--}}

Noter

Noter Hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için hukuki işlemleri belgelendiren, Adalet Bakanlığına bağlı ve özel statüye tabi kişi. Tarihçesi: Hukuki yapısı gereği olarak, noterlik iş ve işlemleri, her milletin tarihinde, çok eskiden beri bulunagelmiştir. Noterliğin esaslı bir şekilde ilk tatbikatlarına Roma Hukukunda ve İslamHukukunda rastlanmaktadır. Roma'da noterlik, başlangıçta, hiçbir resmi sıfatı olmayan kimselere ücret karşılığında veya ücretsiz olarak kölelere y

Noter Hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için hukuki işlemleri belgelendiren, Adalet Bakanlığına bağlı ve özel statüye tabi kişi.

Tarihçesi: Hukuki yapısı gereği olarak, noterlik iş ve işlemleri, her milletin tarihinde, çok eskiden beri bulunagelmiştir. Noterliğin esaslı bir şekilde ilk tatbikatlarına Roma Hukukunda ve İslamHukukunda rastlanmaktadır. Roma'da noterlik, başlangıçta, hiçbir resmi sıfatı olmayan kimselere ücret karşılığında veya ücretsiz olarak kölelere yaptırılıyordu. Sonraları, “Tabellion” adı verilen, noter işini gören kimseler, devlet tarafından tayin edilerek, belediye kontrolüne verildi. Dördüncü ve beşinci yüzyıllarda Roma Devlet teşkilatı düzeltilirken, amme hizmeti gören yerlerdeki bu katiplere Exceptores, kayzer yanında görev yapanlara da Notari adı verilirdi. Bu kelime, çabuk yazan anlamına gelmektedir. Fransa'da ilk zamanlarda noterlik işleri, sinyorlar ve mahkemeler tarafından görülürdü. On altıncı yüzyılda bunlara, Tabellion veya Garde-Note denirdi. Kral Dördüncü Henry zamanında bu kimselere Noter adı verildi ve babadan oğula geçen bir meslek halini aldı.

İslam Hukukunda noterlik işlerini yapacak kişilerin adil, güvenilir, kusur ve açıktan günah işlemeyen kimseler olması istenmiştir. İslamiyette noterlik işleri Kur'an-ı kerim'de, bir borcun adil bir katip tarafından şahit huzurunda yazılması emredildiğinde, başlamış ve bu işlemi yapana “katib-i adil” denmiştir.

Osmanlı Devletinde noterlik işlerini kadı veya naibler yapardı. 1877'de bunlara “Mukavelat Muharriri” denilmiş ve bu isimde bir tüzük yürürlüğe girmiştir. 1913'te Katib-i adil Kanunu Muvakatı kabul edilmiştir. Osmanlı Devletinde, hukuki işlemlerin vesikalandırılmasına son derece önem verilirdi. Çünkü bu, dini bir emirdi. Bunun en açık delili de ağzına kadar dolu olan devlet arşivleridir. Ülkemizde 1939'da Noterlik Kanunu'nun kabul edilişine kadar, bu kanun yürürlükte kalmıştır. Bugün 1512 sayılı Noterlik Kanunu yürürlüktedir.

Noterlik mesleği, 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve bu kanun gereğince hazırlanmış Noterlik Kanunu Yönetmeliğince düzenlenmiştir.

Her asliye mahkemesinin bulunduğu yerde (ilçede), o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeğe yetkili olmak üzere bir “Noterlik” kurulur. Her noterliğin başında bir “Noter” vardır. Noter olabilmek için Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve noterlik stajını tamamlayarak, noterlik belgesini almış olmak gerekir.

Noterlik bir kamu hizmetidir. Fakat noterler devlet memuru değildir. Devletten aylık almazlar. Gördükleri hizmete karşılık iş sahiplerinden Noterlik ücret tarifesine göre belli bir ücret alırlar. Bundan başka noterler, tahsil ettikleri vergi, resim ve harç tutarları üzerinden, yüzde üç oranında noterlik hissesi alırlar.

Noterler, devlet memuru olmadıkları halde memurlar gibi, Adalet Bakanlığı tarafından tayin edilirler. Kural olarak hiçbir hizmet ve görev noterlikle birleşemez.

Ayrı noter bulunmayan yerlerdeki (ilçelerdeki) noterlikler (dördüncü sınıf noterlikler), Adalet Bakanlığınca görevlendirilecek katip sınıfından bir adalet memuru (genellikle mahkeme başkatipleri) tarafından geçici olarak yönetilir. Bu gibilere “Geçici Yetkili Noter Yardımcısı” adı verilir.

