Osmanlı tarihi

Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonları ile 20. yüzyılın ilk çeyreği arasında yaklaşık 625 sene hüküm sürmüş bir Türk devletidir. Anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ye Akdeniz'in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya'nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ı, Cezayir'e kadar tüm Kuzey Afrika'yı ve Arabistan'ın bir bölümünü kapsamıştır.

Osmanlı tarihi

Dönemlerine Göre Osmanlı Tarihi ve kronolojisi. İlgili linklere tıklayarak olaylar ve kişiler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Osmanlı Devleti kronolojisi:

1299-1399 yılları arası1400-1499 yılları arası1500-1599 yılları arası1600-1699 yılları arası1700-1799 yılları arası1800-1899 yılları arası

 • 1800 - Takvimlerin Jacques Cassini Zicin'e göre hazırlanmaya başlaması
 • 1800 - Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları (Mart)
 • 1801 - Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi
 • 1801 - Mısır'ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos)
 • 1802 - Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi
 • 1802 - Paris Antlaşması. Fransa ile barış (25 Haziran)
 • 1804 - Sırp isyanlarının başlaması (Şubat)
 • 1805 - Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-i Amire'de açılması
 • 1805 - Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması
 • 1805 - Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini (Temmuz)
 • 1806 - Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'ası
 • 1806 - Osmanlı-Rus Savaşı
 • 1806 - III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi
 • 1806 - Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması (Ocak)
 • 1806 - Memleketeyn'in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim)
 • 1807 - Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi
 • 1807 - İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi (20 Şubat)
 • 1807 - İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart - Eylül)
 • 1807 - Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma (25 Mayıs)
 • 1807 - III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası (29 Mayıs)
 • 1808 - Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)
 • 1808 - Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması (28 Temmuz)
 • 1808 - Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül)
 • 1808 - Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu (15-16 Kasım)
 • 1809 - İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak)
 • 1810 II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması
 • 1810 İzmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet'in ta'lik'e son şeklini verişi
 • 1812 Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması
 • 1812 Fransız postalarının ilk kuruluşu
 • 28 Mayıs 1812 Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi*
 • 1816 Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini
 • 1817 Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü
 • Şubat - Mart 1821 Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması
 • 1823 Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi
 • 1824 Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
 • 1824 Fatih Külliyesindeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması
 • 1826 İhtisab müessesesinin düzenlenmesi
 • 1826 Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi
 • 14 Haziran 1826 Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması
 • 7 Ekim 1826 Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi
 • 1827 Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları
 • 1827 Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)
 • 1827 Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması
 • 4 Nisan 1827 İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü
 • Temmuz 1827 Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi
 • 20 Kasım 1827 Navarin saldırısı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması
 • 26 Nisan 1828 Rusya'nın savaş ilan etmesi
 • 1829 Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in İstanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin İstanbul'da doğuşu
 • 1829 Deli Teşkilatının kaldırılması
 • 14 Eylül 1829 Edirne Barışı : Yunanistan'ın bağımsızlığı
 • 1830 Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; İshak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
 • 1830 Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması
 • 1830 Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
 • 1830-1831 Nüfus sayımları
 • 5 Temmuz 1830 Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri
 • 1831 İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)
 • 1831 Timarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)
 • 1831-1834 İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması
 • 1 Kasım 1831 İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri
 • 1832 Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi
 • 1832 Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin yatayına eşitlenip derece ve elkabın (titulature) tesbiti
 • 1832 Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı
 • 1832 İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı
 • 1832 İngiliz postalarının kuruluşu
 • 29 Ocak 1832 Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması
 • 12 Aralık 1832 Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri
 • 1833 Feshanenin kuruluşu
 • 2 Şubat 1833 Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri
 • 5 Nisan 1833 Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi
 • Mayıs 1833 Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Sözleşmesi
 • 8 Temmuz 1833 Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması
 • 18 Eylül 1833 Münchengraetz Antlaşması
 • 1834 Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması
 • 1834 Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi
 • 1835 Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi
 • 1835-1845 İlk halk konserleri Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede
 • 11 Mart 1836 Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)
 • 26 Kasım 1837 Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi
 • 1838 Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu
 • 1838 Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi
 • 1838 Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi
 • 24 Mart 1838 Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyyenin kurulması
 • 16 Ağustos 1838 İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi'nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti
 • 1839 "Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin çıkarılması
 • 1839 Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması
 • 1839-1844 Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi
 • 1839-1845 Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi
 • 24 Haziran 1839 Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti
 • 1 Temmuz 1839 II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi
 • 3 Kasım 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı
 • 3 Mayıs 1840 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851'de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)
 • 1840 Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
 • 1840 Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı
 • 1840 Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması
 • 1840 Posta Nezareti'nin kurulması
 • 21 Aralık 1840 Namık Kemal'in doğumu
 • 1841 Lübnan olayları
 • 1841-1906 Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)
 • 24 Mayıs 1841 İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması
 • 13 Temmuz 1841 Londra Boğazlar Mukavelenamesi
 • 1842 Askeri Baytar Mektebi'nin açılması
 • 1842-1910 Osman Hamdi (ressam, eğitimci, müzeci, arkeolog)
 • 1843 Hereke Fabrikası'nın kurulması
 • 1843 Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması
 • 1843 Muhdes kara gümrüklerinin kaldırılması
 • 1843 Feshane'ye çuka dokuma tezgahlarının ilavesi
 • 1 Şubat 1844 Tashih-i sikke
 • 1844 Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması
 • 1845 İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması
 • 1845 Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de "Muallimhane-i Nüvvab" medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi
 • Ocak 1845 Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti
 • 13 Mart 1845 Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması
 • 10 Nisan 1845 Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)
 • 1846 Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü
 • 1846 Rus Ticaret Muahedesi
 • 16 Şubat 1846 Zabtiye müşiriyetinin kurulması
Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs
 • 1847 Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası
 • 1847 Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi
 • 1847 Dersaadet Bankası'nın kuruluşu
 • 1847 İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması
 • 1 Mart 1847 Recaizade Ekrem'in doğumu
 • 1848 Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar
 • 1848 Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
 • 1848 İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
 • 16 Mart 1848 İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması
 • 18 Kasım 1848 Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi
 • 1849 Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı
 • 1850 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında
ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
 • 1850 Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1850 İlk faizsiz kaimenin çıkarılması
 • 1850 Muallim Naci'nin doğumu
 • 12 Mart 1850 Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması
 • 1851 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1851 Londra Sergisi
 • 1851 Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması
 • 18 Temmuz 1851 Encümen-i Daniş'in kurulması
 • 1852 Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması
 • 1853 "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması
 • 1853 İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi
 • 1854 İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
 • 1854 Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması
 • 1854 İhtisab teşkilatının lağvı
 • 12 Mart 1854 Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak
 • 1855 Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen
 • 1855 Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması
 • 1855 Paris Sergisi
 • 16 Ağustos 1855 İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)
 • 9 Eylül 1855 Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi
 • 14 Kasım 1855 Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması
 • 1856 Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
 • 1856 Bank-ı Osmani'nin kurulması
 • 1856 Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
 • 1856 Islahat Fermanı
 • 1856-1860 Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı
 • 1856-1866 İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
 • 15 Şubat 1856 İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması
 • 18 Şubat 1856 Islahat Fermanı'nın ilanı
 • 30 Mart 1856 Paris Barış Antlaşması
 • 30 Mart 1856 Rusya'nın bozguna uğraması
 • 30 Mart 1856 Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi
 • 22 Mayıs 1856 İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi
 • 1857 Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
 • 1857 Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
 • 1857 Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
 • 1857-1862 Beyrut - Şam şosesinin yapımı
 • 17 Mart 1857 Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması
 • 6 Kasım 1857 Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması
 • 1858 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1858 Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
 • 1858-1859 Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
 • 6 Haziran 1858 Arazi Kanunnamesi'nin kabulü
 • 8 Haziran 1858 Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)
 • 1859 Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması
 • 1859 Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri
 • 12 Şubat 1859 Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu
 • 1860 Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
 • 1860 İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi
 • 1860-1861 Lübnan ve Suriye Olayları
 • 1860-1861 Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
 • 22 Ekim 1860 Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması
 • 1861 Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması
 • 1861 Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu
 • 1861 Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü
 • 1861-1866 Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı
 • 9 Haziran 1861 Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi
 • 9 Haziran 1861 David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması
 • 29 Nisan 1861 Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması
 • 1862 Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini
 • 1862 Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
 • 1862 Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
 • 1862 Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti
 • 1862 Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması
 • 1862 Mahrec-i Aklam'ın kurulması
 • 20 Temmuz 1862 Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması
 • 8 Ekim 1862 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi
 • 1863 Abdülaziz'in Mısır'a seyahati
 • 1863 Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
 • 1863 İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması
 • 1863 Menafi Sandığı'nın kurulması
 • 1863 Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
 • 1863 Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü
 • 13 Ocak 1863 Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması
 • 18 Şubat 1863 Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı
 • 1864 Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)
 • 1864 İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi
 • 1864 Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
 • 1864 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu
 • 1864 Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
 • 1864-1876 Paris'e talebe gönderilmesi
 • 8 Ekim 1864 Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü
 • 1865 Müstakil Romen kilisesinin kurulması
 • 1865 İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu
 • 1865 Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
 • Eylül 1865 Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi
 • 1866 Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
 • 1866 Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
 • 1866 Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması
 • 1866 Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu
 • 1866 Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
 • 1866-1867 Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
 • 1867 Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
 • 1867 Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması
 • 1867 Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması
 • 1867 Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları
 • 1867 Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
 • 1867 Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu
 • 1867 Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
 • 1867-1876 İzmir Rıhtımı'nın inşası
 • 22 Şubat 1867 Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi
 • 8 Haziran 1867 Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi
 • 21 Haziran 1867 Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati
 • 1868 Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi
 • 1868 Galatasaray Sultanisi'nin açılması
 • 1868 İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması
 • 1868 Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu
 • 1868 Yunan postasının kapatılması
 • 1868 Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
 • 1868 Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması
 • 1 Mart 1868 Adliye Nezareti'nin kurulması
 • 1 Nisan 1868 Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması
 • 8 Nisan 1869 İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması
 • 21 Haziran 1869 Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati
 • 1 Eylül 1868 Mekteb-i Sultani'nin açılması
 • 2 Eylül 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi
 • 26 Ağustos 1869 Turuk Nizamnamesi'nin kabulü
 • 13 Ekim 1869 İmparatoriçe Eugí©nií©'nin İstanbul'a gelişi
 • 1869 Süveyş Kanalı'nın açılması
 • 1869 Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
 • 1869 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü
 • 1869 Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
 • Ekim 1869 Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması
 • 1870 Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları
 • 1870 Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması
 • 1870 Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması
 • 1870 Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması
 • 1870 Darülfünunun açılması teşebbüsü
 • 1870-1927 Kemaledin Bey (mimar)
 • 20 Şubat 1870 Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması
 • 26 Nisan 1870 Darü'l-Muallimat'ın açılması
 • 2 Temmuz 1870 Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması
 • Ekim 1870 Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi
 • 1871 Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı
 • 1871 Saint-Esprit okulunun kurulması
 • 1871 Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti
 • 1871 Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması
 • 1871 Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri
 • 22 Ocak 1871 İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi
 • 13 Eylül 1871 Şinasi'nin ölümü
 • 1872 Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması
 • 1872 Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
 • 1873 Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu
 • 1873 Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması
 • Haziran 1873 Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi
 • 1874 Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
 • 1874 Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)
 • 1874 Kara gümrüklerinin lağvı
 • 1874 Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması
 • 1874-1875 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
 • 1875 Osmanlı maliyesinin iflasını açılaması
 • 1875 Bosna-Hersek isyanları
 • 1875 Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması
 • 1876 Bulgar isyanları
 • 1876 Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
 • 1876 Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu
 • 1876 Meşrutiyet'in ilanı
 • 1876 İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı
 • 1876 İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
 • 1876 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü
 • 1876 Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması
 • 23 Mart 1876 Ziya Gökalp'in doğumu
 • 23 Aralık 1876 I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı
 • 1877 Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması
 • 1877 Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması
 • 1877-1878 Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi
 • 19 Mart 1877 İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)
 • 25 Eylül 1877 Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)
 • 5 Ekim 1877 Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü
 • 13 Aralık 1877 Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili
 • 1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması
 • 1878 Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları
 • 1878 Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması
 • 1878 Ermeni meselesinin zuhuru
 • 1878 Ali Suavi'nin öldürülmesi
 • 1878 Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi
 • 1878 Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki
 • 1878 Makedonya meselesinin ortaya çıkması
 • 13 Şubat 1878 Meclisin kapatılması
 • Ekim 1878 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması
 • 1879 II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
 • 1879 Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü
 • 1879 Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi
 • 1879 Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü
 • 1880 Vergi reformu
 • 1880 Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması
 • 1880 İlk köy romanı, Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
 • 1880 Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü
 • 13 Mart 1880 İstanbul'da bir kız idadisinin açılması
 • 17 Mayıs 1880 Ziya Paşa'nın ölümü
 • Ekim 1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
 • 20 Aralık 1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye'nin kurulması
 • 1881 Mustafa Kemal'in Doğumu
 • 1881 Mısır'ın İngilizler tarafından işgali
 • 1881 Muharrem Kararnamesi'nin neşri
 • 1881 Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması
 • 1881 Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi
 • 1882 Tunus'un Fransızlar tarafından işgali
 • 2 Ocak 1882 Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması
 • 1883 Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
 • 20 Haziran 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması
 • 1 Kasım 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması
 • 2 Aralık 1884 Yahya Kemal'in doğumu
 • 1885 Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı
 • 1885 Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri
 • 18 Eylül 1885 Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması
 • 1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
 • 1886 Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
 • 1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
 • 1886 Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
 • 1886-1887 Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi
 • 1887 Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması
 • 1887 Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı
 • 5 Şubat 1887 Beşir Fuad'ın intiharı
 • 1888 Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
 • 1888 Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması
 • 2 Aralık 1888 Namık Kemal'in ölümü
 • 1889 İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması
 • 1889 İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması
 • 27 Mart 1889 Yakup Kadri'nin doğumu
 • 1890 Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
 • 1891 Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi
 • 1891 Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
 • 1891 Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması
 • 1891 Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması
 • 3 Kasım 1891 Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması
 • 1892 Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması
 • 1892 Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması
 • 1893-1896 İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı
 • 1894 Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculí©e Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)
 • 1894 Sasun'da Ermeni olayları
 • 1894 Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması
 • 1895 İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
 • 1895 Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması
 • 1895 Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması
 • 1895 Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi
 • 14 Şubat 1895 Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi
 • 1896 Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması
 • 1896 Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları
 • 1896 Girit isyanının alevlenmesi
 • 1896 Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
 • 1897 Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları
 • 17 Nisan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi
 • 1898 Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi
 • 1899 - Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
 • 1899 - Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması


1900-1924 yılları arasıİlgili konuları ara

Yanıtlar