Niksar

Kısaca: Tokat il merkezine 60 km mesafede yer alan Niksar ilçesinin güneydoğusunda Reşadiye, kuzeybatısında Erbaa, güneyinde Almus, güneybatısında Tokat, kuzeyinde Ordu il sınırları bulunmaktadır. ...devamı ☟

Niksar
Niksar

Niksar Haritası

Niksar Kale
Niksar Kale
Tarih,tabiat ve kültürün kaynaştığı Niksar; Hitit, Pers, Pontus, Roma, Bizans, Danişmend, Selçuklu, Beylikler ve osmanlı döneminde kesintisiz cazibe merkezi olmuş coğrafi ve jeopolitik konumu, iklimi ve verimli toprakları ile Anadolu'nun ender yerleşim merkezlerinden birisidir.

Pers imparatorluğunun sona ermesiyle kurulan Pontus Krallığı döneminde Caberia adıyla anılan Niksar, tabiatın zenginleştiği, ürünlerin bolluğuyla dikkat çekmiştir.Sayfiye alanlarına, pek çok tapınak, saray ve yerleşim birimi inşa edeilmiştir. M.Ö.72 yıllarında Romalılarla Pontuslar arasında cereyan eden Mithridat savaşlarının üçüncüsü Niksarda yapılmış, şehir Romalıların eline geçmiştir.

Niksar, Romalılar döneminde Diospolis, Sebaste ve Neocaeserea gibi isimlerle anılmıştır. Bugün kullanılan Niksar adının, Neocaeserea'dan kısatıldıığ görüşü ağır basmaktadır. 1672 yılında Niksar'a gelen Evliya Çelebi ise Seyahatnamesi'nde; 'Bu Niksar'ın doğrusu Nik Hisar; yani iyi hisar olup hafifletmek suretiyle yanlış olarak Niksar denir. demektedir.

Roma İmparatorluğunun M.S. 395 yılında ikiye bölünmesiyle Niksar, Bizans'ın egemenliğine girdi. XI.yy.da Türklerin Anadolu'ya yaptıkları akınlarda 1067 yılında Alparslan'ın komutanlarından Afşin Bey tarafından fethedilmiş, ancak 1068 yılında tekrar Bizans'ın eline geçmiştir. Malazgirt Savaşı sonrasında ise Artuk Bey tarafından fethedilen niksar, tekrar elden çıkmıştır.(1073) Niksar'ın asıl fatihi Danişmendli Devleti'nin kurucusu olan Melik Danişmend Gümüştekin Ahmet Gazi olmuştur. Danişmend Gazi fetihten sonra Niksar'ı sahil Rumları'na karşı mücadelede kendisine hem bir üs hem de bu devletin başkentiu yapılmıştır. Danişmendliler döneminde Niksar ilim ve kültür merkezi haline gelmiştir.

1175'te II. Kılıçarslan zamanında Selçuklu topraklarına katılan Niksar, Moğol istilası ile 1341'de önce Eretna Devleti'nin, daha sonrada Tacettinoğulları beyliği'nin hakimiyetine girmiş ve bu beyliğin merkezi olmuştur. 1387 yılında Niksar'ı ele geçiren kadı burhaneddin'in bir savaşta öldürülmesi üzerine bölge halkı yıldırım Beyazıt'tan yardım istemiş ve Yıldırım belazıt'ın oğlu Süleyman Çelebi Niksar'ı 1398'de Osmanlı topraklarına katmıştır.

Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon seferi, Yavuz ve Kanuni'nin doğu seferleri sırasında uğradıkları tarihi şehir, Osmanlılar'ın son yıllarında Tokat sancağına bağlı bir kaza merkezi olarak varlığnı sürdürdü.

Tarihi geçmişinin simgesi olarak Roma, Bizans, Selçuklu, Danişmendli ve Osmanlı devletlerinden kalma pek çok eser hala şehren tabii bir parçası olarak ayaktadır. İstiklal Savaşı sırasında Rum ve Ermeri Çetelerinin baskılarıyla karşılaşan Niksar, diğer taraftan memleketimizi işgal eden düşmanlara karşı, 16 haziran 1919'da İzmir'in işgalini protesto amacıyla; Anadolu'daki ilk mitinglerden birini gerçekleştirerek Cumhuriyetten bugünü kadar varlığını sürdürmüştür.

