Princeps

Kısaca: Princeps (çoğul: ''principes''), Latince "birinci" anlamına gelen sözcük. ...devamı ☟

Princeps (çoğul: principes), Latince "birinci" anlamına gelen sözcük.

Bu kelimeye hasredilen özel tarihi anlamlardan en önemlileri aşağıdadır;

Roma İmparatoru

Princeps (burada "Birinci Yurttaş" anlamındadır) Roma İmparator'larının resmi unvanıydı ve bazı tarihçilere göre bu unvan Antik Roma'da İmparatoru tarif ederdi.

"Princeps" kelmesi Princeps Senatus (Senato'nun "Primus inter pares'i" ) unvanından türetilmiştir. İlk olarak M.Ö. 23 yılında, rex 'kral' ya da diktatör unvanlarını kullanması durumunda bunun senatörler ve diğer etkili kişiler arasında kızgınlığa neden olacağı düşüncesiyle İmparator Augustus tarafından kullanılmıştır. Augustus, politik ve askeri olarak başat güç olmasına rağmen, İmparatorluğu yönetebilmesi için Romalı dostlarının desteğine ihtiyaç duyuyordu.

İmparatorun kullandığı diğer unvanlar arasında, imperator, Augustus, Sezar ve sonraki dönemlerde orataya çıkan dominus ve basileus (Yunanca "hükümdar") sayılabilir. İmparator unvanı, Augustus tarafından bir praenomen kullanılmaya başlamadan önce, çok da önemli olmayan bir askeri unvan olan imperator unvanından türetilmiştir.

Tetrarşi'nin babası olan İmparator Diokletian (285-305), "princeps" unvanı kullanmayı reddederek dominus ("efendi, sahip") unvanını kullanmaya başlamıştır. Augustus ve Diokletian'ın saltanatı arasında kalan ve kendilerini "princeps" olarak adlandıran imparatorların dönemi Principate, Diokletian'la başlayan ve 476 yılında sona eren dönem ise Dominate olarak adlandırılır.

  • Antik Roma'da, ileride İmparator olması muhtemel prensler için kullanılan bir başka princeps daha vardır ve princeps iuventutis ("gençler arasında birinci") olarak adlandırılır.


Roma yönetimi

Princeps, aynı zamanda bir Officium'daki birinci yönetici için kullanılan Princeps officii teriminin kısaltmasıdır.

Askeri

  • bkz. Principes (Ağır silahlı piyade lejyon askerleri)
  • centurio bir birliğin ya da yönetim ofisinin komutanı.
  • Princeps ordinarius vexillationis: vexillatio (müfreze) komutanı.
  • Princeps peregrinorum ("yabancıların komutanı"): castra peregrina'da görevli centurion (eyalet askerleri için Roma'da kurulmuş askeri üs)
  • Princeps prior: manipulus komutanı
  • Princeps posterior: Princeps prior vekili
  • Princeps praetorii : Karargaha bağlı centurion


Soyluluk mirası

"Princeps", günümüzde birçok dilde kullanılan prens unvanının da türetildiği kelimedir.

Çeviri kaynağı

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Princeps
2 yıl önce

Princeps (çoğul: principes), Latince "birinci" anlamına gelen sözcük. Bu kelimeye hasredilen özel tarihi anlamlardan en önemlileri aşağıdadır; Princeps...

Princeps senatus
5 yıl önce

Princeps senatus (çoğul principes senatus) Roma Senatosu'nun kıdemli üyeleri arasındaki birinci senatör . Resmi olarak cursus honorum dışında olmasına...

Principatus
5 yıl önce

kullanılan terim. Principate kelimesi, Latince şef ya da birinci anlamındaki princeps sözcüğünden türetilmiştir ve resmen devletin başı ve/ ya da hükûmetin başı...

Prens
2 yıl önce

gelir. Anglo-Norman ve Eski Fransızca "prince". Latince "princeps" kelimesinden gelir. "Princeps" kelimesi primus (ilk,birinci) + capio/capere (almak,kapmak)...

Prens, Niccolo Machiavelli, Prens (Kitap), Prens (unvan), Anlam ayrım
Volusianus
5 yıl önce

edindi ve onu müşterek imparator yaptı. Volusianus, Sezar unvanını aldı ve Princeps Juventutis olarak adlandırıldı. 251 yılı sonlarında Hostilian vebadan ölünce...

Volusianus, Roma İmparatorları, 1453, 235, 251, 253, 284, 395, 480, Aemilianus, Alexander Severus
Dominatus
5 yıl önce

cumhuriyetçi tarzdaki İmparator kavramından farklı olarak, Diocletian princeps unvanını kullanmaktan vazgeçerek tetrarşi olarak adlandırılan yeni bir...

Dominatus, 235, 284, 476, 480, Aedile, Augustus (ünvan), Batı Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Censor, Decemviri
Principes
5 yıl önce

Principes (tekil: Princeps), Roma Cumhuriyetinin erken dönem ordularında başlangıçta mızrakçı, sonradan ise kılıç kullanımında uzmanlaşmış askerler olarak...

Lejyoner
2 yıl önce

sınıflanıyordu. En gençler hastati, sonraki princeps ve en deneyimlileri olan triarii. Hastati ve princeps 1200 kişi, triarii ise 600 kişiydi. Lejyon taktik...

Lejyoner, 1453, 330, 376, 395, 476, Avrupa, Batı Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Hannibal, Hunlar