Pigment

Kısaca: Pigment, insan gözünde ve nesnelerin genellikle dış yüzeylerinde bulunarak renklerin oluşmasını sağlayan özel moleküldür. Pigment moleküllerinin harekete geçmesi için belirli bir enerji gereklidir. Renklerin oluşmasındaki diğer tüm aşamalarda olduğu gibi, pigmentlerle ışık arasında da ilişki vardır. Zira dünyaya ulaşan güneş ışığı, canlılarda renk molekülü olarak bilinen söz konusu pigment molekülleri için önemli rol oynar. ...devamı ☟

Pigment
Pigment

Pigment, insan gözünde ve nesnelerin genellikle dış yüzeylerinde bulunarak renklerin oluşmasını sağlayan özel moleküldür. Renklerinden dolayı çeşitli boyaların üretiminde kullanılan ince toz halindeki anorganik ve organik bileşikler. Pigmentler, boyaların tersine sıvılarda çözünmezler. Ancak sıvılar içinde süspansiyon şeklinde dağılırlar. Pigmentler bir tuz, tuzlar karışımı, oksit ve metal olabilir.

Boyacılıkta pigment olarak kullanılan renkli maddeler tabii veya sentetik anorganik, organik bileşiklerden veya her iki sınıfa bağlı bileşiklerin karışımlarından ibaret olabilir. Bu pigmentlerin, suda çözünmemek, yağlarda çözünmemek veya çok az çözünmek, ışıktan ve atmosferik tesirlerden zarar görmemek ve örtme özelliklerinin olması gerekir. Organik pigmentler, suda ve yağlarda çözündüğünden boyalarda kullanılabilmesi için organik pigmentin bazı metallerle, tanen veya tuzlarla karıştırılıp lak haline getirilmesi gerekir. Anorganik pigmentler tabii ve sun’i olmak üzere çok çeşitlidir:

1. Beyaz pigmentler: Üstübeç, esas itibariyle bir kurşun hidrokarbonat olup, çok eski tarihlerden beri bilinir. Piyasadaki üstübeç üretim şartlarına bağlı olarak çeşitli oranda PbCO3 ile 2PbCO3. PbO.H2O ihtiva eder.

Çinko üstübeci, bir çinko oksit (ZnO) olup zehir olan üstübeç yerine kullanılır ve çinko beyazı da denir. Zehirsizdir, fakat örtme gücü ve dış tesirlere karşı dayanıklılığı üstübeç kadar değildir.

Çinko sülfür, ince beyaz bir toz olup formülü 4ZnS, H2O dur. Bu üstübeç yağla iyice karıştırılabilir. Üstübece göre daha iyi örtme kabiliyeti vardır.

Litopon, çeşitli oranlarda çinko sülfür ve baryum sülfat ihtiva eden ince beyaz bir tozdur. Yağ ile yüksek örtme gücü olan hamur verir.

Titan oksit, çok iyi bir pigment olup, örtme gücü çinko okside nazaran üçbuçuk misli daha çoktur. En çok kullanılan beyaz pigmenttir. % 50 kadar TiO2 ihtiva eden illmenit adındaki cevherden elde edilir.

Kalsiyum karbonat (kireçtaşı), kalsiyum sülfat, silis, talk ve kaolin de beyaz pigment olarak kullanılır.

Pigment moleküllerinin harekete geçmesi için belirli bir enerji gereklidir. Renklerin oluşmasındaki diğer tüm aşamalarda olduğu gibi, pigmentlerle ışık arasında da ilişki vardır. Zira dünya ulaşan güneş ışığı, canlılarda renk molekülü olarak bilinen söz konusu pigment molekülleri için önemli rol oynar.

2. Kırmızı pigmentler: Sülügen (minium), en çok kullanılan pigmentlerden olup formülü Pb3O4’tür. Çok eski çağlardan beri bilinen ve örtme gücü çok olan bilhassa demirin paslanmasını önleyen bir boyadır.

Demir 3 Oksit; İngiliz kırmızısı veya kalkotar adı verilen bu pigment, sert zararsız bir pigmenttir.

Cıva sülfür; çok güzel kırmızı bir pigment olup, örtme gücüne sahiptir. Fakat kolayca kahve renkli olur, pahalı ve zehirlidir. Antimon sülfür (Sb2S3), Kadmiyum kırmızı (kadmiyum sülfür ile kadmiyum selenür karışımı) birer kırmızı pigmenttirler.

3. Sarı pigmentler: Krom sarıları (OH)2, çinko sarıları(ZnCrO4ZnO), baryum kromatlı sarılar, kadmiyum sarıları, sarı killer (Fe2O3H2O’lu killer) antimon sarıları ve arsenik sülfürlerdir.

4. Mavi pigmentler: Bu pigmentler arasında ultramarin, Prusya mavisi, Thurnbull mavisi, bakırlı ve kobaltlı pigmentler vardır.

5. Yeşil pigmentler: Krom yeşili (Cr2O3), Guignet yeşili veya zümrüt yeşili (Cr2O32H2O), Schweinfurt yeşili (Cu (CH3COO)2. 3CuOAs2O3) Scheele yeşili, Viyana yeşili ve malahit yeşili (CuCO3Cu (OH)2) tabii yeşil pigmentlerdir.

6. Mor pigmentler: Kobalt moru, Nurnberg moru ve ultramarin moru, mavi pigmentler sınıfındandır.

7. Siyah pigmentler: Bitkisel, hayvansal ve madensel siyah pigmentler vardır.

Bazı metaller, çeşitli usullerle toz haline getirilerek pigment olarak kullanılır. Düşük sıcaklıkta ışıldamalar veren pigmentler vardır. Uranyum tuzları, kalsiyum florür, kalsiyum tungustat gibi bazı pigmentler floresan verir. Toprak alkali ve çinko sülfürlerle çinko silikatler fosforesan veren pigmentlerdir.

Ek bilgi

Gözün retinasında bulunan koni hücrelerinin üç ana rengi (kırmızı, yeşil ve mavi) algılamasının nedeni de içlerinde bulunan özel pigment molekülleridir.

Pigmentlerin renkler için gerçekleştirdikleri en hayati işlem, kendilerine gelen ışığın renk enerjisini elektrik sinyaline çevirmeleridir. Yani insan gözünde renk diye tanımlanan her şey aslında gözde bulunan pigmentlerin kendilerine gelen ışığın dalga boyunu elektrik sinyali olarak beyne iletmeleridir.

Görünür ışığın sahip olduğu enerji düzeyi, canlıların derilerinde, derilerini kaplayan pullarında, tüylerinde veya kürklerinde bulunan pigment moleküllerini harekete geçirmek için gereken enerji düzeyine eşittir. Görünür ışığın aralığı içinde olan ve belirli renklere karşılık gelen dalga boyları bu pigmentleri harekete geçirerek canlıların renklerini oluşturur.

Çiçeklerin yapraklarındaki renk çeşitliliğinin nedeni ise, yapılarında bulunan pigment moleküllerinin ışığa karşı verdikleri tepkidir.

Kısacası, canlıların hem görme merkezlerinde hem de vücutlarında bulunan pigmentler, işleyen diğer vücut sistemleriyle birlikte tam bir uyum halindedir. Bir canlının görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunması, onun çevresindeki renkleri ayırt edememesine (Renk körlüğü) neden olur.

Biyokimya

Pigment’ler, bitki ve­ya hayvan dokularında erimiş halde, yahut billurlaşmış veya şekilsiz tanecikler halin­de bulunur. Pigmentlerin biyolojik rolü ço­ğu zaman bilinmemektedir: mesela deride ve saçlarda bulunan melanin, bitkilerin renkli kısımlarında bulunan antosiyanin bunlar arasındadır. Buna karşılık, bazı pig­mentlerin ne işe yaradığı bilinmektedir: mesela bitkilerde yeşil pigment, yani klo­rofil, kandaki kırmızı pigment, yani he­moglobin ve türevleri, öd ve sidik pigment­leri bu arada sayılabilir. Pigmentlerin bir­çoğu solunum içinde, yani oksijen taşımada rol oynar; bu nitelik, moleküllerinde bir metalin bulunmasından ileri gelir: bu me­tal, hemoglobin için demir, klorofil için magnezyum, kabuklardaki hemosiyanini i-çin bakırdır v.b.

