Onikiciler

Kısaca: İmamîye-î İsnâ‘aşer’îyye (İmamî Şiîlik, İsnaaşeriyye ya da Onikiciler) (, Athnā‘ashariyyah / Ithnā‘ashariyyah) On İki İmama inanmalarından dolayı ''(Onikicilik/On İki İmamcılık)'' olarak adlandırıldıkları da olur. ...devamı ☟

İmamiye-i İsna‘aşer’iyye (İmami Şiilik, İsnaaşeriyye ya da Onikiciler) (, Athnā‘ashariyyah / Ithnā‘ashariyyah) On İki İmama inanmalarından dolayı (Onikicilik/On İki İmamcılık) olarak adlandırıldıkları da olur. Caferilikteki dini hukuk veya Şeriat ilkeleri, Kur'an ve Sünnetten çıkarılır. Sünnilik ve Şiilik arasındaki farklılık, Şiiliğin Muhammed'den sonra ilk yöneticinin hem peygamberin vasiyetiyle, hem de ilahi seçimle Ali bin Ebu Talib olması gerektiğine inanılmasıdır. Son imamın çocukken kaybolup bugün gaybde bulunduğu ve Mehdi olarak tekrar Dünya'ya geleceğini kabul ederler. Takriben Şianın %85’i Onikici olup Şii Müslüman denirken genelde "Onikiciler" kastedilir. İmamiye-i İsna‘aşer’iyye'ye inananlar, imamlara inanç gibi Şia inancının birçok öğretilerini ilişkin mezheplerle paylaşsalar da İsmaililer ve Zeydilerle imam sayısında uyuşmazlar. Ayrıca imamların teselsülü konusunda da birleşemezler. Genel olarak imamın tanımı ve rolü konusunda da farklı görüşleri bulunmaktadır. Genel bakış Onikiciler'in inancına göre; # İslam peygamberi Muhammed Mustafa'nın kızı Fatıma ve damadı Ali soyundan gelen On İki İmam kanalıyla gelen sözleri hadis olarak kabul eder ve bunları en güvenilir olarak görürler. # Bilhassa İslam peygamberi Muhammed'in kuzeni, damadı ve peygamberin ilk hanımı olan Hatice'den sonra İslam'ı ikinci olarak kabul eden, Ehl-i Beyt'in başı ve peygamberin bugüne kadar gelen soyunun tek babası olan Ali'nin teselsülünü Sünnilerin hilafına Hilafetin yerine esas kabul ederler. Onlara göre Ali, Müslümanların çoğunluğunca kabul edilen dördüncü halife olmaktan ziyade ilahi tasdik edilmiş ilk imamdır. Bu imamlara "İlahi Halifeler" de derler. # Fıkıh usulü olarak kıyas yerine aklı kabul ederek içtihadı önemserler. # Sünnilerin makbul halife kabul ettikleri Ebu Bekr-i Sıddık, Ömer bin Hattab ve Osman bin Affan kanalıyla gelen hadisleri kabul etmez, onları model almazlar. # Muhammed ve kızı Fatıma Zehra'nın yanı sıra Oniki imama masumluk ve yanılmazlık atfederek sadece bu grubun sözlerini ve örnekliğini kabul ederlir. Caferi fıkıh ekolleri * Ahbari: Peygamber ve İmamlar'ın haberlerine (hadislerine) önem verir ve İçtihad hakkın kullanılmasını kabul etmez. * Şeyhi * Usuli: Fıkıh usulü (fıkhi kaynak) olarak Kur'an, Hadis ve İcma'nın dışında Akıl (hikmet)'ı da kabul edir ve gaiba sırasında fakihlerin içtihadına önem verir. Günümüzde İran'da uygulanan Velayet-i Fakih ya Hükumet-i İslami sistemine yol açmıştır. Yayılımı İmamiye-i İsna‘aşer’iyye inancı Azerbeycan, Bahreyn, Lübnan, Irak ve İran’da çoğunlukça benimsenir. Arnavutluk, Suriye ve Türkiye’deki Aleviler, kendilerini Onikici saysa da ana görüşten önemli ölçüde ayrılan inançları vardır. Onikicilik inancı Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Hindistan, Katar, Kuveyt, Pakistan ve Tanzanya’da da büyük azınlıklarca kabul edilir. Daha küçük azınlıklar, Avrupa ve Amerika’nın yanı sıra Endonezya, Gana, Kenya, Malezya, Mısır, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Umman, Yemen gibi Dünya’nın birçok başka ülkesinde mevcuttur. İmamiye-i İsna‘aşer’iyye (İmami Şiilik) mezhebinin diğer Şii mezhepler arasındaki konumu اہل تشیع#اثنا عشری

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fer'î deliller
3 yıl önce

Şer'ü Men Kablenâ (Geçmiş Şeriatler) Şii teolojisinde; Akıl Şiîliğin Onikiciler mezhebinde ise bunlar On adettir. ^ http://www.halisece...

Fer`í® deliller, Aslí® deliller, Caferiyye, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi, Kur`an, Kıyas, Maliki mezhebi, Mesâlih-i mürsele
Caferilik
3 yıl önce

Câferîlik ya da Câʿferî düşünce ekolü, İmamiye-i İsnaaşeriye (Onikiciler/Onikicilik) islam mezhebinin temelini teşkil eden fıkıh ekolüdür. (Arapça: اثنا...

Caferilik, Alevi, Sünni, Şiilik, ,
Muhammed el-Cevâd
6 yıl önce

çeşitli tartışmaları da başlatmıştır. Bu topluluklardan İsnâaşeriyye (onikiciler) imametin şartı olan ilmin önceki imamdan alınamayacağı durumlar olabileceğini...

Hasan el-Askerî
6 yıl önce

türbesindedir. On iki halife On İki İmam Ali el-Hadî Samarra Mehdî el-Muntazar Onikiciler Mutemid İmam Hasan Askeri’nin Hayatı ^ http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin...

Tevessül
3 yıl önce

onları Allah'a yaklaştırdığına inanırlar. Sünnî İslâm mezheplerince de, Onikiciler İslâm mezhebi'nde olduğu gibi Hakk'a bir peygamber, imam ya da ölü veya...

Şiilik
3 yıl önce

Hasan el-Askerî, Muhammed Mehdi. Onikiciler, Safevîler döneminden beri Şiiler arasında çoğunluktadırlar. Onikici olan birçok inanç bulunmaktadır. Bunların...

Şii, İslam Şia, 12 İmam, Hz. Ali, Hz. Muhammed, İslamiyet, Mezhep, Şafilik, Sünnilik, Mezhepler, Halife, İnanç, Fikir
İslam
3 yıl önce

içerisinde birçok alt mezhebe, fırkaya bölünmüştür. Bu mezheplerin en büyüğü Onikiciler olarak adlandırılan İsnaaşeriyyedir. Türkiye'deki Şiiler de bu fıkhı esas...

Bâtınîlik
3 yıl önce

Bâtınîlik ya da Bâtınîyye (Arapça: الباطنية, El-Bāṭiniyyeh); İslamda Kur'an ayetlerinin görünür anlamlarının dışında, daha derinde gerçek anlamları bulunduğu...