molla

Molla, İslamí ilahiyat ve diní yasa (fıkıh) üzerine eğitim almış bilgindir.

MOLLA (türkçe) anlamı
1. büyük kadı
2. softa bozuntusu.
3. medrese öğrencisi.
büyük bilgin.
MOLLA (türkçe) anlamı
4. 1 . Büyük kadı:
5. Mısır mollası.-
6. 2 . Medrese öğrencisi.
7. 3 . Büyük bilgin.
8. 4 . mecazDini yönü ağır basan kimse.
MOLLA (türkçe) ingilizcesi
1. [Molla]n. mullah
2. teacher or learned man of the sacred Islamic law
3. regional judge (Turkish)
4. n. spring
5. incentive
6. stimulus
7. v. let go
8. slacken
9. release
10. ease
11. give
12. give in
13. pack in
14. stop
MOLLA (türkçe) almancası
1. n. Mulla
2. Mullah

Molla hakkında detaylı bilgi

Molla, İslamí ilahiyat ve diní yasa (fıkıh) üzerine eğitim almış bilgindir. Arapça'da efendi, sahip gibi anlamlara gelen mevla kelimesinden türetilmiştir. İslam dünyasının büyük bölümlerinde, İran, Bosna-Hersek, Afganistan, Orta Asya ve Hindistan'da, molla adı yerel İslamí Diní liderlere ve cemaat liderlerine verilir. Roy, Olivier (1994). The Failure of Political Islam. Cambridge, Massachusetts Molla terimi, İslam Dünyasında öncelikle din alimlerine ait bir saygı terimi olarak anlaşılır. Taheri, Amir (1985). The Spirit of Allah: Khomeini and the Islamic Revolution. Eğitimli bir molla İslami Eğitimleri ve İslami kanun ilmini, yani fıkıh ilmini almalıdır. Diní eğitim, mollalık mevkiinin temel prensibidir. Osmanlı Devleti'nde mollalar medreselerde eğitim almışlardı. Tasavvufí konular çevresinde toplanmış tarikatlarda mollalalr yetiştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra medreseler kapanmış, mollalık ünvanı kaldırılmıştır. İran'da ise mollalık Şii Mezhebi üzerine verilen eğitimle sürdürülmektedir. Molla ünvanı almış bir çok insan, Osmanlı Devleti'nde önemli görevler almıştır. Bu görevlerin an başında Şeyhülislamlık gelir. Molla Gürani, Molla Hüsrev, Molla Yegan, Molla Şemsettin Fenari gibi molla ünvanına sahip kişiler, Osmanlı Devleti'nde şeyhülislamlık görevini üstlenmişlerdir. Sait Molla ise Şura-i Devlet üyesi, Adalet Bakanlığı Müsteşarı görevini almıştır.http://tr.wikipedia.org/wiki/Sait_Molla Mollalar, İslam Hukuku (fıkıh), kelam, tasavvuf, sünnet, hadis, şeriye gibi ilimler üzerine fetva verebilirler. Kadılık yapabilirler. Bir çok tarikatın kurucusu ve liderleri mollalar olmuştur. Günümüzde mollalık, İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkeler devam ettirilmektedir. Türkye'de ise Lakap ve Unvanların Kaldırılması Hakkındaki Kanun ile molalık ünvanı kaldırılmıştır.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki molla maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Molla Abdullah

HAKKINDA YAZILANLAR Kul Mehmed ile Molla Abdullah İrfan Özfatura bilgi@tg.com.tr Türkiye 11 Mart 2004 Yeni Zelanda’yı ararken yolunu şaşıran Kaptan James Cook’un Avustralya’yı keşfetmesi Britanya’da büyük heyecan uyandırır. Nerede ipten kazıktan dönme şaki ve nerede bir ...

Molla Lütfi

l5. yüzyılda, Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid dönemlerinde yaşamış meşhur matematikçilerdendir. Sinan Paşa'nın ve Ali Kuşçu'nun talebesi olmuş, Ali Kuşçu'dan öğrendiği matematik bilgilerini Sinan Paşa'ya aktarmıştır. Böylece Sinan Paşa onun vasıtasıyla matematik ...

Molla Çelebi Camii

Molla Çelebi Camii, Fındıklı Camii olarakta bilinir. İstanbul'un Fındıklı semtinde, Meclis-i Mebusan Caddesi’nin deniz tarafındadır. Kabataş Camii ve Fındıklı Camii adlarıyla da tanınır.

