1983 yılında 2954 sayılı Türkiye radyo ve Televizyon Kanunu ile radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesine Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun ve Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu`nun kuruluş, görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir

Radyo Televizyon Üst Kurulu

1983 yılında 2954 sayılı Türkiye radyo ve Televizyon Kanunu ile radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesine Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun ve Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu`nun kuruluş, görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir. Bu amaçla; Radyo ve Televizyon yayınlarının düzenlenmesi ile yurt içine ve yurt dışına yayın yapılması, Devletin tekelinde, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna verilmiştir. Dolayısıyla, söz konusu kanunda belirtilen esaslara uygun yayın yapmak şartıyla bazı Devlet Kurumlarının ikaz ve duyuru maksadıyla radyo istasyonu kurmaları, sürekli ve kesintili radyo yayını yapmaları, Kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin kapalı devre televizyon sistemi kurmaları ve işletmeleri Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun gözetimine, denetimine ve iznine bırakılmıştır. Ancak, teknolojik gelişmeler ve iletişim alanına giren yeni girişimcilerle, özel radyo ve televizyonların yurt içine yönelik yayınları 1990`lı yıllarda bu alanın yeniden düzenlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle 1994 yılında, radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesini ve bu alanı düzenleyecek Radyo ve Televizyon Üst Kurul`nun kurulmasını sağlayan 3984 sayılı Kanun`la Devlet tekeli kaldırılarak, her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altında olursa olsun elektromanyetik dalga ve diğer yollarla yurt içinde ve dışında yapılan radyo ve televizyon yayınları ile ilgili iletişim alanı genişletilmiş ve kapsamı belirlenmiştir.

1983 yılında 2954 sayılı Kanunla Yurt içine yapılacak radyo ve televizyon yayınları için milli siyasete uygun ilkeleri tespit etmek, ilgili kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanmasının gözetim, denetim ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla kurulan Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu 12 üyeden oluşmuştur.

1994 yılında iletişim alanının yeniden düzenlenmesi sonucu Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu`nun yerine yetki ve sorumlulukları genişletilmiş özerk ve tarafsız bir kamu tüzelkişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuştur. RTÜK, basın, yayın, iletişim teknolojisi, kültür, din, eğitim, hukuk alanında birikimi olanlardan ve yükseköğretim görmüş, Devlet memuru olma niteliğine sahip, beşi iktidar partisi veya partilerinin, dördü muhalefet partilerinin göstereceği adaylar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen 9 üyeden oluşur.

Üst Kurul üyelerinin görev süresi 6 yıldır. Üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. Üst Kurul, üyeleri içinden bir Başkan seçer. Başkanın görev süresi 2 yıldır. Başkan Üst Kurul Üyeleri arasından kendine bir Başkan Yardımcısı seçer ve Üst Kurul`un onayına sunar. Başkan Yardımcısının görev süresi, Başkanın görev süresi ile sınırlıdır.

Üst Kurul üyeleri 3`üncü dereceye kadar (dahil) kan ve sıhri hısımları, özel radyo ve televizyon şirketlerinde, bu şirketlerle doğrudan ve dolaylı ortaklık bağı bulunan şirketlerde ortak ve yönetici olamazlar. Üst Kurul üyeliği süresince resmi veya özel başkaca hiçbir görev alamazlar, taraf olamazlar ve menfaat sağlayamazlar.

Kurulun yapısı

Hukuk alanında birikimi olanlardan ve yükseköğretim görmüş, devlet memuru olma niteliğine sahip, beşi iktidar partisi veya partilerinin, dördü muhalefet partilerinin göstereceği adaylar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce seçilen 9 üyeden oluşur.

Üst Kurul üyelerinin görev süresi 6 yıldır. Üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. Üst Kurul, üyeleri içinden bir Başkan seçer. Başkanın görev süresi 2 yıldır. Başkan Üst Kurul Üyeleri arasından kendine bir Başkan Yardımcısı seçer ve üst kurulun onayına sunar. Başkan yardımcısının görev süresi, başkanın görev süresi ile sınırlıdır.

Üst Kurul üyeleri 3’üncü dereceye kadar (dahil) kan ve sıhri hısımları, özel radyo ve televizyon şirketlerinde, bu şirketlerle doğrudan ve dolaylı ortaklık bağı bulunan şirketlerde ortak ve yönetici olamazlar. Üst Kurul üyeliği süresince resmi veya özel başkaca hiçbir görev alamazlar, taraf olamazlar ve menfaat sağlayamazlar.