COĞRAFİ BİLGİLER

Niksar Karadeniz Bölgesi'nde, Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesiminde yer alan; Tokat ilinin bağlı bir ilçesidir. Yüzölçümü 955km2 olan Niksar 40 35 kuzey enlemi ile 36 58 doğu boylamı üzerinde bulunur. Deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 350m olup kuzey batısında Erbaa ,güneybatısında Tokat, güneyinde Almus, güneydoğusunda Başçiftlik, kuzeyinde, Akkuş ilçeleri ile çevrilmiştir. Toprak bakımından ilin 5. Büyük ilçesinden biridir. Niksar'ın kuzeyinde Canik Dağları ,güneyinde Dönek Dağı, bu iki dağ sislerin arasında ise Niksar Ovası yer almaktadır. Canik Dağları Karadeniz'e parelel uzanan plotalarla kaplıdır. Bu plotalardan Çamiçi Yaylası, yalnız Niksar'ın değil Tokat'ında en önemli yaylarından birisidir.

Akarsular bakımırdan oldukça zengin olar Niksar topraklarını Kelkit Çayı ve bu çayın irili ufaklı kolları sular. Kelkit Çayının suladığı Niksar Ovası, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ovalarından biridirve Kelkit Çayı'ın taşıdığı alüvyonlarla kaplıdır.

Niksar ilçe alanında başlıca 2.,3.ve 4. Zaman oluşumunda rastlanır. İlçe alanın büyük bölümünü,kıvrımlı ve kırılmış kretase oluşumlarla Eosen yaşlı volkanik seriler kaplar. Niksar, Türkiye'nin iki önemli deprem kuşağından Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı'nda yer almaktadır. Bu nedenle Niksar, her dönemde önemli yer sarsıntılarına tanık olmuştur. Tarım arazisi bakımından elverişli bir ovaya sahip olan ilçenin %53'ü orman ve fundaliklarla,%12'si çayır ve meralarla kaplıdır. İlçe topraklarının %32'si ekilip dikilirken, yanlızca %3'ü tarıma elverişli değildir.

Niksar'ın kuzeyindeki yüksek kesimlerinde kayın, çam, gürgen, ladin; alçak düzlüklerde Kavak ve söğüt; ovada otsu bitkiler; vadilerde ise meyvelikler bitki örtüsünü oluştururlar.

Dağ ve ormanlarda yaşayan başlıca av hayvanları sansar, tavşan, kurt, tilki, vaşak, ayı ve Domuzdur. Kuş türleri içinde ise keklik, yaban ördeği ve bıldırcın önemli yer tutar.

İKLİM

Niksar'da Orta Karadeniz Bölümü iklimiyle, İç Anadolu İklimi arasında bir geçiş iklimi Görülür. Kışlar genellikle ılık ve yağışlı, yazlar sıcak geçer. Her ay yağış alan ilçenin yıllık yağış ortalaması 475,2 mm, yıllık sıcaklık ortalaması ise 14,7 derece'dir.

NÜFUS VE YERLEŞİM

2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre, niksar'da toplam nüfus 90,672 kişidir. bu nüfusun 44.808 i ilçe merkezinde 45.864 kişisi ise belde be köylerde ikamet etmektedir.

İDARİ YAPI

442 sayılı Köy Kanununa göre tüzel kişiliği haiz 87 köyü bulunmaktadır. Birkaç orman köyü dışında genellikle toplu yerleşime sahiptirler. Okul, yol elektrik gibi temel alt yapı imkanlarına sahip köylerin tamamında yeterli içme suyu vardır. 86 köyde şebekeli içme suyu, 42 köyümüzde kanalizasyon mevcuttur.

Köy yollarının toplam uzunluğu 1530 Km olup, 226 Km.si asfalt diğer kısımlar ise genellikle stabilizedir.

