Ortodoksluk Hristiyanlığın üç büyük mezhebinden biri. Ortodoks (yunanca "orthos" doğru ve "doksa" inanç kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş "doğru inanç" anlamını ifade eder. "Doğu kilisesinin güttüğü mezhep, bu mezhebe uyan kişi" demektir. Ortodoksluk dışındaki diğer iki mezhep, Katoliklik ve Protestanlık'tır. Ortodoksluk 1054 yılında Roma'dan ayrılmıştır. Herhangi bir alanda geleneklere sıkı sıkıya bağlı olan, vahye ve meşru kilisenin kararlarına uygun doktrin ve düşüncelerin tüm...

ORTODOKS (türkçe) anlamı
1. Yun. İtalya'daki Papalığa bağlı olmayıp
2. İstanbul'daki Fener Patrikhanesine bağlı Hristiyan. Doğu kilisesine ve an'anelerine sıkı sıkıya bağlı Hristiyanların mezhebi.
ORTODOKS (türkçe) anlamı
3. dogmaya ve kilise öğretisine uygun olan.
4. ortodoksluk mezhebinden olan (kimse).
ORTODOKS (türkçe) ingilizcesi
1. adj. orthodox,
ORTODOKS (türkçe) fransızcası
1. orthodoxe
ORTODOKS (türkçe) almancası
1. adj. orthodox

Ortodoks hakkında detaylı bilgi

ortodoks ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ortodoksluk

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Rum Ortodoks Kilisesi

Ortodoks kilisesine verilen ad. Bu kilisede resmî dil Rumca olduğu için Doğu Kilisesine, zaman zaman Rum Ortodoks ...

Ortodoks Marksizm

Marx’ın hümanizm ağırlıklı, ve daha çok yabancılaşmay­la kapitalizm eleştirisi üzerinde odaklaşan verimli ve çok çeşitli görüşlerinin, onun ölümünden sonra, sistematik bir öğreti haline getirilmesinin ve hatta dogmalaştırıl­masının sonucu olan statik Marksist ...

Rum Ortodoks Patrikhanesi

Bizans Kilisesi'nin devamı olan Rum Ortodoks Patrikhanesi 330 yılından beri süregelmektedir. Ortodoks Kilisesi'nin başında bulunan başpapaza patrik, onun makamına ve bulunduğu yere de patrikhane denir. Bütün dünyada bulunan 5 Ortodoks patrikliğinin en büyüğü İstanbul'dakidir. ...

Oriental Ortodoks Kiliseler

Doğu Ortodoks Kiliseler, Hıristiyanlıkta monofizit görüşe sahip olup, 451 yılında yapılan Kadıköy Konsili'nin kararlarını tanımayarak ayrılan doğu kiliselerine denir.

Ortodoks Yahudilik

Ortodoks Yahudilik veya Ortodoks Musevilik, Kudüs'teki Mabed'in yıkılışından günümüze kadar gelen resmî Yahudi inanç ve geleneklerini temsil eden, halen mensubu en fazla olan Musevilik mezhebidir.Bugün İsrail Devleti'nde de bu mezhep taraftarları hâkimdir. Musa Kanunları'na sıkı ...

Ortodoks Musevilik

Ortodoks Yahudilik veya Ortodoks Musevilik, Kudüs`teki Mabed`in yıkılışından günümüze kadar gelen resmî Yahudi inanç ve geleneklerini temsil eden, halen mensubu en fazla olan Musevilik mezhebidir.Bugün İsrail Devleti`nde de bu mezhep taraftarları hâkimdir. Musa Kanunları`na sıkı ...

Arnavut Ortodoks Kilisesi

Bağımsız Arnavutluk Ortodoks Kilisesi (Kisha Orthodokse Autokefale e Shqiperise) Başpiskoposluğu idaresi Tiran, Durres bölgeleriyle beraber, genelde ülkenin güney bölgesini kapsar. Ayin dili Arnavutçadır. Ortodoks cemaat yaklaşık yarım milyon üyeye sahiptir. A.B.D.`de yaşayan 15.000 ...

Rus Ortodoks Kilisesi

Rus Ortodoks Kilisesi, (Rusça; Русская Православная Церковь) dünyanın en büyük özerk Ortodoks Kilisesi.

Karamanlılar (Rum Ortodoks)

Karamanlılar Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nden önce Anadolu'nun Karaman bölgesinde yaşamış Ortodoks inancına mensup Türk dilli halktır. Anadolu'daki belli başlı Karamanlı yerleşim merkezleri Mersin'in Tarsus ve Anamur ilçesi ve Konya'nın Sille kasabası, Ermenek, ...