Paleozoik Zaman

Kısaca: Paleozoik Zaman, Faneozoik Devir in üç alt bölümünden ilkidir. "I. Zaman" olarak da bilinir. Günümüzden yaklaşık olarak 545 milyon yıl önce başlayıp 251 milyon yıl öncesine kadar uzanan bir jeokronolojik bir zaman dilimidir. ...devamı ☟

Paleozoik Zaman, Faneozoik Devir in üç alt bölümünden ilkidir. "I. Zaman" olarak da bilinir. Günümüzden yaklaşık olarak 545 milyon yıl önce başlayıp 251 milyon yıl öncesine kadar uzanan bir jeokronolojik bir zaman dilimidir.

Evrim sürecinin genel eğilimleri ve yasaları gereği, tekhücrelilikten çokhücrelliğe geçişin, yeryüzündeki tüm yaşam biçimleri üzerinde etkisini yoğun olarak ortaya çıkarttığı bir dönemdir Paleozoik Zaman.

Paleozoik Zaman öncesindeki tek dev kıta Rodinia, Paleozoik Zaman içinde birkaç parçaya ayrılmışsa da halen kıtalar güney yarı kürede bulunmaktadır.

Paleozoik Zamanda okyanuslardaki canlı türlerinde olağanüstü bir çeşitlilik ve yayılma görülür. Algler ve bazı yosunlar tüm sığ denizleri kaplamıştı. Hayvansal yaşamda ise omurgasız türleri çeşitlenme ve yayılma gösterdiler. Paleozoik denizlerinin en tipik canlılarından biri eklembacaklılar grubundan olan üç loblulardı. Erken Paleozoikte çok yaygınlık ve çeşitlilik kazanan üç loblular, zamanın sonuna doğru azalarak ortadan kalktı. Paleozoiğin bir diğer baskın grubu da dallı bacaklılardı.

Paleozoiğin ortalarına doğru omurgalılar denizlerin en önemli gruplarından biri olur. Balık Çağı olarak adlandırılan bu dönemde, ilkel çenesiz balıkların ardından ilk çeneli balıklar, ilk kemikli balıklar ve köpek balıkları ortaya çıkıp yaygınlaşır.

İlk bitkiler ve hayvanlar karasal yaşama hızla uyum sağlamaya başladılar. Damarsız kara yosunu benzeri bitkilerin ve kırkayak benzeri eklembacaklıların öncülük ettiği karaların çok hücreli canlılarca işgaline, Orta Paleozoiğin sonlarına doğru omurgalılar da katıldılar. Geç Paleozoiğe gelindiğinde yeryüzü karaları uçsuz bucaksız ormanlarla kaplandı, pek çok hayvan grubunun temsilcilerinin de katılımıyla karmaşık bir karasal ekosistem kuruldu. Karasal faunanın en göze çarpan üyeleri, artık uçma yeteneğini geliştirmiş olan böcekler, iki yaşamlılar ve sürüngenlerdi.

Paleozoiğin sonlarına doğru kıtaların tekrar bir araya gelmesiyle iklim kuraklaşıp, karasallaşır. Sucul ortamların azalmasıyla geniş alanlara yayılmış sporlu bitkilerin oluşturduğu bataklık ormanları, yerini açık tohumlu bitkilerin oluşturduğu ormanlara bıraktı. İki yaşamlılardan da sürüngenlere doğru bir kayış oldu. Zamanın sonlarında sürüngenler oldukça çeşitlendi ve memelilerin ve dinozorların ataları olan gruplar ortaya çıktı. Bu canlılardan bazılarının kürklü ve sıcak kanlı oldukları düşünülüyor.

Permiyen sonunda, bir gök cisminin yeryüzüne çarpmasıyla, Paleozoik canlılarının büyük çoğunluğu ortadan kalkar. Yok oluşun ardından sahneye yeni canlılar çıkar Eskisinden oldukça farklı olan bu yeni yaşamla, "Dinozorlar çağı" olarak da anılan Mezozoik Zaman başlar.

Paleozoik Zaman, altı alt Dönem olarak incelenir. Kambriyen, Ordovisyen, Silüriyen, Devoniyen, Karbonifer ve Permiyen dönemler.

Kaynakça

  • http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/jeolojik/Fanerozoik/Paleozoik/index.htm


Ayrıca bakınız

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Permiyen
3 yıl önce

Permiyen Dönem, Paleozoik zamanın altıncı alt bölümü olarak Permiyen kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 292 milyon yıl önce...

Permiyen, Devoniyen, Jeolojik Devirler, Kambriyen, Karbonifer, Ordovisyen, Paleozoik zaman, Silüryen
Devoniyen
3 yıl önce

Devoniyen Dönem, Paleozoik zamanın dördüncü alt bölümü olarak Devoniyen kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 417 milyon yıl...

Devoniyen, Jeolojik Devirler, Kambriyen, Karbonifer, Ordovisyen, Paleozoik zaman, Permiyen, Silüryen, Midye, Salyangozlar
Ordovisyen
3 yıl önce

Ordovisyen Dönem, Paleozoik zamanın ikinci alt bölümü olarak Ordovisyen kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 495 milyon yıl...

Ordovisyen, Devoniyen, Heterotrof, Jeolojik Devirler, Kambriyen, Karbonifer, Ototroflar, Paleozoik zaman, Permiyen, Silüryen, í–karyotik
Silüryen
6 yıl önce

Silüryen Dönem, Paleozoik zamanın üçüncü alt bölümü olarak Silüryen kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 440 milyon yıl önce...

Silüryen, Devoniyen, Faneozoik Devir, Jeolojik Devirler, Kambriyen, Karbonifer, Mercanlar, Ordovisyen, Paleozoik zaman, Permiyen, í–karyotik
Kambriyen Dönem
6 yıl önce

Kambriyen dönem, Paleozoik zamanın ilk alt bölümü olarak Kambriyen kayaç sistemlerinin oluştuğu ve içinde en eski fosilleri taşıyan jeolojik zaman dilimidir...

Kambriyen dönem, Devoniyen, Jeolojik Devirler, Kambriyen, Karbonifer, Ordovisyen, Paleozoik zaman, Permiyen, Silüryen
Karbonifer
3 yıl önce

Karbonifer Dönem, Paleozoik zamanın beşinci alt bölümü olarak Karbonifer kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 354 milyon yıl...

Karbonifer, Devoniyen, Flora, Jeolojik Devirler, Kambriyen, Karbondioksit, Mercanlar, Ordovisyen, Paleozoik zaman, Pangea, Permiyen
Panthalassa
3 yıl önce

Panthalassa (Yunanca παν ("bütün") + θάλασσα ("okyanus")), geç Paleozoik ve erken Mezozoik zamanda süperkıta Pangea'yı çevreleyen büyük okyanus. Jeolojik tarihte...

Karaburun Yarımadası
3 yıl önce

yüksekliğindeki Akdağ'dır ve kuzeyde yer alır. Engebeli bir kütle oluşturur; Paleozoik, ikinci zaman ve neojen tortulları ile andezit bazaltlardan oluşan karmaşık bir...

Karaburun Yarımadası, Karaburun Yarımadası