EKONOMİ

Niksar ekonomisi geniş ölçüde tarıma dayalıdır.Ekonomisinin temelini de tarım ve orman ürünlerine dayalı sanayi kuruluşları teşkil etmektedir. Kelkit Çayı'nın sulamış olduğu Niksar Ovası tamamen sulu tarıma ayrılmış, iklim koşullarının elverişli olması durumunda turunçgiller dışında her türlü tarım ve sanayi ürünleri yetiştirilmektedir. Tarım ürünlerinin başında tahıllardan buğday, arpa, mısır ve baklagiller(nohut, mercimek, ve beyaz fasulye) gelmektedir. Sanayi ürünlerinden ise; şeker pancarı, tütün, mahlep, patates ve salçalık domates üretimi yapılmaktadır. Niksar ekonomisinde ceviz ve mahlebin önemli bir yeri bulunmaktadır. Niksar ekonomisinde ceviz ve mahlebin önemli bir yeri bulunmaktadır. Yöreye özel bir ürün olan mahlep işlenerek tamamı yurtdışına pazarlanmakta ve ekonomiye katkı sağlamaktadır. Niksar ekonomisine şeker pancarı ve tütününde önemli miktarda katkıları bulunmaktadır. Son birkaç yıldır yemeklik patates, salçalık domates ve soğan üretimi de büyük ekonomik girdiler sağlamaktadır. Niksar'ın konumu, komşu bölge pazarlarının boş oluşu, ürünlerinin pazarlanmasını kolaylaştırmış, gelirlerde büyük artış olmuştur. Niksar'da kurulmuş ve faaliyette bulunan belli başlı sanayi kuruluşlarını şöyle sıralayabiliriz. Bunların hemen hemen tamamı özel sektöre ait kuruluşlardır. İlçede; 4 un fabrikası, 1 yem fabrikası, 1 salça fabrikası, 2 kereste fabrikası, 1 modern kireç fabrikası, 2 tuğla fabrikası, 2 kolonya imalathanesi, 2 naylon bidon fabrikası, 1 otoklav tipi lastik ayakkabı fabrikası, 1 naylon branda ve poşet fabrikası, 2 membaa suyu dolum tesisi, 1 avize imalatı atölyesi, 2 akü imalat atölyesi gibi sanayi kuruluşları bulunmaktadır. Bu sanayi kuruluşlarında üretimi yapılan malların çoğunluğu iç pazarda tüketilmesine rağmen bir kısmı da ihraç edilebilmektedir. Niksar ekonomisinde geleneksel el sanatlarından hereke tipi el halısı dokumacılığında önemli bir yeri vardır.Niksar bölgenin halı merkezi konumundadır. Niksar'ımızın geleneksel el sanatlarının ikincisi de el yapımı süpürge imalatıdır. Bu konuda çalışan 35'e yakın süpürge imalathanesi bulunmaktadır.Son yıllarda süpürge imalatında makineleşmeye gidilerek seri imalata başlanmıştır. Bu sektörde Niksar'a ekonomik yönden büyük katkılar sağlamaktadır. Niksar ekonomisinde küçük ve büyük baş hayvan besiciliğinin de büyük yeri vardır. Besi yapılan büyük ve küçük baş hayvanlar yurtiçi pazarlarında satılmakta olup ekonomiye girdi sağlamaktadır. Yöredeki hayvan pazarının merkezi konumunda olduğundan bu sektör senenin her mevsiminde canlılığını korumaktadır. Zengin bir bitki örtüsü olan ilçenin hemen hemen her yöresinde arıcılık yapılmaktadır. Niksar çevresinin ormanlarla kaplı olması nedeniyle orman ürünlerinden mantar, ıhlamur, kuşburnu ve buna benzer orman bitkilerinin de Niksar ekonomisine katkıları bulunmaktadır.

Niksar'da kurulmuş 35 anonim şirket, 103 limited şirket ve 54 çeşitli kooperatif bulunmaktadır.

Niksar küçük sanayi sitesi 1975 yılında kurulmuş olup, Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapı çalışmaları devam etmektedir. İlçede belediyeye ait 750 tonluk soğuk hava deposu ve modern et entegre tesisi bulunmaktadır.

