Sanatsal, kültürel, toplumsal felsefi post modernizmlerden söz etmek doğru ve mümkün olsa da, tüm bunların son çözümlemede iki ayrı postmodernizme indir­genebilmesini n sonucu olan postmodernizm sınıflamasıv

Post Modernizm çeşitleri

Sanatsal, kültürel, toplumsal felsefi post modernizmlerden söz etmek doğru ve mümkün olsa da, tüm bunların son çözümlemede iki ayrı postmodernizme indir­genebilmesini n sonucu olan postmodernizm sınıflaması.
Bu sınıflamaya göre, postmodernizmlerden birincisi, modernlik ve Aydınlanmaya iliş­kin felsefi eleştiriden meydana gelen post­modernizm, ikincisi ise sanat ve kültürdeki postmodern eğilimlerle çağdaş, postmodern toplumlar arasında bir bağ kuran, postmo­dernliği Batı toplumundaki bir evre olarak gören postmodernizmdir.

Başka bir deyişle, bu iki postmodernizm­den felsefi postmodernizm olarak tanımla­yabileceğimiz birincisi, modernizmin entel­lektüel evrenine ilişkin radikal ve kuşkucu bir felsefi eleştiriden meydana gelmektedir. Aydınlanma projesini hedef alan bu post­modernizm tüm tarih felsefelerini reddedip, Batı felsefesi ve metafiziğinin temel katego­rilerine meydan okur.

Toplum ve kültür teorisi açısından post­modernizme karşılık gelen ikincisi ise, post­modernizmi Batı toplumundaki bir evre ola­rak görür ve postmodern kültür ve toplumsal ilişkilerin, burjuva ideolojisi ve değerlerinin ondokuzuncu yüzyıl liberal kapitalizminin hakim fikirleri oluşuna benzer şekilde, çağ­daş kapitalizme karşılık geldiğini öne sürer.

Yanıtlar