Miras Veraset yoluyla intikal eden mal, mülk, para ve haklar. Ölen kimsenin bıraktığı terekenin tasfiyesi ve mirasçılara taksimi. Miras Arapçadaki irs, veraset kelimesinden türemiştir. Lügatta “gönderilen, arkaya bırakılan şey” demektir. Bir şahsın ölümü anında, hısımlarına (mirasçı olan yakın akrabalarına) intikal edecek bütün malları, hakları, borçları ve hukuki durumlarıdır. Genel olarak mirasçılara geçen malvarlığına “tereke” denir. Miras, insanoğlunun yaratılışı kadar eski olan so...

MIRAS (türkçe) anlamı
1. 1 . Birine
2. ölen bir yakınından kalan mal mülk
3. para veya servet
4. kalıt
5. bırakıt
6. tereke
7. 2 . mecazKalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik.
8. 3 . mecazBir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey:
9. Konukseverlik bize atalarımızdan mirastır.-
10. Atasözü
11. deyim ve birleşik fiiller
12. mirasa konmak
13. miras yemek

Miras hakkında bilgiler

Miras Veraset yoluyla intikal eden mal, mülk, para ve haklar. Ölen kimsenin bıraktığı terekenin tasfiyesi ve mirasçılara taksimi. Miras Arapçadaki irs, veraset kelimesinden türemiştir. Lügatta “gönderilen, arkaya bırakılan şey” demektir. Bir şahsın ölümü anında, hısımlarına (mirasçı olan yakın akrabalarına) intikal edecek bütün malları, hakları, borçları ve hukuki durumlarıdır. Genel olarak mirasçılara geçen malvarlığına “tereke” denir.

Miras, insanoğlunun yaratılışı kadar eski olan sosyal bir kurumdur. İlk insan hazret-i adem'den bu yana, (insan-mal-ölüm) münasebeti canlılığını muhafaza etmiştir. İnsan, yaratıldığı günden beri yaşamasını sürdürebilmek için mala, tabiattaki hissesine devamlı ilgi duymuştur. İnsan için en mukaddes ve kıymetli olan şey canı, yani yaşama hakkıdır. Mal da hemen bundan sonra gelmiş ve bugüne kadar cana yoldaş olmuştur. Hatta insan, ölümünden sonra bile, malı ile olan ilgisini devam ettirmek ve mallarını, ya hısımlarına veya seçtiklerine bırakmak istemiştir. Ölümünden sonra kişinin bıraktığı mal, mülk, para, hak vs. ayrı bir ilim konusu olmuş ve bu hususta her toplumun kendi dini ve sosyal yapısına göre, kanuni düzenlemeler ortaya konmuştur.

İnsan var oluşundan bu yana, komünizm gibi insanlık dışı rejimler hariç, bütün milletlerin inanç sistemlerinde ve idari rejimlerde miras hakkına saygı duyulmuş, temel kanun ve anayasalarında yer almıştır. Allahü teala tarafından gönderilen bütün ilahi dinlerin kitaplarında ve bunların sonuncusu olan Kur'an-ı kerimde, mirasını nasıl taksim edileceği açıkça bildirilmiştir. Türk toplumunda, miras ve mirasa saygı, İslamiyetten önce de vardı. Ancak miras konusunda İslamiyetle birlikte tekamül büyük olmuştur. Bizzat Kur'an-ı kerimde, mirasçıların hisseleri (payları) en açık şekilde izah ve emredilmiştir. Miras hukukunda yer alan konular, ayrı bir ilim konusu olarak düzenlenmiş ve buna “Feraiz” ilmi adı verilmiştir (Bkz. Feraiz). İslam Hukukunun meriyette bulunduğu, bütün İslam devletlerinde, mirasın taksimi feraiz ilminin bildirdiği esaslara göre yapılmıştır. Peygamberimizin ve Dört halifesinin kurduğu İslam devletinden itibaren Emevi, Abbasi, Selçuklu veOsmanlı devletlerindeki miras hukuku, feraiz ilmine uygun bir tarzda tatbik olunmuştur.

