Performans

Performans i. («icra, yapma» anlamında ing. performance’tan). Spor. Bir atletizm veya at yarışında sonucun (zaman ve mesafe olarak) ilanı. Teniste, daha iyi bir oyuncuya karşı kazanılan zafer. Teşm. yol. Herhangi bir başarı. — Deneysel psikol. Performans ihtiyacı, bütün insanların hareketlerini bir amaca bağlama ihtiyacı. (Bu ihtiyaç, güdülenmeyle orantılıdır.) Performans indeksi, McClelland tarafından, performans ihtiyacını deneysel olarak değerlendirmek amacıyle tanımlanan indeks. (Bk. ANSiKL.) Performans seviyesi, yapılması gereken belli bir iş veya bir ödev bakımından deneğin gösterdiği başarı derecesi. (Deneğin bu işi görürken ulaştığı permormans seviyesinin sağlanmasında etkili olan iki faktör, deneğin bu işe kabiliyetli olup olmaması ile güdülenmesidir. Nitekim, Young’un [1] göstermiş olduğu gibi, kabiliyetleri aynı olmakla beraber güdülenmeleri eşit olmayan iki deneğin belli bir işte ulaştığı performans seviyesinde büyük bir fark göze çarpar.) — Farklar psikol. Performans testi, sözsüz (söz unsuruna dayanmayan) zeka testi. (Performans testlerinin başında, Sequin’in yerleştirme levhası testi yer alır. Kohs küp testi, Grace Arthur’un performans ölçeği ve Alexander ölçeği de bilinen performans testleridir. Bu testler, sağır dilsizler, dil bilmeyen yabancılar, cahil kişiler gibi söz söyleme bakımından zorluk çeken deneklere uygulanabilir; incelenen deneklerin pratik zekası, gözlem kabiliyeti ve algısal hareketsel düzenleme gücü hakkında ipuçları verir.) — Havc. Bir uçağın uçuş imkanlarını niteleyen rakamlar ve eğriler. (Performanslar seyir hızını, azami hızı, çıkış hızını, menzili, tavanı, kalkış ve iniş mesafelerini v.b. gösterir.) — Oto. Bir arabanın değerini belirten nitelikler. (Bunlar ivme, maksimum hız ve frenlemenin etkinliğini gösteren negatif ivme veya yavaşlamadır. Bütün bu nitelikler yolda ölçülür.) — Deneysel psikol. Performans indeksi, deneğin, kendisindeki performans ihtiyacını belirten hayalgücü ürünlerinin değerlendirilmesine dayanarak tespit edilir. Bu ürünler, şu deneysel durum içinde toplanır: deneklerin hepsi, önce, hazırlık mahiyetinde olmak üzere, aynı işin performansına tabi tutulurlar; her deneğin performans ihtiyacı, psikologun verdiği talimat yoluyle çeşitli derecelerde uyarılır. Psikolog, yapılacak olan bu işi, deneklere, ya kendileri için önem taşımayan veya bunun tersine zekalarını denemeğe yarayan bir faaliyet olarak gösterir. Sonra, deneklerin hepsi, dört resim testinç, benzeyen bir yaratıcı hayalgücü denemesine tabi tutulurlar. Burada deneğin, kendisine sunulan dört resme bakarak bir hikaye meydana getirmesi söz konusudur. Hayalgücüne dayanan bu denemedeki unsurların toplamı, bir perfor­mans ihtiyacını belirtme bakımından, de­neğin, performans indeksini verir. Böylece, erkek deneklerde, bu indeksin, suni olarak meydana getirilen performans ihtiyacını şiddetiyle orantılıyken kadın de­neklerde, güdülenmenin şiddetine oranla ba­ğımsız olarak yüksek olduğu görülmüştür. Bundan başka, yüksek bir performans in­deksi, şahsiyetin, mesela sebatkarhk, ihti­ras, bağımsızlık gibi bazı değişkenleriyle bağlantı halinde görünmektedir.

performans

Türkçe performans kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. performance

performans

herhangi bir başarı.
bir sporcunun yapabileceği en iyi derece; takat, takat sınırı, yetkinlik.

performans

Türkçe performans kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Leistung

performans

1 . Başarım.
2 . Verim gücü.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.