Noterin vazifeleri: Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirirler. Bunlar, yapılmaları kanunen başka bir makam veya şahsa verilmemiş hukuki işlemlerle, yapılmaları ve resmiyet verilmesi noterlerden istenen hukuki işlemler, gayri menkul satış vaadleri ve noterlikte ve dışarda yazılan kağıtlardaki imzaların onaylanması, resmi yazılı belgelerin örneğini vermek, bir dilden bir dile yazıyı çevirme işleri ile ihtar, ihbar, protesto, tescil, tespit, emanet gibi iş ve işlemlerdir.

Noter odaları: Üç veya daha fazla, noterlik bulunan her belediye hududu içinde bir “Noter odası” kurulur. Her noter, bölgesi içinde bulunduğu odaya kayd olmak mecburiyetindedir.

Türkiye Noterler Birliği: Bütün noterlerin tabii üyesi bulundukları bu birlik, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Noter odaları, bu birliğin mahalli organlarıdır.

Noterlik Kanunu hükümlerine göre belgelendirilen, yapılan işlemler resmi sayılır. Gerek düzenleme, gerekse tasdik etme (onaylama) biçimindeki noter senetleri resmi senettirler. Kesin delil olup, sahteliği ispatlanmadıkça doğru kabul edilirler. Gayri menkul satış vaadi sözleşmesi gibi bazı hukuki sözleşmeler noterlikçe yapılmadıkça geçerlilik kazanamazlar.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

Noter

1. anlamı Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi:"Notere işi düşen insanlara yardım etmeyi pek güzel bilirdi."- M. Ş. Esendal. Noterin çalıştığı yer.
2. anlamı (i.) not, işaret; tezkere, pusula, betik; (müz.) nota, ses; piyano tuşlarından biri; bir devletin başka bir devlete yaptığı bildiri, nota; alâmet, delil; hesap pusulası; senet; şöhret, itibar; dikkat, hesaba alma. note paper mektup kâğıdı. circula.
3. anlamı işaret koymak. not etmek. not koymak. not vermek. göz önünde tutmak. dikkate almak. yazıvermek.
4. işaret koymak. not etmek. not koymak. not vermek. göz önünde tutmak. dikkate almak.

Noter

Fransızca Noter kelimesinin Almanca karşılığı.
v. notieren, zensieren, zensurieren, vermerken, vormerken, vormerken: sich vormerken, anschreiben, aufschreiben, aufschreiben: sich aufschreiben, hinschreiben, mitschreiben, aufzeichnen, feststellen, anmerken, bemerken, notiz nehmen, buch führen über, we

Noter

Fransızca Noter kelimesinin İngilizce karşılığı.
v. take notes, write down, take down, mark down, note; mark, grade; record, minute

Noter

Türkçe Noter kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Notrim] v. take notes, write down, take down, mark down, note; mark, grade; record, minute n. notary public, notary, Writer to the Signet

Noter

Fransızca Noter kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (rapport écrit) prendere nota di; registrare2. (examen) classificare; dare il voto a3. (attention) fare attenzione; badare 4. (écriture) annotare; segnare5. (prendre) prendere; scrivere; annotare 6. (faire remarquer) sottolineare; far notare; richiamare l'attenzione su7. (remarquer) notare; fare attenzione a; badare a

Noter

Türkçe Noter kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Notar

Noter

Fransızca Noter kelimesinin Türkçe karşılığı.
işaret koymak; not etmek; not koymak; not vermek; göz önünde tutmak, dikkate almak

Noter

Türkçe Noter kelimesinin Fransızca karşılığı.
işaret koymak; not etmek; not koymak; not vermek; göz önünde tutmak, dikkate almak

Noter

Fransızca Noter kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (rapport écrit) bijhouden2. (examen) beoordelen; nazien; cijfers geven voor3. (attention) letten op; nota nemen van; bemerken {formal} 4. (écriture) noteren; neerschrijven; markeren5. (prendre) opschrijven; noteren; neerschrijven6. (faire remarquer) opmerken; melding maken van; aandacht vestigen op 7. (remarquer) opmerken; bemerken; nota nemen van

Noter

çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuksal statüsü olan kamu görevlisi. noterin çalıştığı yer.

Noter

Fransızca Noter kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (rapport écrit) anotar; tomar nota de2. (examen) corrigir3. (attention) notar; observar 4. (écriture) anotar; escrever; assinalar5. (prendre) anotar; escrever; tomar nota6. (faire remarquer) observar; mencionar; chamar a atenção para 7. (remarquer) notar; observar

Noter

Fransızca Noter kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (rapport écrit) tomar nota de2. (examen) calificar3. (attention) tomar nota de; observar; darse cuenta de 4. (écriture) anotar5. (prendre) anotar; apuntar 6. (faire remarquer) señalar; mencionar; notar7. (remarquer) notar; observar

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.