Nizam��Lm��Lk

Nizamı Cedid

Nefhatü'l-Ezhâr

Nefhatü`l-Ezhâr, Atâî`nin hamsesini oluşturan mesnevilerden ikincisidir. Nizâmî`nin Mahzenü`l-Esrâr adlı mesnevisine nazire olarak 1624 / 1034 yılında Tırnova`da yazılan Nefhatü`l-Ezhâr müfte`ilün müfte`ilün fâ`ilün veznindedir. Nefhatü`l-Ezhâr, yirmi böl...

Kang Daniel

LM Entertainment'a geçeceği duyuruldu. Fakat 21 Mart'ta Kang, LM ile yapılan harici sözleşmenin askıya alınması isteminde bulundu. Kang'ın avukatı LM

IS/LM modeli

Nizam-ı Cedid

Nizam-ı Cedid, Osmanlı Devletinde 18. yüzyıl sonunda, askerî ve idarî sahalardaki düzensizliklere çare bulmak için yapilan tesebbüslerin tamami. Ayrica, Avrupa usulleriyle meydana getirilen talimli orduya verilen isim. Bu terim, ilk defa Fazil Mustafa Paş...

IS-LM

IS-LM, Mal (IS Eğrisi) ve Para (LM- Eğrisi) piyasalarındaki iktisadi genel dengeyi gösteren model. Model Mundell-Flemming Modeli diye de adlandırılır.

Fizyokratizm

Fizyokratizm Alm. Pysiokraten und Physiokratie (f), Fr. Physiocrates et Physiocratie (f), İng. Physiocrats and Physiocratism. Ortaçağ Avrupasında merkantilizmden sonra ortaya çıkan bir fikir hareketi. Teorisyeni Quesnay’dır. Quesnay, 1694-1774 yılları ara...

Constantinos Stephanopoulos

Constantinos (Costis) StephanopoulosYunanistan Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný(Atina Haber Ajansý)Constantinos Stephanopoulos Yunanistan cumhurbaþkanlýðýna ilk kez 1995'te seçilmiþ, daha sonra, 8 Þubat 2000'de bu gör...