Süheyl Batum

Ünlü

Ünlü |adı = Prof. Dr. Süheyl Batum |başlık = Anayasa Hukuk Profesörü |Doğum tarihi = 6 Mayıs 1955 |Doğduğu ülke = Istanbul, Türkiye |Meslek = Anayasa Hukuku Profesörü

Prof. Dr. Süheyl Batum Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Vatan Gazetesi yazarı[1]. 1955 yılında Istanbul`da doğdu.

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=122&u=11998821 By Tayfun Ö.

Eğitim ve Kariyer

Orta ve Lise öğrenimini (1966-1975) Galatasaray Lisesinde tamamladı.

1979 yılında Paris I Panthí©on - Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1980`de İstanbul Üniversitesi`de Anayasa Hukuku kürsüsünde asistanlık yapmaya başladı. 1985 yılında " Siyasal Katılma Aracı Olarak Referandum " konulu tezi ve a€˜pekiyi` derecesiyle doktor, 1990 yılında "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri " başlıklı teziyle doçentlik unvanını aldı.

1996 yılında " Avrupa İnsan Hakları Anlaşması ve Türkiye üzerine Etkileri " isimli teziyle Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi`nde Profesör unvanını aldı.

Galatasaray Üniversitesi`nde 1997-2000 yılları arasında İletişim Fakültesi Dekanlığı ve 2000-2003 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi. 2003 yılından 2007 yılına kadar Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü görevini yapmıştır.

Halen, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi`nde öğretim üyeliğine devam etmektedir.

Batum ayrıca Vatan Gazetesi ve Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi [2] (UHP) yazarlığı da yapmaktadır.

Yayınlarından Bazıları

 • 1- "Anayasa Hukukunun Temel Metinleri" [3] (Necmi Yübaşıoğlu ile), Beta yayınları, 3. bası, İstanbul,1999
 • 2- "Dikkat Haklarımız" (kollektif eser) Helsinki Yurttaşlar Dernegi. İstanbul.1993 içinde "Demokratik Anayasal Sistem ve Temel Unsurları" ve " Hak Arama Özgürlüğü" bölümleri
 • 3- "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri" Üniversite yayın no.3761, İstanbul, 1993
 • 4- "1789 Bildirisi ve 1958 Anayasası" ,İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, sayı 1-3, yıl 10, 1989 (yayım tarihi; Kasım 1995)
 • 5- "Türkiye`de Devlet - Toplum ilişkilerine Demokratik Devlet anlayışı açısından bir bakış" Yeni Türkiye Dergisi, 4.sayı, Mayıs - Haziran 1995, yıl 1 sayı 4
 • 6- "Yasama Dokunulmazlığı Zırhının Yeni Boyutu" , Görüş Dergisi, 25. sayı, Nisan- Mayıs 1996
 • 7- " Kanunların Hazırlanması, Görüşülmesi ve Yayınlanmısı konularında Yabancı Ülkelerden Örnek Uygulamalar" DTP. Ankara 1983
 • 8- "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye" Kavram yayınları, 1996, İst.
 • 9- "Siyasal Katılma Aracı olarak Referandum (İsviçre, Fransa ve Türkiye uygulamarı açısından) yayımlanmamıs doktora tezi,1986
 • 10- "Fransa`da uygulanan 2 turlu çoğunluk sistemi üzerine düşünceler" Bülten, Türk Demokrasi Vakfı yayını. Sayı 16, Aralık 13 sayfa 11-18
 • 11- " Devlet - Toplum İlişkileri çerçevesinde Cumhuriyet Dönemi Anayasaları" in 75 yılda Tebaadan Yurttaşa Doğru. Bilanço, 98 yayın dizisi. İş Bankası Yayınları, 1998
 • 12- "İsviçre`de Devlet ile Kilisenin Ayrılması" Dr. Andreas Auer`den çeviri, Yargı dergisi, Haziran 1980, Sayı 50, sayfa 6
 • 13- "Türkiye`de Hukuk Devleti anlayışı ve Sorunları" Görüş Dergisi, 33 sayı, Aralık 97
 • 14- "1990`larda Dünyada ve Türkiye`de Siyasal Rejim Tartışmaları" Devlet Reformu, TESEV yayınları 15, İstanbul 2000, sayfa 53 - 81.
 • 15- "A la recherche d`un rí©gime politique en Turquie dans les anní©es 90 ve Un Prí©sident í©lu par le peuple, une bonne solution , Galatasaray Üniversitesi Yayınları, No.19, İst., 2000, sayfa 243-252
 • 16- "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye (uygulamalar, sorunlar)" Yeni Türkiye Dergisi, sayı 21, Mayıs- Haziran 98, yıl 4, sayfa 1352 -1366


Katıldığı Kongre ve KonferanslarKatkıda bulunulan konferans ve kongrelerden, sadece en önemlilerine yer verilmektedir.

 • 1- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 21 Nisan 1995 günü yapılan "Türkiye`nin Demokratiklesme Sorunu II " konulu Sempozyum`a sunulan tebliğ (Türkiye`de Düşünme ve Bilim Özgürlüğü)
 • 2- Türk Demokrasi Vakfı tarafından 3 Mayıs 1993 günü yapılan " Sistemleri" Sempozyuma sunulan tebliğ (Fransa`da uygulanan İki Türlü Çoğunluk Sistemi üzerine düşünceler)
 • 4- Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet - Demokrasi ve Kimlik" Sempozyumuna (10-12 Nisan 1996) sunulan tebliğ (Sivil Toplum - Siyasal Toplum ilişkileri çerçevesinde Türkiye`de Demokratik Rejim)
 • 5- İ.Ü Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 15 Aralık 1994 günü düzenlenen " Siyasi ve Sosyal Boyutuyla Özelleştirme Yasası" konulu Panel`e sunulan tebliğ
 • 6- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 7 Haziran 1995 günü yapılan "Anayasa Değişiklikleri" konulu Panel`e sunulan tebliğ
 • 8- Avrupa Konseyi ile Marmara Hukuk Fakültesi tarafından 7 Ekim 1995 günü düzenlenen "İnsan Hakları Günü" dolayısıyla yapılan Sempozyum`a sunulan tebliğ (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasası)
 • 9- EATA tarafından 19-20 Kasım 1995 tarihlerinde düzenlenen "Avrupa Türkiye ilişkileri" (Promoting Mutual Understanting for a new Era`in Europen - Turkish Relations) konulu konferansa sunulan tebliğ (Türkiye`de Demokrasinin Gelişimi)
 • 11- Ankara Barosu tarafından düzenlenen "Hukuk Kurultayı" na sunulan tebliğ.
"Temel Hak ve Özgürlüklerin korunması ve sınırlandırılması sorunu" . Hukuk Kurultayı 2000, Hürriyet yayınları, sah 160 ve d.

 • 12- Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen "Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayına" sunulan tebliğ "Siyasal Rejimler" , Ocak 2001, Türkiye Barolar Birliği Yayın No.12


Diğer Çalışmalar

 • 1- İstanbul Barosu tarafından düzenlenen; İstanbulun değişik adliyelerinde (İstanbul-Kadıköy-Eminönü-Bakırköy-Kartal) düzenlenen (Yargıçlar, Savcılar ve Avukatların katıldığı) "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini İç Hukukumuzda uygulanması" konulu bir dizi çalışma ve seminerler tarafımdan yürütülmüştür
 • 2- İnsan Hakları Bakanlığı bünyesinde kurulan İnsan Hakları Yüksek Danısma Kurulu için hazırlanan "Düşünce ve Düşünceleri Açıklama Özgürlüğü"v konulu rapor hazırlanmıştır.
 • 3- İstanbul Barosu Başkanlığının talebi üzerine, Anayasa`nın 104 ve 146. maddeleri uyarınca, "Cumhurbaşkanı`nın, Anayasa Mahkemesi üye ataması husundaki yetkisinin kapsamı ve sınırları" konusunda, bir rapor hazırlanmıştır.
 • 4- İstanbul Barosu Başkanlığının talebi üzerine "3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun`a" ilişkin bir rapor hazırlanlanmıştır.
 • 5- Devlet Denetleme Kurulu`na sunulmak üzere İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin hazırladığı "Özelleştirme işlemlerinin Hukuksal Çerçevesi" konulu raporun Anayasa Hukukuna ilişkin bölümü hazırlanmıştır.
 • 6- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesinin talebi üzerine, "Fransız Seçim Kanununun" çevirisi yapılmıştır.
 • 7- TÜSİAD tarafından istenilen rapor "Yargılama Düzeninde Kalite" konulu ortak çalışmanın içinde bölümler.
 • 8- TÜSİAD tarafından yayınlanan "2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa İlişkin Değişiklik Önerileri Paketi" TS/ PAR/ 01-15. İst., Haziran 2001.
 • 10- "Türkiye`de Demokratikleşme Perspektifleri, Düşünce Özgürlüğü" , TÜSİAD yayınları, İST, 2001


Linklerbio-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.