pencere

Pencereler genelde bir çerçeve yardımıyla sabit duruma getirilen cam ya da benzeri saydam/yarı saydam materyallerle örtülür. ...

PENCERE (türkçe) anlamı
1. Yapıları veya tren
2. vapur vb. ulaşım araçlarını aydınlatmak
3. havalandırmak amacıyla yapılan
4. çerçeve
5. cam
6. panjur
7. perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık:
Bavulu açtım
8. kağıdı parçaladım
pencereden attım.- R. H. Karay.
PENCERE (türkçe) anlamı
9. yapıları ve ulaşım araçlarını (tren
10. vapur gibi) aydınlatmak
11. havalandırmak amacıyla yapılan
12. çerçeve
13. cam
14. panjur
15. perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık.
16. görüş
17. anlayış: olaya bir de onun penceresinden bakalım .
PENCERE (türkçe) ingilizcesi
1. n. window,
PENCERE (türkçe) almancası
1. n. Fenster

Pencere hakkında bilgiler

Pencere, yapılarda, ulaşım araçlarında mekanı aydınlatma ya da havalandırma amacı güdülerek duvarlara ya da benzer bir sert yüzey üzerine bırakılan açıklıktır. Pencereler genelde bir çerçeve yardımıyla sabit duruma getirilen cam ya da benzeri saydam/yarı saydam materyallerle örtülür. İçeri ya da dışarı doğru açılabilen her bir bölmesine kanat adı verilir. Pencerelerden, kapalı tutuluğu takdirde hava akışını ve sesi önlemesi amacıyla yararlanılır. Pek çok kültürde mimarinin önemli ögelerinden biridir. Özelikle dini yapıların inşasında sıkça başvurulan pencereler, cam kullanarak üzerlerinde uygulanan sanatsal çalışmalarla dikkat çekerler. Gotik mimaride sıkça kullanılan vitray en önemli pencere süsleme sanatlarındandır.

Binaları aydınlatmağa ve gerektiğinde havalandırmağa yarayan, duvarda bırakılan bir açıta yerleştirilmiş cam ve çerçeveden meydana gelen bütün. Pencere Çeşitleri. Pencere dişi, duvardaki girinti ve çıkıntıları sabit çerçeve (telöre) üzerine taşımasını önlemek için pencerenin üst kirişine ve söve dikmelerine verilen çıkıntı. || Pencere eteği, pencere ile döşemenin arasında kalan kısım. || Pencere kanadı, sabit veya menteşe yardımıyle açılıp kapanan pencere elemanı. || Bileşik pencere, sövelerle ayrılan, yan yana veya üst üste yerleştirilmiş (benzer veya değişik yapıda) birçok sabit ya da hareketli çerçeveden meydana gelen pencere. || Çiçek penceresi, çiçek yetiştirmek ve bahçe zevkini salona getirmek için özel olarak yapılmış pencere. || Çift pencere, pencere boşluğuna arka arkaya yerleştirilmiş iki pencere. |l Düşey eksenli döner pencere, herhangi bir düşey eksen etrafında dönerek açılan bir veya yan yana konmuş birçok çerçevesi bulunan pencere. || Düşey sürme pencere, düşey öteleme hareketiyle açılan bir veya üst üste konmuş birçok çerçeveden meydana gelen pencere. || Katlanır (akordiyon) pencere, düşey dönme ve yatay öteleme hareketiyle bir akordiyon körüğü gibi açılan çok kanatlı pencere. || Madeni pencere, malzemesi alüminyum ve profile demir olan pencere. || Yatay eksenli döner pencere, herhangi bir yatay eksen etrafında dönerek açılan, bir veya üst üste konmuş birçok çerçevesi bulunan pencere. (Bu dönme ekseni, genellikle, çerçevenin ağırlık merkezinden geçen yatay eksenle çakışır.) || Yatay sürme pencere, yatay öteleme hareketiyle açılan bir veya yan yana yerleştirilmiş birçok çerçeveden meydana gelen pencere.

Deyim

Bakılacak yüze pencere bırakmak. Halk dili. İleride yeniden konuşmak gerekeceği düşüncesiyle bir kimse ile yapılan kavga veya tartışmada, ağır sözler söylememeğe ve elden geldiğince az kırıcı olmağa çalışmak. ||.’[1] ya açılan pencere, [2] hakkında aydınlatıcı bilgi veren, [3] [4] dan aktarılan yeni bir görüş açısı ihtiva eden fikir, eser v.b. yi belirtmek için kullanılır.

Anatomi

Kulakzarı boşluğunun iç çeperinde bulunan iki açıklığa verilen ad.

Kıyafet

Bir giyeceğin üstünde geniş yırtmaç veya delik biçimindeki açıklık.

Mimari

Pencere tertibi, bir binanın cephesinde pencerelerin dağılış biçimi. || Sağır pencere, duvarda herhangi bir delik açmaksızın yalnız oyma ve kabartmalar yaparak meydana getirilen ve karşıdan bakıldığında pencere izlenimi veren mimari süs. (Eski mimari yapılarda görülür.)

Anatomi

Kulakzarı pencereleri, kulakzarı boşluğunu içkulakla birleştiren ve ince birer zarla örtülü iki deliktir; oval pencere sesleri, kemikçilerden iç dalıza iletir, yuvarlak pencere hava titreşimlerini, kulakzarı boşluğundan salyangoz borusuna geçilir.

inşaat ve Mimari

Bir pencere’yi meydana getiren başlıca kısımlaı şunlardır: telöre denen ve pencere kanatlarını duvara bağlayan sabit kasa; dayanak veya açıtın alt kısmı; etek veya dayanağm altındaki ince duvar; aynanın arkasında kasanın söve yuvası olan lamba; ve bazı durumlarda şev, yani lambayı duvarın iç yüzüne kadar uzatan kısım. (Bk. ÇERÇEVE.) Pencerenin büyüklüğü ve çerçeve bölmeleri, binanın mimarisine uygun olarak yapılır, imar yönetmeliği, pencerelerin toplam alanının, o-danın döşeme alanının onda birinden az olmamasını gerekli kılar. Bugün yapılan binalarda büyük ve bol pencere yapılmasına dikkat edilmektedir.

Pencere yapımında dikkat edilecek ilk nokta, odanın döşemesiyle pencere arasındaki yüksekliktir. Bu, binanın veya odanın kullanılacağı işe göre değişir. Mesela, oturma odalarında 78-90 sm, mutfakta 125 sm, bürolarda 100 sm v.b. s

Kanatlan duvara bağlayan telöre, çam, meşe, dişbudak gibi ağaçlardan yapılır. Belli ölçülerde lamba açılarak hazır duruma getirilen telöre, duvar boşluğunda bulunan tuğla dişine oturtulur. Boş kalan kenarlar katranlı kağıtla doldurularak üzeri sıvanır. Bütün telörelerin alt başlıkları su geçirmez şekilde yapılır; sızıntıyı önlemek için telöre önündeki kasaya denizlik denen bir oluk açılır, buraya biriken su, kurşun veya çinko boru geçirilmiş küçük çapta deliklerden dışarı akar. Ahşap duvarlarda telöre yerine, kapılarda olduğu gibi, kasa yapılarak alt başlığı ve üst kısmı çinko ile kapatılır. Yağmur sularının içeri sızmasını önlemek için uç kısmın altına yarım yuvarlak kiniş açılır.