Molla Fenari

Ilk Türk seyhülislami olan Molla Fenarinin asil adi Semseddin Mehmed'dir. 1350 yilinda Maveraünnehir'de dogmus, 1430 yilinda Bursa'da ölmüstür. Devrinin en ünlü bilginlerinden idi. Dini bilgiler yaninda matematik ve astronomide de derin bilgi sahibi olan bir müderris (profesör) tir. ...

Keçecizade İzzet Molla

Keçecizade İzzet Molla On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı devlet adamı ve şâiri. Muhammed İzzet Molla, Konyalı Mustafa Efendinin evlâdından olan Muhammed Sâlih Efendinin oğludur. 1785 târihinde İstanbul’da doğdu.

Abdülhak Molla

Hekim ve şair. 1786 (H. 1201)da İstanbul’da doğdu. 1853 (H. 1270)te vefat etti. Devrinin meşhur şahsiyetlerinden olup, pekçok ilim ve fikir adamı yetiştirmiş bir aileye mensuptur. Babası Osmanlı Devletinde Divan-ı hümayun haceganlığı vazifesinde bulunan şairliği ile de meşhur ...

Molla Gürani Camii

İSTANBUL’DA Vefa Cami’si yakınlarında Tirendaz Sokak vardır. Bu sokakta Molla Gürani Camii adıyla anılan küçük bir cami vardır. Caminin bulunduğu yerde Bizanslılar devrinde Hagios Theodoros Kilisesi varmış.

Dede Molla

Orta Anadolu'da yetişen velîlerden olan Dede Molla, Dedemoğlu diye bilinir. Doğum ve ölüm tarihi bilinmemekle beraber hakkında anlatılan meşhur bir menkıbeye göre on altıncı yüzyılda Yavuz Sultan Selîm Han’ın padişahlığı sırasında yaşamıştır. Kabri, Konya'nın Çumra ...

Keçicizade İzzet Molla

Keçicizade İzzet Molla on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı devlet adamı ve şairi. Muhammed İzzed Molla, Konyalı Mustafa Efendinin evladından olan Muhammed Salih Efendinin oğludur. 1785 tarihinde İstanbul’da doğdu. Tanzimat öncesi Divan Edebiyatının son temsilcilerindendir. Zamanının ...

Molla Arab

Molla Arab Osmanlılar zamanında yetişenİslam alimlerinin büyüklerinden. İsmi, Vaiz Muhammed bin Ömer bin Hamza Antaki, lakabı Muhyiddin'dir. Haleb'den Bursa'ya geldiği için Molla Arab diye Ünlü oldu. Antakya'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1532 (H.938) senesinde Bursa'da ...

Molla Cami

Molla Cami din ve fen bilgilerinde alim, veli, şair. İsmi, Abdurrahman bin Nizameddin Ahmed, lakabı Nureddin'dir. Cami ve Mevlana nisbetleriyle Ünlü oldu. Anadolu'da Molla Cami diye tanındı. 1414 (H.817) senesinde İran'ın Cam kasabasında doğdu. İmam-ı Muhammed Şeybani hazretlerinin ...

Molla Halil Siradi

Molla Halil Siradi on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Doğu Anadolu'da yetişmiş olan Şafii mezhebinin fıkıh, tefsir, hadis alimlerinden ve evliyadan. İsmi, Halil bin Hüseyin Es-Si'ridi'dir. 1754 (H.1167) senesinde Bitlis yakınlarındaki Hizan'da doğdu. 1843 (H.1259) senesinde ...

Molla Hüsrev

Molla Hüsrev Osmanlı Devletinin üçüncü şeyhülislamı ve Fatih Sultan Mehmed Hanın hocası. İsmi, Muhammed bin Feramuz bin Ali Rumi'dir. Sivas ile Tokat arasındaki Kargın köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Babası bir Fransız subayı iken Müslüman olmuş, kızını ...

Molla Miskin

Molla Miskin on beşinci ve on altıncı yüzyıllarda İran'da yetişmiş hadis alimlerinden. İsmi; Muhammed Emin bin Hac Muhammed-i Ferahi Hirevi olup, lakabı Muinüddin'dir. Molla Miskin diye Ünlü olmuştur. Doğum tarihi belli değildir. 1547 (H.954) senesinde vefat etti. Zamanının ...

Molla Osman Efendi

Molla Osman Efendi on yedinci yüzyılın sonunda, on sekizinci yüzyılın başında Anadolu'da yetişmiş olan evliyadan. İsmi Osman'dır. Molla Osman veya Derviş Osman Efendi diye Ünlü olmuştur. Babası, Dursun Mehmed oğlu Molla Bekir'dir. Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin ...