Patent

Kısaca: Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan [patent hakkı], özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır. ...devamı ☟

Patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmi bir belge ve ünvandır.

Yeni bir ürüne patent vermek genellikle ülkeler arası kimi uzlaşmaları da gözeten, hükümet kuruluşlarının ya da özerk düzenleyicilerin görevidir. Koşullar, pazardan pazara değişmekle birlikte bir ürün adına patent alınabilmesi için; bir yenilik, eski olandan bariz bir farklılık barındırmalı ve patenti ilgilendiren konuda uzman birinin gözünde sıradan bir yeniden düzenlemeden daha fazla olmalıdır.

En yaygın patent şekli, belirli bir süre dahilinde, patentli ürünle aynı yapıda başka bir ürünün üretilmesinin tamamen kısıtlanması, ya da tümüyle patent sahibinin onayına bırakılmasıdır.

Türkiye'de patent verme yetkisi, Türk Patent Enstitüsü'ne aittir.

Patent

Bir sınai veya ticari buluşun, imal ve satış hakkının belli bir süre için bir şahsa veya firmaya ait olduğunu gösteren devletçe onaylı resmi belge, “buluş belgesi”, “uyrukluk belgesi” veya “ihtira beratı”.

Patent hakkı, çoğunlukla buluş sonucu olan mamullerle sınırlı tutulur. Patent, sınai mülkiyet haklarından biridir. Seri halinde imal edilecek olan malın belli standartlara uygun olarak yalnız ilk imalatçı tarafından üretilmesi hakkını temsil ettiği gibi, buluşun çalınmasından ve taklitlerinden korunmasını da sağlar. Patent hakkı, genellikle her ülkenin kendi sınırları içinde geçerlidir. Patent sahibi, imal edeceği mamulün başka ülkeler için de patent hakkını isterse, ayrı ayrı o ülkelere müracaat etmesi gerekir. Bazı ülkeler, başka ülkede alınan patent hakkının belli şartlar dahilinde kendilerinde de geçerli olmasına izin verirler. Uluslararası patent hakkı mevcut değildir.

Tarihçesi

Patent verme uygulaması 15. yüzyılda İtalya’da başladı. Sonraki 200 yıl içinde Avrupa ülkelerine de yayıldı. Resmi patent tescili 1790’da Amerika’da, 1791’de Fransa’da başladı. Sonraki yıllarda birçok ülkede patent kanunları çıkarıldı.

Bir buluşa patent verilirken bazı şartlar aranır. Başkası tarafından tasarlanmış olmaması, genellikle bir yenilik taşıması, ilgili olduğu alanda önemli bir ilerleme getirmiş olması arzu edilir. Temelsiz buluşlara patent verilmez. Patentli mamüllerinde değişiklik yapan kaşifler, müracaat etmek suretiyle “ek patent” alabilirler.

Patent, bir çeşit şahsi mülktür. Satılabilir, ipotek edilebilir ve miras olarak kalabilir. Patent sahibi, ürettiği malının başkaları tarafından imalini, kullanımını ve satılmasını engelleme hakkına sahiptir. Dilediği kimselere buluşunun imal, kullanım veya satış haklarından herhangi birini bir lisans aracılığı ile devredebilir. Buna karşılık imtiyaz hakkı veya başka çeşit karşılık alır. Patentli bir mamülden yetkisiz olarak faydalanmaya kalkışanlar mahkeme kararıyla tazminat ödemek zorunda kalırlar. Buluşların kalitesine göre patent süreleri farklı olmakla birlikte çoğu ülkede 16-20 yıl arasında değişir. Sosyalist ülkelerde patent uygulaması yoktur. Ancak buluş sahibine bazı tavizler sağlayan bir “sertifika” verilmektedir.

Patent alma prosedürü

Patent başvurusu yapılmadan önce, başvuru sahibinin buluş konusu tekniği ile ilgili olarak, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurup patent araştırması yapması gerekiyor. Tekniğin bilinen durumunun araştırılması, buluş sahibine, kendi buluşunu mevcut patentlerle karşılaştırma, benzerlikleri ve farklılıkları görme imkanını sağlar.

Başvuru sahibi buluşunun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olur. Böylece mevcut teknoloji bilinerek yapılan bir patent başvurusunun reddedilme olasılığı azaltılmış olur. Patent/faydalı model belgesi başvurusunda bulunmak isteyenler, Ankara’daki Türk Patent Enstitüsü’ne şahsen ya da posta yoluyla başvurabilir. Patent/faydalı model başvurusunun geçerli olabilmesi için; Başvuru dilekçesi (1 nüsha), Buluş konusunu açıklayan tarifname (3 nüsha), Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler (3 nüsha), Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler (3 nüsha), Özet (3 nüsha), Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge gerekli. Buluşun açıklama metni yazılırken dikkate alınacak ana kriter, patent korumasının açıklanan bilgilerle sınırlı olmalı. Tarifnamede açıklanmayan ve dolayısıyla sistemlerde belirtilmeyen buluş iddiaları, açıklanmadığı için korunmaz. Ayrıca, daha ayrıntılı bilgi için Patent/Faydalı Model Belgesi Başvuru Kılavuzu’nun edinilmesinde fayda var.

Linkler

 • http://www.turkpatent.gov.tr/ Türk Patent Enstitüsü
 • http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=670 Patent Başvuru dokümanları

Patent

1. anlamı Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge. Uyrukluk belgesi. Gemilere ayrıldıkları limanın sağlık durumu için verilen belge. Bir durum veya bir işi yalnızca kendi yetkisi altında görme:"Çünkü Türkiye'de patenti yabancı şöhretlerin elinde bulunan heykeltıraşlık Türk sanatkârına para getirmez."- P. Safa.
2. anlamı s. herkes tarafından anlaşılabilir, herkese açık, aşikar; tıp açık. ,patentli mal/patent,açık/patentli,xyz patent al.
3. anlamı görünen. açık. besbelli. meydanda. ortada. patentli. patent. patent almak.
4. patent.

Patent

Patent İngilizce anlamı ve tanımı

Patent anlamları

 1. (a.) A letter patent, or letters patent; an official document, issued by a sovereign power, conferring a right or privilege on some person or party.
 2. (a.) Spreading; forming a nearly right angle with the steam or branch; as, a patent leaf.
 3. (a.) Open to public perusal; -- said of a document conferring some right or privilege; as, letters patent. See Letters patent, under 3d Letter.
 4. (a.) Open; expanded; evident; apparent; unconcealed; manifest; public; conspicuous.
 5. (a.) Appropriated or protected by letters patent; secured by official authority to the exclusive possession, control, and disposal of some person or party; patented; as, a patent right; patent medicines.
 6. (v. t.) To grant by patent; to make the subject of a patent; to secure or protect by patent; as, to patent an invention; to patent public lands.
 7. (a.) A document making a grant and conveyance of public lands.
 8. (a.) The right or privilege conferred by such a document; hence, figuratively, a right, privilege, or license of the nature of a patent.
 9. (a.) A writing securing to an invention.

Patent tanım:

Kelime: pat·ent
Söyleniş: 1-3 are 'pa-t&nt, chiefly British 'pA-; 4 'pA-; 5 'pA-, 'pa-; 6-7 'pa-, 'pA-, British usually 'pA-
İşlev: adjective
Kökeni: Middle English, from Middle French, from Latin patent-, patens, from present participle of patEre to be open -- more at FATHOM
1 a : open to public inspection -- used chiefly in the phrase letters patent b (1) : secured by letters patent or by a patent to the exclusive control and possession of a particular individual or party (2) : protected by a patent : made under a patent patent locks c : protected by a trademark or a trade name so as to establish proprietary rights analogous to those conveyed by letters patent or a patent : PROPRIETARY patent drugs
2 : of, relating to, or concerned with the granting of patents especially for inventions a patent lawyer
3 : making exclusive or proprietary claims or pretensions
4 : affording free passage : UNOBSTRUCTED a patent opening
5 : PATULOUS, SPREADING a patent calyx
6 archaic : ACCESSIBLE, EXPOSED
7 : readily visible or intelligible : OBVIOUS
synonym see EVIDENT
- pat·ent·ly adverb

Patent ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Apparent, Evident, Manifest, Plain,

Patent

İngilizce Patent kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. patente, privilegio
v. patentar, acharolar
adj. patente, aparente, evidente, manifiesto, obvio, ostensible, patentado, perspicuo, público

Patent

İngilizce Patent kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. privilège; priorité; brevet d'invention
v. faire breveter; recevoir un brevet
adj. breveté; protégé par brevet; clair; connu; sophistiqué

Patent

İngilizce Patent kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Patent; Freibrief; Privileg (ium)
v. patentieren
adj. patentiert; patentrechtlich geschützt

Patent

İngilizce Patent kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. brevetto; invenzione brevettata; (fig) esclusiva, diritto esclusivo; (fig) permesso, licenza, patente; privilegio; (am; Dir) certificato di concessione di terreni demaniali
v. brevettare
agg. evidente, chiaro, palese, ovvio, manifesto; brevettato; in esclusiva; insignito di privilegio; dei brevetti; (fam) nuovo e ingegnoso

Patent

İngilizce Patent kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. patente; direito de exclusividade
v. patentear
adj. patenteado; claro; evidente; esperto

