Sümer Kralları

Sümer kralları listesi, Sümerli ve yabancı hanedanlıklardaki Sümer krallarını listeleyen Sümer dilinde yazılmış antik bir metindir. Daha sonra yazılan Babil kralları listesi ve Asur kralları listesi bu metne benzer.

Sümer kralları listesi, Sümerli ve yabancı hanedanlıklardaki Sümer krallarını listeleyen Sümer dilinde yazılmış antik bir metindir. Daha sonra yazılan Babil kralları listesi ve Asur kralları listesi bu metne benzer.

Tanımlama

Liste krallıkları ve krallarını hükümdarlık süreleri ile beraber listeler. Krallığın tanrılar tarafından verildiğine inanılırdı ve askeri zaferler ile bir şehirden diğerine geçebilirdi. Liste sadece bir kadın hükümdardan söz eder: Kug-Baba, meyhane-koruyucusu, sadece Kiş`in üçüncü hanedanlığında hesaba katılır.

Liste özellikle tufan öncesi mitolojik kralların uzun süren hükümdarlıkları ile başlar. Listedeki ilk isimlerin pekçoğunun daha sonra efsanevi figürlere dönüşen kişiler oldukları inkar edilemez.

Listedeki ilk isim mevcut arkeolojik keşiflerle de varlığı onaylanmış olan ismi Gılgamış destanında da geçen Kiş kralı Enmebaragesi`dir. Gılgamış`ın kendisi de İlk Uruk Hanedanlığı döneminde MÖ 2600 dolaylarında yaşamış olan Uruk`un tarihi krallarından biridir.

Dikkat çekici şekilde bu listede Lagaş`ın rahip yöneticileri eksiktir. Listedeki diğer bir eski hükümdar Lagaş`ı işgal eden ve tarihi olarakda kabul edilen Lugal-Zage-Si`dir ve o da Akkadlı Sargon tarafından devrilmiştir.

Liste, eksiksiz kaynak yoksunluğuna rağmen, MÖ 3üncü milenyumun Antik Doğu Kronolojisinin merkezini oluşturmaktadır. Hükümdarlık listelerinin hükümdarlık süreleri güvenilir bir şekilde benzer gitmesine rağmen, farklı şehirlerde yapılan bazı eklemeler listenin tam doğru halini yorumlamayı imkansız hale getirmektedir. Bunu da hesaba katarak, pekçok tarih yakın zamanda revize edilmiştir, ve genellikle eski yayınlardakinden çok daha eski zamanlara tarihlenmektedirler.

Bilinen en eski kitabelerin bazıları MÖ 3üncü binyıldan başlayan listeleri içermektedir; örneğin, Weld-Blundell Prism MÖ 2170`e tarihlenmiştir. Daha sonraki Babil ve Asur kral listeleri daha erken döneme ait listelere dayanmaktadır.

Liste

Erken dönem Hanedanlar I

Tufan öncesi krallar ya da MÖ 26ıncı yüzyıldan önceki krallar. Bu kralların hükümdarlık süreleri “sar” - 1 sar 3600 yıllık dönemi kapsamaktadır - ve “ner” - bir ner 600 yıllık dönemi kapsamaktadır - birimleri ile ölçülmekteydi.

``"Krallık cennetten indikten sonra, Kraliyet Eridu`daydı. Eridu`da, Alulim kral oldu; 28800 yıl boyunca hükmetti."``

 • Eridu`da Alulim: 8 sar (28800 yıl)
 • Eridu`da Alalgar: 10 sar (36000 yıl)
 • Bad-Tibira`da En-Men-Lu-Ana: 12 sar (43200 yıl)
 • En-Men-Ana 1, 2
 • Bad-Tibira`da En-Men-Gal-Ana: 8 sar (28800 yıl)
 • Bad-Tibira`da Tammuz (Dumuzi), çoban: 10 sar (36000 yıl)
 • Larag`da En-Sipad-Zid-Ana: 8 sar (28800 yıl)
 • Zimbir`de En-Men-Dur-Ana: 5 sar ve 5 ner (21000 yıl)
 • Shuruppak`da Ubara-Tutu: 5 sar ve 1 ner (18600 yıl)
 • Utnapishtim 1


1:Bu iki isim sümer kral listelerinin yaklaşık yarısında geçmektedir, fakat diğerlerinde geçmemektedir.