SOSYAL DURUM

İlçedeki en yüksek eğitim durumu Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesine bağlı Niksar Meslek yüksek Okuludur. Okul 1998-1999 eğitim-öğretim dönemine Çengelli Köyü Mevkiindeki yerde kendi kampüs binasında başlamıştır. Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Bilgisayar, Bilgisayarlı Muhasebe, Elektrik, Satış Yönetimi, İnşaat proğramı, Endüstriyel Elektronik ile Turizm ve Otelcilik bölümleri mevcut olup, 367 öğrenci eğitim görmektedir. Yüksek okulumuzda 16 akademik personel görev yapmaktadır. Milli Eğitim bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları yönünden ilçemizin durumu iç açıcıdır. Halen ilçe merkezinde 1 genel, 1 anadolu ve 4 meslek lisesi olmak üzere 6 lisemiz mevcut olup, liselerimizde 162 öğretmen 2609 öğrenciye eğitim vermektedir. İlçe merkezinde ayrıca 13 İlköğretim Okulumuzda 235 öğretmen 6184 öğrenciye eğitim ve öğrenim hizmeti sunmaktadır. İlçede ayrıca 3 pansiyon mevcut olup, bu pansiyonlarımızda 756 öğrenci barınmaktadır. İlçede ayrıca eğitim birimleri olarak Halk Eğitim Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi ve Öğretmenevi bulunmaktadır.

İlçe Merkezinde 60 yatak kapasiteli bir devlet hastanesi mevcut olup, yeni yapılan ek binadaki 72 yatak ile birlikte Hastanemizin toplam yatak kapasitesi 132'ye ulaşmıştır.İlçemiz Devlet Hastanesinde 10 uzman hekim, 8 pratisyen hekim ,1 Diş tabibi, 1 Sosyal Çalışmacı,1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 1 personel şefi,1 Başhemşire olmak üzere 142 Personelle birlikte toplam 166 personelle yalnız ilçeye değil çevre ilçelere de hizmet vermektedir.Hastane bünyesinde 2 ameliyathane, 1 yoğun bakım ünitesi ve hemodiyaliz ünitesi bulunmaktadır İlçede ayrıca 3'ü merkezde olmak üzere 12 sağlık ocağı bulunmaktadır. Bu ocaklarında 18 doktor, 13 hemşire, 23 ebe 12 sağlık memuru, 3 çevre sağlığı teknisyeni, 4 memur, 1 şoför, 2 hizmetli olmak üzere toplam 95 personel görev yapmakta olup, Sağlık ocaklarımıza bağlı 39 köy sağlık evi bulunmaktadır Orta Karadeniz Bölgesinin iç kısmında kalan Niksar, coğrafi konumu ve M.Ö.3 bin yılına dayanan tarihi geçmişi, tarihi eserleri ve doğal güzellikleriyle ilgi çeken turistik bir ilçe konumundadır.Zengin bir geçmişe sahip olan İlçe bugün, Roma ve Bizans dönemine ait Kalesi, köprüleri, çeşmeleri, han ve hamamları, mezar ve türbeleriyle, dünyaca tanınmış Ayvaz suyu, Çamiçi yaylası ve yemyeşil doğasıyla adeta turistleri beklemektedir.

Özellikle İlçe alanının büyük bir bölümünü kaplayan ormanlar, sayısız mesire yerlerinin ve avlanma imkanlarının doğmasını sağlar. Çamiçi yaylası, Kale, Ayvaz Parkı, Düztepe Parkı, Buğama suyu başlıca mesire yerleridir.

Kaynak

http://www.tokat.gov.tr/

Niksar

Tokat iline bağlı ilçelerden biri.

misafir - 5 yıl önce
ben niksar yeşilkaya köylüyüm eski adı eynesür köyü memleketimi çok seviyorum tokatı büyük almusu reşadiyeyi turhalı buraları gezdim heryer çok güzel memleketimizi koruyalım

misafir - 5 yıl önce
niksarın herşeyi gezmeye görmeye değer suyu havası ormanı insanı her şeyi bi tabiat harikasıdır şu gözümde tütüyor senelik iznimiz gelsede gitsek diye.cennet niksarın altında diyolar bence çok haklılar .burdan tüm niksarlılar selam ediyorum .seneye görüşürüz inşallah .ben niksar merkezde büyüdüm aslen niksarlı değiliz ama ben kendimi niksarlı kabul ediyorum .giresunda güzel ama ben niksarı tercih ederin .

