Nükleotit

Nükleotit, bir fosfat, beş karbonlu bir şeker (pentoz) ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir kimyasal bileşiktir. En yaygın nükleotitler nükleik asitlerin yapı taşlarıdır.

Nükleotit

Nükleotit, bir fosfat, beş karbonlu bir şeker (pentoz) ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir kimyasal bileşiktir. Yönetici moleküllerin temel yapı birimine ve Nükleik asitlerin en küçük parçasına nükleotit denir. Bir nükleotit organik baz, şeker ve fosfattan yapılır. En yaygın nükleotitler nükleik asitlerin yapı taşlarıdır. Ayrıca koenzim A, flavin adenin dinükleotit, flavin mononükleotit, adenozin trifosfat ve nikotinamid adenin dinükleotid fosfat gibi koenzimler de nükleotittir. Koenzimlerin hücre metabolizması ve sinyal iletiminde önemli rolleri vardır.

Nükleotitlerin baz kısmı olan nükleobazlar pürinler ve pirimidinler olarak ikiye ayrılır. Adeninve guanin birer pürin, sitozin, timin ve urasil ise birer pirimidindir. Nükleotitlerin pentoz kısmı riboz veya deoksiriboz'dur. Şeker kısmı deoksiriboz ise nükleotidin adının başına 'deoksi' eklenir. Nükleotidin fosfatsız kısmına nükleozit denir. Nükleozit kısmına bir, iki veya üç fosfat grubu eklenebilir ve bunlara sırasıyla nükleotit monofosfat, difosfat ve trifosfat denir.
YöneTici moLeküLLerin temel yapı birimine ve nükleotik asitlerin en küçük parçasına nükleotit denir. bu nikleotit organik baz şeker ve fosfottan yapılır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar