Paleologos Hanedanı

Paleologos Hanedanı, (, ''Palaiologos'') 1259-1453 arasında hüküm sürmüş Bizans hanedanı

Paleologos Hanedanı, (, Palaiologos) 1259-1453 arasında hüküm sürmüş Bizans hanedanı Bizans kaynaklarında Palaiologos Hanedanı, kökleri eski çağlara kadar uzanan soylu bir aile olarak sunulursa da bilinen ilk Palaiologos, VII. Mikhail döneminde (1071-1078) Mezopotamya valisi olan Nikeforos'tur. Onun oğlu Georgios ise I. Aleksios Komnenos'un (hd 1081-1118) başarılı bir komutanı idi. 12. yy'da da Palaiologosların çoğunluğunun, başarılı generaller olarak görülür. Aralarında sivil görevlere yükselmiş bir aile üyesi bilinmemektedir. Hemen hepsi zengin toprak sahipleri olan Palaiologoslar, diğer soylu aileler Komnenoslar, Angeloslar ve Dukaslarla akraba idiler. Bunlardan, III. Aleksios Angelos'un (hd 1195-1203) kızı Eirene ile evlenen Aleksios Palaiologos'a, 1200'de Konstantinopolis'te çıkan bir isyanı bastırdıktan sonra taht üzerinde vesayet hakkı verilmişti. Palaiologoslar devletteki bu ayrıcalıklı konumlarını 1204'te Konstantinopolis'te kurulan Latin İmparatorluğu'ndan sonra da devam ettirdiler. Aleksios Palaiologos'un oğlu Andronikos "Megas Domestikos" (eyalet ordularının kumandanı) unvanını taşıyordu. Onun oğlu ise, Nikaia'da (İznik) hüküm süren meşru imparator IV. Yannis Laskaris'in çocuk yaşta olmasından yararlanarak VIII. Mihael adıyla 1259'da imparatorluğunu ilan etti ve Palaiologos Hanedanı'nı kurdu. VIII. Mihael'in 1261'de Konstantinopolis'teki Latin işgaline son vererek Bizans İmparatorluğu'nu yeniden kurmasını takiben, Palaiologos ailesinin üyeleri imparatorluğun dört bir yanına yayıldılar ve yüksek görevleri işgal ettiler. 1347'ye kadar kesintisiz süren Palaiologos iktidarı söz konusu tarihte Kantakuzenos ailesinden "megas domestikos" Yannis'in tahtı gasp etmesi ile bir süre kesintiye uğradıysa da 1354'te VI. Yannis Kantakuzenos'un safdışı edilmesiyle hanedan sürdü fakat iktidar kavgası aile içinde kavga etti. 1376-1379 arasında V. Yannis'in oğlu Andronikos (IV), 1390'da ise Andronikos'un oğlu Yannis (VII) tahtı gasp ettiler, fakat her iki sorun da bazı tavizler verilerek aile içinde halledildi. Palaiologos Hanedanı'nın Peleponnes'te hüküm süren kolu ise bağımsız davranmasına karşın hanedana sadakatini korudu. VIII. Yannis'in çocuksuz olarak ölümü üzerine yerine geçen kardeşi Mora Despotu Konstantinos bu koldan geliyordu. Konstantinos'un Mora'dan gelerek tahtı ele geçirmesi, kardeşinin muhalefeti ile karşılaştığı için yaklaşık iki ay imparatorluk sahipsiz kalmıştır. Konstantinos'un 1453'te Konstantinopolis'i kuşatan Osmanlılara karşı savaşırken ölmesiyle Palaiologos Hanedanı'nın iktidarı sona erdi, fakat Yannis'in kardeşleri Demetrios ve Thomas ise 1460'ta II. Mehmed'in (Fatih) Yunanistan'ı fethetmesine dek bu topraklarda hüküm sürmeye devam ettiler. Son Mora Despotu Thomas 1465'te Roma'da ölürken, kızı Zoe (Sofia) Palaiologina 1472'de Rus Prensi III. İvan ile evlenmiş, oğlu Manuel ise İstanbul'a yerleşerek Müslümanlığı kabul etmişti. II. Andronikos'un oğlu Teodoros'un Montferratlı Argentina Spinola ile evlenmesiyle hanedanın bir başka kolu da 1305-1533 arasında Monferrato markiliğini elinde tuttu. Palaiologos Hanedanı dönemi, VIII. Mihael'in başlattığı geçici bir canlanma döneminden sonra Bizans İmparatorluğunun giderek zayıfladığı, küçük feodal beylikler halinde parçalandığı ve nihayet Osmanlılar karşısında yok olduğu dönemdir. Bizans toprak düzeninin temelini oluşturan "pranoia" (büyük çiftlikler) sistemi yozlaşarak, yerine "paroikoi" sistemi (yarı özgür köylülüğe dayalı bir sistem) geçmeye başladı. Buna bağlı olarak vergilerin düzenli toplanması güçleşti ve Bizans sikkesi hiperpiron, Batılı paralar karşısında değer kaybetmeye devam etti, devlet hazinesi ve dolayısıyla ordu zayıflamaya başladı. Bu dönemde, devlet ve imparator gücünü sürekli kaybederken buna karşılık kilise kurumu iktidarını pekiştiriyordu. Palaigoslar döneminde Bizans ordusu büyük ölçüde yabancı paralı askerlerde (Alanlar, Sırplar, Bulgarlar, Katalanlar, Türkler, İtalyanlar ve Almanlar), donanması da Venedikliler ve Cenevizlilerden oluşuyordu. Aynı zamanda İtalyan şehir devletlerinin Konstantinopolis'teki ticari ayrıcalıkları ve etkinlikleri giderek arttı ve neredeyse devlet içinde devlet haline geldiler (Latinler). 13. yy'ın ortalarından itibaren Anadolu'yu tehdit eden Moğol ve Türk akınları, Balkanlar'da Bulgarlar ve Sırpların ilerlemesi, başkentin çevresindeki dirliklerin de zayıflaması ile doğrudan Konstantinopolis'i tehdit eder hale gelmişti. Artan Osmanlı tehlikesine karşı sürekli Batı ile ittifak yapmaya çalışan Palaigoslar, kiliselerin birleşmesi politikalarını desteklerken, Batılı prens ve prensesler yaptıkları evlilikler aracılığı ile askeri yardım sağlamaya çalıştılar. II. Andronikos önce Macar prensesi Anna, sonra da Montferratlı Yolanda ile, III. Andronikos önce Braunschweig'li Adelheid sonra da Savoylu Anna ile, II. Andronikos'un oğlu Teodoros Montferratlı Argentina Spinola ile bu amaçlarla evlendiler. Palaigos Hanedanı'ndan pek çok üye ayrıca Sırp, Bulgar, Ermeni, Norman, Trebizondlu (Trabzon) ve Epiroslu (Yunanistan'da) soylularla da evlenmişler, fakat tüm bu girişimler Bizans İmparatorluğu'nu ayakta tutmaya yetmemiştir. Askeri, siyasal ve ekonomik başarısızlıklara karşılık, Palaiologoslar dönemi kültürel ve bilimsel açıdan zengin bir dönemdir. Konstantinopolis Akademisi'nde sonradan Rönesans hareketini de etkileyecek çok sayıda felsefeci, tarihçi, yazar, şair ve bilim adamı yetiştirmiştir. Tarihçiler Georgios Pahimeres, Nikeforos Gregoras, Laonikos Halkokondiles, Mihael Dukas, Georgios Sfrantzes, Mihael Kritobulos, Demetrios Kidones, Prohoros Kidones, Aleksios Makrembolites ve Pseudo Kodinos, bilim adamları Teodoros Metohites, Georgios Akropolites, Nikeforos Blemmides ve Georgios Kiprios; felsefeciler Gemistos Plethon ve Nikeforos Humnos; filolog Tomas Magistros; şairler Manuel Holobolos ve Manuel Files, ilahiyatçılar Gregorios Sinaites, Gregorios Palamas, Gregorios Akindinos, İoannes Eugenikos, Markos Eugenikos ve İoannes Bessarion; hukukçular Konstantinos Harmenopulos ve Matteos Blastares bu canlı ve verimli kültür yaşamına işaret etmektedirler. Hanedan üyesi imparatorlar * VIII. Mihael (hd 1259-1282) * II. Andronikos (hd 1282-1328) * III. Andronikos (hd 1328-1341) * V. Yannis Palaiologos (hd 1341-1391) * IV. Andronikos (hd 1376-1379) * VII. Yannis (hd 1390) * II. Manuel (hd 1391-1425) * VIII. Yannis (hd 1425-1448) * XI. Konstantinos (hd 1449-1453) Palaiologos döneminde hanedan dışından gelerek tahtı ele geçiren tek imparator VI. Yannis Kantakuzenos'tur (hd 1347-1354). Ancak o da V. Yannis'in kızıyla evlenerek hanedana akraba olmuştu.

Kaynaklar

* J. C. Cheynet-J. F. Vanier, Études prosopographiques, Paris, 1986, s. 123-187 * A. Th. Papadopulos, Versuch einer Genealogie der Palaiologen, 1259-1453, Amsterdam, 1962 * D. M. Nİcol, The Last Centuries of Byzantium, 1261-1453, (2. bas), Cambridge, 1993 * Ostrogorsky, Bizans, 433-527 * Şerif Baştav, Bizans İmparatorluğu Tarihi, Son Devir, 1261-1461, Ankara, 1989 * A. E. Laiou-Thomadakis, Peasant Society in the Late Byzantine Empire, Princeton, 1977 * The Twilight of Byzantium, (yay. haz. S. Curcic-V. Mouriki), Princeton, 1991 * Art et Société à Byzance sous les Paléologues, Venedik, 1971 * I. Sevcenko, Society and Intellectual Life ın the Late Byzantium, Londra, 1981 * The Palaelogan Renaissance, Renaissance Before the Renaissance (yay. haz. W. Treadgold), Stanford, 1984, s. 194-223 * Ayşe Hür, Dünden Bugüne İstnbul Ansiklopedisi, c. 6, s. 207, İstanbul, 1994

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Paleologos Hanedanı ilgili konular

 • Çin imparatorluğu

  Çin İmparatorluğu, birçok hanedanlıktan oluşmuş uzun süreli imparatorluktur.
 • Buhara Hanlığı

  Buhara Hanlığı, Buhara ve bugünkü Özbekistan dolaylarında hükümü sürmüş Şeybani Hanedanı, Aştarhan Hanedanı (Canoğulları Hanedanı)
 • Zhou hanedanı

  Çin tarihinde Xia ve Shang hanedanlarından sonraki üçüncü hanedan, Zhou hanedanıydı. M.Ö 1027 yılında kurulan Zhou hanedanı, M.Ö 256 yıl
 • Bagratlı Krallığı

  Bagrat Hanedanı, Bagratlı Hanedanı veya Bagrationi Hanedanı (Gürcüce: ბაგრატიონი, bagrationi) - Gürcü kraliyet hanedanı.
 • Kuzey Song Hanedanı

  Kuzey Song Hanedanı (Çince: 北宋), Hou Zhou hanedanının bir generali olan Çov Kuangyin tarafından kurulan hanedanlık. Chen Qiao kasabasında
 • Severuslar Hanedanı

  Severuslar Hanedanı
 • İspanya hükümdarları listesi

  İspanya hükümdarları listesi, İspanya Krallığı'nı yönetmiş hanedanların ve hükümdarların listesidir.
 • Kasım Hanları Listesi

  Kazan Hanları Hanedanı:
 • Paleologos Hanedanı

  Paleologos Hanedanı, (, ''Palaiologos'') 1259-1453 arasında hüküm sürmüş Bizans hanedanı