. Otonom sinir sistemini, beyin omurilik sinir sistemiyle birleştiren bağlar sayesinde yiyecekler mideye inince, hatta yemeğin tadı ağızda belirince mide suyu salgılanmağa başlar (basit refleks). Fakat terbiye edilmemiş hayvanlar alıştıkları yiyecekleri gördükleri zaman da midelerinde salgılama olur (edinilmiş refleks). Terbiye edilmiş hayvanda yiyecek manzarasıyla bir uyarma yapılırsa (refleks) gene aynı sonuç elde edilir. İnsanda da durum aynıdır.

Midenin kapasitesi normalde 0, 5-1 lt; mide salgısının miktarı da günde ortalama 1, 5 lt kadardır.

Mide Hastalıkları

Midenin şekil veya durum bozuklukları: Midenin şekli kişinin tipine bağlıdır. Kısa boylu olanlarda enlemesine genişlemiş, uzun boylularda ise leğen kemiklerine kadar uzayabilen “büyük J harfi” şeklini almıştır. Bu son durum çoğu defa mide düşmesi olarak kabul edilirse de, hastalık anlamına gelmez. Bazan mide, kendi uzun ekseni etrafında ani bir dönüş yapabilir ki bu durumda acil cerrahi müdahaleyi gerektiren, şiddetli ağrı, bulantı-kusma ile kendini gösteren bir hastalık tablosu meydana gelir.

Midenin, sadece röntgen filmleriyle tesbit edilen, fakat herhangi bir şikayete yol açmayan şekil bozuklukları da vardır.

Mide urları: İyi huylu ve kötü huylu olabilirler. İyi huylu olanlara çok az rastlanır, pek önemleri yoktur, bazan hazımsızlık, şişkinlik, ağrı yapabilirler. Asıl önemli olan, kötü huylu urlardır ki bunların başında mide kanseri gelir. Mide kanseri her yaşta görülebilirse de daha çok elli yaşını aşkın erkeklerde görülür. Kanserin kesin sebebi henüz bilinmemektedir. Zayıflama, iştahsızlık, kansızlık, karın ağrısı, kanamalar, ishal, sarılık, ağrı, karında su birikmesi, hazımsızlık, şişkinlik gibi belirtilerden biri veya birkaçı bulunabilir. Bazan ete karşı tiksinti duyulur.

Teşhiste mide filmi yardımcıdır. Fakat kesin teşhis, mide kamerası ile mideyi inceleyip, şüpheli yerlerden parça alarak, bu parçanın mikroskop altında incelenmesiyle konulur. Fakat yurdumuzda teşhis konulduğu zaman çok kere hastaya yapılacak pek birşey kalmamıştır. Bunu önlemek için en ufak bir şüphe halinde film çektirilerek, durum aydınlatılmalıdır ki, erken teşhis konulabilsin.

Teşhis konulduktan sonra yapılacak tedavi: Şayet iş işten geçmemişse veya hastaya faydası dokunacağına kanaat getirilirse, cerrahhi müdahaleden ibarettir.

Mide ülseri: Midenin herhangi bir yerinde bulunabilen yaradır. Midenin iç yüzünü örten tabakadan, midenin dış tabakasına doğru ilerleme gösterir. (Bkz. Ülser)

Mide iltihabı: (Bkz. Gastrit)

ani mide genişlemesi: Aşırı derecede yemek yeme sonucunda, mide oldukça genişler ve kasılma gücü azalarak, içindekini boşaltamaz hale gelir. Bulantı-kusma, karın ağrısı vardır. Tedavisi sonda ile midenin boşaltılmasından ibarettir.

Mide yıkatmak: (Bkz. Lavaj)

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mide Kanseri

MİDE KANSERLERİ MİDE KANSERİ Dünya üzerinde bazı ülkelerde sık görülmesi, bu kanserin genetik faktörlerle ve yeme alışkanlıkları ile ilgisi olduğunu göstermektedir. Özellikle Japonya başta olmak üzere, Çin ve İrlanda da bu hastalık sık görülmektedir. ...

Mide ülseri

Ülser sindirim kanalının mide özsuyu ile temas eden kısmında meydana gelen bir yaradır. Yemek borusu ile midenin birleşme bölgesinde, midede ve mideden hemen sonraki onikiparmak bağırsağında görülebilir. En sık onikiparmak barsak ülserine rastlanır. Fakat son yıllarda ağrı ...

Mide Yanması

Midede, oldukça fazla miktarda asit salgılanmasına karşın,asidin zararlı etkilerinden kendini koruyacak birçok koruma mekanizması da mevcuttur. Midenin hareketleri ve içindeki basıncın artması ile mide içeriğinin yemek borusuna geçmesini engelleyen,yemek borusunun mideye giriş ...

Mide Iç Yüzeyindeki Epitel Hücreleri

Mide; kaslardan oluşan, genişleyebilen bir sindirim sistemi organıdır. Yemek borusu ile ince bağırsak arasında bulunur.

Mide Kelepçesi

Mide kelepçesi Morbid obezite tedavisinde cerrahi yöntemlerden biri ve bu operasyonda kullanılan silikon protezin halk arasında yaygın bilinen adı. Ayarlanabilir silikon gastrik band, ya da yaygın bilinen adı ile mide kelepçesi; genellikle laparoskopik yolla yemek borusu ile mide ...

Mide öz Suyu

Mide öz suyu'nun salgılanması Gastrin hormonu tarafından sağlanır. Mide öz suyu içerisinde hidroklorik asit (HCl), pepsinojen ve süt çocuklarıda lap enzimi bulunur.

Mide Iltihabı

Gastrit veya mide iltihabı (Gastroenteritis), mide ("gastro"-) ve ince bağırsak’ı ("entero"-) içeren mide bağırsak kanalı’nın iltihabı ("-itis") ile karakterize olan ve ishal, kusma , karın ağrısı ile krampa sebep olan bir tıbbi durumdur. Mide iltihabından gastro, mide mikrobu ...

Mide özsuyu

Gastrik asit, mide öz suyunda yer alan bir tür sindirim asididir. Asit, midenin iç yüzeyinde yer alan hücreler (parietal hücrele) tarafından üretilmektedir.

Mide ülseri Hastalığı

Ülser, veya peptik ülser, herhangi bir canlının epitel dokusu'nda belirebilen bir tür yara.