Genel olarak, bilen zihinden ba­ğımsız olarak varolan gerçek bir nesne; başka bir deyişle, gerçek, tanıtlanabilir ya da fiziki olan ve dolayısıyla, durum, fonksi­yon ya da konumu içsel tecrübeye, zihinsel yaşantıya, öznel deneyime bağlı olmayıp, herkes tarafından gözlemlenebilir ve doğru­lanabilir bir şey olarak nesne; doğası fiziki ölçüm yoluyla belirlenebilen bir şey için kullanılan sıfat.

NESNEL (türkçe) anlamı
1. nesne ile ilgili
2. nesneye değgin
3. öznel karşıtı.
4. gerçeğe varmak amacıyla
5. taraf tutmadan inceleme yapan
6. hüküm veren
7. afaki
8. objektif
9. bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan
objektif.
NESNEL (türkçe) anlamı
10. 1 . Nesne ile ilgili
11. nesneye ilişkin
12. öznel karşıtı.
13. 2 . mecazGerçeğe varmak amacıyla
14. taraf tutmadan inceleme yapan
15. hüküm veren
16. afaki
17. objektif
18. 3 . felsefeBireyin kişisel görüşünden bağımsız olan
19. objektif
NESNEL (türkçe) ingilizcesi
1. adj. objective
2. practical
NESNEL (türkçe) fransızcası
1. objectif/ive
2. impartial/e
NESNEL (türkçe) almancası
1. adj. gegenständlich
2. objektiv
3. prosaisch
4. sachlich

Nesnel hakkında bilgiler

Genel olarak, bilen zihinden ba­ğımsız olarak varolan gerçek bir nesne; başka bir deyişle, gerçek, tanıtlanabilir ya da fiziki olan ve dolayısıyla, durum, fonksi­yon ya da konumu içsel tecrübeye, zihinsel yaşantıya, öznel deneyime bağlı olmayıp, herkes tarafından gözlemlenebilir ve doğru­lanabilir bir şey olarak nesne; doğası fiziki ölçüm yoluyla belirlenebilen bir şey için kullanılan sıfat.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Nesnel İdealizm

İnsandan bağımsız saltık bir düşüncenin ya da ruhsal ilkenin varlığını ve önceliğini ileri süren idealizm anlayışı. Nesnel idealizm nesnel gerçekliği bireysel bilinçten üstün olarak tasarımladıkları genel bir bilince, indirger. Bu anlamıyla varlığın kaynağını ...

Nesnel Bilgi

Bilginin nesnel olarak varolabildiği düşüncesinden ileri gelen kavramlaştırma. Felsefe tarihi içerisinde her farklı felsefe okulu ya da eğilimi, bu düşünceyi bir şekilde ele almış, ve genelde de kendi felsefi konumunu bu bilginin olanaklılık zemini olarak ileri sürmüştür.

Nesnel Yargı VE öznel Yargı

sadece 10 -20 tane istiyorrr ...........

Din

Din, insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargılan, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar. Dinlerin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileşmiş bir varlık, bu ...