Açıta yerleştirilmiş iki pencereden meydana gelen çift pencereler”e soğuk bölgelerde ihtiyaç duyulur; kasaya bağlanışına göre, açılıp kapanma durumları değişiktir. Sürme pencereler ise daha çok büro penceresi olarak kullanılır. Bunlar, makara veya kızak düzeniyle serbest bir kanal içinde hareket ederek yatay veya düşey doğrultuda açılıp kapanırlar. Yatay doğrultuda hareket eden sürme pencereler iki veya üç kanatlı olabilir. Düşey doğrultuda açılıp kapanan sürme pencerelerin bazı tipleri makara ve karşı ağırlık yardımıyle hareket eder ve dengeli olarak her yükseklikte durabilir. Döner pencereler, ekseninin yatay veya düşey oluşuna göre iki gruba ayrılır. Düşey eksenli döner pencereler tek veya iki kanatlı, yatay eksenli döner pencereler tek kanatlı yapılır; kanatlar bir kayıtla ortasından bölünür. Her iki pencerede de kanatlar açılınca, yarısı içeride yarısı dışarıda kalır. Dönme hareketi yanlara takılan millerle sağlanır. Telöresi ve kanatları demir veya alüminyumdan yapılan madeni pencereler büyük iş hanı, otel v.b. gibi binalar için uygundur. Kullanılan lama, köşebent ve demir doğramaların paslanmasını önlemek için yüzeylerine yağlı boya sürülür. Bugün daha çok, hafif olan alüminyum malzeme kullanılır. Madeni pencerelerin de çift, sürme, döner v.b. tipleri yapılabilir.

Türklerde pencere

. Türk mimarisinde pencereler biri düz atkılı, öteki kemerli olmak üzere iki türlü yapılır. Kemerli pencereler daire yaylı veya sivri kemerli olur. Daire yaylı kemer pencereler ancak kubbe kasnaklarında ve bazı küçük pencerelerde kullanılır. Bunlar planın iç düzenine göre gerekli görülen yerlere açılır. Cephelerde simetri meydana getirmemek için gereksiz pencereler açılmaz. Pencerelerin simetrik olmadan ışık ihtiyacına göre açılmaları bazen o cephelere pitoresk bir görünüş verir. Fakat içi, ev gibi odalara bölünmeyen, büyük bir mekan meydana getiren camilerin pencereleri, kemer düzenine uymak gereğinden dolayı genellikle simetrik olarak yapılır. Büyük kagir yapılarda duvarların taşıyıcı gücünü azaltmamak için pencereler destek kemerli kısımlar içine alınır, bunların üzerlerine büyük bir ağırlık bindirilmez; binanın ağırlığı pencere kemeri üzerindeki destek kemerine yüklenir. Osmanlı devrinde içeriye fazla ışık girmesini sağlamak amacıyle binaların bahçe ve avlu taraflarına çok sayıda pencere açıldı. Ancak cami gibi ibadetle ilgili binalarda kışın sıcaklığı, yazın serinliği koruyabilmek için çok pencere açılmasından kaçınıldı. Bu pencerelerin zemine yakın olanları camiyi havalandırmak için açılır kapanır durumda olduğundan kemerli yapılmaz. Daha yük-sektekiler açılmadığından kemerli olur, nakışlı camlarla süslenirdi. Dörtgen biçimli alt pencerelerin geçme ve oymalı alt ke-penklerinin dış taraflarında parmaklıklar vardır. Duvarların kalın oluşu yüzünden nakışlı camların dış tarafında bir boşluk meydana gelir. Bu boşluğun meydana getirdiği gölge, güneşin durumuna göre cephenin mimarisini değiştireceği için cephenin yüzeyi ile bir seviyede olmak üzere pencereye camlı ikinci bir alçı çerçeve geçirilirdi. Reyzen denilen bu alçı pencerelerin sade camlı olan dıştakilerine dıştık ve nakışlı camlarla süslü olan içtekilerine içlik adı verilir. Pencerelere takılan renkli camlar bina içinde mimari bir süsleme meydana getirir. — Tar. Prag’daki pencereden atma olayları. 30 Temmuz 1419′da Hus’çu savaşın başlangıcında Wenceslas’ın yedi katolik danışmanı, halk tarafından belediye sarayının penceresinden dışarı atıldı. Daha çok tanınan ikinci pencereden atma olayı, Otuz-yıl savaşının işareti olan olaydır; 23 mayıs 1618 günü Thurn kontunun yönetimindeki bohemyalı protestan asiller, Hradçin’de (kral sarayı) dört vali yardımcısının toplantı halinde bulundukları salona girdiler. Slawata ve Martinic adlı iki vali yardımcısı ile Fabricius adlı katibi şatonun hendeğine attılar. Bunlardan biri ağır yaralandı, ötekiler bir gübre yığını üzerine düştüklerinden yaralanarak kaçtılar. Bu olay Almanya’da Karşı Reformcular tarafından rejim unsuru olarak kullanıldı.