2:En-Men-Ana`nın yerinde bazı listelerde Kichu-Ana`nın ismş bulunmaktadır

Erken dönem Hanedanlar II

MÖ 26ıncı yüzyıl dolayları. Güncel yazıtlarda bilinen pekçok hükümdar Kral Listesinde yoktur.

``"Sel her yeri kapladıktan sonra, ve krallık cennetten geldikten sonra, Kraliyet Kiş`deydi."``

Kiş`in İlk Hanedanları

 • Jushur: 1200 yıl
 • Kullassina-bel: 960 yıl
 • Nangishlishma: 670 yıl
 • En-Tarah-Ana: 420 yıl
 • Babum: 300 yıl
 • Puannum: 840 yıl
 • Kalibum: 960 yıl
 • Kalumum: 840 yıl
 • Zuqaqip: 900 yıl
 • Atab: 600 yıl
 • Mashda: 840 yıl
 • Arwium: 720 yıl
 • Etana, çoban, cennete yükselmiş ve tüm yabancı ülkeleri birleştirmiştir: 1500 yıl
 • Balih: 400 yıl
 • En-Me-Nuna: 660 yıl
 • Melem-Kish: 900 yıl
 • Barsal-Nuna: 1200 yıl
 • Zamug: 140 yıl
 • Tizqar: 305 yıl
 • Ilku: 900 yıl
 • Iltasadum: 1200 yıl
 • En-Men-Barage-Si, Elam`ı fethetmiştir: 900 yıl (``epigrafik kanıtlarla bağımsız olarak kanıtlanabilen listedeki ilk hükümdardır``)
 • Aga: 625 yıl


``Daha sonra Kiş yenildi ve Kraliyet E-ana tarafından alındı.``

Uruk`un İlk Hanedanları • E-ana`dan Mesh-ki-ang-gasher, Utu`nun oğlu: 324 yıl.
``Mesh-ki-ang-gasher denize yürüdü ve gözden kayboldu.``

 • Enmerkar, Uruk`u inşa etti: 420 yıl
 • Lugalbanda, çoban: 1200 yıl
 • Dumuzid, balıkçı: 100 yıl. Kiş`den En-Me-Barage-Si`yi ele geçirdi.
 • Gilgamesh, babası bir tür hayalet ve Kulaba`nın lordudur: 126 yıl.
 • Ur-Nungal: 30 yıl
 • Udul-Kalama: 15 yıl
 • La-Ba`shum: 9 yıl
 • En-Nun-Tarah-Ana: 8 yıl
 • Mesh-He: 36 yıl
 • Melem-Ana: 6 yıl
 • Lugal-Kitun: 36 yıl


``Daha sonra Uruk yenilgiye uğradı ve kraliyet Urim tarafından alındı.``

Ur`un İlk Hanedanları

Yaklaşık MÖ 25inci yüzyıl

 • Mesannepada: 80 yıl
 • Mesh-Ki-Ang-Nanna: 36 yıl
 • Elulu: 25 yıl
 • Balulu: 36 yıl


``Daha sonra Urim yenilgiye uğradı ve kraliyet Awan tarafından alındı.``

Erken Dönem Hanedanları IIIAwan hanedanları

 • Awan`ın üç kralı, toplam 356 yıl hükmettiler.


``Daha sonra Awan yenilgiye uğradı ve Kraliyet Kiş tarafından alındı.``

Kiş`in İkinci Hanedanları

 • Susuda: 201 yıl
 • Dadasig: 81 yıl
 • Mamagal, kayıkçı: 360 yıl
 • Kalbum: 195 yıl
 • Tuge: 360 yıl
 • Men-Nuna: 180 yıl
 • ? : 290 yıl
 • Lugalngu: 360 yıl


``Daha sonra Kiş yenilgiye uğradı ve kraliyet Hamazi tarafından alındı.``

Hamazi

 • Hadanish: 360 yıl


``Daha sonra Hamazi yenilgiye uğradı ve kraliyet Unug tarafından alındı.``

Uruk`ın İkinci Hanedanları

 • En-Shakansha-Ana: 60 yıl
 • Lugal-Ure (ya da Lugal-Kinishe-Dudu): 120 yıl
 • Argandea: 7 yıl


