Paganizm

Kısaca: Paganizm, (zaman zaman Türkçe putperestlik sözcüğü de geniş bir şekilde aynı anlamda kullanılır) akide (yani dini esas) anlamında monoteizmden uzak olan ve çok farklı uygulama ve ibadetler içeren dinleri kapsayan geniş bir din bilimleri terimidir. Ayrıca yoğun bir kutsal sembolizm vardır ve bu çoğunda kendisini puta tapım yani daha belirli anlamıyla putperestlik olarak göstermiştir. Paganizm, özellikle İbrahimi Dinler tarafından İbrahimi Dinler dışındaki dinleri tanımlamakta kullan ...devamı ☟

paganizm
Paganizm

Paganizm, (zaman zaman Türkçe putperestlik sözcüğü de geniş bir şekilde aynı anlamda kullanılır) akide (yani dini esas) anlamında monoteizmden uzak olan ve çok farklı uygulama ve ibadetler içeren dinleri kapsayan geniş bir din bilimleri terimidir. Ayrıca yoğun bir kutsal sembolizm vardır ve bu çoğunda kendisini puta tapım yani daha belirli anlamıyla putperestlik olarak göstermiştir. Paganizm, özellikle İbrahimi Dinler tarafından İbrahimi Dinler dışındaki dinleri tanımlamakta kullanılır.

Bu maddede bir dini yapı olarak paganizm anlatılmış zaman zaman daha Türkçe bir karşılık olarak putperestlik de kullanılmıştır. Putperestlik kavramının daha özel ve dar anlamı için lütfen putperestlik maddesine göz atınız.

Zaman zaman Türkçe putperestlik sözcüğü de geniş bir şekilde aynı anlamda kullanılır fakat paganizm ve putperestlik farklı anlamları içerir. Paganizm dini esas anlamında monoteizmden uzak olan ve çok farklı uygulama ve ibadetler içeren dinleri kapsayan geniş bir din bilimleri terimidir. Ayrıca yoğun bir kutsal sembolizm vardır ve bu çoğunda kendisini puta tapım yani daha belirli anlamıyla putperestlik olarak göstermiştir. Paganizm, özellikle İbrahimi Dinler tarafından İbrahimi Dinler dışındaki dinleri tanımlamakta kullanılır.

Latince paganus yani kırsal sözcüğünden türemiştir. Özellikle köylü Erken dönemlerden beri Hıristiyanlık, kırsal kesimlerden ziyade şehirlerde yayılmıştı. Böylece kısa bir süre içinde Hıristiyan olmayan kişi ile köylü neredeyse eş anlamlı hale geldi ve modern anlamda kullanılan pagan terimi ortaya çıktı.

Pagan sözcüğünün kullanımı birçok Batı dilinde çok eski zamanlardan beri var olsa da, paganizm sözcüğünün kullanımı daha yenidir. Örneğin İngilizce ‘de pagan sözcüğüne 14. yüzyılda rastlanırken, paganizm sözcüğüne 17. yüzyıldan önce rastlanmamıştır. TDK, paganizm sözcüğünü bir sosyoloji terimi olarak çok tanrıcılık anlamına sahip biçimde tanımlasa da, Türkçe yapılmış dini çalışmalarda çok tanrıcılık karşılığı olarak paganizmden ziyade politeizm tercih edilmekte, paganizm putperestliğin karşılığı olarak yer almaktadır. Yine TDK, pagan sözcüğünü çok tanrılı dinden olan (kimse), payen olarak tanımlar.

Bu terim fazlasıyla geniş olduğundan ve tanımları muğlak olduğundan çoğu kez bu başlık altında incelenebilecek bir din tanımlanırken daha belirli isimler tercih edilir, politeizm, şamanizm veya animizm gibi. Batı dillerinde putperestlik anlamını taşıyan terim, Latince paganus ("kırsal") sözcüğünden türemiş olan paganizmdir. Özellikle Hristiyanlıkta paganizm terimi, İbrahimi Dinlerin dışında kalan ruhani veya dini öğreti ve doğa dinlerinin uygulama ve geleneklerini genel anlamda kapsar. Bu açıdan, paganizme (putperestliğe) mensup kişi için kullanılabilecek pagan veya daha Türkçe bir tabirler putperest, İslam terminolojisindeki müşrik yani "Tanrı'dan başkasına tapan" terimine denktir. İslam terminolojisinde müşrik kullanılırken, özellikle Hristiyanlıkta pagan terimi kullanılır.

Etimolojisi ve Etimolojik Tanımı

Putperestlik terimi Farsça put sözcüğüne dayanan bir Türkçe sözcüktür ve Türk Dil Kurumu'na göre puta tapma durumu, fetişizm} olarak açıklanabilir. Farsça kökenli put sözcüğü yine TDK tanımıyla Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiştir}.

Batı dilleri kökenli ve eş anlamlı paganizm ve pagan ise Latince paganus yani "kırsal" sözcüğünden türemiştir. Özellikle köylü Erken dönemlerden beri Hristiyanlık, kırsal kesimlerden ziyade şehirlerde yayılmıştı. Böylece kısa bir süre içinde Hristiyan olmayan kişi ile köylü neredeyse eş anlamlı hale geldi ve modern anlamda kullanılan pagan terimi ortaya çıktı.}

Pagan sözcüğünün kullanımı birçok Batı dilinde çok eski zamanlardan beri var olsa da, paganizm sözcüğünün kullanımı daha yenidir. Örneğin İngilizce'de pagan sözcüğüne 14. yüzyılda rastlanırken, paganizm sözcüğüne 17. yüzyıldan önce rastlanmamıştır. TDK paganizm sözcüğünü bir sosyoloji terimi olarak çok tanrıcılık} anlamına sahip biçimde tanımlasa da, Türkçe yapılmış dini çalışmalarda çok tanrıcılık karşılığı olarak paganizmden ziyade politeizm tercih edilmekte paganizm putperestliğin karşılığı olarak yer almaktadır. Yine TDK pagan sözcüğünü çok tanrılı dinden olan (kimse), payen} olarak tanımlar.

Terminoloji

Pagan veya putperest sözcükleri, tarihsel planda, monoteistik dinlerin (Musevilik, Hristiyanlık ve İslam gibi) inananları tarafından, kendi inançlarına mensup olmayan bir kişiyi tanımlayan aşağılayıcı bir sözcük olarak kullanılmıştır. Paganizm aynı zamanda dinin yokluğunu da tanımlamakta kullanılır ki bu kullanımda kastedilen ateizmdir.

Paganizm genellikle antik çağlardaki dinleri, özellikle de Yunan mitolojisi ve Roma dinini, tanımlamakta kullanılmıştır.

Pagan veya Putperest Sınıflandırması

Isaac Bonewits tarafından yapılmış pagan tasnifi}:
  • Paleo-Paganizm: "Neopaganizm" teriminin karşıtı olan bir retronim, diğer kültürler tarafından müdaheleye maruz kalmamış pagan kültürlerini tanımlamakta kullanılmaktadır. Bu terim Hinduizm, Şinto, göç öncesi Germen paganizmi, Kelt politeizmi, Yunan ve Roma dinleri.
  • Mezo-Paganizm: Monoteistik, dualistik veya teistik olmayan dünya görüşleri, inanç veya öğretilerden etkilenmiş olsa da dini uygulamalar açısından bağımsızlığını korumuş pagan kültürlerini tanımlar. Buna Amerikan yerlileri, Avustralya aborijinleri, Farmasonluk, Teosofi ve Sihizm vb. dahildir.
  • Neo-Paganizm: Modern insanlar tarafından çoğunlukla doğa ile (insanlık ve yaşam arasında) yeniden sıkı bir bağ kurmak temelinden yola çıkan, doğal, Hristiyanlık öncesi veya diğer doğa temelli ruhani öğreti ve inançların yeniden canlandırılmaya çalışılması. Bu tanıma Slavianstvo, Neo-Druidism ve Vika (Wicca) dahildir.

Putperest (Pagan) DinlerKaynak

*Vikipedi
  • İngilizce Vikipedi Paganizm maddesi

paganizm

Çok tanrıcılık.

paganizm

çoktanrılılık.

paganizm

Türkçe paganizm kelimesinin Fransızca karşılığı.
paganisme [le]

paganizm

Türkçe paganizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Paganismus, Polytheismus

misafir - 7 yıl önce
benim paganizm anlayışım:insan önce kendini aşmalı (Nietzsche)

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

paganizm Resimleri

Paganizm
1 yıl önce

Sözcüğün diğer anlamları için pagan (anlam ayrımı) sayfasına bakınız. Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bu...

Paganizm, Arap mitolojisi, Fenike mitolojisi, Hinduizm, Kelt politeizmi, Latince, Mezopotamya mitolojisi, Monoteizm, Mısır mitolojisi, Putperestlik, TDK
Judeo-Paganizm
4 yıl önce

Judeo-Paganizm (Yahudi Paganizmi veya Yahudi Neopaganizmi) Yahudiler için dünya elementlerine bağlı bir din yaratma amaçlı başlatılan bir akımdır. Yahudilik...

Neopaganizm
1 yıl önce

Çağdaş paganizm, modern paganizm veya neopaganizm, modern çağ öncesi Avrupa'daki pagan inanışları başta olmak üzere tarihi pagan inanışlarının devamı...

Nergal
1 yıl önce

genelde felaketler, ölümler ve hastalıklar vardır. Bunların bir kısmı insanlar bir kısmı ise sığırlar ile ilgilidir. ^ Paganizm 2, Erhan Altunay, Sayfa 152...

Nergal, Mitoloji, Taslak, Zebani
Laverna
4 yıl önce

kazanç tanrıçası gibi bir anlam ile açıklarlar. Neo-paganizmde de tanınan Laverna, neo-paganizm ile ilgili, zaman zaman kutsiyet de atfedilen, çeşitli...

Laverna, Ahiret, Etrüsk, Hırsız, Mitoloji, Roma mitolojisi, Taslak, Neo-paganizm, Serenus, Yeraltı dünyası, Şarlatan
Darkestrah
4 yıl önce

orada devam etmektedirler. Şarkı sözleri ve temaları Tengricilik ve Türki paganizm unsurları taşır. Kırgız folklör öğelerini İngilizce kullanarak şarkılarında...

Totemizm
1 yıl önce

dini olduğu görüşünü iddia eden E. Durkheim'e birçok sosyolog itiraz etmiştir. İtiraz edenlerin başında P.W. Schimidt gelmektedir. Totem Animizm Paganizm...

Omurtag
1 yıl önce

bazı değişiklikler olmuştur. Ülke içerisinde Hristiyanlık yayılırken, paganizm inancı gittikçe güç kaybetmekteydi. Yönetimde ise, Slavlar, Protobulgarların...