Üst Kurul, merkez teşkilatı (Ankara) yanında, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Van müdürlüklerine de sahiptir.

Yetki ve Sorumluluk Alanı

3984 sayılı Kanun`da belirlenen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu`nun yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 • Ulusal ve Bölgesel frekans planlamalarını yaptırmak, önşartları yerine getirmiş müracaatçı kuruluşlara, tarafsızlık ve hakkaniyet ölçüleri dahilinde yayın izni ve lisans vermek ve ilgili kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek için yönetmelikler hazırlamak.


 • Radyo ve Televizyon yayınlarını izleme sistemleri kurarak, yayınların 4`ünü maddeye ve bu alanda Türkiye`nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların uygunluğu açılarından denetlenmesini yapmak, Uydu aracılığıyla yurt içinden veya yurt içine yapılacak yayınların ulusal ve uluslararası esaslara uygunluğunu gözetmek, bu amaçla diğer ülkelerdeki yetkili kuruluşlarla işbirliği yapmak.


 • Üst Kurul öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlal eden, yayın ilke ve esaslarına aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır. Bu uyarıda, ihlalin ağırlığı ve tekrarı halinde sonuçları açıkça belirtilir. İhlalin tekrarlanması halinde, ihlalin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak durdurulur veya yayın izni iptal edilir.


 • 3984 Sayılı "Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun" ve bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 4756 sayılı " Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu,gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair " Kanun 21 Mayıs 2002 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler, teknolojik gelişmeleri AB normlarını içermektedir.


RTÜK Başkanları

  * Ali Baransel (Mayıs 1994 - Mayıs 1996)
  * Güneş Müftüoğlu (Mayıs 1996 - Mart 1997)
  * Orhan Oğuz (Mart 1997 - Aralık 1997)
  * İbrahim Agah Çubukçu (Aralık 1997 - Nisan 1998)
  * Kutlu Savaş (Nisan 1998 - Mayıs 2000)
  * Nuri Kayış (Mayıs 2000 - Haziran 2002)
  * Fatih Karaca (Haziran 2002 - Temmuz 2005) (2 dönem Başkanlık)
  * Aykut Zahid Akman (Temmuz 2005 - 14 Temmuz 2009) (2 -3dönem başkanlık)
  * Davut Dursun (Temmuz 2009-)


Kaynaklar

Vikipedi
Yönetim Kurulu Başkanlığı,
Gazetelerden. yeni bir RTÜK Kanunu tasarısı hazırlandığını okudu. Bu arada, dikkete alınmasını arzu ettiğim bir kaç önerimi sunmak istiyorum.
1-Aynı haberin, aynı görüntünün ( özellikle şiddet,vahşet,felaket,terör ilintili) bir haber sırasında defalarca tekrar edilmemesi.
2-Aynı haber ve görüntünün aynı gün içinde defalarca tekrarının sınırlanması,
3-"Dün"ün (hatta evvelki günün) haberlerinin , "bu güne" aitmiş gibi sunulmaması.
4-İç ve dış sunucuların, habercilerin, program sahiplerinin: "geliyO" , "yapıyO" , "bİ" tarzındaki temel telaffuz hatalarından arındırılmaya yöneltilmesi.
5-"İnsan"ların hakkında sayı verilirken "tane" sözcüğünün kullanılamıyacağı dahil temel dil kurallarının öğretilmesi ve uygulanmasının sağlanması.
6-"Söz" yerine "laf"; "yüz"yerine "laf"; "baş/zihin" yerine "kafa" gibi sokak/pazar yeri sözcüklerinin kullanılmasından kaçınmak için eğitim sağlanması.
7-Günümüzde en etkin unsurun "TV" olduğunun göz önünde tutularak: TV mensup ve bağlantılılarına, toplumsal terbiye, ahlak ve kültür düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunmak zorunluluklarının aşılanması. Daha pek çok konu var elbette düzeltilmesini, geliştirilmesini dilediğimiz. Lütfedilir, bir de izleyiciden dinlenilmek istenilir ise, elbette mutluluk duyarım.

En iyi dileklerimle.İlgili konuları ara

Yanıtlar