``Daha sonra Unug yenilgiye uğradı ve kraliyet Urim tarafından alındı.``

Ur`un İkinci Hanedanları

 • Nani: 120 yıl
 • Mesh-Ki-Ang-Nanna: 48 yıl
 • ? : 2 yıl


``Daha sonra Urim yenilgiye uğradı ve kraliyet Adab tarafından alındı.``

Adab

 • Lugal-Anne-Mundu: 90 yıl
``Daha sonra Adab yenilgiye uğradı ve kraliyet Mari tarafından alındı.``

Mari

 • Anbu: 30 yıl
 • Anba: 17 yıl
 • Bazi: 30 yıl
 • Zizi: 20 yıl
 • Limer, ``gudu`` rahip: 30 yıl
 • Sharrum-Iter: 9 yıl


``Daha sonra Mari yenilgiye uğradı ve kraliyet Kiş tarafından alındı.``

Kiş`in Üçüncü Hanedanları

 • Kug-Baba, kadın meyhane koruyucusu: 100 yıl
(Kral Listesindeki tek kadın)


``Daha sonra Kiş yenilgiye uğradı ve kraliyet Akshak tarafından alındı.``

Akshak

 • Unzi: 30 yıl
 • Undalulu: 6 yıl
 • Urur: 6 yıl
 • Puzur-Nirah: 20 yıl
 • Ishu-Il: 24 yıl
 • Shu-Sin: 7 yıl


``Daha sonra Akshak yenilgiye uğradı ve kraliyet Kiş tarafından alındı.``

Kiş`in Dördüncü Hanedanları

 • Puzur-Sin: 25 yıl
 • Ur-Zababa: 400 (6?) yıl
 • Zimudar: 30 yıl
 • Ussi-Watar: 7 yıl
 • Eshtar-Muti: 11 yıl
 • Ishme-Shamash: 11 yıl
 • Shu-Ilishu: 15 yıl
 • Nanniya, kuyumcu: 7 yıl.


``Daha sonra Kiş yenilgiye uğradı ve kraliyet Unug tarafından alındı.``

Uruk`un Üçüncü Hanedanları

 • Lugal-Zage-Si: 25 yıl
(MÖ 2259–MÖ 2235 short chronology).


Akkad İmparatorluğu

 • Sargon, babası bir bahçıvandı, Ur-Zababa`nın sakisiydi, Agade`nin ilk imparatorudur, Agade`yi inşa etmiştir: 40 yıl
 • Rimush, Sargon`un en küçük oğlu: 9 yıl
 • Man-Ishtushu, Sargon`un en büyük oğlu: 15 yıl
 • Naram-Sin, Man-Ishtishu`nun oğlu: 56 yıl
 • Shar-Kali-Sharri, Naram-Sin`in oğlu: 25 yıl
``Daha sonra kral kim oldu? Kral kim?``
 • Igigi, Imi, Nanum, Ilulu: dördü birden sadece 3 yıl için hükümdarlık yaptı
 • Dudu: 21 yıl
 • Shu-turul, Dudu`nun oğlu: 15 yıl


``Daha sonra Agade yenilgiye uğradı ve kraliyet Unug tarafından alındı.``

Uruk`un Dördüncü Hanedanları • Ur-Ningin: 7 yıl
 • Ur-Gigir: 6 yıl
 • Kuda: 6 yıl
 • Puzur-Ili: 5 yıl
 • Ur-Utu (ya da Lugal-Melem): 25 yıl


``Daha sonra Unug yenilgiye uğradı ve kraliyet Gutium tarafından alındı.``

Gutian dönemi • Inkishush: 6 yıl
 • Zarlagab: 6 yıl
 • Shulme (ya da Yarlagash): 6 yıl
 • Silulumesh (ya da Silulu): 6 yıl
 • Inimabakesh (ya da Duga): 5 yıl
 • Igeshaush (ya da Ilu-An): 6 yıl
 • Yarlagab: 3 yıl
 • Ibate: 3 yıl
 • Yarla: 3 yıl
 • Kurum: 1 yıl
 • Apil-Kin: 3 yıl
 • La-Erabum: 2 yıl
 • Irarum: 2 yıl
 • Ibranum: 1 yıl
 • Hablum: 2 yıl
 • Puzur-Sin: 7 yıl
 • Yarlaganda: 7 yıl
 • ? : 7 yıl
 • Tiriga: 40 gün


