Osmanl�� Sultanlar��

Genç Osman

Sultan İkinci Osman (Genç Osman - (1604 - 1622) Osmanlı sultanlarının on altıncısı ve İslâm halîfelerinin seksen birincisidir. Babası Sultan Birinci Ahmed, annesi Mahfiruz Hadîce Sultandır. 1604 senesinde İstanbul'da doğdu. İyi bir eğitimle yetiştirildi....

Osman II

Sultan İkinci Osman (Genç Osman - (1604 - 1622) Osmanlı sultanlarının on altıncısı ve İslâm halîfelerinin seksen birincisidir. Babası Sultan Birinci Ahmed, annesi Mahfiruz Hadîce Sultandır. 1604 senesinde İstanbul'da doğdu. İyi bir eğitimle yetiştirildi....

II. Osman

Sultan İkinci Osman (Genç Osman - (1604 - 1622) Osmanlı sultanlarının on altıncısı ve İslâm halîfelerinin seksen birincisidir. Babası Sultan Birinci Ahmed, annesi Mahfiruz Hadîce Sultandır. 1604 senesinde İstanbul'da doğdu. İyi bir eğitimle yetiştirildi....

Heş Behişt

HEŞ BEHİŞT, Sekiz Cennet anlamına da gelir. Akkoyunlu Türkmenleri'nin sultanı İdris-i Bitlisi'nin tarih kitabı. Osman Gazi'den itibaren Yavuz Sultan Selim'e kadar olan Osmanlı padişahlarının hayatını anlatan 80.000 beyitlik manzum eserdir.

Şehsuvar Sultan

Şehsuvar Sultan (1682-1756) Osmanlı padişahı III. Osman'nın annesi, Valide Sultan ve Sultan II. Mustafa'in eşiydi.

odalık

Odalık Osmanlı saraylarında bulunan çeşitli bölgelerden savaş tutsağı olarak ülkeye getirilmiş ya da padişaha armağan edilmiş kadın kölelere verilen addır. Cariyelik ile padişahın eşi statüsüne yükselme şansları olan bu kadınlardan Osmanlı hareminde onlar...

Çavuşzade Mehmed Paşa

Çavuşzade Mehmed Paşa (d. 1622 - ö. 1682) Vezirlik, birçok eyalet valiliği ve seraskerlik yapmış Osmanlı devlet adamı.

Sultan

İslâm devletlerinde hükümdara verilen ünvan. “Pâdişâh, hâkan, han, hükümdar” mânâlarındadır. Sultan tâbiri, Müslüman hükümdarlarının bilhassa Sünnî kısmına âit bir ünvandır. Kelime, Süryâniceden alınmış olup, iktidar sâhibi demektir. Daha sonraları hâkimi...

Bayezid

Sultan İkinci Bayezid 3 Aralık 1448'de Dimetoka'da doğdu. Babası cihan padişahı Fatih Sultan Mehmed Han, annesi Mükrime Hatun adında bir Türk kızıdır. Uzun boylu, geniş göğüslü ve kuvvetli bir vücuda sahipti.

İdris-i Bitlisi

Osmanlı tarihçisi ve devlet adamı. Bitlis’de doğdu. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Babası Hüsâmeddîn Ali Bitlisî, Ahmed-i Yesevî yoluna mensûb veya Dede Ömer Rûşenî’nin talebelerinden olup, uzun zaman Akkoyunlu sultânı Uzun Hasan’ın dîvânında...