Miras hukuku: Çeşitli sosyal yapıya sahip milletlerde insana saygı ölçüsünde, mirasa da saygı duyulmuş ve ölümünden sonra bu saygı devam ettirilmiştir. Miras sistemini kabul eden hemen hemen bütün toplumlarda, miras konusunda geniş kanuni düzenlemeler yapılmış ve buna “miras hukuku” denilmiştir. Bir kimsenin ölümünden sonra, mal varlıkları ile birlikte onun hak ve borçları da ona halef olan yani yerine geçen kimselere geçer. Bunun yanında, belirli hukuki durumların da mirasçılara geçmesi mümkün olabilir. Miras, ancak gerçek kişilerin ölümü, ölüm karinesi veya gaiplik halinde söz konusu olur. Hükmi şahıslar (tüzel kişiler) miras bırakmazlar. Ancak, mal varlıklarının tasfiyesinden bahsedilir (MK. mad. 50). Fakat hükmi şahıslar mirasçı olabilirler. Miras hukuku, murisin yani miras bırakanın sadece özel hukuk ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

İsviçre Medeni Kanunu'ndan faydalanılarak Türkiye'de 1926 yılında kabul edilen, Türk Medeni Kanunu'nun Miras başlığını taşıyan üçüncü kitabı (mad.-439-617), iki kısımdan meydana gelir. Birinci kısım 13-14'üncü bablar, kanuni mirasçılar ile ölüme bağlı tasarrufları düzenler ve şu fasıl başlıklarını içine alır: 1) Tasarrufa ehliyet, 2) Tasarruf nisabı, 3) Ölüme bağlı tasarrufun muhtelif suretleri, 4) Ölüme bağlı tasarrufların şekilleri, 5) Vasiyeti tenfiz memuru, 6) Müteveffa tarafından yapılan tasarrufların iptal ve tenkisi, 7) Miras mukavelenamesinden doğan davalar.

Miras kitabının ikinci kısmı ise miras başlığını taşır. Bu kısımda mirasın geçişi ele alınır ve üç babdan meydana gelir (15-16 ve 17'nci bablar). On beşinci bab, mirasın açılmasını düzenler. On altıncı bab ise, mirasın hükümlerini kapsar ve beş fasıldan meydana gelir: 1) İhtiyati tedbirler, 2) Mirası iktisap, 3) Defter tutma talebi, 4) Resmi tasfiye, 5) Miras sebebiyle istihkak davası.

Miras Hukuku kitabının son babı on yedinci babdır. Taksim başlığını taşır ve şu fasıllardan meydana gelir: 1) Terekenin taksiminden evvelki hali. 2) Taksimin nasıl yapılacağı, 3) Mirasta iade, 4) Taksimin hitamı ve hükümleri.

1965 tarihli ve 6/5100 sayılı kararname ile, Türk Medeni Kanunu'nun velayet, veraset ve miras hükümlerinin uygulanmasına dair tüzük çıkarılmış olup, mirasın geçmesiyle ilgili hükümleri ihtiva etmektedir.

Miras hakkı, mülkiyet hakkı gibi anayasa ile teminat altına alınmıştır. T.C. 1982 Anayasasının 35'inci maddesi; “Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir.” hükmünü açık olarak ortaya koymuştur.

Mirası bırakan kişiye “muris” mirası alacak olana “varis” veya “mirasçı”, mirasçının terekedeki hakkına da “miras payı” denir. Medeni Kanun'da, mirasın paylaştırılmasında zümre sistemi kabul edilmiştir. Zümrelere geçen miras payı, zümre içindeki kök başlarına göre tesbit edilir. Kök başı kadar eşit miktara bölünür. Eğer kökler içinde, alt kökler varsa, o köke gelen miras payı, alt kök sayısınca eşit miktarlara bölünür.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Şarkı Sözleri

Kara tarafından söylenen miras adlı şarkının sözleri.


gölgesi vuruyor gecemin üstüne
kokun sinmiş yüreğime
ardına bakmadan gittin öylece
bomboş kaldı bak ellerim

gittin amma tek hatıra
göz yaşlarım senden miras bana
yoksun artık tek hatıra
göz yaşlarım senden miras bana

yağmurlar yağar inat göz yaşlarıma
irkilir güneş alev alev yandığıma
aklımdan geçenleri bir bilebilsen
ölmeli yada geri dönmelisin

Reyhan Karaca tarafından söylenen miras adlı şarkının sözleri.