Şarkı Sözleri

Ychorus tarafından Renkler albümünde söylenen pencere adlı şarkının sözleri.

Ogün Sanlısoy tarafından O gün albümünde söylenen pencere adlı şarkının sözleri.


(kız)
günaydın gözünaydın,benden aldın sende kaldım
dün bunaldım zor uyandım,görmeyince zor dayandım
baktım olmaz seyre daldım,anılardan bir tomardım
çok yoruldum çok daraldım,penceremden gir içeri

üzgün oldum,düzgün oldum,bir yüzümle yüz göz oldum
bir ses oldum,bir söz oldum,söyleyince sensiz oldum
baktım olmaz seyre daldım,anılardan bir tomardım
çok yoruldum çok daraldım,penceremden gir içeri
(bi kendimden geçir beni)

Tual tarafından _ albümünde söylenen pencere adlı şarkının sözleri.ne geceler ne gündüzler gördüm
en vazgeçilmez yeminlerden döndüm
görmedim senin gibi sevmedim hiç kimseyi
yapayalnızım şimdi unuttum gülmeyi

ne sevdalar ne ümitler gömdüm
aşkı yalansız duygulardan ördüm
görmedim senin gibi sevmedim hiç kimseyi
yapayalnızım şimdi unuttum gülmeyi

sen vaktinden çok sonra gelen
sevdalı bir yağmur gibisin
çisil çisil gözlerimden

sen çıldırmış şairlerin
titreyen mısralarında
bahsettiğim perisin

pencereler önünde uyurken
o güzelim yılların
hayalin gözlerimin önünde
bize ağlıyorum

ne baharlar ne tutkular gördüm
her yeni günde uykulardan döndüm
gülmedi senin gibi kalmadı bende kimse
yapayalnızım şimdi eski bir resimde

Dogus tarafından söylenen pencere adlı şarkının sözleri.


güneşten vazgeçerim
yıldızlardan vazgeçerim
ama senden asla vazgeçemem
vazgeçemem vazgeçemem

penceremi aralayıp ellerimi açtım
senin için her gece tanrıya yalvardım
sana bir/dogus şey olmasın diye ağladım
tek umudumu yıktında gittinDüşbaz tarafından söylenen pencere adlı şarkının sözleri.

yürür ayaklarım
sevgiyi arar sokakta
çağırır bir fısıltı
bugünden yarına

ararım teker teker
eskimiş zamanlarda
yumarım gözlerimi
görürüm seni karşımda

ellerin ne hoş düğümler gibi
gözlerin ne hoş çözümler gibi
sanki yarına açılan bir
pencere gibi yüreğim

Ayten Alpman tarafından söylenen pencere adlı şarkının sözleri.

ne geceler ne gündüzler gördüm
en vazgeçilmez yeminlerden döndüm
görmedim senin gibi sevmedim hiç kimseyi
yapayalnızım şimdi unuttum gülmeyi
ne sevdalar ne ümitler gömdüm
aşkı yalansız duygulardan ördüm

sen; vaktinden çok sonra gelen sevdalı bir yağmur gibisin çisil çisil gözlerimden
sen; çıldırmış şairlerin yiten mısralarında bahsettiği perisin
pencereler önünde çürürken o güzelim yıllarım
hayalin gözlerimin önünde bize ağlıyorum

ne baharlar ne tutkular gördüm
her yeni günde uykulardan döndüm
gülmedi senin gibi kalmadı bende kimse
yapayalnızım şimdi eski bir resimde
sen...