misafir - 5 yıl önce
niksar dünyadaki tek cennet tir insanı ise melek cennet i görmek isteyene işte cennet

misafir - 5 yıl önce
çemeni ayvaz parkı selahattin cumhuriyet

misafir - 5 yıl önce
niksarın herşeyi güzel. bazı insanları olmasa riyakar olanlar v.s ayvaz suyu meşhurdyr ve ben niksarı çok seviyorum.uzun zaman oldu niksardan uzaklaşalı .çok zledim niksara slm

misafir - 5 yıl önce
hannoverden niksara slm benim canim memleketim tatilde geliorum bekle ayvaz suyunuda herseyinide özledim

misafir - 5 yıl önce
merhabalar niksara öz be öz niksarlıyım olmaktanda gurur duyuyorum kardeşim mustafa aslen niksarlı değiliz demiş kabul etmiyorum ben bu cümleyi rahmetli dedm 1960 ta niksara gelmiş beğenmiş ve giresun ili alucra ilçesinden taşınmış ve yerleşmiştir.rahmetli babam namı değer topal ismail taşıyıcılar koop emekli niksarda evlenmiş ilk çocuğu ben yani ahmet kılıçdere 1965 te doğmuşum söylermisiniz ben nereliyim tabiki niksarlıyım niksarı hiç bir yere tercih etmiyorum tabiki niksarda oturmuyorum istanbuldayım ama bir başka benim niksar ım tüm niksara selam ve saygılarımı iletiyorum ve özlüyorum.

misafir - 5 yıl önce
NİKSAR GEZİP GORDUGUM KADARI İLE COK GUZEL BEN ADANADA YASAMAMA RAGMEN NİKSARIN BEGENDİM NİKSARI HERKESİN GEZİP GORMESİNİ İSTERİM

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mutluca, Niksar
3 yıl önce

Mutluca, Tokat ilinin Niksar ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı Gazalapa'dır. Tokat ili Niksar ilçesine bağlı Niksar-Reşadiye kara yolu üzerinde...

Mutluca, Niksar, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akgüney, Niksar, Akıncı, Niksar
Güzelyayla, Niksar
3 yıl önce

Güzelyayla, Tokat ilinin Niksar ilçesine bağlı bir köydür. M Tokat iline 68 km, Niksar ilçesine 18 km uzaklıktadır. | align="center" |2012 | align="right"...

Güzelyayla, Niksar, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akgüney, Niksar, Akıncı, Niksar
Korulu, Niksar
3 yıl önce

Korulu, Tokat ilinin Niksar ilçesine bağlı bir köydür. 18.yy'nin başlarına kadar, bir Rum ve Ermeni yerleşkesi olarak anılan köyün adı. Leis idi. Bu ad...

Korulu, Niksar, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akgüney, Niksar, Akıncı, Niksar
Çalca, Niksar
3 yıl önce

Çalca, Tokat ilinin Niksar ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı Selçuklular zamanına dayanır. Çamiçi nahiyesinde en eski yerleşim birimidir. Anadolu'da...

Günlüce, Niksar
3 yıl önce

Günlüce, Tokat ilinin Niksar ilçesine bağlı bir köydür. Köyün halk arasındaki adı "Epsimara"dır. Niksar ve yöresinde oldukça tanınmış bir köydür. köy...

Günlüce, Niksar, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akgüney, Niksar, Akıncı, Niksar
Budaklı, Niksar
3 yıl önce

Budaklı, Tokat ilinin Niksar ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adının nereden geldiği bilinmemektedir ancak eski İsmi Huri (huru) olarak geçmektedir geçmişi...

Budaklı, Niksar, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akgüney, Niksar, Akıncı, Niksar
Bayraktepe, Niksar
3 yıl önce

Bayraktepe, Tokat ilinin Niksar ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı sonradan Bayraktepe olarak değiştirilmiştir, eski adı Fel'dir. Mübadeleden önce Anadolu...

Bayraktepe, Niksar, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akgüney, Niksar, Akıncı, Niksar
Güdüklü, Niksar
3 yıl önce

Güdüklü, Tokat ilinin Niksar ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı rivayetlere göre köye ilk yerleşen iki kardeşe verilen lakaptır. Güdüoğlu diye anılan...

Güdüklü, Niksar, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akgüney, Niksar, Akıncı, Niksar