miras

gölgesi vuruyor gecemin üstüne
kokun sinmiş yüreğime
ardına bakmadan gittin öylece
bomboş kaldı bak ellerim


gittin amma tek hatıra
göz yaşlarım senden miras bana

yoksun artık tek hatıra
göz yaşlarım senden miras bana

yağmurlar yağar inat göz yaşlarıma
irkilir güneş alev alev yandığıma
aklımdan geçenleri bir bilebilsen
ölmeli yada geri dönmelisin

Sansar tarafından söylenen miras adlı şarkının sözleri.

right 2006 aaight

verse 1 :
bu rhyme i bekle baby yine ben geldim ritim yazar bu kaderi benle eşleşir değer
bi risk aldım yola çıkarken ama buna değer hapis kaldık hepimiz sistemin döner bi çarkı
o çarkı döndüren de bizler adam öldüren de bu şarkı mazi olacak ama kelam tekerrürde
sen anlamamakta ısrarlısın hem de oldukça!.. ben de ısrarlıyım anlatmakta böyle oldukça
aklım yerinde durdukça, sağlığım da ritimler hiç durmiycak ben de durmuycam
durdurmak isteyenler elbette ki olucak memleketin bu aydınını tek bi kurşun vurucak
yapma böyle olmasın bitmesin hikayeler ağlayan çocuklar olmasın ve batmasın güneş
gördüklerim aksini kanıtlasa da bana yine de umudum var yani şu durumda

nakarat ( *2 ) :
bana kalem verin , bana kağit verin , bana silah verin , bana kelam edin
bana bi güç verin , bana yürek verin , salla gitsin hepsini , bana bi beat verin...

verse 2 :
anti depresanla yapay olarak uykular , kendinden emin olmamak kendinden korkmak
şizofrenik mi? psikozluk mu? bilemem ancak sheet happens homie yani böyle olucak
bi şarkı yapmam için bir gün yaşamam yeter , olucaklar da belli yarın daha beter
solucanlar elbet olucak bu da işin kuralı , ama hiç bi solucan beni yıldıramadı
utanmaz bazı yüzler insan içine çıkmaktan , uyutmaz hiç bi mazi sorunlar var
alkolik pederler ve karanlık sokaklar , gel de şimdi ümid et parlak bi gelecek
oldu bittiye getirdiler hayatı *bneler , kim seni sever? kim beni sever?
kim senin yanında kalıcı ? kim benim yanımda ? olan bitene tepki joint kanında...

nakarat ( *2 ) :
bana kalem verin , bana kağit verin , bana silah verin , bana kelam edin
bana bi güç verin , bana yürek verin , salla gitsin hepsini , bana bi beat verin...

sansar salvo a.k.a psikopat yazar

Vale tarafından söylenen miras adlı şarkının sözleri.

verse 1
yine vahim halim yine muallaktayım
bak çeker gidermiş son bahar...
bu yüz hasım değil
ocak kışında martılar kadar yüzüne hasretim ...
içimde kıyamet kopar
basit göründüğüm kadar içimde asitler kanar...
yakarlar...yakarlar
gönlünün ırmaklarından dilime zehirler içir hadi...
başımı kollarım avuçlarlar çok kolaysa gel geçir
uyku yok gözümde her düşümde ölümler seçip çok düşündüm...
bu şehri yalnız bırakmam gerek
binip viran bir vasıtayla kadere toslamam gerekli...
elimi açtığımda hala yapraklarının kokusu
yanıma bir kandil aldım birde ölüm korkusu...
24 saat geçer bitmez bunun sorgusu...
ya sen saraylarında mesut gaflet uykusu
yoluma kurarlar pusu vatan gurbet yolunda
mühürlenir bu dilin be kahpe insan ordusu...

nakarat
üşüyorum, düşüyorum düşüyorum damarlarımdan çek beni yukarıya hadi sor;
kaç günaha failim? bana bakma öyle bende faniyim...
hani huzur elden, gider erken, derken biz bize kalırız vakit geçerken.
esaretim cesaretimdir söz miras kalsın bugün vale'nden...

