Muhammed Bin Isma‘il Eş-şakir

Gayba

Gayba ( ; ''Ghaybah'') Şiîliğin bazı mezheplerindeki İmâmet i'tikadında mevcût olan bu kavrama göre, bu mezheplerin kabul ettiği imâmlar içerisinde, ''"Saklanan"'', ''"Gizlenen"'' ya da ''"Görülmez"'' hâldeki imâm.

Veçh-î Dîn

Veçh-î Dîn Muin’ed-Dîn Nâsır-ı Hüsrev’in fıkıh kitabını andıran eseri olan “Veçh-î Dîn,” "“Türkistan Bâtınîleri”" ve "“Pamir Alevîleri”" tarafından mezhepte “Düstur-û Amel” olarak kabul gören ve "Bâtınî–Pamir Alevîliği" i’tikadının ana hatlarını günümüze...

İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek

İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek İmam Cafer-i Sadık'ın en büyük oğlu ve Şiîliğin İsmâilîyye mezhebinin ismini aldığı şâhsiyettir. Babasından evvel vefât ettiğinden fiilen imâm olamamıştır. İsmâilîyye mezhebine göre İmâmet İsmâ‘îl bin Câfer el-Mûbarek’in oğlu...

Yediciler

Yediciler () İsmâilîyye Şiîliğinin bir koludur. İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek'in yedinci ve sonuncu imâm olduğuna inanmalarından ötürü ''"Yediciler"'' olarak ün salmışlardır. En meşhur ve fa'al olan kollarını Karmatîler'in oluşturduğu ''"Yediciler",'' İsmâ...

Yedicilik

Yedicilik ya da Arapça orijinal ismiyle Seb’iyye, Bâtınî-İsmâilîyye i'tikadının İmâmet kuramını tanımlamakta kullanılan bir tâbir olup, İsmâilîlik mezhebinden olmayan diğer Şîʿî-Bâtınî i'tikatlar ile Hasan bin Sabbah'ın "Melâhîde-i Bâtınîyye" i'tikadı içi...

Safevî-Kızılbaş tarihi

Safevî-Kızılbaş tarihi; Safevîler adlarını bir Sünnî olan Sultân’ûl-Halvetî Tac’ed-Dîn İbrahim Zahid el-Geylânî’nin kızı “Bibi Fâtıma” ile evlenen ve böylece Tac’ed-Dîn’in vefâtından sonra da kendi adıyla anılan Safevî Tarikâtı kuran Safî’ûd-Dîn-i İshâk...

Meymun el-Kaddah

Meymun el-Kaddah ( Doğum: ? - Ölüm: Hicrî 210 / M. 825) Bâtınîliğin ve İsmâ‘îl’îyye mezhebinin, özellikle de Nizârî fıkhının gerçek kurucusu. Kur'an-ı Kerîm’in ''"te’vil"'' olarak nitelendirilen mecazî tefsirinin moda olduğu dönemlerde bu görevi en ciddi...

Muhammed bin İsmâ‘îl eş-Şâkir

Muhammed bin İsmâ‘îl eş-Şâkir ( d. 746 – ö. 809 ) İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek'in oğlu ve İsmâilîyye mezhebinin kurucusudur.