Botanik

Bitkisel pigmentler. Bitkilerde, ce ğişik renkler veren pigmentler bulur Bunlar arasında baş yeri klorofil alır; üstü yapılı bitkilerin ve bunlar aracılığıyle ha] vanların beslenmesinde klorofil baş rolü oynar. Gene bitkilerde bulunan ksanto: bazı kuru yapraklara ve karotene sarı re» gi verir. Suyosunlarında klorofilin yanı sı­ra fikoeritrin (kırmızı suyosunlan), fikc • santin (esmer suyosunlan), fikosiyanin (rr vi suyosunlan) gibi pigmentler de bulunur; bu pigmentler, yeşil bitkinin faydalar dığı ışıktan farklı dalga uzunluğu olan di­ğer ışınlarla gelen ışık enerjisini soğurma imkanını verir. Çiçeklerin rengi ise kofa larda genellikle eriyik olarak bulunan pig­mentlerden (antosiyanin) ileri gelir ve ba­ların rengi ortamın asit derecesine göre değişir.

Pigment

1. anlamı Canlı bir organizmanın oluşturduğu, ona özel bir renk veren kimyasal madde.
2. anlamı pigment. renk maddesi. boya maddesi. renk vermek.
3. anlamı boya maddesi. pigment.
4. boya maddesi. pigment. renkveren. pigmentlemek.

Pigment

Pigment İngilizce anlamı ve tanımı

Pigment anlamları

  1. (noun) Wine flavored with species and honey.
  2. (noun) Any material from which a dye, a paint, or the like, may be prepared; particularly, the refined and purified coloring matter ready for mixing with an appropriate vehicle.
  3. (noun) Any one of the colored substances found in animal and vegetable tissues and fluids, as bilirubin, urobilin, chlorophyll, etc.

Pigment tanım:

Kelime: pig·ment
Söyleniş: 'pig-m&nt
İşlev: noun
Kökeni: Latin pigmentum, from pingere to paint -- more at PAINT
1 : a substance that imparts black or white or a color to other materials; especially : a powdered substance that is mixed with a liquid in which it is relatively insoluble and used especially to impart color to coating materials (as paints) or to inks, plastics, and rubber
2 : a coloring matter in animals and plants especially in a cell or tissue; also : any of various related colorless substances
- pig·men·tary /-m&n-"ter-E/ adjective

Pigment

İngilizce Pigment kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. pigmento

Pigment

İngilizce Pigment kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. pigment; colorant

Pigment

İngilizce Pigment kelimesinin Almanca karşılığı.
v. färben; Pigmente hinzufügen n. Pigment

Pigment

İngilizce Pigment kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. (Biol, Chim) pigmento

Pigment

İngilizce Pigment kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. pigmento; coloração

Pigment

f. renk vermek i. pigment, renk maddesi, boya maddesi

Pigment

Fransızca Pigment kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. pigment, coloring material used as paint or dye; colored substance in cells

Pigment

Almanca Pigment kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. coloring material used as paint or dye; colored substance in cells

Pigment

Türkçe Pigment kelimesinin İngilizce karşılığı.
v. color, tint; add pigment n. coloring material used as paint or dye; colored substance in cells n. pigment, coloring material used as paint or dye, colored substance in cells

Pigment

İngilizce Pigment kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. kleurstof, verfstof

Pigment

v. color, tint; add pigment n. coloring material used as paint or dye; colored substance in cells n. pigment, coloring material used as paint or dye, colored substance in cells

Pigment

Flemenkçe Pigment kelimesinin Fransızca karşılığı.
(algemeen) pigment (m)

Pigment

Fransızca Pigment kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
(général) pigment (n)

Pigment

Almanca Pigment kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
pigment

Pigment

canlı bir organizmanın oluşturduğu, ona özel bir renk veren kimyasal madde.

