Sagu (edebiyat)

Sagu, ölen bir kişinin ardından yazılan bir tür ağıt şiiri. Genelde ölen kişinin erdemlerini ve yiğitliklerini konu alır.

Sagu, ölen bir kişinin ardından yazılan bir tür ağıt şiiri. Genelde ölen kişinin erdemlerini ve yiğitliklerini konu alır.

Sagu, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen kişilerin ardından söylenen şiirlere verilen genel addır. Yuğ diye adlandırılan cenaze törenlerinde okunan bu ağıtlar (şiirler), ölen kişinin erdemlerini, yiğitliğini, faziletlerini ve yaptığı güzel işleri anlatırdı. Genellikle sevilen, sayılan, çeşitli kahramanlıklar göstermiş kişilerin ardından yazılırdı.

Örnek

Alp Er Tunga için söylenmiş sagulardan kaydedilmiş olan bazı parçalar Divan-ı Lugat-it Türk`te bulunmaktadır. Bunlardan örnek verilebilir:

``Alp Er Tunga öldi mü?``

``Isız ajun kaldı mu?``

``Ödlek öçin aldı mu?``

``Emdi yürek yırtılur.``

``Ödlek yarağ közetti``

``Oğrun tuzağ uzattı``

``Begler begin azıttı``

``Kaçsa kah kurtulur?``

``Begler atın urgurup``

``Kadgu anı turgurup``

``Mengzi yüzi sargarup.``

``Korkum angar türtülür.``

``Uluşıp eren börleyü``

``Yırtıp yaka urlayu``

``Sıkrıp üni yırlayu``

``Sığtap közi örtülür.``

``Könglüm için ötedi.``

``Yitmiş yaşıg kartadı``

``Kiçmiş ödig irtedi``

``Tün kün kiçip irtelür``

``Alp Er Tunga öldü mü?``

``Kötü dünya kaldı mı?``

``Felek öcünü aldı mı?``

``Şimdi yürek yırtılır.``

``Feleğin silahı hazır``

``Gizli tuzak kurdurur``

``Beyler beyini vurdurur``

``Kaçsa nasıl kurtulur?``

``Beyler atlarını yorup``

``Kaygıdan çaresiz durup``

``Beti benzi sararıp``

``Sarı safrana döndüler.``

``Erler kurt gibi hıçkırdı``

``Yaka bağır yırtıp durdu``

``Acı ağıtlar çığırdı``

``Yaş akar gözler kurur.``

``Gönlüm içinden yandı.``

``Geçmiş zamanı andı.``

``Geçen günler nerdedir?``

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sagu (edebiyat) ilgili konular

 • Sagu

  Sagu, Hece ölçüsü ile yazılır. Edebi sanatlara yer verilir. Dörtlüklerle yazılır. Ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirlerid
 • Yuğ

  Yuğ – Türk ve Altay halk kültüründe ve inancında Cenaze Töreni. Yoğ veya Yığ olarak da söylenir. Cenaze töreni, cenaze yemeği gibi anla
 • Türk Destanları

  Türk edebiyatında, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü ve yazılı ürünleri göçebe bir kültürün izlerini taşır. Doğa, doğa-in
 • Alp Er Tunga

  Alp Er Tunga, veya Alp er Tonğa, efsanevi bir Türk hakanıdır. "الب Alp" "Alp, yiğit, kahraman, bahadır.", "ار er"
 • Alper Tunga

  Alp Er Tunga, efsanevi Türk hükümdarı ve destan kahramanı (ö:M.Ö. 623'ten sonra).
 • Sagu (edebiyat)

  Sagu, ölen bir kişinin ardından yazılan bir tür ağıt şiiri. Genelde ölen kişinin erdemlerini ve yiğitliklerini konu alır.
 • Nazım Birimi

  Şiir mısralardan oluşur. Mısraların kuruluşu, kümelenişi nazım birimini meydana getirir. Türk şiirinde; halk şiirinde ayrı, divan şiirin
 • Sözlü Edebiyat

  Türk Edebiyat Tarihi
 • Türk edebiyat tarihi

  Türk edebiyatı tarihi, Türklerin kültür değişimlerine göre üç ana grupta incelenir:• İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı• İslam Etki
 • İslamiyet öncesi Türk edebiyatı

  İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ya da Destan dönemi Türk edebiyatı, Türklerin İslamiyet'i kabulünden önceki dönemlerdeki Türk edebiyatıd