Burak Öksüzoğlu tarafından söylenen pencere adlı şarkının sözleri.

beni bi sen anladın ama sende yanlış anladın
hava soğuk olacak kalbimde donacak
sende kaldı montu alamadım
beni bi sen anladın ama sende yanlış anladın
hava soğuk olacak kalbimde donacak
sende kaldı montu alamadım
bırakıp gidiyor beni hiçe sayıyor
bak şunun bana yaptığına
kafamda sorular beni biraz oyalar
karışmam sonrasına
herkes farklı pencereden
bakar hayata buna saygım var
ama sen canımı çok yaktın
camını çerçeveni indiresim var
herkes farklı pencereden
bakar hayata buna saygım var
ama sen canımı çok yaktın
camını çerçeveni indiresim var
beni bi sen anladın ama sende yanlış anladın
hava soğuk olacak kalbimde donacak
sende kaldı montu alamadım
bırakıp gidiyor beni hiçe sayıyor
bak şunun bana yaptığına
kafamda sorular beni biraz oyalar
karışmam sonrasına
herkes farklı pencereden
bakar hayata buna saygım var
ama sen canımı çok yaktın
camını çerçeveni indiresim var
herkes farklı pencereden
bakar hayata buna saygım var
ama sen canımı çok yaktın
camını çerçeveni indiresim var
herkes farklı pencereden
bakar hayata buna saygım var
ama sen canımı çok yaktın
camını çerçeveni indiresim var
herkes farklı pencereden
bakar hayata buna saygım var
ama sen canımı çok yaktın
camını çerçeveni indiresim var
herkes farklı pencereden
bakar hayata buna saygım var
ama sen canımı çok yaktın
camını çerçeveni indiresim var

Kaya Kamil Kaya tarafından söylenen pencere adlı şarkının sözleri.

bak yine ağlıyorum yine gülmüyorum
yine şarkılar yazıyorum yine ben kaybediyorum
yalan aşklara boğulup çırpınırcasına
nefesim kesilir dalar giderim

pencerenin önünde sabahlardım
ne olur hadi git git yat derdin
yağmurlar yağıyor üstüme düşüyor
kalbim bir söz kalbim bir söz
kalbim bir söz bir söz dinlemiyor

yine yollar çok uzundu
aşk acısı beni buldu
yine kalbim acıdı
sanma ki seni unuturum
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Gül Pencere

Gül pencere, özellikle Gotik üslupta yapılmış olan kiliselerde bulunan, taş tirizler ve süslerle parçalara bölünmüş, yuvarlak pencerelere verilen ad. Genellikle ana kapı üzerinde bulunan bu pencereler, vitray sanatının en renkli çalışmalarının uygulandığı ve katedrallerin ...

Asmalı Pencere

Asmalı Pencere, Mustafa Balel'in 1984 yılında yayınlanan romanıdır.

Asmalı Pencere (kitap)

Asmalı Pencere, Mustafa Balel`in romanı. Tekstil fabrikaları zincirine sahip yaşlı işadamı Utarit Bey`in hırçın karısı, ‘özgür kadın` Fikret Hanım ve ergenlik çağındaki oğlu ile yaşadıkları Yeşil Düş adlı bir Boğaziçi yalısı.

Gizli Pencere

Gizli Pencere; Stephen King'in romanından uyarlama, ünlü senarist David Koepp'in yönetmen koltuğuna oturduğu film. 2004, A.B.D.

Karşı Pencere

Karşı Pencere, bir Ferzan Özpetek filmidir. Sanat filmi olarak da adlandırılan klâsik sinema anlayışı ile, modern sinema tekniklerinin harmanlanması ile Ferzan Özpetek tarzından uzaklaşmadan, kişiliğini koruyarak hazırlanmıştır. Türk ve İtalyan sanatçılar filme katkıda ...

Türk Kapı Ve Pencere Sektörü

Türkiye'de 1970'li yıllar dan itibaren nüfusun ve dolayısıyla konut ihtiyacının artmaya başlaması ve ölçek ekonomilerinin oluşması ile birlikte, inşaat sektörünün bütünü ile beraber gelişmeye başlayan Türk kapı ve pencere sektörü, Türk müteahhitlerinin yabancı ...

X Pencere Sistemi

X Pencere Sistemi (X), daha çok GNU/Linux ve Unix benzeri işletim sistemlerinde kullanılan grafik arayüz altyapısıdır. Genel olarak ekrana çizdirme ve kullanıcıdan geribesleme alma işlerini yapan X sunucusunu ve uygulamaların sunucu ile haberleşme için kullanabileceği X ...