Uruk

 • Utu-hegal: çelişen tarihler vardır (427 yıl / 26 yıl / 7 yıl)


Ur`un Üçüncü Hanedanları

"Sümer Rönesansı"

 • Ur-Nammu: 18 yıl
MÖ 2065 ile MÖ 2047 arasında.
 • Shulgi: 46 yıl
MÖ 2047 ile MÖ 1999 arasında.
 • Amar-Sin: 9 yıl
 • Shu-Sin: 9 yıl
 • Ibbi-Sin: 24 yıl


``Daha sonra Urim yenilgiye uğradı. Kraliyet Isin tarafından alındı.``

İsin Hanedanlığı

Aşağı Mezopotamya`daki bağımsız Amorite devletleri. Hükümdarlık MÖ 1730`da sona ermektedir.

 • Ishbi-Erra: 33 yıl
 • Shu-ilishu: 20 yıl
 • Iddin-Dagan: 20 yıl
 • Ishme-Dagan: 20 yıl
 • Lipit-Eshtar: 11 yıl
 • Ur-Ninurta (Ishkur`un oğlu, bolluk yıllarına hükmetti, ve güzel bir hayat sürdü): 28 yıl
 • Bur-Sin: 5 yıl
 • Lipit-Enlil: 5 yıl
 • Erra-Imitti: 8 yıl
 • Enlil-Bani: 24 yıl
 • Zambiya: 3 yıl
 • Iter-Pisha: 4 yıl
 • Ur-Dul-Kuga: 4 yıl
 • Suen-magir: 11 yıl
 • Damiq-ilicu: 23 yıl


``Kraliyetin hüküm sürdüğü 11 şehir vardır. Toplam 134 kral 28876 + X yıl süresince hükmetmiştir.``

Dış bağlantılarKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sümer Kralları ilgili konular

 • Akkadlar

  Akadlar, MÖ 4000'de Arap Yarımadası'ndan Mezopotamya'ya ilk gelen ve yerleşen Sâmi asıllı bir kavimdir. Akad kralı Sargon, Sümerleri yenmiş
 • Akatça

  Akatça (lišānum akkadītum) Sami dillerine ait eski Mezopotamyada, özellikle Asur ve Babil imparatorluklarında kullanılan dil. Mezopotam
 • Babil ve Asur Uygarlıkları

  Babil ve Asur uygarlıkları, bugünkü Irak’ta, Fırat ve Dicle ırmakları arasındaki bölgede 5.000 yıl önce kurulan en büyük kentlerden Bab
 • Mezopotamya mitolojisi

  Mezopotamya mitolojisi, Mezopotamya'daki başlıca antik din ve mitolojileri olan Sümer, Akad, Asur ve Babil inançlarının bütününe verilen isim
 • Eridu

  Eridu, Güney Mezopotamya`da yer alan Sümer kenti.
 • Namtar

  Namtar, Sümer, Asur ve Babil mitolojilerinde cehennemle ilgili bir tanrı bir tür iblis, ölüm tanrısı ve An, Ereşkigal ve Nergal`ın elçisidir
 • Lagaş

  Lagaş, Fırat ve Dicle nehirlerinin birleşme yerinin kuzeybatısında Uruk’un doğusunda yer alır. Lagaş hem Sümerlilerin hem de daha sonralar
 • Sümer Kralları

  Sümer kralları listesi, Sümerli ve yabancı hanedanlıklardaki Sümer krallarını listeleyen Sümer dilinde yazılmış antik bir metindir. Daha s
 • Babil mitolojisi

  Babil Mitolojisi, Babil Mitosları veya Babilonya Mitosları. Genel olarak Sümer ve Asur Mitoslarıyla benzerlik gösterir. Yazılı bulunan metinler
 • Sümer kralları listesi

  Sümer kralları listesi, Sümerli ve yabancı hanedanlıklardaki Sümer krallarını listeleyen Sümer dilinde yazılmış antik bir metindir. Daha s