Qing

qing

İngilizce qing kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. Qing, Manchú, Ch'ing, pueblo de Manchuria, los mongoles que conquistaron China durante el siglo XVII

qing

İngilizce qing kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. Qing, Mandchou, dynastie Qing, dernière dynastie qui a régné sur la Chine au XVIIème siècle

qing

İngilizce qing kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Qing, Manchu, Volk der Manchurei das China während des 17 Jahrhunderts eroberte

qing

n. Manchu, Ch'ing, people of Manchuria who conquered China during the 17th century

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.