Nedim

Asıl adı Ahmed olan Nedim, 1681’de İstanbul’da doğdu. Düzenli bir medrese öğrenimi görerek Arapça ve Farsça öğrendi. Müderrislik ve mahkeme naipliği yaptı. III. Ahmed dönemi saray eğlencelerinin başlıca simalarından biri oldu. Aşırı içki içti. Patrona ayaklanması sırasında isyancılardan kaçarken damdan düşerek öldü. (1730 İstanbul) Üstün sanat anlayışıyla şiirlerini tasavvuftan sıyırarak eski şiirin dar ve köhne dünyasını yinelemekten kurtulan bir şair olan Nedim, temel olarak evreni

Asıl adı Ahmed olan Nedim, 1681’de İstanbul’da doğdu. Düzenli bir medrese öğrenimi görerek Arapça ve Farsça öğrendi. Müderrislik ve mahkeme naipliği yaptı. III. Ahmed dönemi saray eğlencelerinin başlıca simalarından biri oldu. Aşırı içki içti. Patrona ayaklanması sırasında isyancılardan kaçarken damdan düşerek öldü. (1730 İstanbul) Üstün sanat anlayışıyla şiirlerini tasavvuftan sıyırarak eski şiirin dar ve köhne dünyasını yinelemekten kurtulan bir şair olan Nedim, temel olarak evrenin düzeninin insan tarafından anlaşılamayacağı görüşünü benimsemiş, dine dayalı görüşlere karşı çıkmıştır. Nedim şiirlerinde felsefe yapmaz. Şiirleri yaşamak ve sevmekle ilgilidir. Diğer divan şiirlerinin çoğu gibi kötümser değildir, neşeli yaradılışı ve hayata bağlılığıyla hiç karamsarlığa düşmemiş, bu dünyaya bağlanmıştır. Hayat onun için sevmek, eğlenmek ve gününü gün etmekten başka bir şey değildir. İçki ve eğlenceye aşırı biçimde düşkündür. Nedim’e göre yaşamak, dünya nimetlerinden yararlanmak insanın en doğal hakkıdır. Sürekli softalara çatmış, hayatın bütün zevk ve nimetleriyle yaşanması gerektiğine inanmıştır.

Eski şiirimize yeni bir ruh ve yeni bir söyleyiş getirme başarısını göstermiş olan Nedim bu dünyaya ve hayata son derece bağlı olması nedeniyle şiirlerinde yaşadıklarını ve günlük aşk izlenimlerini yansıtmış, kendisini divan şiirinin soyut dünyasından kurtararak sürekli gerçeğe bakmıştır. Şiiri hiçbir zaman hüner ve marifet gösterme, kelime oyunu biçiminde görmemiş, yapmacıklı ve soğuk anlatım biçimlerinden kaçmış, az, içten, nitelikli ürünler vermeye özen göstermiştir.

Nedim, divan edebiyatında çığır açmış bir şairdir. O devrin şairleri onu pek az anlamış, gerçek değerini ölümünden sonra takdir etmişlerdir. Kendisinden sonra gelenler etkisinden kurtulamamıştır. Nedim gerçek yaşamın sesini duyurmuş, yaşadığı devri, Türkçe’nin doğal ve yetkin nazım dilini etkisiz biçimde yansıtmıştır.

Nedim’in başlıca özelliklerinden biri de İstanbul şivesini kullanmış olmasıdır. Daha önceki yüzyıllarda, Divan şiirinin ortak söylenişi dışında , Baki, Şeyhülislam Yahya, Naili vb. gibi bazı şairler tarafından zaman zaman kullanıldığını gördüğümüz İstanbul şivesi XVIII. yüzyılda doğal bir akım halini almış ve Nedim bu akımın bilinçli ve en büyük temsilcisi olarak kabul edilmiştir.