verse 2
sen hergün çok güzelsin gözlerinde gözüm var...
benim birkaç sözüm var bilirsin en iyisini sen
kurak çölüme serap gibisin
biraz benimsin diğer yanın melekten senin
sen perimsin...
derin denizlerden geldim inciler getirdim sana...
benim damarlarım yosun etlerim topraktan ana...
en güzel sözleri yazdım bu benden mirastır sana...
vasiyetim mektubumda tez zamanda ulaş bana...
keşke güvercin olsaydım...
hiç günaha bulaşmadan
mucizeler beklemezdim kanatlarımı okşasan...
ben yaşardım bir kafeste içim huzur,rabıtam...
kırılan tüm kemikler kurtular ya sargıdan...
ölüm içimi hapis etmiş, prangalar vadide
sen gözümle gördüğüm zümrütsün en nadide...
hasret çölünü aşmıştır kalp taşıyan her kafile
sahtekar tüm ihtiraslar dönmek ister zahire...

nakarat
üşüyorum, düşüyorum düşüyorum damarlarımdan çek beni yukarıya hadi sor;
kaç günaha failim? bana bakma öyle bende faniyim...
hani huzur elden, gider erken, derken biz bize kalırız vakit geçerken.
esaretim cesaretimdir söz miras kalsın bugün vale'nden...

Barış Tr tarafından söylenen miras adlı şarkının sözleri.

merhaba sanırım bir iki ibne benle yarışmak ister

yaptıgına rap diycem fakat cocuklar bile gülüp geçer

sevgilini zorla ancak yosun tutmuş kalbinle

sana öyle bir punch sallarım ki annen bile tövbe der !

hiphop adına emin ol cok yeminler edildi

saçma kafiyelerine yeni bir dogum gerekli

bozuk çalan teybine flowlarım miras kalır

ben bir albüm yapsam çocukların bile parayla alır ! yeah ! mother fucker


Kaca tarafından söylenen miras adlı şarkının sözleri.

yokluğuna odamı kaplayan dumanla alıştım
sonra geçtim aynanin karşısına, kendimle barıştım
kaçırdım aklımı sensizlikle yarıştım
ve gülmedi yüzüm hiçbir zaman inan hep asıktı !

şimdi nasılsın ? iyisindir umarım,
yatağının vidalarıni sıkıştır, çünkü kaçıyor uykularim
başlıyo kabuslarım gözlerim açıkken
o gavat canını sıkarsa durma orada kaçıp gel.

sonra beraber mutluluğu paylaşalım
ve düzelmeye baslaşin mora çalan o gözaltlarım.
islanmasın yanaklarım artık yeter
buz tutmasın ellerim karanlik heryer.

işte böyle bunlar bizden artta kalanlar
elimde pempe tokan ve resmin asılı tavanda
unut demek kolay ama unutsamdamda yalandan
aşkın mezesi sensin yıllardır sakladığım dolapta.

uyanmam kadar uyuyamamda bi o kadar saçma
kalmanı istedim yanimda gereksizdi kaçman
hayalinle buluştum o ilk günkü parkta
alev aldı sonra herşey kültabağımda pis bi dumanla.

zamanla koyboldu duman kalmadı hatıra
sevgim sana mirasım bu şarkı hediyesi yanında
yanılma sakın ben hala ölmedim!
hoşçakal güzel kadın yarınlara merhaba.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Miras Hukuku

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar ...

Dünya Miras Listesi

Tüm dünya için önemli bir değer taşıdığı UNESCO’ya bağlı Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenmiş ve bulundukları ülkenin devleti tarafından korunması garanti edilmiş doğal ve kültürel varlıkların listesidir. Böyle bir liste oluşturmadaki amaç, tüm insanlığın ...

Kamil Miras

Büyük Kamil Miras, (d. 1874 Afyonkarahisar Türkiye) - (ö. 30 Nisan 1957 İstanbul Türkiye), Türk siyasetçi ve din adamı.

Miras (film)

Miras, yönetmenliğini Aydın Sayman ve Tarkan Özel'in yaptığı, Kaan Girgin'in yapımcısı olduğu, başrollerinde Gökhan Mumcu, Shweta Aggarwal, Suniel Shetty, Haldun Boysan, Kaan Girgin, Haldun Boysan'ın oynadığı aksiyon filmdir. 14 Mart 2008'de vizyona girmiştir.

Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi

Somut Olmayan Miras Müzesi 23 Eylül 2005 tarihinde Gazi Üniversitesi Rektörlük Kampüsü Merkez Kütüphanesi içerisinde Prof Dr. Kadri Yamaç (G.Ü eski rektörü), UNICEF Türkiye Temsilcisi Talât S. Halman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Büyük ...