Redhouse Sözlüğü

James Redhouse

Türkiye Türkçesi’nin çok değerli ve en önemli sözlüklerinden birisi James Redhouse tarafından hazırlanan eserdir. Redhouse Sözlüğü olarak bilinen bu sözlük, aslında Türkçe-İngilizce bir sözlük olmakla beraber, Türkçe’nin kelime haznesi içindeki bütün unsu...

Karamat

Karamat - Türk, Çuvaş ve Anadolu halk kültüründe Kabus Cini. Keremet veya Karımıt da denir. "Karav" olarak da bilinir. Kabuslara neden olan ve bunun sonucunda hezeyan ve psikolojik bozukluklar ortaya çıkaran kötücül varlık.

ayakçak

sözlüğe taşı

Sir James Redhouse

Sir James William Redhouse (d. 30 Aralık 1811, ö.

Ebey

Ebey – Türk ve Altay mitolojisinde Yeryüzü Tanrıçası. Abay veya Apay da denir. Yeryüzünü korur. İskit (Saka) mitolojisindeki Ana Tanrıça Abay ile bağlantılıdır. Aba/Ava sözcüğünün Havva sözcüğüyle ilgili olduğunu öne süren görüşler vardır. Türklerde ebe s...

Ferit Devellioğlu

Ferit Devellioğlu, (1906 - 1985) Türk dilci, sözlük yazarı.

James William Redhouse

sözlük

Sözlük bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren eser.

Cargıl

Cargıl Hanım - Türk ve Altay mitolojisinde Haberci Tanrıçası. “Cargıl Udağan” olarak bahsedilir. İnsanlara Tanrıların haberlerini getirir.

Belen Hanım

Belen Hanım - Türk mitolojisinde Yolculuk Tanrıçası. Pelen Ana olarak da tanınır. Yolcuları korur. Yolların güvenliğini sağlar. Yolculuk yapanlar kendisine yakarırlar. Yolculara zarar veren haydutları cezalandırır. Yolda belde kalmak deyimi, sözcüğün konu...