N��Kleosentez

Kimyasal evrim

Kimyasal evrim iki anlam ve kullanıma sahiptir. İlkinde Big Bang'i takip eden ve yıldızlar ve süpernovalardaki nükleosentez süresince evrende kimyasal elementlerin evriminin teorilerine atıfta bulunulur.

Kemosentez

Kemosentez Güneş enerjisi yerine, kimyevi (kimyasal) enerjiden faydalanılarak inorganik maddelerden organik madde yapılması olayı. Fotosentezde, yeşil pigmentli klorofile sahip bitkiler, ham madde olarak H2O(su) ve CO2 (karbondioksit) kullanmak suretiy...

Azot döngüsü

Yaşamın başlangıcından beri, atmosfer ve okyanuslar azot içerir. Azot canlılar için önemli bir maddedir.

Kemosentetik

Kemosentez, ışık enerjisi olmadan organik madde üretilmesidir. Gereken enerji; demir, kükürt, hidrojen veya azot gibi inorganik bileşiklerin veya metanın oksitlenmesiyle elde edilir.

Kemosentetik sentez

Kemoototrof

Kendi besinini kemosentez yaparak kendisi üretebilen canlılara kemoototrof canlılar denir. Birçok kemoototrof bakteri bulunmaktadır.

Nükleosentez

Kemosentetik fosforilasyon

Kemosentetik fosforilasyon Kemosentez reaksiyonlarında, kimyasal maddelerin oksitlenmesi sırasında açığa çıkan enerji ile ATP sentezi yapılması olayına denir. Sadece kemosentezle besin üretebilen bazı türlerinde gerçekleşir (Kemosentetik bakteriler).''

Sentez (anlam ayrımı)

Sentez, Felsefede yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim. Kimyada ise element veya başka maddeleri bir...

Nitrosomonas

Nitrosomonas, amonyağı nitrite dönüştüren kemoototrof bakteridir.