Hz. Muhammed’in göğe yükselişini konu alan edebi yapıtlardır. Tek başına bir kitabın konusunu oluşturabildiği gibi, eserler içinde bölümler halinde de yer alır. Genellikle kaside ve mesnevi şeklinde yazılmıştır. Miraciyelerde coşkulu bir söyleyiş, didaktik özellikler ve sanatlı bir üslup egemendir. Cumhuriyet döneminde Abdullah Azmi Yaman’ın yazdığı Miraciye bu türe örnektir. ...

Miraciye hakkında bilgiler

Hz. Muhammed’in göğe yükselişini konu alan edebi yapıtlardır. Tek başına bir kitabın konusunu oluşturabildiği gibi, eserler içinde bölümler halinde de yer alır. Genellikle kaside ve mesnevi şeklinde yazılmıştır. Miraciyelerde coşkulu bir söyleyiş, didaktik özellikler ve sanatlı bir üslup egemendir. Cumhuriyet döneminde Abdullah Azmi Yaman’ın yazdığı Miraciye bu türe örnektir.

Hazret-i Muhammed'in Miraç olayım işleyen şiirlere verilen genel addır. Miraç olayı Hz. Muhammed'in Burak'a binerek Tanrı ile görüşmek üzere göğe yükselmesidir.

Miraç, merdiven, çıkacak yer demektir. Hz. Muhammed'in göğe yükselmesini tasvir eden bu manzumeler, miraç gecesinin ertesi günü, cami ve tekkelerde merasimle okunur, dinleyenlere, Mevlid'deki şerbet ve şeker yerine süt dağıtılırdı. Hz. Muhammed'in Mirac'ı Recep ayının 27. gecesi gerçekleşmiştir. Bu olay Peygamber'imizin yaşadığı büyük mucizelerin en büyüğüdür.

Söz konusu gecede Peygamber'imiz amcasının kızı Ümmü Hani'nin evinde iken, Cebrail yanında Burak ile beraber gelir. Ve Peygamber'imizi Mirac'a çağırır. Peygamber'imiz Burak'a biner. Burak'ın daha ayağı yere dokunmadan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ulaşırlar. Beyt'ül Mukaddes'te bütün peygamberler Hz. Muhammed'i karşılarlar. Mescid-i Aksa'da namaz kıldıktan sonra Cebrail ile dışarı çıkınca önlerine bir Miraç (Merdiven) çıkar. Cebrail Peygamber'imizi Burak'a bindirerek göklere yükselir.

Birinci gökteki bütün melekler Hz. Muhammed'i karşılarlar. Sonra her kat gökte, ayrı ayrı peygamberlerce karşılanarak, yedinci kat göğe kadar ulaşırlar. Yedinci kat gökte melekleri Beyt-ül Mamur'u tavaf eder bulurlar. Sidret-ül Münteha'ya varınca Cebrail ayrılır. Buradan yetmiş hicabı açtıktan sonra, yeşil bir yaygı (döşek) olan Refref görünür.

Refref Peygamber'imizi Kürsü'ye ulaştırır. Oradan yetmiş hicab daha açıp Arş'a varır. Arş'ın nuru Peygamber'imizi kaplar, bir şey göremez olur. Peygamber'imiz orada Tanrı'yı kalp gözüyle veya baş gözüyle görür. Buradan geri dönerken yine Refref ile Sidret-ül Münteha'ya kadar gelir. Orada kendisini bekleyen Cebrail ile buluşur. Ayni yoldan Beyt-ül Mukaddes'e gelir, oradan da Burak'a binerek Mekke'de, Ümmü Hani'nin evindeki, daha vücudunun bıraktığı sıcaklığı kaybetmemiş yatağında kendisini bulur.

İşte bu olay, bir çok şairlerimize ilham vermiş, ve bu olayla ilgili kaside veya mesnevi tarzı şiirler kaleme almalarını sağlamıştır. Bunlara edebiyatımızda genel ad olarak Miraciye adı verilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mesnevi

Mesnevi ( مثنوی ) kelimesi İsna kökünden gelmekte olup tesniye ikileme gibi bir anlamı olup ikili beyitler halinde yazılan bir nazım türüdür. Farsça مثنوی (masnevi), Arapça مثني (máθni, çift) , ...

Divan Şiirinde Konular

Divan şiiri konu bakımından çok çeşitlidir. Genel tanımdan da anlaşılacağı gibi öncelikle dün dışı ve dini şiir olmak üzere ikiye ayrılır. Din dışı şiirde başlıca türler şöyle sıralanabilir: Bahariye, cemreviye, dariye, fahriye, iydiye, medhiye, mersiye, gazavatname, ...

Edebiyat Terimleri

Edebiyat terimleri, edebiyatla ilgili tartışmalarda, sınıflandırmalarda, eleştirilerde, şiir ya da roman gibi yazın yapıtlarının çözümlemelerinde kullanılan terimlerdir.

Nayî Osman Dede

Nayî (Neyzen) Osman Dede'nin doğum tarihi kesin olarak belli değildir. Bu tarihin 1642-1647 yılları arasındaki bir tarih olduğu tahmin edilmektedir. Bazı kaynaklar Gelibolu'lu olduğunu, küçük yaşında İstabul'a geldiğini bildiriyorsa da hakkında bilgi veren kaynakların çoğu ...

Suphi Zühdü Ezgi

Doktor Suphi Zühdü Ezgi,1869 yılında Üsküdar'ın Açıktürbe semtinde bulunan dedesinin evinde doğdu.Posta-Telgraf Nezareti Muhasebe Kalemi Mümeyyizlerinden İsmail Zühdü Bey ile mevlevilik tarikatına mensup İmrahor imamı Kâmil Efendi'nin kızı Emine Hanım'ın oğludur.Beş ...

Osmanlı Türkçesi Edebiyatı

On üçüncü yüzyılda karşılaştığımız simaların başında, eserlerinde yer yer Türkçe kelimelere ve mülemmalara yer veren Mevlana Celaleddin-i Rumi (1207-1273) görülmektedir. Bunu takiben oğlu Sultan Veled'in (1226-1312) Türkçe manzumeler yazması, ayrıca hakkında pek fazla ...

Mesnevi (edebiyat)

Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir.