Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan [patent hakkı], özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

PATENT (almanca) türkçe anlamı
1. i. patent (n)
2. paye (n)
PATENT (fransızca) türkçe anlamı
3. belli
4. besbelli
5. apaçık
PATENT (inglizce) türkçe anlamı
6. f. patent almak
7. patent vermek
8. i. patent
9. tescil
10. s. patentli
11. tescilli
12. patent
13. açık
14. aşikâr
15. belli
PATENT (türkçe) anlamı
16. Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge. Uyrukluk belgesi. Gemilere ayrıldıkları limanın sağlık durumu için verilen belge. Bir durum veya bir işi yalnızca kendi yetkisi altında görme:Çünkü Türkiye'de patenti yabancı şöhretlerin elinde bulunan heykeltıraşlık Türk sanatkârına para getirmez.- P. Safa.
17. 2. anlamı s. herkes tarafından anlaşılabilir
18. herkese açık
19. aşikar
20. tıp açık.
21. patentli mal/patent,açık/patentli,xyz patent al.
22. 3. anlamı görünen. açık. besbelli. meydanda. ortada. patentli. patent. patent almak.
23. 4. patent.
PATENT (türkçe) anlamı
24. bir buluşun ya da o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
25. bir durum ya da bir işi yalnızca kendi yetkisi altında görme.
26. uyrukluk belgesi.
27. gemilere ayrıldıkları limanın sağlık durumu için verilen belge.
1. n. exclusive right to an invention or design
2. invention or design that is protected by a patent
3. v. receive a patent
4. receive exclusive rights to an invention or design
5. adj. protected by a patent
6. clear
7. obvious
8. evident
9. ingenious
innovative,
PATENT (türkçe) ingilizcesi
10. n. exclusive right to an invention or design
11. invention or design that is protected by a patent
12. v. receive a patent
13. receive exclusive rights to an invention or design
14. adj. protected by a patent
15. clear
16. obvious
17. evident
18. ingenious
innovative,
Patent (almanca) ingilizcesi
19. n. exclusive right to an invention or design
invention or design that is protected by a patent,
Patent (fransızca) ingilizcesi
20. adj. patent,

Patent İngilizce anlamı ve tanımı

Patent anlamları
    (a.) A letter patent
21. or letters patent
22. an official document
23. issued by a sovereign power
24. conferring a right or privilege on some person or party.(a.) Spreading
25. forming a nearly right angle with the steam or branch
26. as
27. a patent leaf.(a.) Open to public perusal
28. -- said of a document conferring some right or privilege
29. as
30. letters patent. See Letters patent
31. under 3d Letter.(a.) Open
32. expanded
33. evident
34. apparent
35. unconcealed
36. manifest
37. public
38. conspicuous.(a.) Appropriated or protected by letters patent
39. secured by official authority to the exclusive possession
40. control
41. and disposal of some person or party
42. patented
43. as
44. a patent right
45. patent medicines.(v. t.) To grant by patent
46. to make the subject of a patent
47. to secure or protect by patent
48. as
49. to patent an invention
50. to patent public lands.(a.) A document making a grant and conveyance of public lands.(a.) The right or privilege conferred by such a document
51. hence
52. figuratively
53. a right
54. privilege
55. or license of the nature of a patent.(a.) A writing securing to an invention.
Patent tanım:
Kelime: pat·ent
56. Söyleniş: 1-3 are 'pa-t&
57. nt
58. chiefly British 'pA-
59. 4 'pA-
60. 5 'pA-
61. 'pa-
62. 6-7 'pa-
63. 'pA-
64. British usually 'pA-
65. İşlev: adjective
66. Kökeni: Middle English
67. from Middle French
68. from Latin patent-
69. patens
70. from present participle of patEre to be open -- more at FATHOM
71. 1 a : open to public inspection -- used chiefly in the phrase letters patent b (1) : secured by letters patent or by a patent to the exclusive control and possession of a particular individual or party (2) : protected by a patent : made under a patent patent locks c : protected by a trademark or a trade name so as to establish proprietary rights analogous to those conveyed by letters patent or a patent : PROPRIETARY patent drugs
72. 2 : of
73. relating to
74. or concerned with the granting of patents especially for inventions a patent lawyer
75. 3 : making exclusive or proprietary claims or pretensions
76. 4 : affording free passage : UNOBSTRUCTED a patent opening
77. 5 : PATULOUS
78. SPREADING a patent calyx
79. 6 archaic : ACCESSIBLE
80. EXPOSED
81. 7 : readily visible or intelligible : OBVIOUS
82. synonym see EVIDENT
83. - pat·ent·ly adverb
84.
Patent ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Apparent
85. Evident
86. Manifest
87. Plain
88.
PATENT (türkçe) fransızcası
1. belli
2. besbelli
3. apaçık
PATENT (türkçe) almancası
1. n. Brevet
2. Patent
Patent (ingilizce) italyancası
1. s. brevetto
2. invenzione brevettata
3. (fig) esclusiva
4. diritto esclusivo
5. (fig) permesso
6. licenza
7. patente
8. privilegio
9. (am
10. Dir) certificato di concessione di terreni demaniali
11. v. brevettare
12. agg. evidente
13. chiaro
14. palese
15. ovvio
16. manifesto
17. brevettato
18. in esclusiva
19. insignito di privilegio
20. dei brevetti
21. (fam) nuovo e ingegnoso
Patent (ingilizce) ispanyolcası
1. s. patente
2. privilegio
3. v. patentar
4. acharolar
5. adj. patente
6. aparente
7. evidente
8. manifiesto
9. obvio
10. ostensible
11. patentado
12. perspicuo
13. público
Patent (ingilizce) portekizcesi
1. s. patente
2. direito de exclusividade
3. v. patentear
4. adj. patenteado
5. claro
6. evidente
7. esperto
Patent (ingilizce) flemenkcesi
1. bn. openbaar
2. duidelijk
3. zichtbaar
4. patent
5. voortreffelijk
6. gepatenteerd
7. zn. patent
8. octrooi
9. vergunning
10. gepatenteerd artikel
11. ww. patenteren
12. patent nemen op
13. octrooieren

Patent hakkında detaylı bilgi

Patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmi bir belge ve ünvandır.

Yeni bir ürüne patent vermek genellikle ülkeler arası kimi uzlaşmaları da gözeten, hükümet kuruluşlarının ya da özerk düzenleyicilerin görevidir. Koşullar, pazardan pazara değişmekle birlikte bir ürün adına patent alınabilmesi için; bir yenilik, eski olandan bariz bir farklılık barındırmalı ve patenti ilgilendiren konuda uzman birinin gözünde sıradan bir yeniden düzenlemeden daha fazla olmalıdır.

En yaygın patent şekli, belirli bir süre dahilinde, patentli ürünle aynı yapıda başka bir ürünün üretilmesinin tamamen kısıtlanması, ya da tümüyle patent sahibinin onayına bırakılmasıdır.

Türkiye'de patent verme yetkisi, Türk Patent Enstitüsü'ne aittir.

Patent

Bir sınai veya ticari buluşun, imal ve satış hakkının belli bir süre için bir şahsa veya firmaya ait olduğunu gösteren devletçe onaylı resmi belge, “buluş belgesi”, “uyrukluk belgesi” veya “ihtira beratı”.

Patent hakkı, çoğunlukla buluş sonucu olan mamullerle sınırlı tutulur. Patent, sınai mülkiyet haklarından biridir. Seri halinde imal edilecek olan malın belli standartlara uygun olarak yalnız ilk imalatçı tarafından üretilmesi hakkını temsil ettiği gibi, buluşun çalınmasından ve taklitlerinden korunmasını da sağlar. Patent hakkı, genellikle her ülkenin kendi sınırları içinde geçerlidir. Patent sahibi, imal edeceği mamulün başka ülkeler için de patent hakkını isterse, ayrı ayrı o ülkelere müracaat etmesi gerekir. Bazı ülkeler, başka ülkede alınan patent hakkının belli şartlar dahilinde kendilerinde de geçerli olmasına izin verirler. Uluslararası patent hakkı mevcut değildir.

Tarihçesi

Patent verme uygulaması 15. yüzyılda İtalya’da başladı. Sonraki 200 yıl içinde Avrupa ülkelerine de yayıldı. Resmi patent tescili 1790’da Amerika’da, 1791’de Fransa’da başladı. Sonraki yıllarda birçok ülkede patent kanunları çıkarıldı.

Bir buluşa patent verilirken bazı şartlar aranır. Başkası tarafından tasarlanmış olmaması, genellikle bir yenilik taşıması, ilgili olduğu alanda önemli bir ilerleme getirmiş olması arzu edilir. Temelsiz buluşlara patent verilmez. Patentli mamüllerinde değişiklik yapan kaşifler, müracaat etmek suretiyle “ek patent” alabilirler.

Patent, bir çeşit şahsi mülktür. Satılabilir, ipotek edilebilir ve miras olarak kalabilir. Patent sahibi, ürettiği malının başkaları tarafından imalini, kullanımını ve satılmasını engelleme hakkına sahiptir. Dilediği kimselere buluşunun imal, kullanım veya satış haklarından herhangi birini bir lisans aracılığı ile devredebilir. Buna karşılık imtiyaz hakkı veya başka çeşit karşılık alır. Patentli bir mamülden yetkisiz olarak faydalanmaya kalkışanlar mahkeme kararıyla tazminat ödemek zorunda kalırlar. Buluşların kalitesine göre patent süreleri farklı olmakla birlikte çoğu ülkede 16-20 yıl arasında değişir. Sosyalist ülkelerde patent uygulaması yoktur. Ancak buluş sahibine bazı tavizler sağlayan bir “sertifika” verilmektedir.

Patent alma prosedürü

Patent başvurusu yapılmadan önce, başvuru sahibinin buluş konusu tekniği ile ilgili olarak, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurup patent araştırması yapması gerekiyor. Tekniğin bilinen durumunun araştırılması, buluş sahibine, kendi buluşunu mevcut patentlerle karşılaştırma, benzerlikleri ve farklılıkları görme imkanını sağlar.

Başvuru sahibi buluşunun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olur. Böylece mevcut teknoloji bilinerek yapılan bir patent başvurusunun reddedilme olasılığı azaltılmış olur. Patent/faydalı model belgesi başvurusunda bulunmak isteyenler, Ankara’daki Türk Patent Enstitüsü’ne şahsen ya da posta yoluyla başvurabilir. Patent/faydalı model başvurusunun geçerli olabilmesi için; Başvuru dilekçesi (1 nüsha), Buluş konusunu açıklayan tarifname (3 nüsha), Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler (3 nüsha), Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler (3 nüsha), Özet (3 nüsha), Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge gerekli. Buluşun açıklama metni yazılırken dikkate alınacak ana kriter, patent korumasının açıklanan bilgilerle sınırlı olmalı. Tarifnamede açıklanmayan ve dolayısıyla sistemlerde belirtilmeyen buluş iddiaları, açıklanmadığı için korunmaz. Ayrıca, daha ayrıntılı bilgi için Patent/Faydalı Model Belgesi Başvuru Kılavuzu’nun edinilmesinde fayda var.

Linkler

  • http://www.turkpatent.gov.tr/ Türk Patent Enstitüsü
  • http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=670 Patent Başvuru dokümanları
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Patent Nasıl Alınır

Buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de “Patent” denir.

Benz Patent Motorwagen

Benz Patent-Motorwagen Nummer 1 (ya da Tricycle Benz 1), 1886 yılında Karl Benz tarafından üretilmiştir ve tarihin ilk otomobili olarak gösterilmektedir. Benz, bu aracın patentini 29 Ocak 1886 tarihinde almıştır.