NEDİM’İN ŞİİRLERİNDE SEVGİLİYİ BENZETTİĞİ UNSURLAR

Bir güzelin boyu için;
	Nazı ab etmiş de bir fevvare resm etmiş hayal
	İşte ol sudur atılmış kametin olmuş senin


İnceliği için;
	Haddeden geçmiş nezaket yal ü bal olmuş sana


Kokusu ve nazı için;
	Buy-i gül taktir olunmuş nazın işlenmiş ucu
	Biri olmuş hoy birisi dest-mal olmuş sana 


	“Hurşid pençesin mi takınmış cebine
	 Ol zülf-i zerden dökülen tarler midir” 
Beytinde sarı saçlı bir güzelden;

	“Değil çeşm-i kebud ol ebruvanın zir-i takında 
	 İki avare kumridir ki gelmiş aşiyan tutmuş”


“Zülf ü külahı verdi halel Mağrib ü Fes’e
	 Çeşm-i kebudu saldı akın mülk-i Çerkes’e” 
Beyitlerinde mavi gözlü bir dilberden;


	“Şive-i güftarı hemşiren mi öğretti sana
	 Her sözün şirin-zebanım canıma can oldu hep”
Beytinde hemşiresi gibi konuşan bir güzelden bahseder. Bir gün

	“Sinemi deldi bugün afet-i çar-pareli
	 Gül yanaklı gülgüli kerrakeli mor hareli
şarkısında tarif ettiği bir güzele tutulur. Bir başka gün

	“Dili naks-aver eder sabr edemem ma-hasali
	 Yüreğim oynadı gördükte o çengi güzeli
	 Al eteklik olalı cüy-i murad üzre habab
	 Ber-heva etti dili nağme-i der ten Yaleli
beytinde söylediği bir çengi güzelin raksı yüreğini oynatır.

Ey kaşı yay yüzün beri dönmez misin dahi
	Ey gurre-i ümid görünmez misin dahi
Beytinde yay kaşlı sevgilinin yüzünü ondan sakladığından şikayetçi.

Sinede evvel ne muhrik arzular var idi
	Lebde ser-keş ahlar ateşli hular var idi


	Böyle bi-halet değildi gördüğüm sahra-yi aşk
	Anda mecnun bidler divane cular var idi


	Ben bugün bir nev-bahar-ı hüsn ü an seyr eyledim 
	Tarf-ı destarında sünbül gibi mular var idi


	...
Gazelinde sevgiliyi bir güzellik ilkbaharına benzetiyor. Sevgilinin saçlarına sümbül diyor.

	Bus-i la’lin şöle sir-ab-ı zülal eyler beni
	Kim gören ab-ı hayat içmiş hayal eder beni
Beytinde sevgilinin onun ömrünü uzattığını, sevgiliyi öptüğünde hayat suyu içmiş gibi olduğunu söylüyor.

	Mest-i nazım kim büyüttü böyle bi-perva seni
	Kim yetiştirdi bu güne servden bala seni
Beytinde sevgiliyi bir naz sarhoşuna benzetiyor. Sevgilinin boyu için de selviye benzetiyor.

	Sandım olmuş ceste ber fevvare-i ab-ı hayat
	Böyle gösterdi bana ol kadd-i müstesna seni
Beytinde boyundan dolayı sevgiliyi hayat suyu saçıyormuş, ömrü uzatıyormuş gibi görüyor.

	Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nalanınım
           Mest-i medhuş-i temaşa-yi leb-i handanınam	


  	“Bana kul olsun” deyü hacetne ferman etmeğe
	Ben senin çoktan efendim bende-i fermanınam


	Har isem de gülşen-i hüsnünde harım ben hele
	Hak isem de bari hak-i rah-ı müşk-efşanınam


	Olsam üftade gubar-asa yine pest olmasam
	Çünki ey sevr-i bülend üftade-i damarınınam


	Laleler sagarların pür kılmak ister sakiya
	Ben dahi muhtac-ı lutf u talib-i ihsanınam


	Sen demişsin kim “kimin hayranıdır bilmem Nedim”
	Nazenimin pek bilirsin kim senin hayranınam


Nedim bu gazelinde sevgilinin gülüşünü güle kendini ise inleyen bülbüle benzetiyor. Sevgilinin gülen dudaklarının sarhoşu olduğunu söylüyor.Sevgiliye kul olduğunu bunu ferman etmesine gerek olmadığını, diken ise güzelliğinin gül bahçesinde diken olduğunu toprak ise misk saçan yolunun toprağı olduğunu söylüyor. 4. beyitte kendisini toza sevgiliyi selvi ağacına benzetiyor. Son beyitte nazlı sevgilisinin hayranı olduğunu belirtiyor.

Diğer anlamları

nedim

Osmanlıca nedim kelimesinin Türkçe karşılığı.
(C.: Nedmân - Nüdemâ) Sohbet arkadaşı, meclis arkadaşı. * Tatlı konuşan. Güzel hikâye anlatan. * Büyük kişileri hikâye ve fıkralarıyla eğlendiren.

nedim

Türkçe nedim kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Nedim] n. courtier

nedim

arkadaş, yakın dost.
büyük orundaki kimseleri hoş sözlerle, fıkra ve öykülerle eğlendiren kimse.

nedim

Türkçe nedim kelimesinin Fransızca karşılığı.
(sarayda) courtisan [le]

nedim

(Arapça) Erkek ismi 1. Meclis arkadaşı, sohbet arkadaşı. 2. Büyükleri fıkra ve hikayeleri ile eğlendiren. Güzel hikayeler anlatan, tatlı konuşan. - Nedim Osmanlı şairlerinden. Asıl adı Ahmed'tir. Lale devri şairlerindendir.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Nedim ilgili konular

 • Lale devri

  LALE DEVRİ (1718-1730) Osmanlı tarihinde batılaşma yönünde ilk adımların atıldığı Lale Devri adını dönemin yaşam biçimini simgeley
 • Sultan Üçüncü Ahmed

  Sultan Üçüncü Ahmed 30 Aralık 1673 günü doğdu. Babası Sultan Dördüncü Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan'dır. Annesi Giritlid
 • Liste - Osmanlı Vezirleri

  I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A
 • Patrona Halil İsyanı

  Târihte Lâle devri olarak bilinen döneme son veren isyan hareketi. Patrona ihtilâlini hazirlayan çesitli; siyâsî, ekonomik, sosyal ve idâri se
 • III. Ahmet

  Babası Sultan IV. Mehmet, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan`dır. Annesi Giritlidir. Sultan II. Mustafa`nın öz kardeşi olan Sultan III. Ahmet
 • Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

  Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Sultan III. Ahmet saltanatında, 9 Nisan 1718 - 1 Ekim 1730 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış ve ismi Lale D
 • Kaymak Mustafa Paşa

  Kaymak Mustafa Paşa ya da Atlamacı Mustafa Paşa (ö. 1 Ekim 1730) Lale Devri sırasında Kaptan-ı Derya olarak Osmanlı Donanmasına kumanda etmi
 • Patrona Halil

  Patrona Halil, Osmanlı padişahı III. Ahmed'in tahttan inmesi ile sonuçlanan 1730 Patrona Halil İsyanı'nın önderi olan Yeniçeri askeridir. Bu
 • Jean-Baptiste van Mour

  Jean-Baptiste van Mour (9 Ocak 1671, Valenciennes, Flandre - 22 Ocak 1737, İstanbul) tür resimleri, portreleri ve tarihsel yapıları konu alan resi
 • Bir Zamanlar Osmanlı

  Bir Zamanlar Osmanlı, TRT tarafından Herşey Film'e yaptırılan Osmanlı İmparatorluğunda Patrona Halil İsyanı'nı anlatan tarihî dizi.
Nedim
nedim