Pigment

Fransızca Pigment kelimesinin Almanca karşılığı.
n. farbstoff, pigment

Pigment

Fransızca Pigment kelimesinin İtalyanca karşılığı.
(général) pigmento (m)

Pigment

Fransızca Pigment kelimesinin Portekizce karşılığı.
(général) pigmento (m)

Pigment

Fransızca Pigment kelimesinin İspanyolca karşılığı.
(général) pigmento (m)

Pigment

Fransızca Pigment kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] pigment

Pigment

Almanca Pigment kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. pigment (m)

Pigment

Almanca Pigment kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. pigmento (m)

Pigment

Almanca Pigment kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. pigmento (m)

misafir - 8 yıl önce
Pigment eksikliğini gidermek için ne yapmalı?

misafir - 8 yıl önce
Yüzdeki çillerin oluşmasındaki sebep güneş ışınlarından etkilenerek pigment eksikliğinden çiller oluştuğu öğrenilmiştir. Bunun durumun giderilmesinde veya azaltılmasında ne yapılabilir.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pigment Resimleri

Boya
3 yıl önce

Pigmentler İnorganik Pigmentler Metalik Pigmentler Sedefimsi Pigmentler Monomer Pigmentler Çinko kromat Çinko fosfat Metalik Pigmentler Kalsit, barit, talk...

Boya, Taslak şablonları, Taslak madde
Turuncu
3 yıl önce

meyve ve sebzenin turuncu rengi, bir tür fotosentetik pigment olan karotenlerden gelir. Bu pigmentler, bitkilerin güneşten emdiği ışık enerjisini, bitkilerin...

Turuncu, Beyaz, CMYK, Cyan, Gri, Gümüş rengi, HSV, Kırmızı, Lacivert, Mavi, Mor
Göz rengi
3 yıl önce

veren koroid dokusudur. Koroid ne kadar pigment içerirse gözün rengi o kadar siyaha döner ve ne kadar az pigment içerirse o kadar da açık renge döner (mavi)...

Göz (organ), Adem elması, Ahtapot, Alın, Anüs, Arılar, Ayak (organ), Ayak bileği, Ağ tabaka, Ağız, Bacak
Klorofil
3 yıl önce

(özümleme) olayının meydana gelmesine sebep olan, yeşil renkli bir biyolojik pigment (renk verici madde). Klorofiller fotosentez olayında, karbondioksidin şekerlere...

Klorofil, Azot, Bakteriler, Fotosentez, Işık, Karbondioksit, Kloroplast, Pigment, ޞeker, Pirol, Eğrelti otları
Melanin
3 yıl önce

kahverengi-sarı, fazla yoğunlaştığı bölgelerde kara renkli bir pigmenttir. Doğadaki üç kahverengi pigmentten biridir; öteki ikisi lipofuscin ve hemosiderin’dir....

Melanin, Anatomi, Taslak
Saç
3 yıl önce

rengini veren pigmentler sarı, kırmızı ve mavi renklidir. Sarı pigmentler en küçük, maviler en büyük hacme sahiptirler. Mavi pigmentler en dışta, kırmızı...

Saç, Yağ bezi, Kıl, Deri, Örtü sistemi, Epidermis, Açlık, ޞeker hastalığı, Yağ, Pigment, Hormon
Siyah
3 yıl önce

ya da kara, bir renktir. Işığı yansıtmak yerine emen pigmentler siyah gözükür. Renkler pigmentlerin yansıttığı ışığın dalga boylarına bağlı olarak oluşurlar...

Siyah, Beyaz, CMYK, Cyan, Farsça, Gri, Gümüş rengi, HSV, Hex, Kara, Kırmızı
Polimerizasyon
3 yıl önce

fazla segatife ihtiyaç göstermezler. Esası "Baz" olan pigmentler, esası "Asit" olan pigmentlere oranla daha çabuk kururlar. Sonuç olarak her cins mürekkep...

Polimerizasyon, Kimya, Polimer, Reaksiyon, Taslak