Patent

f. patent almak, patent vermek
i. patent, tescil
s. patentli, tescilli, patent, açık, aşikâr, belli

Patent

Fransızca Patent kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. patent

Patent

Almanca Patent kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. exclusive right to an invention or design; invention or design that is protected by a patent

Patent

Türkçe Patent kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. exclusive right to an invention or design; invention or design that is protected by a patent
v. receive a patent, receive exclusive rights to an invention or design
adj. protected by a patent; clear; obvious, evident; ingenious, innovative

Patent

Flemenkçe Patent kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. patent

Patent

İngilizce Patent kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. openbaar, duidelijk, zichtbaar, patent, voortreffelijk, gepatenteerd
zn. patent, octrooi, vergunning, gepatenteerd artikel
ww. patenteren, patent nemen op, octrooieren

Patent

n. exclusive right to an invention or design; invention or design that is protected by a patent
v. receive a patent, receive exclusive rights to an invention or design
adj. protected by a patent; clear; obvious, evident; ingenious, innovative

Patent

Flemenkçe Patent kelimesinin Fransızca karşılığı.
(industrie) brevet (m)

Patent

Almanca Patent kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
octrooi ,patent

Patent

bir buluşun ya da o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge; bir durum ya da bir işi yalnızca kendi yetkisi altında görme.
uyrukluk belgesi.
gemilere ayrıldıkları limanın sağlık durumu için verilen belge.

Patent

Fransızca Patent kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. offensichtlich, offenkundig, unüberhörbar

Patent

Fransızca Patent kelimesinin Türkçe karşılığı.
belli, besbelli, apaçık

Patent

Almanca Patent kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. licence (f), intention (f), brevet d'invention (m)
adj. judicieux, bille: qui touche sa bille

Patent

Almanca Patent kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. patente (f), brevetto (m), nomina: decreto di nomina (m)
adj. bravo, grandioso

Patent

Almanca Patent kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. mecanismo ingenioso (m), patente (m)
adj. práctico, excelente, ingenioso

Patent

Almanca Patent kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. patent (n), paye (n)

Patent

Türkçe Patent kelimesinin Fransızca karşılığı.
belli, besbelli, apaçık

Patent

Türkçe Patent kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Brevet, Patent

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kimya literatürü
6 yıl önce

aşağıda listelenmiştir. Birincil kaynaklar arasında bilimsel yayınlar, patentler ve tezler sayılabilir. Kimyadaki bilimsel yayınları izleyip bunları dizinleyen...

Ferdinand Braun
6 yıl önce

etti. Guglielmo Marconi, Braun'un patentlerini kullandı. Braun'un İngiliz patentinin ayarları, Marconi'nin birçok patent ayarlarında kullanıldı. Marconi...

Guglielmo Marconi
3 yıl önce

S. Patent 624,516 "Telsiz Telgraf Cihazında Kullanılan Teçhizat". U.S. Patent 627,650 "Telsiz Telgraf Cihazında Kullanılan Teçhizat". U.S. Patent 647...

Guglielmo Marconi, 1874, 1909, 1937, 20 Temmuz, 25 Nisan, Abdus Salam, Albert Einstein, Antony Hewish, Arthur H. Compton, Bologna
Hollywood
3 yıl önce

Edison'a sinema konusundaki patentlerinden dolayı ödeme yapmaktan kaçınmaktı. Thomas Edison sinema dalındaki birçok patent haklarını elinde bulunduruyordu...

Hollywood, 1900, ABD, Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan, Avukat, Eyalet, Kaliforniya, Los Angeles, Meksika, New York
Radar
3 yıl önce

için 1904 yılında Almanya ve İngiltere'de patent başvurusunda bulundu. 30 Nisan 1904 tarihinde Kraliyet Patent Dairesi, Christian Hülsmeyer tarafından geliştirilen...

Radar, Mikrodalga
Carl Benz
3 yıl önce

uygulanabilirliğini sağlayan bütün süreçlerin patentini almıştır. Karl Benz 1878'de tasarladığı ilk motorunun patentini 1879'da almıştır. Benz 1885'te dünyanın...

Alexander Graham Bell
3 yıl önce

Hatta kendisinden yıllar önce Antonio Meucci böyle bir cihaz yapmış, ama patentini alamamıştı. İngiltere'den dönen Bell, Boston Üniversitesi İnsan Sesi Fizyolojisi...

Telefon, Gramofon, ABD, Boston, Chicago, Telefonun icadı
George Washington (mucit)
6 yıl önce

Patent 576.523 U.S. Patent 576.524 U.S. Patent 584.569 U.S. Patent 589.051 U.S. Patent 593.257 U.S. Patent 607.974 U.S. Patent 619.059 U.S. Patent 706...